Teksti suurus:

Energiakultuuri toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 31, 458

Energiakultuuri toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 10.04.2008 nr 35

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 3 lõike 2, § 12 lõike 5, § 141 lõike 2, § 142 lõike 2, § 15 lõike 2, § 16 lõike 2, § 18 lõike 3 ja § 63 lõike 5 alusel ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks (ELT L 345, 20.11.2004, lk 1–84), artikli 26, artikli 27 lõike 1, artikli 34 lõigete 1 ja 2 ning artikli 35 alusel ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/1971 ja (EÜ) nr 2529/2001 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1–69), artikli 143c alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse energiakultuuri toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord.

§ 2. Toetuse taotleja

Toetust võib taotleda isik, kes kasvatab energiakultuuri ning vastab komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 8. peatükis ja selles määruses sätestatud nõuetele (edaspidi taotleja).

§ 3. Toetuse taotlemine

(1) Taotleja sõlmib kokkuostja või esmatöötlejaga komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artiklis 25 nimetatud lepingu iga tarnitava tooraine kohta ja esitab lepingu ärakirja koos lisas 1 toodud andmeid sisaldava kinnitusega ning pindalatoetuste taotlusega Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA).

(2) Kui tarnitava saagi ladustamine või töötlemine ei toimu Eestis, esitab kokkuostja või esmatöötleja energiakultuuri toetusskeemis ettenähtud dokumendid oma tegevuskoha liikmesriigi pädevale asutusele selles liikmesriigis sätestatud tähtpäevaks.

(3) Kui taotleja töötleb energiakultuuri saagi ise oma ettevõttes, esitab ta komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artikli 33 lõikes 2 nimetatud töötlemisdeklaratsiooni lisas 2 toodud vormi kohaselt koos pindalatoetuste taotlusega PRIA-le.

(4) Minimaalne toetatav energiakultuuri kasvatuspind taotleja kohta on 1 hektar ning nimetatud pinna määramisel võetakse arvesse põllud, mille pindala on vähemalt 0,3 hektarit.

(5) Energiakultuuri toetuse taotleja peab hoidma ja kasutama põllumajandusmaad vastavalt põllumajandusministri 10. aprilli 2008. a määruse nr 30 «Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» 2. ja 3. peatükis kehtestatud nõuete kohaselt.

§ 4. Tagatis

Esmatöötleja või kokkuostja esitab koos lepingu koopiaga PRIA-le tagatise komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artikli 31 kohaselt.

§ 5. Toetuse saamise nõuded

(1) Toetuse taotlemiseks peab taotleja tarnima vähemalt energiakultuuri miinimumsaagi. Toetusõiguslike energiakultuuride miinimumsaagised on järgmised:
1) raps 1200 kg/ha;
2) rüps 1200 kg/ha;
3) oder 2000 kg/ha;
4) nisu 2000 kg/ha;
5) kaer 1700 kg/ha;
6) rukis 1700 kg/ha;
7) tritikale 2000 kg/ha;
8) päideroog 3000 kg/ha;
9) ida-kitsehernes 3500 kg/ha;
10) kanep (varred) 5000 kg/ha;
11) paju 6000 kg/ha.

(2) Paju kasvatamiseks toetuse taotlemise korral tarnitakse saak rajatud istandikult hiljemalt viiendal aastal pärast istandiku rajamist ja edaspidi igal neljandal aastal kuni istandiku likvideerimiseni, päideroo või ida-kitseherne kasvatamise korral tarnitakse saak igal aastal alates külviaastale ülejärgnevast aastast.

(3) Taotluse esitamise aastal koristatud saak tarnitakse taotluse esitamise aastale järgneva aasta 1. juuniks. Kui saak koristatakse taotluse esitamise aastale järgneva aasta kevadel, tarnitakse koristatud saak saagikoristusaasta 1. juuniks. Paju kasvatamise korral tarnitakse esimene saak hiljemalt viiendal kalendriaastal pärast istandiku rajamist.

§ 6. Nõuded taotlejale

(1) Esmatöötleja või § 3 lõikes 3 nimetatud isik esitab PRIA-le lisas 3 toodud vormi kohase teabe taotluse esitamise aasta 15. juuniks. Kui toorainet töödeldakse erineval viisil, esitatakse iga töötlemisviisi kohta eraldi teatis.

