Teksti suurus:

Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.02.2009
Avaldamismärge:

Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 22.02.2008 nr 15
RTL 2008, 18, 265
jõustumine 03.03.2008

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Reatajas, jõustumise aeg)

10.04.2008 nr 35 (RTL 2008, 31, 458) 20.04.2008

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §12 lõike 5, § 15 lõike 2, § 16 lõike 2 ja § 18 lõike 3 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/1971 ja (EÜ) nr 2529/2001 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1–69), artikli 143c alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse ammlehma ja ute kasvatamise täiendava otsetoetuse, piima tootmiskvoodi, veiste loomühikute alusel makstava ja ute täiendava otsetoetuse (edaspidi koos loomakasvatuse täiendav otsetoetus) saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

§ 2. Nõuded ammlehma ja ute kasvatamise täiendava otsetoetuse kohta

(1) Põllumajandusliku tegevusega tegelev isik võib ammlehma ja ute kasvatamise täiendavat otsetoetust taotleda tema 19. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud lõikes 2 sätestatud nõuete kohase veise ja lõikes 3sätestatud nõuete kohase ute kohta.

(2) Ammlehma kasvatamise täiendavat otsetoetust võib taotleda:

1) nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 122 ning artikli 125 lõikes 6 toodud tähenduses ammlehma ja lehmmullika kohta. Lihatõuks loetakse järgmised tõud: hereford (Hf), limusiin (Li), aberdiin-angus (Ab), šarolee (Ch), šoti mägiveis (Hc), piemont (Pi), hele tõug (Ba), simmental (Si), belgia sinine (Bb), dexter (De), galloway (Ga). Nimetatud tõugudesse kuuluvaks loetakse asjaomaste tõutunnustega loomad;

2) veise kohta, kelle suhtes on täidetud kõik veiste identifitseerimise ja registreerimise nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/1997 kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 204, 11.08.2000, lk 1–10) ning komisjoni määruse (EÜ) nr 911/2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1760/2000 kõrvamärkide, loomapasside ja põllumajandusettevõtete registrite kohta (ELT L 163, 30.04.2004, lk 65–70), kohaselt.

(3) Ute kasvatamise täiendavat otsetoetust võib taotleda vähemalt kümne ute kohta, kes on toetuse taotlemise aasta 12. maiks vähemalt ühe aasta vanused ning kelle suhtes on täidetud kõik identifitseerimise, registreerimise ja arvestuse pidamise nõuded «Loomatauditõrje seaduse» § 11 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

§ 3. Nõuded piima tootmiskvoodi alusel makstava täiendava otsetoetuse kohta

Põllumajandusliku tegevusega tegelev isik võib taotleda piima tootmiskvoodi alusel makstavat täiendavat otsetoetust talle 31. märtsi 2007. aasta seisuga määratud piima tootmiskvoodi alusel.

§ 4. Nõuded veiste loomühikute alusel makstava täiendava otsetoetuse kohta

Põllumajandusliku tegevusega tegelev isik võib taotleda veiste loomühikute alusel makstavat täiendavat otsetoetust:

1) temale 2007. aastal veiste loomühikute alusel makstava täiendava otsetoetuse menetlemise käigus toetuse määramise otsuses toodud veiste loomühikute (edaspidi toetusõiguslikuks tunnistatud veiste loomühik) alusel või

2) kui ta ei taotlenud 2007. aastal veiste loomühikute alusel makstavat täiendavat otsetoetust, kuid taotles veise kasvatamise täiendavat otsetoetust 2006. aastal, võib taotleda veiste loomühikute alusel makstavat täiendavat otsetoetust talle 2006. aastal veise kasvatamise täiendava otsetoetuse menetlemise käigus kindlaks määratud veiste loomühikute alusel ja ammlehma kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud nende piimalehmade loomühikute alusel kes olid 14. veebruari 2006. aasta seisuga lihaveiste jõudluskontrolli all ja kellel oli nimetatud tähtajale eelnenud aasta jooksul sündinud vähemalt 50%-lise lihatõu veresusega vasikas.

§ 5. Nõuded ute täiendava otsetoetuse kohta

Põllumajandusliku tegevusega tegelev isik võib taotleda ute täiendavat otsetoetust:

1) temale 2007. aastal ute kasvatamise täiendava otsetoetuse menetlemise käigus kindlaks määratud uttede arvu alusel. Kindlaksmääratud uttede arv peab olema vähemalt 10;

2) kui temale on 2007. aastal ute kasvatamise täiendava otsetoetuse taotleja 2007. aasta 31. detsembriks üle andnud selle toetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud arvu uttesid või üleandmise ajal karjas olnud loomad, teavitanud sellest Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» § 14 lõike 1 kohaselt õigel ajal põllumajandusloomade registrit, nimetatud isikud on loomade üleandmises ja vastuvõtmises kokku leppinud ning selle kohta esitatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) lisas 2 toodud vormi kohane kinnitus.

