Teksti suurus:

Põllumajandustoodete kokkuostu täpsem kord, teravilja veokulude hüvitamise piirmäär, nõuded sekkumiskeskuse ja -lao kohta ning pakkumise vorm

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 31, 455

Põllumajandustoodete kokkuostu täpsem kord, teravilja veokulude hüvitamise piirmäär, nõuded sekkumiskeskuse ja -lao kohta ning pakkumise vorm

Vastu võetud 10.04.2008 nr 32

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3, § 31 lõike 2, § 32 lõigete 2–4 ning § 48 lõike 31, komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000, millega kehtestatakse teravilja ülevõtmise kord sekkumisametite poolt ja sätestatakse teravilja kvaliteedi määramise analüüsimeetodid (EÜT L 100, 20.04.2000, lk 31–50), artikli 4 lõike 1, komisjoni määruse (EMÜ) nr 2131/93, milles sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused (EÜT L 191, 31.07.1993, lk 76–80), komisjoni määruse (EÜ) nr 562/2000, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1254/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veiseliha kokkuostu kohta (EÜT L 068, 16.03.2000, lk 22–45), artikli 5 lõigete 1 ja 2, artikli 6 lõike 1 ning artikli 30 lõike 3, komisjoni määruse (EÜ) nr 105/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega võiturul (ELT L 32, 6.02.2008, lk 3–20), artikli 3 lõigete 4 ja 6 ning artikli 19 lõike 1, komisjoni määruse (EÜ) nr 214/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturul (EÜT L 100, 20.04.2001, lk 100–111), artikli 2 lõike 5, komisjoni määruse (EMÜ) nr 3149/1992, millega kehtestatakse ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 313, 30.10.1992, lk 50–55), artikli 4 lõike 3, komisjoni määruse (EMÜ) 3002/1992, millega kehtestatakse üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja/või sihtkoha kontrollimiseks (EÜT L 301, 17.10.1992, lk 17–26), alusel ning kooskõlas komisjoni määruse (EMÜ) nr 2173/79 sekkumisasutuste kokkuostetud veiseliharealiseerimise üksikasjalike rakenduseeskirjade ja määruse (EMÜ) nr 216/69 kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 251, 5.10.1979, lk 12–16) nõuetega.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse põllumajandustoodete kokkuostu, sealhulgas säilitamise, müümise või tasuta üleandmise täpsem kord, teravilja veokulude hüvitamise piirmäär, nõuded sekkumiskeskuse ja -lao kohta ning pakkumise vorm.

§ 2. Põllumajandustoodete kokkuostuks pakkumisega, müümisega või kokkuostust tasuta üleandmisega seotud isik

Põllumajandustoodete kokkuostuks pakkumisega, müümisega või kokkuostust tasuta üleandmisega seotud isik peab olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui isiku andmed ei ole registrisse kantud, esitab ta kokkuostus osalemiseks «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete registrisse kandmiseks.

§ 3. Heakskiitmine

(1) Kokkuostuks pakutavat võid ja lõssipulbrit toota sooviv isik, kelle ettevõtet on Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) «Toiduseaduse» kohaselt tunnustanud, esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) iga sel otstarbel kasutatava eraldi tootmisüksuse kohta heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

(2) Kui komisjoni määruse (EMÜ) nr 3002/1992 alusel peab tootja asjakohaste käitlemisprotsesside tegemiseks olema heaks kiidetud või peab talle selleks olema väljastatud luba, siis selle taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le vabas vormis taotluse, milles märgib järgmised andmed:
1) ettevõtja nimi;
2) ettevõtja registrikood või maksukohustuslaste registri kood;
3) ettevõtja aadress ja sidevahendite andmed;
4) sekkumisvarudest pärit toote nimetus;
5) toodetava toote nimetus;
6) ettevõtte VTA tunnustamise otsuse number;
7) heakskiidutaotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