(2) Paragrahvi 3 lõike 3 alusel esitatud töötlemisdeklaratsiooni muudatusest teatamiseks esitab taotleja PRIA-le lisas 4 toodud vormi kohase teatise taotluse esitamise aasta 15. juuniks.

(3) Taotleja esitab § 3 lõike 1 kohaselt sõlmitud lepingu muutmise või lõpetamise ärakirja koos lisas 4 toodud vormi kohase teatisega PRIA-le taotluse esitamise aasta 15. juuniks.

(4) Taotleja esitab PRIA-le § 5 lõike 3 kohaselt kokkuostjale või esmatöötlejale tarnitud saagi kohta lisas 5 toodud vormi kohase teatise taotluse esitamise aastale järgneva aasta 1. juuniks.

(5) Kui taotleja töötleb energiakultuuri saagi ise oma ettevõttes, esitab ta § 5 lõike 3 kohaselt tarnitud saagi kohta lisades 5 ja 6 toodud vormi kohased teatised PRIA-le taotluse esitamise aastale järgneva aasta 1. juuniks.

(6) Kokkuostja või esmatöötleja esitab PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase teatise tooraine vastuvõtmise kohta taotluse esitamise aastale järgneva aasta 1. juuniks.

(7) Pärast tooraine töötlemist energiatooteks esitab esmatöötleja või § 3 lõikes 3 nimetatud isik tooraine töötlemise kohta PRIA-le lisas 7 toodud vormi kohase teatise. Tooraine töödeldakse energiatooteks saagikoristusaastale ülejärgneva aasta 31. juuliks.

(8) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artikli 38 kohaselt peab kokkuostja lisas 8 toodud vormi kohast ja töötleja lisas 9 toodud vormi kohast majandusarvestust, mis edastatakse PRIA-le eelmise kuu kohta iga kuu 10. kuupäevaks alates ladustamise või töötlemise alustamisest.

§ 7. Kontroll

(1) PRIA kontrollib taotleja esitatud teabe õigsust komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artikli 29 kohaselt.

(2) PRIA kontrollib kohapeal § 3 lõikes 1 nimetatud taotlejatest vähemalt 5% ja § 3 lõikes 3 nimetatud taotlejatest vähemalt 10% komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artikli 35 kohaselt.

(3) PRIA kontrollib kohapeal vähemalt 25% kokkuostjate ja 25% esmatöötlejate esitatud andmete õigsust komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artikli 39 kohaselt.

§ 8. Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine

PRIA otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise §-s 7 sätestatud kontrolli tulemuste alusel ning arvestades komisjoni määruse (EÜ) 1973/2004 artiklites 30 ja 36 sätestatud nõudeid.

§ 9. Toetuse väljamaksmine

Toetus makstakse välja §-s 8 nimetatud otsuse alusel ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) 1452/2001, (EÜ) 1453/2001, (EÜ) 1454/2001, (EÜ) 1868/94, (EÜ) 1251/1999, (EÜ) 1254/1999, (EÜ) 1673/2000, (EMÜ) 2358/1971 ja (EÜ) 2529/2001 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1–69), artikli 28 ning komisjoni määruse (EÜ) 1973/2004 artiklite 29 ja 36 kohaselt taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

§ 10. Määruse kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusministri 20. aprilli 2007. a määruse nr 59 «Energiakultuuri toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2007, 36, 629; 67, 1185) tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Määruse muutmine

Põllumajandusministri 22. veebruari 2008. a määruse nr 15 «Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2008, 18, 265) § 7 sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Püsirohumaa säilitamine

Kui loomakasvatuse täiendava otsetoetuse taotleja kasutab põllumajandusmaad, peab ta olema taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal säilitanud või suurendanud taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal pindalatoetuste taotlusel märgitud püsirohumaa pindala põllumajandusministri 10. aprilli 2008. a määruse nr 30 «Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» 3. peatüki kohaselt.»

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01973.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

Lisa 9

/otsingu_soovitused.json