Teksti suurus:

Vanglate osakonna põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.12.2009
Avaldamismärge:

Vanglate osakonna põhimäärus

Vastu võetud 08.07.2003 nr 50
RTL 2003, 84, 1239
jõustumine 18.07.2003

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28.09.2004 nr 64 (RTL 2004, 131, 2019) 10.10.2004, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.10.2004

8.12.2005 nr 53 (RTL 2005, 121, 1883) 25.12.2005, määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15.12.2005.

25.09.2006 nr 28 (RTL 2006, 72, 1314) 6.10.2006

18.12.2006 nr 34 (RTL 2006, 92, 1706) 1.01.2007

4.12.2007 nr 47 (RTL 2007, 95, 1573) 1.01.2008

25.03.2008 nr 8 (RTL 2008, 28, 415) 12.04.2008 (rakendatakse alates 1.04.2008)

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 47 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Vanglate osakond on Justiitsministeeriumi struktuuriüksus, mis allub vahetult asekantslerile.

(2) Vanglate osakonna struktuuriüksused on:
1) karistuse täideviimise talitus;
2) õiguse ja arenduse talitus;
3) taasühiskonnastamise talitus
[RTL 2007, 95, 1573 − jõust. 1.01.2008]
4) sisekontrolli talitus

§ 2. Vanglate osakonna ülesanded

(1) Vanglate osakonna põhiülesanded on vanglate tegevuse koordineerimine ja korraldamine ning teenistuslik järelevalve.

(2) Vanglate osakond täidab oma pädevuse piires järgmisi ülesandeid:
1) analüüsib ja arendab vanglate juhtimissüsteemi;
2) analüüsib ja teeb ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vanglate tegevuseks vajalike vahendite kohta;
3) töötab välja vanglate tegevust reguleerivate Vabariigi Valitsuse ja justiitsministri õigusaktide eelnõud;
4) teeb ettepanekuid vanglate valdkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks;
41) analüüsib Euroopa Nõukogu vangistusõiguse printsiipe ja Inimõiguste Kohtu praktikat vangistust puudutavas valdkonnas, menetleb Eesti Vabariigi vastu esitatud vangistust käsitlevaid kaebusi ning esindab riiki nimetatud küsimustes;
5) koordineerib ja korraldab vanglate personali- ja koolitusalast tegevust;
6) koordineerib vanglate järelevalvealast tegevust;
7) korraldab rahvusvahelist koostööd vanglate valdkonnas ning koordineerib vanglate välissuhtlemist;
8) koordineerib vangistuse ning vangistuse alternatiivide planeerimist ja täideviimist;
[RTL 2007, 95, 1573 − jõust. 1.01.2008]
9) korraldab ja koordineerib vanglates toimepandavate õigusrikkumiste ennetamist, avastamist ja tõkestamist;
10) korraldab ja koordineerib kriminaalmenetlust ning jälitustegevust vanglates, samuti koordineerib vanglate koostööd teiste uurimis- ja jälitusasutustega;
11) analüüsib ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste vajadusi turva- ja muude ohutussüsteemide paigaldamiseks ning määrab turvastandardid;
12) koordineerib vanglate relvastatud üksuse tegevust;
13) teeb ettepanekuid infotehnoloogia tõhusaks rakendamiseks vanglates;
14) koordineerib vanglate kriminaalhoolduse sotsiaalhoolekande- ja religioonialast tegevust;
[RTL 2007, 95, 1573 − jõust. 1.01.2008]
15) koordineerib kinnipeetavate ja vahistatute hariduse andmist ning tööhõivet;
16) koordineerib kinnipeetavate ja vahistatute meditsiinilist teenindamist;
17) teostab teenistuslikku järelevalvet vanglate tegevuse üle;
18) tagab kinnipeetavate ja vahistatute õiguste kaitse ning lahendab avaldusi, taotlusi ja vaideid vanglate tegevuse kohta küsimustes, mis kuuluvad Justiitsministeeriumi pädevusse.

§ 3. Osakonna juhtimine

(1) Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja kohuseid täitev asekantsler, kes koordineerib ja korraldab osakonna pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist.

(2) Asekantsler allub vahetult kantslerile.

(3) Asekantsleri äraolekul asendab teda kantsleri poolt määratud teenistuja.