§ 4. Kvaliteedisertifikaat

(1) Või ja lõssipulbri teise Euroopa Liidu liikmesriiki kokkuostuks pakkumisel komisjoni määruste (EÜ) nr 105/2008 artikli 5 ja (EÜ) nr 214/2001 artikli 4 alusel nõutava kvaliteedisertifikaadi saamiseks esitab pakkuja VTA kohalikule asutusele lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

(2) Eestis asuvast sekkumisvarust pärit toote tarnimisel teise Euroopa Liidu liikmesriiki komisjoni määruse (EMÜ) nr 3002/92 alusel sätestatud kasutusotstarbel peab tootega vajaduse korral olema kaasas kvaliteedisertifikaat. Selle taotlemiseks esitab pakkuja VTA kohalikule asutusele vabas vormis kvaliteedisertifikaadi taotluse, milles märgib järgmised andmed:
1) ettevõtja nimi;
2) ettevõtja registrikood või maksukohustuslaste registri kood;
3) pakkuja aadress ja sidevahendite andmed;
4) sekkumisvarudest pärit toote nimetus;
5) andmed pakutava toote kohta (ettevõtte VTA tunnustamise otsuse number, tootja nimi, ettevõtte aadress, toote valmistamise kuupäev, tootepartii number, pakendite arv, netomass (kg, t, hl));
6) selle liikmesriigi nimi, kus sekkumisvarust pärinevat toodet asjakohasel kasutusotstarbel kasutatakse.

2. peatükk
SEKKUMISKOKKUOST JA MÜÜK

§ 5. Põllumajandustoodete pakkumine kokkuostuks

(1) Teravilja kokkuostu korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 3 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise.

(2) Kui teravili võetakse üle selles laos, kus teravilja pakkumise tegemise ajal hoitakse, esitab pakkuja koos lõikes 1 nimetatud pakkumisega väljavõtte laoarvestusest, milles on andmed pakkumises märgitud teravilja koguse, kaalumise ajal kindlaks tehtud kvaliteediomaduste, saagiaasta ja päritolumaa kohta silode kaupa.

(3) Ühte sekkumiskokkuostuks pakutavasse silosse tohib panna sarnaste kvaliteediomadustega vilja. Kõigi pakutavas silos olevate eraldi tarnete või partiide kvaliteediomadused peavad vastama komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 lisas 1 kehtestatud nõuetele. Nõuetekohase kvaliteedi saavutamiseks teravilja segada ei ole lubatud.

(4) Veiseliha kokkuostu korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 4 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise, võttes arvesse pakkumiskutses toodud tingimusi.

(5) Või ja lõssipulbri kokkuostu korral esitab tootja PRIA-le lisas 5 toodud vormi kohase tootmiskava. Tootmiskava esitatakse pärast heakskiidu saamist, kuid hiljemalt kaks tööpäeva enne kokkuostuks pakutava või ja lõssipulbri tootmise alustamist.

(6) Või 90%-lise sekkumishinnaga kokkuostu ja alalise pakkumismenetluse ning lõssipulbri sekkumishinnaga kokkuostu ja alalise pakkumismenetluse korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise.

(7) Lõikes 6 nimetatud pakkumised tehakse täistonnides.

§ 6. Kokkuostuks pakutava või pakendi märgistus

Kui laopidaja peab laoarvestust, mille puhul sisestab ta komisjoni määruse (EÜ) nr 105/2008 artikli 3 lõike 6 esimeses lõigus nimetatud andmed laoarvestusse kokkuostetud või lattu saabumise päeval, ei pea toote lattu saabumise kuupäeva pakendile eraldi märkima.

§ 7. Teravilja ladustamine kokkuostu korral

(1) Kokkuostetud teravili ladustatakse muust viljast eraldi.

(2) Eri aastatel koristatud teravili ladustatakse eraldi.

