Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Gruusia salastatud teabe vahetamise ja kaitse kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2007
Avaldamismärge:RT II 2008, 8, 22

Eesti Vabariigi ja Gruusia salastatud teabe vahetamise ja kaitse kokkulepe

Vastu võetud 27.10.2006

Vabariigi Valitsuse 28.09.2006 korraldus nr 515 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise ja volituse andmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi ja Gruusia salastatud teabe vahetamise ja kaitse kokkuleppe muutmise protokoll

 


PREAMBUL

Eesti Vabariik ja Gruusia, edaspidi «pooled»,

soovides edendada vastastikust koostööd salastatud teabe kaitse tagamisel,

kinnitades, et kokkulepe ei mõjuta kummagi poole muudest rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid kohustusi ning seda ei kasutata poolte ega teiste riikide huvide, julgeoleku ja territoriaalse terviklikkuse vastu,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Kohaldamisala

1. Salastatud teavet, mille üks pooltest on otseselt või kaudselt andnud teisele poolele või selle esindajale, kaitstakse kokkuleppes ettenähtud tingimuste kohaselt ja kooskõlas kummagi poole õigusaktidega.

2. Kokkulepe ei pane kummalegi poolele salastatud teabe üleandmise kohustust, vaid on ette nähtud selleks, et määrata kindlaks kaitse- ja muud sellega seotud meetmed, mida vastuvõttev pool peab rakendama salastatud teabe suhtes, mida päritolupool on nõustunud üle andma.

Artikkel 2. Mõisted

Kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid.

1. Salastatud teave – igasugune suuline või kirjalik teave sõltumata selle salvestusviisist või -kandjast ning kõik esemed, mis sisaldavad poolte poolt salastatuks loetud ja poolte õigusaktide kohaselt asjaomaselt tähistatud teavet. 

2. Leping – kahe või enama poole kokkulepe, milles nähakse ette poolte õigused ja kohustused.

3. Salastatud leping – salastatud teavet sisaldav leping.

4. Lepinglane – füüsiline või juriidiline isik, kellel on õigus sõlmida lepinguid.

5. Lepinglasest alltöövõtja – füüsiline või juriidiline isik, kellel on poolte õigusaktide kohaselt ning lepinglase antud volituste piires õigus sõlmida alltöövõtulepinguid.

6. Juurdepääsuluba – uurimistoimingutest tulenev positiivne otsus, millega kinnitatakse füüsilise isiku või juriidilise isiku lojaalsust ja usaldusväärsust ning teisi julgeolekuaspekte kooskõlas riigi õigusaktidega.Sellega on võimalik anda füüsilistele või juriidilistele isikutele juurdepääs teataval tasemel salastatud teabele ja õigus käidelda seda ilma julgeolekuriskita.

7. Salastatud teabe ohtusattumine – olukord, kus salastatud teave saab osaliselt või täielikult teatavaks füüsilistele või juriidilistele isikutele, kellel ei ole asjakohasel tasemel juurdepääsuluba, või kus salastatud teave on olnud sellisel viisil teatavaks saamise ohus.

8. Põhjendatud teadmisvajadus – salastatud teabele juurdepääsu võimaldamine üksnes isikutele, kellel on tõestatud vajadus saada sellist teavet oma ametikohustuste täitmiseks, milleks teave vastuvõtvale poolele anti.

9. Kolmas isik – rahvusvaheline organisatsioon või kolmas riik (k.a selle füüsilised ja juriidilised isikud), kes ei ole kokkuleppe pool.

Artikkel 3. Pädevad asutused

1. Kokkuleppe rakendamise eest vastutavad pädevad asutused on:
a) Eesti Vabariigis – Kaitseministeeriumi julgeolekuosakond;
b) Gruusias – Siseministeerium.

2. Kumbki pädev asutus tagab oma riigi jurisdiktsioonis selle kokkuleppe alusel vahetatud salastatud teabe kaitse oma riigi õiguse kohaselt.

3. Kumbki pädev asutus annab nõudmise korral teisele kehtivate nõuete võrdlemiseks ja nende taseme ühtluse säilitamiseks teavet oma riigi julgeolekukorralduse ja -toimingute kohta ning võimaldab teise poole volitatud ametiisikutel külastada oma riiki.