(4) Asekantsler:
1) vastutab osakonnale pandud ülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest ning annab sellest aru kantslerile;
2) määrab osakonna tööjaotuse ning töötab koos üldosakonna arendus- ja personalitalitusega välja talle alluvate osakonna teenistujate ametijuhendid;
3) teostab järelevalvet osakonna teenistusülesannete täitmise üle;
4) teeb ettepanekud palgafondi jaotamise kohta osakonna teenistujate osas.

[RTL 2005, 121, 1883 – jõust. tagasiulatuvalt 15.12.2005]

§ 4. Talituse juhtimine

(1) Talitust juhib talituse juhataja, kes koordineerib ja korraldab talituse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist.

(2) Talituse juhataja allub vahetult asekantslerile.

(3) Talituse juhataja äraolekul asendab teda asekantsleri ettepanekul kantsleri poolt määratud teenistuja.

(4) Talituse juhataja:
1) vastutab talitusele pandud ülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest ning annab sellest aru asekantslerile;
2) määrab talituse tööjaotuse ning töötab koos üldosakonna arendus- ja personalitalitusega välja talituse teenistujate ametijuhendid;
3) teostab järelevalvet talituse teenistujate teenistusülesannete täitmise üle;
4) teeb ettepanekud palgafondi jaotamise kohta talituse teenistujate osas.

[RTL 2005, 121, 1883 – jõust. tagasiulatuvalt 15.12.2005]

§ 5. Vanglate osakonna ametikohtade loetelu

Vanglate osakonnas on järgmised ametikohad:
vanglate osakonna juhataja
nõunik-peakaplan
sekretär-asjaajaja
karistuse täideviimise talituse juhataja
nõunik
peaspetsialist
õiguse ja arenduse talituse juhataja
nõunik
taasühiskonnastamise talituse juhataja

[RTL 2007, 95, 1573 − jõust. 1.01.2008]
nõunik
sisekontrolli talituse juhataja
sisekontrolör;

§ 6. Karistuse täideviimise talituse ülesanded

Karistuse täideviimise talituse ülesanded on:
1) vanglate järelevalvealase tegevuse koordineerimine;
2) vangistuse planeerimise ja täideviimise koordineerimine;
3) [Kehtetu – RTL 2004, 131, 2019 – jõust. 10.10.2004];
4) ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks;
5) ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vangistuse planeerimise ja täideviimiseküsimustes vajalike vahendite analüüsimine ja ettepanekute tegemine;
[RTL 2006, 92, 1706 – jõust. 1.01.2007]
6) [Kehtetu – RTL 2006, 92, 1706 – jõust. 1.01.2007]
7) [Kehtetu – RTL 2006, 92, 1706 – jõust. 1.01.2007]
8) [Kehtetu – RTL 2004, 131, 2019 – jõust. 10.10.2004];
9) kinnipeetavate ja vahistatute arvestusealase tegevuse koordineerimine ja statistilise arvestuse pidamine;
10) vanglas kinni peetavate isikute andmekogu arendamisel osalemine ning selle täitmise koordineerimine ja kontrollimine;
11) [Kehtetu – RTL 2004, 131, 2019 – jõust. 10.10.2004];
12) vanglate turva- ja muude ohutussüsteemide, relvade, laskemoona ning erivahendite vajaduse analüüsimine, arvestuse ja hoiustamise koordineerimine ning ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste turvastandardite määramine;
13) [Kehtetu –  RTL 2004, 131, 2019 – jõust. 10.10.2004];
14) kinnipeetavate ja vahistatute paigutamise korraldamine;
15) vanglate relvastatud üksuse tegevuse koordineerimine, sealhulgas ettepanekute tegemine relvastatud üksuse kasutamiseks;
16) teenistusliku järelevalve teostamine vanglate tegevuse üle;
17) avalduste, taotluste ja vaiete lahendamine.