(3) Silo või ladu, milles teravilja ladustatakse, peab olema plommitud ja märgistatud ning märgistusele peavad olema kantud järgmised andmed:
1) teraviljaliik;
2) saagiaasta;
3) silo või lao number.

(4) Vajaduse korral võib laopidaja nõuda teravilja ümberpaigutamist ühest silost või laost teise. Sel juhul esitab laopidaja PRIA-le kirjaliku avalduse koos teravilja ümberpaigutamise vajaduse põhjendusega hiljemalt viis tööpäeva enne soovitud ümberpaigutamist.

(5) PRIA kontrollib avalduses esitatud andmete õigsust ning lepib laopidajaga kokku teravilja ümberpaigutamise ajagraafiku.

§ 8. Kokkuostetud teravilja toimetamine sekkumislattu

(1) Pakkuja tarnitav kogus võib erineda pakkumises esitatud kogusest alla 500-tonnise pakkumise puhul kuni 30 tonni pakutavast kogusest, 500–1000-tonnise pakkumise puhul kuni 60 tonni pakutavast kogusest ning üle 1000-tonnise pakkumise puhul kuni 100 tonni pakutavast kogusest, kuid tarnitav kogus ei tohi olla väiksem kui komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 artiklis 1 ettenähtud 80-tonnine miinimumkogus.

(2) Kui pakkuja on tarnegraafikus ettenähtud aja jooksul tarninud sekkumislattu pakkumises näidatud teraviljakogusest väiksema koguse, kuid see ületab 80-tonnise miinimumkoguse ja vastab lõikes 1 sätestatud kogusele, võtab PRIA tarnitud koguse üle. Kui pakkuja ei ole tarnegraafikus ettenähtud aja jooksul tarninud sekkumislattu vähemalt 80-tonnist miinimumkogust või kui tarnitud kogus ei vasta lõikes 1 sätestatud kogusele, tunnistab PRIA pakkumise rahuldamise otsuse kehtetuks.

(3) Pakkuja võib esitatud pakkumise katkestada, kui ta on tarninud sekkumislattu nõutava teravilja 80-tonnise miinimumkoguse. Pakkumise katkestamise korral esitab pakkuja PRIA-le kirjaliku avalduse kahe tööpäeva jooksul pärast katkestamise vajaduse ilmnemist.

(4) Kui Põllumajandusuuringute Keskuse (edaspidi PMK) tehtud teravilja kvaliteedianalüüsi tulemustest selgub, et teravilja kvaliteedinäitajad ei vasta osaliselt komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 lisas I sätestatud kvaliteedi miinimumnõuetele, võtab PRIA üle teraviljakoguse, mille kvaliteedianalüüsi tulemused on positiivsed. Kui miinimumnõuetele vastav teraviljakogus on komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 artiklis 1 ettenähtud 80-tonnisest miinimumkogusest väiksem, lükatakse kogu pakkumine tagasi.

(5) Teravilja pakkuja või laopidaja võib taotleda tarnegraafiku muutmist. Tarnegraafiku muutmiseks esitab pakkuja PRIA-le põhjendatud avalduse esimesel võimalusel, kuid hiljemalt viis tööpäeva enne PRIA määratud tarnimise tähtpäeva.

(6) Komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 artikli 5 lõikes 4 nimetatud viisil teravilja ülevõtmise korral võib sama määruse artikli 5 lõike 4 punktis c nimetatud representatiivse proovi koostada laopidaja või pakkuja tellimusel sekkumisameti esindaja või tema järelevalve all teravilja lattu vastuvõtmisel võetud proovidest tingimusel, et ladu on enne teravilja vastuvõtmist plommitud, ning arvestusega, et teravilja ülevõtmise alguse ja lattu paigutamise vaheline aeg ei ületa kolme kuud.

(7) Kui ladu ei ole tarnegraafikus kokku lepitud ajal valmis teravilja vastu võtma, siis kannab laopidaja sellega pakkujale ning PMK-le ja PRIA-le tekkinud kulud.

