Teksti suurus:

Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:

Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel

Vastu võetud 31.12.2003 nr 113
RTL 2004, 3, 35
jõustumine 12.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

7.03.2005 nr 25 (RTL 2005, 32, 450) 1.04.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005)

4.07.2005 nr 50 (RTL 2005, 80, 1133) 22.07.2005 (rakendatakse alates 1.07.2005)

16.01.2006 nr 6 (RTL 2006, 11, 199) 3.02.2006 (rakendatakse osaliselt 1.01.2006 ja osaliselt 1.06.2006)

26.04.2006 nr 31 (RTL 2006, 40, 702) 15.05.2006 (rakendatakse osaliselt 13.02.2006 ja osaliselt 1.06.2006)

28.06.2006 nr 40 (RTL 2006, 56 1021) 21.07.2006 (rakendatakse alates 1.07.2006)

02.01.2007 nr 2 (RTL 2007, 2, 19) 12.01.2007 (rakendatakse alates 1.01.2007)

19.03.2008 nr 9 (RTL 2008, 28, 419) 12.04.2008 (rakendatakse alates 1.03.2008)

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus sätestab “Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 alusel riigi-, valla või linna eelarvest sotsiaalmaksu maksmise ja deklaratsiooni esitamise korra.

[RTL 2005, 32, 450 – jõust. 1.04.2005]

§ 2. Sotsiaalmaksu arvestust pidavad riigiasutused

(1) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 nimetatud järgmiste isikute osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7 alusel kehtestatud vormi ESD «Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel» (edaspidi vorm ESD) Sotsiaalkindlustusamet:

[RTL 2006, 11, 199 – jõust. 3.02.2006] – rakendatakse alates 1.01.2006

1) üks Eestis elav ning alla 3-aastast Eestis elavat last kasvatav vanem, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud kirjalik perekonnas hooldamise leping, või isik, kes kasutab vanema asemel lapsehoolduspuhkust ning kes kasvatab Eestis alla 3-aastast last;

2) üks Eestis elav mittetöötav vanem, kes kasvatab kolme või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane;

3) Eestis elava 3–16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse või 16–18-aastase raske või sügava puudega lapse üks Eestis elav mittetöötav vanem või võõrasvanem, kes ei saa riiklikku pensioni;

4) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktis 1, 2, 4 või 5 või lõikes 3 nimetatud isiku ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last ning kelle eest riik ei maksa sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 1 või 2 alusel;

5) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 23 1 alusel määratud sotsiaaltoetust saav isik.

6) üks Eestis elav vanem, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud perekonnas hooldamise leping ja kes kasvatab Eestis seitset või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last;

7) äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja töötaja, kes saab töövõimetuspensioni.

[RTL 2006, 56, 1021 – jõust. 21.07.2006] – rakendatakse alates 1.07.2006

(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhul makstakse sotsiaalmaksu isiku eest, kes saab sünnitushüvitist, lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu või vanemahüvitist, lõike 1 punktis 3 sätestatud juhul hooldajatoetust “Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse” § 8 alusel ning lõike 1 punktis 6 sätestatud juhul seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust.

[RTL 2006, 56, 1021 – jõust. 21.07.2006] – rakendatakse alates 1.07.2006

(2) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 nimetatud järgmiste isikute osas peavad sotsiaalmaksu arvestust ja täidavad vormi ESD järgmised riigiasutused:

1) Välisteenistuse seaduse” § 67 alusel abikaasatasu saava isiku kohta Välisministeerium, lähetajaministeerium “Välisteenistuse seaduse” tähenduses või selle valitsemisala asutus

[RTL 2007, 2, 19 – jõust. 12.01.2007]

2) [Kehtetu – RTL 2006, 11, 199 – jõust. 1.06.2006]

3) [Kehtetu – RTL 2006, 11, 199 – jõust. 1.06.2006]

4) Kaitsejõudude Peastaabi alluvuses oleva ajateenija kohta kaitseväeosa, kus ta teenib;

5) [Kehtetu – RTL 2006, 11, 199 – jõust. 1.06.2006]

6) töötutoetust saava isiku kohta Tööturuamet;
[RTL 2006, 11, 199 – jõust. 3.02.2006] – rakendatakse alates 1.01.2006

7) tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötava isiku kohta Tööturuamet;

[RTL 2006, 56, 1021 – jõust. 21.07.2006] – rakendatakse alates 1.07.2006

8) rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksuse  ameti- või teenistuskohale lähetatud teenistuja või kaadrikaitseväelase kaasasoleva mittetöötava abikaasa kohta Kaitsejõudude Peastaap.