Artikkel 4. Salastatuse tasemete võrdväärsus

1. Salastatud teave märgistatakse ühega järgmistest võrdväärsetest salastatuse tasemetest:

EESTI KEELES GRUUSIA KEELES INGLISE KEELES
TÄIESTI SALAJANE
[gansakutrebuli mnisvnelobis]
TOP SECRET
SALAJANE
[sruliad saidumlo]
SECRET
KONFIDENTSIAALNE
[saidumlo]
CONFIDENTIAL
PIIRATUD   RESTRICTED

2. Eestis tasemel «PIIRATUD» salastatud teavet kaitstakse Gruusias tasemel «» salastatud teabena.

3. Teabe salastatuse aeg määratakse kummagi poole territooriumil asjaomase poole õigusaktide alusel.

4. Salastatud teavet saanud pool tohib teabe salastatuse kustutada üksnes päritolupoole kirjalikul nõusolekul.

Artikkel 5. Salastatud teabe kaitsmine

Pooled tagavad järgmiste nõuete täitmise.

1. Füüsilisele isikule ei anta juurdepääsu salastatud teabele kunagi üksnes tema auastme, ametinimetuse või juurdepääsuloa alusel. Juurdepääs salastatud teabele antakse üksnes põhjendatud teadmisvajadusega isikutele, kellele on kooskõlas asjaomase poole õigusaktidega antud juurdepääsuluba või juurdepääs salastatud teabele.

2. Vastuvõttev pool kohustub mitte andma selle kokkuleppe alusel saadavat teavet ilma päritolupoole eelneva kirjaliku loata edasi kolmandatele isikutele.

3. Vastuvõttev pool tagab salastatud teabele päritolupoole antud kaitsega võrdväärse kaitse artiklis 4 ettenähtud põhimõtete kohaselt.

4. Vastuvõttev pool ei või salastatud teavet kasutada muudel eesmärkidel kui see, milleks talle teave anti.

5. Vastuvõttev pool austab teabega seotud õigusi, nagu näiteks patendi- ja autoriõigused ning ärisaladused.

Artikkel 6. Juurdepääsuluba

1. Füüsiliste isikute juurdepääsulubasid antakse riigi õigusaktide kohaselt ning selleks kasutatakse kogu olemasolevat teavet, mille põhjal on võimalik otsustada, kas asjaomane isik on vaieldamatult lojaalne ja täielikult usaldatav ning selliste harjumuste ja suhetega, mis ei jäta kahtlust tema diskreetsuse ja otsustusvõime kohta.

2. Poolte pädevad asutused abistavad taotluse korral teineteist teise poole territooriumil elavate või asuvate füüsiliste või juriidiliste isikute lojaalsuskontrolli läbiviimisel teise poole õigusaktide alusel.

3. Enne salastatud teabe saamist peab vastuvõttev pool oma pädeva asutuse kaudu esitama päritolupoolele kinnituse selle kohta, et
a) teavet vastuvõtval isikul on asjakohasel tasemel juurdepääsuluba, mis on talle antud riigi õigusaktide kohaselt, või talle on antud juurdepääs salastatud teabele,
b) sellel isikul on põhjendatud teadmisvajadus ning
c) talle on tutvustatud tema sellest kokkuleppest tulenevaid kohustusi.

4. Lõikes 3 nimetatud kinnituse näidis on esitatud lisas A, mis moodustab kokkuleppe lahutamatu osa.

Artikkel 7. Külastused

1. Luba teise poole külastamiseks koos juurdepääsuga salastatud teabele antakse üksnes ametiülesannete täitmiseks. Selliseid lube annavad poolte pädevad asutused. Vastuvõtva poole pädev asutus teatab külastatavale asutusele kavandatavast külastusest ja nimetab kõrgeima taseme, millel salastatud teavet võib külastajale avaldada.

2. Külastustaotlus tuleb vastuvõtvale poolele esitada kokkuleppe lahutamatu osa moodustavas lisas B näidatud vormil vähemalt kolm nädalat ette.