§ 9. Teravilja kvaliteedianalüüsi tulemuste vaidlustamine

(1) Kui pakkuja ei ole nõus PMK tehtud teravilja kvaliteedianalüüsi tulemustega, on pakkujal viie tööpäeva jooksul arvates temale saadetud analüüsitulemuste kättesaamisest õigus taotleda kontrollproovi kordusanalüüsi.

(2) Negatiivse kvaliteedianalüüsi ja vajaduse korral ka negatiivse korduvanalüüsi tulemuste puhul katab pakkuja PMK-le analüüsikulud.

§ 10. Teravilja veokulude hüvitamine

(1) Kui PRIA võtab teravilja üle mujal kui sekkumiskeskuses, kaetakse täiendavad veokulud komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 artikli 8 lõike 2 kohaselt.

(2) Sekkumislaost eksportimise eesmärgil teravilja müümise korral hüvitab PRIA pakkujale veokulud komisjoni määruse (EMÜ) nr 2131/1993 artikli 7 lõike 2 kohaselt.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud veokulude hüvitamise määr sõltuvalt veovahendi liigist on järgmine:
1) auto puhul 1,35 kr/tkm;
2) rongi puhul 0,42 kr/tkm.

(4) Ladudevahelise vahemaa arvutab PRIA.

§ 11. Müük sekkumisvarudest

(1) Teravilja sekkumisvarudest müügi korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 7 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise. Pakkuja tarnitav kogus võib erineda pakkumises esitatud kogusest 5% võrra.

(2) Veiseliha sekkumisvarudest müügi korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 8 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise.

(3) Või ja lõssipulbri sekkumisvarudest müügi korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 9 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise.

(4) Sekkumistoote müügipakkumise rahuldamise korral koostab PRIA sekkumistoote väljaviimise graafiku ning kooskõlastab selle lao ja pakkujaga. Sekkumistoode viiakse laost välja PRIA järelevalve all.

(5) Kui sekkumistoode eksporditakse ja ladustatakse ajutiselt enne eksportimist mujal kui sekkumislaos, siis pakkuja:
1) kinnitab toote koguse sekkumislaost ajutisse lattu saabuva iga saadetise kohta;
2) peab saadetiste üle arvestust, mis sisaldab järgmisi andmeid:
a) toote ajutisse lattu saabumise kuupäev;
b) toote kirjeldus ja KN-kood;
c) toote staatus (sekkumistoode);
d) toote sekkumislaost väljaviimise protokolli number;
e) saatelehe dokumendi viitenumber;
f) toote täpne asukoht ajutises laos;
g) saabuva toote kogus (t, kg, hl);
h) deklarandi nimi;
I) toote ajutisest laost väljaviimise kuupäev;
j) ekspordideklaratsiooni number;
k) väljaviidava toote kogus (t, kg, hl).

(6) Viis päeva enne sekkumistoote eksportimiseks veovahendile laadimist esitab pakkuja Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) eelteate, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) toote laadimise alustamise aeg ja hinnanguline lõppaeg;
2) toote laadimise koht;
3) selle veoki või laeva identifitseerimisandmed, millele kaup laaditakse;
4) eksportija või tema esindaja nimi (kui kasutatakse);
5) toote kirjeldus ja KN-kood;
6) toote staatus (sekkumistoode);
7) toote netokogus ja pakendite arv (kui kasutatakse);
8) vedaja nimi ja tema sidevahendite andmed;
9) toote ekspordilitsentsi number.

§ 12. Sekkumiskeskuse ja -lao nõuded

(1) Sekkumiskeskusena ja -laona kasutatavat veiseliha külmhoonet ja lihalõikusettevõtet ning või ja lõssipulbri ladu peab VTA olema tunnustanud «Toiduseaduse» kohaselt.