[RTL 2005, 80, 1133 – jõust. 22.07.2005] – rakendatakse alates 1.07.2005

9) Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” §-s 13 sätestatud vähemalt 80 tundi kestvas tööturukoolituses, §-s 15 sätestatud tööpraktikas või §-s 17 sätestatud tööharjutuses osaleva isiku kohta Tööturuamet;

[RTL 2007, 2, 19 – jõust. 12.01.2007] – rakendatakse 1.01.2007

10) Kehtetu [RTL 2007, 2, 19 – jõust. 12.01.2007] – rakendatakse 1.01.2007

11) Vabariigi Presidendi ametivolituste ajal ja pärast ametivolituste lõppemist Vabariigi Presidendi mittetöötava abikaasa kohta Vabariigi Presidendi Kantselei.

[RTL 2006, 40 702 – jõust. 15.05.2006] – rakendatakse alates 13.02.2006

12) Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 6 alusel töötuna arvele võetud isiku kohta Tööturuamet.

[RTL 2007, 2, 19 – jõust. 12.01.2007] – rakendatakse 1.01.2007

13) päästeteenistuja toetust saava isiku kohta Päästeamet.

[RTL 2008, 28, 419 – jõust. 12.04.2008] – rakendatakse alates 1.03.2008


(3) Kui “Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktides 1–4, 6–13 või lõikes 11 nimetatud isik vastab mitmele nimetatud punktides või “Riiklike peretoetuste seaduse” §-s 6 sätestatud tingimusele samaaegselt, makstakse tema eest sotsiaalmaksu käesoleva paragrahvi lõigetes 31–6 sätestatud juhtudel ühekordselt “Sotsiaalmaksuseaduse” §-s 6 sätestatud summalt.

[RTL 2008, 28, 419 – jõust. 12.04.2008] – rakendatakse alates 1.03.2008

(31) Kui “Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 2 või 10 nimetatud isik vastab samaaegselt muudele “Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktides 1–4, 6–13 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, makstakse tema eest sotsiaalmaksu selle punkti alusel, mille puhul on sotsiaalmaksu arvutamise aluseks olev summa suurim.

[RTL 2008, 28, 419 – jõust. 12.04.2008] – rakendatakse alates 1.03.2008

(4) Kui “Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 1, 11, 4, 8 või 9 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele “Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktides 21, 22, 3, 6, 61, 7, 11 või 13 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Sotsiaalkindlustusamet “Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punkti 1, 11, 4, 8 või 9 alusel.

[RTL 2008, 28, 419 – jõust. 12.04.2008] – rakendatakse alates 1.03.2008

(5) Kui “Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 6, 61, 7 või 11 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele “Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktides 21, 22 või 13 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Tööturuamet “Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punkti 6, 61, 7 või 11 alusel.

[RTL 2008, 28, 419 – jõust. 12.04.2008] – rakendatakse alates 1.03.2008


(6) Kui valla- või linnavalitsusel on teave, et “Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõikes 11 nimetatud isik vastab samaaegselt “Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele, ei ole valla- või linnavalitsusel kohustust pidada tema osas sotsiaalmaksu arvestust.

[RTL 2005, 80, 1133 – jõust. 22.07.2005]

§ 21. Sotsiaalmaksu arvestust pidavad valla- või linnaasutused

“Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõikes 11 nimetatud isiku osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab vormi  ESD hooldajale või eestkostjale hooldajatoetust maksev valla- või linnavalitsus.