Artikkel 8. Füüsiline turvalisus

1. Kumbki pool vastutab kogu teise poole salastatud teabe eest, mida hoitakse tema territooriumil.

2. Salastatud teavet hoitakse nii, et sellele pääsevad juurde üksnes isikud, kellel on selleks kokkuleppe alusel õigus.

Artikkel 9. Salastatud teabe edastamine

1. Pooled vahetavad salastatud teavet oma pädevate asutuste kooskõlastatud kanalite kaudu.

2. Teabe turvalisuse miinimumnõuded edastamise ajal on järgmised:
a) dokument saadetakse välja kahes suletud ümbrikus, millest esimene on teise sees. Sisemisele ümbrikule märgitakse selles olevate dokumentide salastatuse tase, registreerimisnumber ja vastuvõtva asutuse aadress ning välisele vastuvõtva asutuse aadress, saatva asutuse aadress ning vajaduse korral registreerimisnumber. Salastatuse taset välisele ümbrikule ei märgita. Ümbrik saadetakse välja poolte asjaomaste menetluste kohaselt;
b) seadmeid ja varustust veetakse kinniste pitseeritud sõidukitega või turvaliselt pakitult või kaetult; kogu veo ajal tuleb neid kaitsta loata juurdepääsu eest;
c) seadmed ja varustus, mis tuleb ajutiselt enne edasisaatmist hoiule panna, paigutatakse turvalistesse, lukustatud kohtadesse. Hoiukohtadel peavad olema sissetungihäire seadmed või julgeolekukontrolli läbinud valvurid, kes hoiavad hoiukohta pideva järelevalve all. Hoiukohtadesse lubatakse ainult asjakohase juurdepääsuloaga isikuid;
d) iga üleandmise ja vastuvõtmise kohta veo ajal tuleb võtta tõend; lõppsaaja kirjutab alla kättesaamistõendile ning saadab selle saatjale;
e) elektroonilise edastamise korral salastatud teave krüptitakse.

Artikkel 10. Aruandlus ja kontroll

1. Pooled töötavad välja aruandluse ja kontrolli korra salastatud teabe levitamise ja sellele juurdepääsu andmise kohta.

2. Pooled registreerivad kogu salastatud teabe, mida nad omavahel vahetavad.

3. Iga asutus või ettevõte, kes töötleb teiselt poolelt saadud salastatud teavet, peab selle kohta registrit.

4. Pädevad asutused kontrollivad selliseid registreid kooskõlas riigi õigusaktidega.

Artikkel 11. Salastatud teabe tähistamine, tõlkimine ja paljundamine

1. Enne salastatud teabe väljasaatmist märgib päritolupool teabele oma nime ning teabe salastatuse taseme inglise keeles.

2. Vastuvõttev pool märgib saadud teabele omakeelse salastatuse taseme vastavalt artiklile 4, mis tagab teabele päritolupoole antud kaitsega võrdväärse kaitse.

3. Salastatud teavet paljundatakse koos sellele märgitud tähistega või need kantakse paljundustele eraldi. Paljundusi kaitstakse võrdselt originaalidega.

Koopiaid ei tehta rohkem, kui poolel on vaja.

4. Tõlgetele märgitakse asjaomane salastatuse tase ning asjakohane sihtkeelne märge selle kohta, et dokument sisaldab päritolupoole salastatud teavet.

5. Teavet, mis on salastatud tasemel « / TÄIESTI SALAJANE» ja « / SALAJANE», paljundatakse ja tõlgitakse üksnes päritolupoole pädeva asutuse eelneval kirjalikul loal.

Artikkel 12. Hävitamine

1. Salastatud teave hävitatakse, kui:
a) seda ei ole enam võimalik kokkuleppe kohaselt kaitsta või kasutada;
b) seda nõuab päritolupool.

2. Salastatud teavet sisaldavad dokumendid hävitatakse nii, et nendes olevat salastatud teavet ei ole enam võimalik taastada.

3. Salastatud seadmed ja varustus hävitatakse nii, et neid ei ole enam võimalik ära tunda, või muudetakse nii, et nendega seotud salastatud teavet ei ole enam võimalik mitte kuidagi taastada.