(2) Kokkuostetud veiselihatooted ladustatakse sekkumiskeskuses või -laos Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (EÜT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), lisa III jao I peatüki VII nõuete kohaselt.

(3) Kokkuostetud võid ja lõssipulbrit ladustatakse sekkumislaos Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 lisa III jao IX peatüki II nõuete kohaselt.

(4) Sekkumislaos peavad või ja lõssipulbri alused olema paigutatud selliselt, et kaubaaluste vahele jääks vähemalt 60 cm ning seinapoolse kaubaaluse ja seina vahele jääks samuti vähemalt 60 cm.

(5) Veiseliha, või ja lõssipulbri sekkumislaos peavad olema taadeldud kaalud pakendite ja aluste kaalumiseks ning vajaduse korral laoseisu kontrollimiseks.

(6) Sekkumisladu, milles teravilja ladustatakse, peab vastama lisas 10 toodud nõuetele.

(7) PRIA-l on õigus lõpetada leping laopidajaga, kui ladu ei vasta lisas 10 toodud nõuetele. PRIA korraldab nõuetele mittevastavaks tunnistatud laost teravilja ümberpaigutamise nõuetele vastavasse lattu selle laopidaja kulul, kelle ladu tunnistati nõuetele mittevastavaks.

§ 13. Pakkumise esitamine sekkumisvarudest pärit toote kasutamiseks

(1) Sekkumisvarudest pärit toote kasutamiseks komisjoni määruse (EMÜ) nr 3002/1992 alusel esitab pakkuja PRIA-le pakkumise.

(2) Pakkumises märgitakse järgmised andmed:
1) ettevõtja nimi;
2) ettevõtja registrikood või maksukohustuslaste registri kood;
3) ettevõtja aadress ja sidevahendite andmed;
4) sekkumisvarudest pärit toote nimetus ja kogus (t, kg, hl);
5) toodetava toote nimetus;
6) sekkumisvarudest pärit toote pakkujapoolne ostuhind (EUR/100 kg, EUR/t, EUR/hl);
7) pakkumise koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

(3) Pakkumise esitamise tähtpäevaks esitab pakkuja PRIA-le «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 55 nimetatud tagatise, kui selline nõue tuleneb Euroopa Liidu asjakohastest määrustest.

§ 14. Käitlemiskava esitamine

(1) Pakkumise edukaks tunnistamise korral esitab pakkuja PRIA-le hiljemalt viis tööpäeva enne asjakohase toimingu tegemist vabas vormis koostatud käitlemiskava.

(2) Käitlemiskavas märgitakse järgmised andmed:
1) ettevõtja nimi;
2) ettevõtja registrikood või maksukohustuslaste registri kood;
3) ettevõtja aadress ja sidevahendite andmed;
4) sekkumisvarudest pärit toote nimetus ja kogus (t, kg, hl);
5) toodetava toote nimetus;
6) käitlemise algus- ja lõppaeg (kuupäev ja kellaaeg);
7) käitlemiskava koostamise kuupäev ja allkiri.

(3) Muudatustest käitlemiskavas teavitatakse PRIA-t hiljemalt kaks tööpäeva enne asjakohase toimingu tegemise algust kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 15. Sekkumisvarudest pärit toodete ekspordiks või kasutamiseks esitatud pakkumise kontrollimine

(1) Sekkumisvarudest pärit toodetega tegelev ja määrusega reguleeritud tegevuses osalev ettevõtja võimaldab PRIA-l kontrollida toodete ostmist, ladustamist, vedu, ümberlaadimist, töötlemist ja raamatupidamist ning teostada muud vajalikku järelevalvet komisjoni määruse (EMÜ) nr 3002/1992 alusel.

(2) Ettevõtja hoiab sekkumislaost ostetud tooteid teistest toodetest eraldi ja eristatult.

(3) PRIA vaatab pakkumise läbi ning kontrollib koostöös «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 63 nimetatud teiste järelevalveasutustega pakkumises esitatud andmete õigsust ja pakkuja nõuetekohasust.