[RTL 2005, 32, 450 – jõust. 1.04.2005]

§ 3. Sotsiaalmaksu maksmise kohustuse kestus

(1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse isiku elukohajärgsele pensioniametile taotluse esitamise päev, ent mitte varasem kui isiku kehtiva ravikindlustuse kindlustuskaitse lõppemisele järgnev päev. Perioodi eest, millal isik on kindlustatud isikuga võrdsustatud isik «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 tähenduses, riik sotsiaalmaksu ei maksa. Esimese klassi lõpetamise ajaks «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 8 tähenduses loetakse jooksva õppeaasta lõpp (31. august).

(2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse töövõimetuspensioni saava isikuga töösuhte tekkimise päev või töötajale töövõimetuspensioni määramise päev, kui § 6 lõikes 3 nimetatud taotlus on esitatud kolme kuu jooksul, arvates riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise aluse tekkimisest. Hilisemal taotluse esitamisel tekib riigipoolne sotsiaalmaksu maksmise kohustus tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotluse esitamise kuule eelnenud kolme kalendrikuu eest.

[RTL 2006, 56, 1021 – jõust. 21.07.2006] – rakendatakse alates 1.07.2006

(3) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 7 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse Tööturuameti piirkondlikule struktuuriüksusele taotluse esitamise päev.

[RTL 2006, 11, 199 – jõust. 3.02.2006] – rakendatakse alates 1.01.2006

(4) Käesoleva määruse § 4 lõigetes 2–4 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse lapse sünnikuupäev, vanema ja lapse Eestisse elama asumise päev, lapsele puude raskusastme määramise päev või sünnitushüvitise, lapsendamishüvitise, lapsehooldustasu, vanemahüvitise, hooldajatoetuse või seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse maksmise lõppemisele järgnev päev, kui § 4 lõigetes 2–4 nimetatud taotlus on esitatud kuue kuu jooksul, arvates riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise alusel tekkimisest. Hilisemal taotluse esitamisel tekib riigipoolne sotsiaalmaksu maksmise kohustus tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotluse esitamise kuule eelnenud kuue kalendrikuu. eest.

[RTL 2006, 56, 1021 – jõust. 21.07.2006] – rakendatakse alates 1.07.2006

§ 4. Pensioniametile esitatavad dokumendid

(1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik esitab elukohajärgsele pensioniametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi, abielutunnistuse, laste sünnitunnistuste ja tööraamatuga. Pensioniametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punktis 4 sätestatud tingimustele.

(2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 1 või 2 nimetatud isik, kes ei saa sünnitushüvitist, lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu või vanemahüvitist, esitab elukohajärgsele pensioniametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi ja lapse või laste sünnitunnistustega. Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud isik lisab taotlusele täiendavalt tööraamatu. Pensioniametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punkti 1 või 2 tingimustele.

(3) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 3 nimetatud isik, kes ei saa hooldajatoetust, esitab elukohajärgsele pensioniametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi, lapse sünnitunnistuse ja tööraamatuga. Pensioniametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punkti 3 tingimustele.

(4) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 6 nimetatud isik, kes ei saa seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust, esitab elukohajärgsele pensioniametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi ja laste sünnitunnistustega. Pensioniametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punkti 6 tingimustele.

[RTL 2006, 56, 1021 – jõust. 21.07.2006] – rakendatakse alates 1.07.2006

§ 5. Tööturu piirkondlikule struktuuriüksusele esitatavad dokumendid

Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 7 nimetatud isik esitab Tööturuameti piirkondlikule struktuuriüksusele taotluse koos isikut tõendava dokumendi ja tööraamatuga. Tööturuameti piirkondlikul struktuuriüksusel on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 2 punktis 7 sätestatud tingimustele.

[RTL 2006, 11, 199 – jõust. 3.02.2006] – rakendatakse alates 1.01.2006

§ 6. Sotsiaalmaksu arvestamine ja deklaratsiooni esitamine

(1) Kui riigi, valla või linna kohustus maksta sotsiaalmaksu käesoleva määruse § 2 lõikes 1 või 2 või §-s 2 1 nimetatud isiku eest tekib või lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest riigil, vallal või linnal on kohustus sotsiaalmaksu maksta ning deklaratsioonis näidatakse riigi-, valla- või linnapoolse kohustuse tekkimise või lõppemise kuupäev.