4. Päritolupoolele teatatakse hävitamisest võimalikult kiiresti.

Artikkel 13. Salastatud teabe kaotsiminek või ohtusattumine

Vastuvõttev pool teatab päritolupoolele igast teabe kaotsiminekust või ohtusattumisest või selle võimalusest ning algatab selle asjaolude uurimise. Vastuvõttev pool edastab päritolupoolele uurimise tulemused ja juhtunu kordumise ärahoidmiseks võetud meetmete kokkuvõtte.

Artikkel 14. Julgeolekunõuete täitmise kontroll

Kokkuleppega ette nähtud julgeolekunõuete täitmist saab kontrollida poolte pädevate asutuste esindajate vastastikuste külastuste teel. Selle kohaselt annavad pooled pärast omavahelist konsulteerimist teineteise esindajatele julgeolekunõuete mõistliku võrreldavuse saavutamiseks loa end külastada ning arutada ja kontrollida vahetult teise poole territooriumil kehtivat julgeolekunõuete täitmise korda. Pooled abistavad teineteise esindajaid teise poole salastatud teabe piisava kaitstuse kindlakstegemisel.

Artikkel 15. Lepingud

1. Pool, kes soovib sõlmida teise poole territooriumil asuva lepinglasega salastatud lepingut või volitada seda tegema oma lepinglast, hangib eelnevalt teise poole pädeva asutuse kirjaliku kinnituse selle kohta, et asjaomasel lepinglasel on nõuetekohase tasemega juurdepääsuluba ning vajalikud vahendid, et käidelda ja hoida asjaomasel tasemel salastatud teavet.

2. Salastatud lepingutest huvitatud lepinglastest alltöövõtjate nimed esitatakse kinnitamiseks pädevale asutusele. Kinnitamise korral peab lepinglasest alltöövõtja täitma samu julgeolekukohustusi nagu lepinglane.

3. Igast salastatud projektist, kokkuleppest, lepingust või alltöövõtulepingust teatatakse ette selle riigi pädevale asutusele, kus lepingut täitma hakatakse.

4. Salastatud lepingu julgeolekunõuete osa koopia saadetakse selle riigi pädevale asutusele, kus lepingut täitma hakatakse.

Artikkel 16. Kulud

Kumbki pool katab kokkuleppes sätestatud julgeolekumeetmete rakendamisega seotud kulud ise.

Artikkel 17. Vaidluste lahendamine

Kõik kokkuleppe tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidlused lahendatakse poolte pädevate asutuste vaheliste konsultatsioonide teel või nende ebaõnnestumise korral poolte nõuetekohaselt volitatud esindajate vahel ning neid ei anta lahendamiseks riiklikele või rahvusvahelistele kohtutele või vahendajatele.

Artikkel 18. Lõppsätted

1. Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks ning jõustub, kui pooled on kätte saanud viimase teate selle kohta, et kokkuleppe jõustumiseks vajalikud riigisisesed toimingud on lõpetatud.

2. Kumbki pool võib kokkuleppe lõpetada, saates teisele poolele asjaomase kirjaliku teate. Lõppemine jõustub kuue kuu möödumisel teate kättesaamisest. Kokkuleppe lõppemisest olenemata kaitstakse kokkuleppe alusel edastatud salastatud teavet edasi artikli 4 lõike 3 kohaselt või see hävitatakse või tagastatakse päritolupoole palvel artikli 9 või 12 järgi.

3. Kokkulepet võib muuta või täiendada poolte vastastikusel nõusolekul. Need muudatused ja täiendused, mis on kokkuleppe lahutamatu osa, sõlmitakse eraldi protokollina. Selline protokoll jõustub samamoodi nagu kokkulepe.

Koostatud 27. oktoobril 2006. aastal Tbilisis, kahes eksemplaris eesti, gruusia ja inglise keeles. Kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamisega seotud erimeelsuste korral lähtutakse ingliskeelsest variandist.