3. peatükk
SEKKUMISKOKKUOSTUST PÕLLUMAJANDUSTOODETE TASUTA ÜLEANDMINE

§ 16. Toiduabina jagamiseks eraldatavaid toiduaineid taotleva heategevusorganisatsiooni nõuded

(1) Sekkumisvarudest eraldatavaid tooteid ning nendest toodetest valmistatud lõpptooteid võib toiduabina enim puudust kannatavatele isikutele jagamiseks taotleda heategevusorganisatsioon, kes on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ning kelle tegevusvaldkond hõlmab heategevust.

(2) Heategevusorganisatsioon peab jagamiseks saadud ning jagatud toiduainete kohta lisa 11 kohast arvestust.

(3) Heategevusorganisatsioon tagab tööstuses pakendatud ja töödeldud toote nõuetekohase käitlemise ning säilimise toote väärtust kahjustamata.

§ 17. Nõuded sekkumisvarudest pärit toodete toiduabiks käitlejale

Sekkumisvarudest pärit toodete toiduabiks käitlejat on komisjoni määruse (EÜ) nr 3149/1992 kohaselt vajaduse korral tunnustanud VTA «Toiduseaduse» kohaselt.

§ 18. Toiduabi taotlemine

Heategevusorganisatsioon esitab toiduabina jagamiseks eraldatavate lõpptoodete saamiseks PRIA-le lisas 12 toodud vormi kohase taotluse hiljemalt jaotusaastale eelneva aasta 2. maiks. Taotletav miinimumkogus lõpptoote kohta on 100 kg ja miinimumkogus taotluse kohta on 500 kg.

§ 19. Taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine

(1) PRIA kontrollib taotleja vastavust § 16 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

(2) PRIA otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise viivitamata pärast §-s 17 nimetatud käitlejaga lepingu sõlmimist, kuid mitte hiljem kui jaotusaasta 31. märtsiks.

(3) Kui jagamiseks eraldatavate toiduainete kogus on väiksem kui heategevusorganisatsioonide taotletud kogus, vähendatakse taotletud koguseid proportsionaalselt, lähtudes võrdse kohtlemise põhimõttest.

(4) PRIA teavitab lõikes 2 nimetatud otsusest taotlejat viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. Kui heategevusorganisatsioonile jagamiseks eraldatavat toiduainete kogust vähendatakse lõike 3 kohaselt, teeb PRIA koos taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsusega taotlejale teatavaks jagamiseks eraldatavate toiduainete uued kogused.

§ 20. Toiduabi jaotus

(1) PRIA teavitab viivitamata heategevusorganisatsioone toiduabi jagamise alustamise tähtpäevast.

(2) Heategevusorganisatsioon esitab PRIA-le lisas 13 toodud vormi kohase toiduabi jaotusplaani kümne tööpäeva jooksul arvates lõikes 1 nimetatud teate saamisest.

(3) PRIA korraldab viivitamata pärast lõikes 2 nimetatud jaotusplaani saamist toiduabina jagamiseks eraldatavate lõpptoodete tarnimise heategevusorganisatsiooni määratud vastuvõtmiskohta.

(4) Kui heategevusorganisatsioon soovib toiduabi jaotusplaani muuta, esitab ta muudetud jaotusplaani koos põhjendusega kirjalikult PRIA-le hiljemalt viis tööpäeva enne muudetavas jaotusplaanis toodud tähtpäeva.

§ 21. Pakkumismenetluse tegemine

(1) PRIA korraldab sekkumisvarudest pärit toodete pakendamise, töötlemise, lõpptoodete ladustamisteenuse ja veoteenuse tellimiseks pakkumismenetluse «Riigihangete seaduses» nimetatud korras.

