Teksti suurus:

Lapse toitmiseks ettenähtud vaheaegade ja puudega lapse vanemale täiendava tasulise puhkepäeva eest keskmise palga maksmine riigieelarve vahenditest

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:

Lapse toitmiseks ettenähtud vaheaegade ja puudega lapse vanemale täiendava tasulise puhkepäeva eest keskmise palga maksmine riigieelarve vahenditest

Vastu võetud 18.06.2001 nr 61
RTL 2001, 77, 1039
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

31.03.2008 nr 18 (RTL 2008, 29, 431) 14.04.2008

Määrus kehtestatakse «Töö- ja puhkeaja seaduse» §  18 lõike 4 ja § 23 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrust kohaldatakse keskmise palga maksmisel «Töö- ja puhkeaja seaduse» paragrahvi 18 lõigetes 1 ja 2 sätestatud lapse toitmiseks antud vaheaegade ja paragrahvis 23 sätestatud puudega lapse kasvatamiseks antud lisapuhkepäeva eest.

(2) Säilitatava keskmise palga arvutab tööandja «Palgaseaduse» paragrahvi 2 lõikes 6 sätestatud korras ja maksab palgapäeval töötajale.

§ 2. Keskmise palga maksmine riigieelarve vahenditest

(1) Kehtestada andmiku vorm riigieelarve vahenditest puhkusetasu ja palga hüvitise taotlemiseks (lisatakse).

(2) Tööandja esitab kord kuus oma asukohajärgsele pensioniametile vormikohase andmiku, milles näitab «Töö- ja puhkeaja seaduses» sätestatud alustel ja ulatuses lapse toitmise vaheaegade ja puudega lapse kasvatamiseks antud lisapuhkepäevade eest töötajatele välja makstud summad.

(3) Pensioniametil on õigus kontrollida tööandjate poolt esitatud andmete õigsust ja andmiku koostamise aluseks olnud dokumente.


(4) Pensioniamet kannab andmikus toodud summa kümne tööpäeva jooksul, arvates andmiku pensioniametisse saabumise kuupäevast, tööandja pangakontole. Juhul kui tööandja esitatud andmik pole korrektselt vormistatud, võib pensioniamet keelduda tööandjale summade ülekandmisest.

[RTL 2008, 29, 431 – jõust. 14.04.2008]

 

(5) Pensioniamet peab tööandja esitatud andmete ja tööandja pangakontole üle kantud summade kohta eraldi arvestust.

§ 3. Rakendussätted

(1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

(2) Käesolev määrus jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril.

 

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json