Eesti Vabariigi nimel Gruusia nimel
Lauri ALMANN Mamuka KUDAVA

Lisa A

JUURDEPÄÄSULUBA

Väljaandja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (riik)
Väljaandmise aeg ja koht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tõendatakse, et:
Ees- ja perekonnanimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sünnikuupäev  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sünnikoht  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kodakondsus  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Töökoht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Visiidi eesmärk ja kestus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Passi/isikutunnistuse number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välja antud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuupäev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sõjaväeline auaste ja number (olemasolu korral)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
on Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse kokkuleppe kohaselt antud juurdepääs teabele, mis on salastatud tasemel kuni . . . . . . . ning talle on sellega seonduvat korda tutvustanud . . . . . . .


Allkiri: Ametlik pitser
Ametinimetus:  

Kuupäev:

Lisa B

KÜLASTUSTAOTLUS

ÜHEKORDNE MITMEKORDNE KIIR
1. HALDUSANDMED
Taotluse esitaja:
Kuupäev:
Kellele:
Kuhu:
2. TAOTLUST ESITAV RIIGIASUTUS VÕI ETTEVÕTE
Nimi:
Postiaadress:
Faks/teleks:
Telefon:
3. KÜLASTATAV RIIGIASUTUS VÕI ETTEVÕTE
Nimi:
Aadress:
Faks/teleks:
Telefon:
Kontaktisiku telefon:
4. KÜLASTUSE KUUPÄEVAD:

5. KÜLASTUSE LAAD: (kummastki tulbast valida üks)

valitsuse algatus taotluse esitaja algatus
majanduslik algatus kutse

6. ARUTATAVAD TEEMAD:

7. KÜLASTUSEGA HÕLMATUD SALASTATUD TEABE TASE: KÜLASTUSE KORRALDUST PUUDUTAVAD NÕUDED

8. KÜLASTUSE VALDKOND: täpsustada:
Teatavad seadmed/relvad
Sõjaväeline väliskaubandus/ekspordiluba
Programm või leping
Kaitsealane hankeprotsess
Muu

9. KÜLASTAJATE ANDMED:

Nimi: Sünnikoht:
Sünnikuupäev: Passi number:
Juurdepääsuluba: Kodakondsus:
Ametikoht:  

10. TAOTLUSE ESITANUD PÄDEVA ASUTUSE JULGEOLEKUAMETNIK:

Ees- ja perekonnanimi: Telefon:
Allkiri:  
11. JUURDEPÄÄSULUBA PITSER
Nimi:
Aadress:
Telefon:
Allkiri:
12. TAOTLUSE ESITANUD PÄDEV ASUTUS:
Nimi:
Aadress:
Telefon:
Allkiri:
13. MÄRKUSED:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ESTONIA AND GEORGIA ON THE EXCHANGE AND PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
PREAMBLE

The Republic of Estonia and Georgia (hereinafter referred to as “the Parties”),

in furtherance of mutual co-operation to ensure the protection of classified information,

confirming that this Agreement shall not affect the commitments of both Parties which stem from other international agreements and that it shall not be used against the interests, security and territorial integrity of the Parties or other states,

have agreed as follows:

Article 1. Applicability

1. Classified information provided directly or indirectly by one Party to the other Party or to the representative of the Party, shall be protected according to the terms set forth in this Agreement and in accordance with the national legislation of the Parties.

2. This Agreement does not intend an obligation of a Party to transfer to the other Party any classified information, but it is considered to define protective and other related appropriate measures to be realized by the receiving Party of the classified information willingly transferred by the originating Party.

Article 2. Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. “Classified information” means any oral or written information regardless of the type/means of recording media, and any material objects, which contain information declared by the Parties as classified information and which is marked according to the legislation of a Party.

2. “Contract” means an agreement between two or more contractors, defining their rights and obligations.

3. “Classified contract” means a contract, which contains classified information.

4. “Contractor” means a natural or legal person possessing the authority to undertake contracts.

5. “Subcontractor” means a natural or legal person that according to the legislation of the Parties and within the authority granted to him by the contractor is eligible to conclude subcontracts.

6. “Security clearance” means a positive determination stemming from an investigative procedure that shall ascertain the loyalty and trustworthiness of a person as well as other security aspects in accordance with the national legislation. Such determination enables a person to be granted access and permission to handle classified information on a certain level without security risk.