§ 6. Karja suuruse säilitamine

(1) Ammlehma kasvatamise täiendava otsetoetuse saamiseks peab taotleja oma karjas taotluses märgitud arvu § 2 lõikes 2 sätestatud nõuete kohaseid veiseid täiendava otsetoetuse taotluse esitamise päevast kuni 12. maini.

(2) Ute kasvatamise täiendava otsetoetuse saamiseks peab taotleja oma karjas taotluses märgitud arvu § 2 lõikes 3 sätestatud nõuete kohaseid uttesid täiendava otsetoetuse taotluse esitamise päevast kuni 12. maini.

(3) Kui kohapealse kontrolli tulemusena on kindlaks tehtud, et taotlusel märgitud ammlehm ei vasta nõuetele, ei saa seda ammlehma asendada teise nõuetekohase loomaga.

(4) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuete rikkumiseks ei loeta seda, kui loomade arv nimetatud ajavahemiku jooksul on vähenenud taotleja surma tõttu või tema pikaajalise töövõimetuse tõttu, loodusõnnetuse, loomataudi puhkemise või taotleja tahtest sõltumatult looma karjast väljaviimise tõttu ning kui loomade arvu vähenemisest ja selle põhjustest on viivitamata teatatud PRIA-le.

(5) Looma karjast väljaviimine loetakse taotleja tahtest sõltumatuks, kui:

1) loomal on diagnoositud haigus või trauma või loom on hukkunud ja taotleja on saatnud PRIA-le viivitamata sellekohase taotluse põllumajandusloomade registrisse kantud andmete muutmiseks ning taotlejal on selle tõendamiseks veterinaartõendi vormi 2T koopia või selle puudumise korral piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti kirjalik kinnitus;

2) loom on läinud kaduma ja taotleja on saatnud PRIA-le viivitamata sellekohase taotluse registrisse kantud andmete muutmiseks ning taotlejal on selle tõendamiseks Politseiametile esitatud avalduse koopia, mille ta esitab järelevalveametnikule, kui viimane seda nõuab.


§ 7. Püsirohumaa säilitamine

Kui loomakasvatuse täiendava otsetoetuse taotleja kasutab põllumajandusmaad, peab ta olema taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal säilitanud või suurendanud taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal pindalatoetuste taotlusel märgitud püsirohumaa pindala põllumajandusministri 10. aprilli 2008. a määruse nr 30 ”Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” 3. peatüki kohaselt.

[RTL 2008, 31, 458 – jõust. 20.04.2008]

§ 8. Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse taotlemine

(1) Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse taotluste vastuvõtmist alustatakse 19. märtsil. Taotleja esitab PRIA-le lisas 1 toodud vormi kohase taotluse 6. aprilliks.

(2) Ammlehma kasvatamise täiendava otsetoetuse taotleja märgib taotlusele nende veiste arvu, kelle kohta ta toetust taotleb, ning täidab vormikohase veiste loendi, kuhu märgib, millise registrinumbriga veise kohta ta täiendavat otsetoetust taotleb.

(3) Ute kasvatamise täiendava otsetoetuse taotleja märgib taotlusele nende uttede arvu, kelle kohta ta täiendavat otsetoetust taotleb.

(4) Piima tootmiskvoodi alusel makstava täiendava otsetoetuse taotleja märgib taotlusele, et ta omas 31. märtsi 2007. aasta seisuga piima tootmiskvooti ja taotleb täiendavat otsetoetust.

(5) Veiste loomühikute alusel makstava täiendava otsetoetuse taotleja märgib taotlusele, et ta taotleb täiendavat otsetoetust 2007. aastal veiste loomühikute alusel makstava täiendava otsetoetuse menetlemise käigus toetusõiguslikeks tunnistatud veiste loomühikute alusel või § 4 punktis 2 nimetatud juhul.

(6) Ute täiendava otsetoetuse taotleja märgib taotlusele, et tal on 2007. aastal ute kasvatamise täiendava otsetoetuse menetlemise käigus kindlaks määratud vähemalt 10 utte ja taotleb täiendavat otsetoetust.

(7) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega avalduse PRIA-le oma andmete kandmiseks registrisse.

(8) Taotleja võib toetuse taotlemise aastal esitada PRIA-le kirjaliku avalduse taotluse menetlemise täielikuks või osaliseks lõpetamiseks komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ette nähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid (ELT L 141, 30.04.2004, lk 18–58), artikli 22 kohaselt ja taotluses esinevate vigade parandamiseks artikli 19 kohaselt, kuid mitte hiljem kui toetuse taotlemise aasta 30. maiks.

§ 9. Taotluse kontrollimine

(1) PRIA kontrollib vähemalt 5% ammlehma ja ute kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlejaid komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artikli 27 kohaselt kohapeal.

(2) PRIA kontrollib ammlehma ja ute kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlusel loomade kohta esitatud andmete vastavust põllumajandusloomade registrisse kantud andmetele 19. märtsi ja 12. mai seisuga ning lõike 1 kohaselt kohapeal.