§ 7. Õiguse ja arenduse talituse ülesanded

Õiguse ja arenduse talituse ülesanded on:
1) [Kehtetu – RTL 2004, 131, 2019 – jõust. 10.10.2004];
2) vanglate juhtimissüsteemi analüüsimine ja arendamine;
3) vanglate valdkonda reguleerivate Vabariigi Valitsuse ja justiitsministri õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
4) vanglate põhimääruste eelnõude väljatöötamine ja ettepanekute tegemine teenistujate koosseisude kinnitamiseks;
5) ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks;
6) vanglate õigusloomealase tegevuse koordineerimine;
7) vanglate personali- ja koolitusalase tegevuse koordineerimine;
8) vangla direktorit puudutavate teenistusalaste käskkirjade ettevalmistamine;
9) vanglateenistujate atesteerimise koordineerimine ja korraldamine;
91) Euroopa Nõukogu vangistusõiguse printsiipide ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika analüüsimine vangistust puudutavas valdkonnas, Eesti Vabariigi vastu esitatud vangistust käsitlevate kaebuste menetlemine ning riigi esindamine nimetatud küsimustes;
[RTL 2006, 92, 1706 – jõust. 1.01.2007]
10) [Kehtetu – RTL 2004, 131, 2019 – jõust. 10.10.2004];
11) ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vanglate tegevuseks vajalike vahendite analüüsimine ja ettepanekute tegemine;
12) rahvusvahelise koostöö korraldamine ning vanglate välissuhtluse koordineerimine;
13) teenistusliku järelevalve teostamine vanglate tegevuse üle;
14) avalduste, taotluste ja vaiete lahendamine.

§ 8. Taasühiskonnastamise talituse ülesanded

Taasühiskonnastamise talituse ülesanded on:
1) kinnipeetavate, vahistatute ja kriminaalhooldusaluste juhtumikorralduse süsteemi arendamine ja koordineerimine;
2) kinnipeetavatele, vahistatutele ja kriminaalhooldusalustele suunatud hindamismetoodika ning vastavate üld-ja eriprogrammide arendamine ning rakendamise koordineerimine;
3) kinnipeetavate vabanemiseks ettevalmistamise ja vangistuse järelrehabilitatsiooni süsteemi arendamine ning koordineerimine;
4) kriminaalhooldusametnike poolt rakendatavate vangistuse alternatiivide täideviimise kavandamine ning koordineerimine;
5) kinnipeetavate, kriminaalhooldusaluste ning vahistatute narko- ning alkoholisõltuvuse ennetamine, ravi ja rehabilitatsioon;
6) kinnipeetavate ja vahistatute hariduse ning kultuurilise tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
7) vanglate tervishoiusüsteemi ja -teenuste arendamine ning koordineerimine;
8) kriminaalhooldusregistri ning vanglate infosüsteemide arendamises osalemine;
9) vabatahtlike abiliste kaasamine ja vastava nimekirja pidamine;
10) ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vanglate taasühiskonnastamise ülesannete täitmiseks vajalike vahendite analüüsimine ning ettepanekute tegemine;
11) ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks;
12) teenistusliku järelevalve teostamine vanglate tegevuse üle;
13) rahvusvahelise koostöö korraldamine talituse pädevuse piires;
14) avalduste, taotluste ja vaiete lahendamine.

[RTL 2007, 95, 1573 − jõust. 1.01.2008]

§ 81. Sisekontrolli talituse ülesanded

Sisekontrolli talituse ülesanded on:

1)  vanglate osakonna ja vanglate teenistujate poolt toimepandavate õigusrikkumiste ennetamine, tõkestamine ja avastamine ning vajadusel teenistujate suhtes jälitustoimingute teostamine vastavalt jälitustegevuse seaduses sätestatule;

2)  jälitusteabe ja muu vanglatest laekuva teabe kogumine ning analüüsimine;

3)  jälitussõiduki kaartide väljastamise taotlemine ning kasutamise kontrollimine;

4)  vanglates kasutusel olevate jälitusteabe andmebaaside haldamine ja kontroll, samuti nende andmebaaside kasutamise koolitus;


5)  riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korraldamine ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisala asutustes;

[RTL 2008, 28, 415 − jõust. 12.04.2008] − rakendataksealates 1.04.2008


6)  jälitustegevuse ja kriminaalmenetluse korraldamine ning koordineerimine vanglates ning vanglate koostöö koordineerimine teiste uurimis- ja jälitusasutustega;

7)  teenistusliku järelevalve teostamine vanglate tegevuse üle;

8)  ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks;

9)  ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vanglate jälitustegevuse küsimustes vajalike vahendite analüüsimine ja ettepanekute tegemine;

10)   avalduste, taotluste ja vaiete lahendamine

§ 9. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json