(2) Pakkumismenetluse tulemusel edukaks tunnistatud pakkuja ja PRIA sõlmivad hankelepingu, milles lepitakse kokku pakendamis-, töötlemis-, ladustamis- ja veotingimused.

§ 22. Lõpptoodete veokulude hüvitamine

(1) Lõpptoodete põhjendatud veokulud heategevusorganisatsioonist enim puudust kannatava isikuni hüvitatakse kuludokumentide alusel komisjoni määruse (EMÜ) nr 3149/1992 artikli 6 lõike 1 kohaselt.

(2) Lõikes 1 nimetatud veokulude hüvitise saamiseks esitatakse PRIA-le lisas 14 toodud vormi kohane veokulude hüvitamise taotlus komisjoni määruse (EMÜ) nr 3149/1992 artikli 8a kohaselt. Veokulude hüvitamist võib taotleda kuni jaotusaasta 1. oktoobrini tehtud tarnete kohta.

§ 23. Veokulude hüvitamise taotluse kontroll

(1) Paragrahvis 22 nimetatud veokulude hüvitamise taotluse kontrollimiseks võib PRIA teha kohapealset kontrolli, mille käigus kontrollib koostöös § 15 lõikes 3 nimetatud teiste järelevalveasutustega taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetekohasust.

§ 24. Veokulude hüvitamise taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

PRIA otsustab veokulude hüvitamise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ühe kuu jooksul arvates taotluse saamisest.

§ 25. Veokulude hüvitise väljamaksmine

Veokulude hüvitis makstakse välja §-s 24 nimetatud otsuse alusel komisjoni määruse (EMÜ) nr 3149/1992 artikli 8a kohaselt ühe kuu jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 26. Majanduskulude hüvitamine

(1) Enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jagamisel tehtud põhjendatud majanduskulud hüvitatakse komisjoni määruse (EMÜ) nr 3149/1992 artikli 6 lõike 3 kohaselt.

(2) Lõikes 1 nimetatud hüvitise saamiseks esitatakse PRIA-le lisas 15 toodud vormi kohane majanduskulude hüvitamise taotlus komisjoni määruse (EMÜ) nr 3149/1992 artikli 8a kohaselt.

§ 27. Majanduskulude hüvitamise taotluse kontroll

(1) Paragrahvi 25 lõikes 1 nimetatud majanduskulude hüvitamise taotluse kontrollimiseks võib PRIA teha kohapealset kontrolli, mille käigus kontrollib koostöös § 15 lõikes 3 nimetatud teiste järelevalveasutustega taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetekohasust.

§ 28. Majanduskulude hüvitamise taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

PRIA otsustab majanduskulude hüvitamise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ühe kuu jooksul arvates taotluse saamisest.

§ 29. Majanduskulude hüvitise väljamaksmine

Majanduskulude hüvitis makstakse välja §-s 28 nimetatud otsuse alusel komisjoni määruse (EÜ) nr 3149/1992 artikli 8a kohaselt ühe kuu jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 30. Toiduabiskeemis osalemise peatamine

(1) Kohustuste täitmata jätmise või rikkumise korral peatatakse heategevusorganisatsiooni osalemine toiduabiskeemis komisjoni määruse (EÜ) nr 3149/1992 artikli 9 lõike 3 kohaselt.

(2) Toiduabiskeemis osalemise peatamine jõustub viivitamata ja kehtib vähemalt ühe plaanitäitmise ajavahemiku jooksul ning seda võib eiramise tõsidusest olenevalt pikendada.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 31. Määruse kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrus nr 59 «Põllumajandustoodete kokkuostu täpsem kord, teravilja veokulude hüvitamise piirmäär, nõuded sekkumiskeskuse ja -lao kohta ning pakkumise vorm» (RTL 2006, 39, 674; 2007, 35, 605) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01973.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

Lisa 9

Lisa 10

Lisa 11

Lisa 12

Lisa 13

Lisa 14

Lisa 15

/otsingu_soovitused.json