7. “Security compromise” means that classified information is disclosed partly or totally to natural or legal persons without an appropriate security clearance, or that it has been subjected to the risk of such disclosure.

8. “Need-to-know” means that access to classified information may only be granted to a person who has a verified need to know such information in connection with his official duties, within the framework of which the information was released to the receiving Party.

9. “Third Party” means an international organization or a state, including its natural and legal persons, that is not a Party to this Agreement.

Article 3. Competent Authorities

1. The competent authorities responsible for the implementation of this Agreement are:
a) For the Republic of Estonia – Security Department of the Ministry of Defense of the Republic of Estonia;
b) For Georgia – Ministry of Internal Affairs of Georgia.

2. Both competent authorities, each within the jurisdiction of its own state, shall ensure protection of classified information transmitted according to this Agreement in compliance with their national legislation.

3. The competent authority shall, on request, pass to the other competent authority information about its security organization and procedures to make it possible to compare and maintain the same security standards and shall enable visits of authorized officials of the other Party to its state.

Article 4. Equivalence of the Classification Levels

1. Classified information shall be assigned one of the following equivalent security classification levels:

ESTONIAN GEORGIAN IN ENGLISH
TÄIESTI SALAJANE
gansakutrebuli mnisvnelobis
TOP SECRET
SALAJANE
sruliad saidumlo
SECRET
KONFIDENTSIAALNE
saidumlo
CONFIDENTIAL
PIIRATUD   RESTRICTED

2. Estonian classified information marked “PIIRATUD” [RESTRICTED] shall be protected in Georgia as classified information marked “”.

3. The period during which the information remains classified in the territory of a Party will be defined according to the norms established by the internal legislation of the appropriate Party.

4. The declassification of the classified information by the receiving Party should be made only after the prior written consent of the originating Party.

Article 5. Protection of Classified Information

The Parties shall ensure that:

1. No individual shall be entitled to have access to the classified information solely by virtue of rank, appointment or on the bases of security clearance. Access to the classified information shall be granted only to those individuals who have «need-to-know» and who have been granted security clearance or authorized to access classified information in accordance with the national legislation of the appropriate Party.

2. The receiving Party shall take the responsibility not to pass the classified information received under this Agreement to a third Party without the prior written consent of the originating Party.

3. The receiving Party shall afford the classified information a degree of protection equivalent to that afforded it by the originating Party in accordance with the equivalence given in Article 4.

4. The receiving Party shall not use the classified information for any other purpose than the one for which it was provided.

5. The receiving Party shall respect rights, such as patents, copyrights, or commercial secrets.

Article 6. Security Clearances

1. The determination on the granting of a security clearance to an individual shall be consistent with the national legislation and shall be based upon all available information indicating whether the individual is of unquestioned loyalty, integrity and of such habits and associates as to cast no doubt upon his or her discretion or good judgment.

2. On request, the Parties, through their competent authorities, shall assist each other during the clearance procedures of their individuals or legal entities living or located in the territory of the other Party, taking into account their national legislation.

3. Before a Party releases classified information to a person of the other Party, the receiving Party, through its competent authority, shall provide to the originating Party an assurance that
a) the recipient person holds an appropriate security clearance, issued in accordance with its national standards, to the level appropriate to the classification of the information to be accessed, or is authorized to access classified information,
b) this person has a “need-to-know”; and
c) has been briefed about his responsibilities in accordance with this Agreement.

4. The assurance example described in paragraph 3 of this Article is provided in Annex A, which is an integral part of this Agreement.

Article 7. Visits

1. Authorizations for visits by individuals of one Party to the other Party, entailing access to classified information, shall be limited to those necessary for official purposes. Such authorizations shall be granted by the competent authorities of the Parties. The competent authority of the host Party shall advise the entity concerned on the proposed visit, and the highest level of classified information that may be furnished to the visitor.

2. Requests for visit shall be submitted to the hosting Party according to the form given in Annex B, which is an integral part of this Agreement, at least three weeks prior to the planned visit.

Article 8. Physical Security

1. The Parties shall be responsible for all classified information of the other Party while in storage within their territory.