(2) Käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 ning §-s 2 1 nimetatud asutused arvestavad aruandekuul iga isiku kohta maksmisele kuuluva sotsiaalmaksu summa ja esitavad Maksu- ja Tolliametile aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks vormi ESD. Vastavate infotehnoloogiliste võimaluste olemasolul esitatakse vorm ESD elektrooniliselt.

(3) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja esitab Sotsiaalkindlustusametile igal kuul riigipoolse sotsiaalmaksu ülekandmise taotluse, kus näidatakse töötajate, kes saavad töövõimetuspensioni, ees- ja perekonnanimed, isikukoodid, töösuhte tekkimise või lõppemise kuupäev ning riigi poolt makstava sotsiaalmaksu summa. Taotlus esitatakse hiljemalt palga arvestamise kuule (aruandekuule) järgneva kuu 2. kuupäevaks.

[RTL 2006, 56 1021 – jõust. 21.07.2006] – rakendatakse alates 1.07.2006

(4) Lõikes 3 nimetatud andmete alusel esitab Sotsiaalkindlustusamet vormi ESD, millel näitab andmed iga käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja töövõimetuspensioni saava töötaja kohta.

[RTL 2006, 56 1021 – jõust. 21.07.2006] – rakendatakse alates 1.07.200

§ 7. Sotsiaalmaksu ülekandmine

(1) Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Välisministeerium, lähetajaministeerium või selle valitsemisala asutus, Tööturuamet, Kaitsejõudude Peastaap, Vabariigi Presidendi Kantselei, Päästeamet ning valla- ja linnavalitsus kannavad Maksu- ja Tolliameti kontole üle deklaratsiooni järgi tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

[RTL 2008, 28, 419 – jõust. 12.04.2008] – rakendatakse alates 1.03.2008

(õ) 27.01.2009 12:40

(2) Taotluse deklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu summa ülekandmiseks esitab kaitseväeosa Kaitsejõudude Peastaabile hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 2. kuupäevaks. Taotluses näidatakse deklaratsiooni esitanud asutuse nimetus, aruandekuu nimetus, isikute arv, kelle eest riik sotsiaalmaksu maksab ja ülekandmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa.

[RTL 2006, 11, 199 – jõust. 3.02.2006] – rakendatakse alates 1.01.2006

§ 8. Andmete muutumisest teatamine

(1) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 1, 8 ja 11 ning §-s 21 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult oma tööle asumisest või töötamise lõpetamisest, § 2 lõike 1 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud isik teatab sellest elukohajärgsele pensioniametile ning § 2 lõike 2 punktis 7 nimetatud isik Tööturuameti piirkondlikule struktuuriüksusele.

(2) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 1, 8 ja 11 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult oma abielu lahutamisest ning § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik teatab sellest elukohajärgsele pensioniametile.

(3) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 8 ja 11 ning §-s 21 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult pensioni saamisest teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist või Eestiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riigist, § 2 lõike 1 punktis 3 nimetatud isik teatab sellest elukohajärgsele pensioniametile ning § 2 lõike 2 punktis 7 nimetatud isik Tööturuameti piirkondlikule struktuuriüksusele.

 [RTL 2007, 2, 19 – jõust. 12.01.2007] – rakendatakse alates 1.01.2007

§ 9. Deklaratsiooni parandamine

Pärast vormi ESD Maksu- ja Tolliametile esitamist deklaratsioonis oleva vea avastamisel esitatakse sama kuu kohta uus parandatud deklaratsioon.

§ 10. [käesolevast tekstist välja jäetud]

ÕIEND
§ 7 lõike 1 paralleeltekst eemaldatud.
Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lõige 32 ja Rahandusministeeriumi 20. jaanuari 2009. aasta e-kiri.

/otsingu_soovitused.json