(3) Kui ammlehma ja ute kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlejale on komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artikli 25 kohaselt kohapealsest kontrollist ette teatatud, teeb taotleja kontrolli toimumise ajaks järelevalveametniku nõudmisel järgmised toimingud:
1) ajab ammlehmad kokku või hoiab neid selliselt, et oleks võimalik kontrollida veiste kõrvamärkide olemasolu ja veiste registrinumbrit;
2) ajab uted kokku või hoiab neid selliselt, et oleks võimalik kontrollida uttede kõrvamärkide olemasolu ja uttede registrinumbrit.

(4) PRIA kontrollib piima tootmiskvoodi alusel makstava täiendava otsetoetuse taotlejale määratud piima tootmiskvoodi olemasolu 31. märtsi 2007. aasta seisuga.

(5) PRIA kontrollib veiste loomühikute alusel makstava täiendava otsetoetuse taotlejale 2007. aastal veiste loomühikute alusel makstava täiendava otsetoetuse menetlemise käigus toetusõiguslikeks tunnistatud veiste loomühikute arvu või § 4 punktis 2 nimetatud juhul.

(6) PRIA kontrollib ute täiendava otsetoetuse taotlejale 2007. aastal ute kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud loomade arvu.

(7) PRIA kontrollib § 5 punktis 2 nimetatud taotlejale üle antud uttede arvu ja üleandmisest teavitamise nõuetekohasust põllumajandusloomade registri andmete alusel.

(8) PRIA kontrollib piima tootmiskvoodi, veiste loomühikute alusel makstava ja ute täiendava otsetoetuse taotleja tegelemist põllumajandusliku tegevusega, tehes kindlaks, kas:

1) registreerimisele kuulunud loom oli registreeritud põllumajandusloomade registris taotleja nimele taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 31. detsembri seisuga;

2) taotleja kasutuses olnud põllumajandusmaa oli kindlaks määratud taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 31. detsembri seisuga pindalatoetuste taotluse menetlemise käigus.

(9) Kui lõikes 8 nimetatud kontrolli alusel ei selgu, kas täiendava otsetoetuse taotleja on põllumajandusega tegelev isik, kontrollib PRIA taotlejat vajaduse korral kohapeal.

§ 10. Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ühikumäära kehtestamine

«Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 17 alusel kehtestab põllumajandusminister loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ühikumäärad 30. maiks.

§ 11. Ammlehma ja ute kasvatamise täiendava otsetoetuse vähendamine

(1) Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et taotlusel märgitud loomade ja toetuse saamise nõuete kohaste loomade arvu (edaspidi nõuetekohaste loomade arv) vahe on kuni kolm looma, arvutatakse ammlehma ja ute kasvatamise täiendava otsetoetuse summa nõuetekohaste loomade arvu alusel.

(2) Kui taotlusel märgitud loomade ja nõuetekohaste loomade arvu vahe on suurem kui kolm looma, vähendatakse nõuetekohaste loomade arvu alusel arvutatud toetuse summat määratud protsendi võrra. Vähendamise aluseks oleva protsendi määramiseks jagatakse taotlusel märgitud loomade ja nõuetekohaste loomade arvu vahe nõuetekohaste loomade arvuga ning korrutatakse sajaga (edaspidi määratud protsent).

(3) Kui määratud protsent:

1) ei ületa 5, siis määratakse ammlehma ja ute kasvatamise täiendava otsetoetuse suurus nõuetekohaste loomade arvu alusel;

2) on suurem kui 5, kuid ei ületa 10, siis määratakse ammlehma ja ute kasvatamise täiendava otsetoetuse suurus nõuetekohaste loomade arvu alusel, kuid toetust vähendatakse määratud protsendi võrra;

3) on suurem kui 10, kuid ei ületa 20, siis määratakse ammlehma ja ute kasvatamise täiendava otsetoetuse suurus nõuetekohaste loomade arvu alusel, kuid toetust vähendatakse kahekordse määratud protsendi võrra.

(4) Kui taotlusel märgitud loomade arvu ja nõuetekohaste loomade arvu vahe on suurem kui kolm looma ning määratud protsent ületab 20, siis jäetakse ammlehma ja ute kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlus rahuldamata.

(5) Kui taotleja peetavas arvestuses või veisepassis on esitatud valekandeid, siis vähendatakse taotlejale määratavat ammlehma ja ute kasvatamise täiendavat otsetoetust 5% võrra pärast teisi selle määruse kohaseid vähendamisi.

§ 12. Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine

(1) Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse taotlus jäetakse rahuldamata «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 18 lõikes 1 nimetatud juhtudel.

(2) PRIA otsustab loomakasvatuse täiendava otsetoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluse esitamise aasta 10. juuniks.

§ 13. Toetuse väljamaksmine

Loomakasvatuse täiendav otsetoetus makstakse välja § 12 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel 30. septembriks.

§ 14. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01973.

Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json