2. The classified information shall be stored in a manner which assures access to it only of those individuals who have been authorized according to this Agreement.

Article 9. Transmission of Classified Information

1. Classified information shall be transmitted between the Parties through channels agreed by the competent authorities.

2. The minimum requirements for the security of the information during transmission shall be as follows:
a) Documents shall be dispatched in double, sealed envelopes. On the innermost envelope should be determined classifications of the documents, registry number, and the organizational address of the intended recipient and the outer envelope bearing the organizational address of the recipient, the organizational address of the sender and the registry number, if applicable. No indication of the classification of the enclosed documents shall be made on the outer envelope. The sealed envelope shall then be dispatched according to the prescribed procedures of the Parties;
b) Equipment shall be transported in sealed, covered vehicles, or be securely packaged or shielded, and kept under continuous control to prevent access by unauthorized persons;
c) Equipment, which must be stored temporarily awaiting shipment, shall be placed in secure, locked storage areas. The area shall be protected by intrusion-detection equipment or security cleared guards who shall maintain continuous surveillance of the storage. Only authorized personnel with the requisite security clearance shall have access to the storage area;
d) During transportation receipts shall be obtained on every occasion when classified information passes from one person’s possession to another and a receipt shall be signed by the final recipient, and returned to the sender;
e) Classified information transmitted by electronic means shall be encrypted.

Article 10. Accountability and Control

1. The Parties will elaborate accountability and control procedures to manage the distribution and access to classified information.

2. The Parties shall hold a registry of all classified information received from and dispatched to the other Party.

3. Each organization (institution, company) processing classified information received from the other Party shall hold a registry of all the classified information received.

4. Such registries shall be subjected to the control of the competent authorities in accordance with the national legislation.

Article 11. Marking, Translation and Reproduction of Classified Information

1. Upon the sending of information the originating Party shall mark on it the name of the originating Party and the classification level in English.

2. The received information shall be marked with a national security classification marking by the receiving Party that will afford a degree of protection equivalent to that afforded it by the originating Party as determined under Article 4.

3. When classified information is reproduced, all original security markings thereon shall also be reproduced or marked on each copy. Such reproduced information shall be protected similarly to the original document. The number of copies shall be limited to the requirements of the Parties.

4. Translation shall bear appropriate security classification marking and a suitable notation in the language into which it is translated, indicating that the document contains classified information of the originating Party.

5. Classified information marked as / TÄIESTI SALAJANE and / SALAJANE shall be reproduced and translated only upon the prior written consent of the competent authority of the originating Party.

Article 12. Destruction

1. Classified information shall be destructed, if:
a) it cannot be protected or used in accordance with this Agreement;
b) the originating Party requires its destruction.

2. Classified documents shall be destroyed so as to prevent reconstruction of the classified information contained therein.

3. Classified equipment shall be destroyed beyond recognition or modified so as to preclude reconstruction of the classified information in whole or in part.

4. The originating Party shall be informed about destruction as soon as possible.

Article 13. Loss or Compromise

The receiving Party shall inform the originating Party immediately of all losses or compromises, as well as possible losses or compromises, of its classified information and the receiving Party shall initiate an investigation to determine the circumstances. The receiving Party shall forward the result of the investigation and information regarding measures taken to prevent recurrence of such event to the originating Party.

Article 14. Review of Security Systems

Implementation of the security requirements prescribed by this Agreement can be advanced through reciprocal visits by representatives of the competent authorities of the Parties. Accordingly, the representatives of a Party, after prior consultation, shall be permitted to visit the other Party, to discuss, and view firsthand, the implementing procedures of the other Party in the interest of achieving reasonable comparability of the security systems. Each Party shall assist the representatives of the other Party in determining whether classified information provided by the other Party is being adequately protected.

Article 15. Contracts

1. The Party, wishing to place a classified contract with a contractor in the State of the other Party, or wishing to authorize one of its own contractors to place a classified contract in the State of the other Party within a classified project, shall obtain a prior written assurance from the competent authority of the State of the other Party that the proposed contractor holds a security clearance of an appropriate level and has the suitable facilities to handle and store classified information of the same level.

