Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.04.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 31, 460

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika" muutmine

Vastu võetud 10.04.2008 nr 21

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 «Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika» (RTL 2007, 8, 135; 2008, 5, 56) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Haigekassa tasub käesoleva määruse §-s 8 sätestatud kriteeriumide täitmise hindamiseks kokkulepitud andmed esitanud kinnitatud nimistuga töötavale perearstile täiendavalt perearsti pearaha arvel tasutavatele teenustele kuni 32% perearsti nimistule pearahadeks arvestatud summast aastas käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud uuringute, protseduuride ja laboriuuringute eest.»;

2) paragrahvi 6 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Haigekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1 või 11 kehtestatud määrale normaalse raseduse jälgimiseks tehtud uuringute eest tervishoiuteenuste loetelus sisalduvate teenuste piirhindade alusel.

(3) Haigekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1 või 11 kehtestatud määrale perearsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise ja tehtud patoanatoomiliste lahangute eest tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud teenuste piirhindade alusel.».

§ 2. Määrust rakendatakse 2008. aasta 1. aprillist.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json