2. Names of the subcontractors interested in classified subcontracts shall be submitted to the competent authority for approval. If approved, the subcontractor must fulfill the same security obligations as the contractor.

3. Notification of any classified project, agreement, contract or subcontract shall be forwarded in advance to the competent authority of the State where the work is to be performed.

4. A copy of the security section of any classified contract shall be forwarded to the competent authority of the State where the work is to be performed.

Article 16. Expenses

Each Party will cover expenses incurred to a Party with respect to this Agreement concerning the implementation of security measures set herein.

Article 17. Settlement of Disputes

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the competent authorities of the state or, in the case that such a settlement is impossible to reach, between duly authorized representatives of the Parties and shall not be referred to any national or international tribunal or settlement.

Article 18. Final Provisions

1. This Agreement is concluded for an indeterminate period of time and shall enter into force upon the receipt of the last notification from the Parties confirming the completion of necessary internal procedures.

2. Each Party may terminate this Agreement by written notice forwarded to the other Party. The termination shall enter into force six months after the date of receipt of the notification. Notwithstanding the termination of this Agreement, all classified information transferred pursuant to this Agreement shall continue to be protected in accordance with the term defined in paragraph 3 of Article 4, or in case of request of the originating Party – shall be destructed or returned in accordance with Articles 9 and 12.

3. This Agreement may be amended and supplemented by mutual agreement of the Parties. Such amendments and supplements that are an integral part of this Agreement shall be concluded as separate protocol. It shall enter into force in the same manner as this Agreement.

Done at Tbilisi on 2006 in two copies in the Estonian, Georgian and English languages. All texts are equally authentic. In cases of divergence in interpretation, the English language text shall prevail.

For the Republic of Estonia For Georgia
Lauri ALMANN Mamuka KUDAVA

Annex A

CERTIFICATE OF SECURITY CLEARANCE

Issued by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Nation)
Date and Place of Issue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
This is to certify that:
Full Name  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Date of Birth  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Place of Birth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Citizenship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Place of employment  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Purpose and duration of Visit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Holder of Passport/Identity Card No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Issued at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dated  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Military Rank and Number (whether applicable) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Has been cleared for access to information classified up to and including . . . . . . . in accordance with the Agreement between the Republic of Estonia and Georgia on the Exchange and Protection of Classified Information, and has been briefed accordingly by  . . . . . . .
Signed: Official government stamp
Title:  

Date:

Annex B

REQUEST FOR VISIT

ONE TIME MULTIPLE EMERGENCY
1. ADMINISTRATIVE DATA
Requester:
Date:
To:
Visit to:
2. REQUESTING GOVERNMENTAL ORGANIZATION OR INDUSTRIAL ENTERPRISE
Name:
Postal address:
Telex/Fax No.:
Telephone No.:
3. GOVERNMENTAL ORGANIZATION OR ENTERPRISE TO BE VISITED
Name:
Address:
Telex/Fax No.:
Telephone No.:
Contact tel. No::
4. DATES OF VISIT:

5. TYPE OF VISIT: (Select one from each column)

Government initiative Initiated by requester
Commercial initiative By invitation / facility

6. SUBJECTS TO BE DISCUSSED:

7. ANTICIPATED LEVEL OF CLASSIFIED INFORMATION TO BE INVOLVED: THE REQUIREMENT CONCERNING TO THE VISIT ARRANGEMENT

8. IS THE VISIT PERTINENT TO: SPECIFY:
A specific equipment/weapon
Foreign military trade/export license
A program or agreement
An acquisition process in defense sphere
Other

9. PARTICULARS OF VISITORS:

Name: Place of birth:
Date of birth: Passport number:
Security clearance: Citizenship:
Position:  

10. THE SECURITY OFFICIAL OF THE REQUESTING COMPETENT AUTHORITY:

Full name: Telephone:
Signature:  
11. CERTIFICATION OF SECURITY CLEARANCE STAMP
Name:
Aaddress:
Telephone:
Signature:
12. REQUESTING COMPETENT AUTHORITY:
Name:
Aaddress:
Telephone:
Signature:
13. REMARKS:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json