Teksti suurus:

Meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul”, välja arvatud riigi tööturuasutuste projektidele antava toetuse, tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul”, välja arvatud riigi tööturuasutuste projektidele antava toetuse, tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri

Vastu võetud 04.04.2006 nr 35
RTL 2006, 31, 553
jõustumine 14.04.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.04.2008RTL 2008, 30, 44318.04.2008
27.04.2009RTL 2009, 39, 51101.05.2009

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 131 lõike 4 punkti 1 ja § 16 lõike 1 alusel.
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punkti 1 alusel kehtestatud «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» (edaspidi arengukava) prioriteedi 1 «Inimressursi arendamine» meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» (edaspidi meede) toetuse andmise tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskirja.
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]

  (2) Määrust ei kohaldata meetme raames «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 17 alusel kehtestatud tingimustel ja korras antavatele toetustele.
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]

§ 2.  Toetus ja toetuse andmise eesmärgid

  (1) Struktuuritoetus (edaspidi toetus) määruse tähenduses on rahaline abi, mida antakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

  (2) Toetuse andmise eesmärgid on:
  1) integreerida kiiremini ja ulatuslikumalt tööturule töötuid;
  2) integreerida kiiremini ja ulatuslikumalt tööturule töötajaid, kes on saanud koondamisteate;
  3) võimaldada riskirühmadele paremat ligipääsu tööturule;
  4) tõsta tööturuteenuste tulemuslikkust ja kvaliteeti.

§ 3.  Toetatavad tegevused

  Meetme raames toetatavad tegevused on:
  1) töötute ja koondamisteate saanud töötajate täiendus- ja ümberõpe (sh ettevõtlusalane õpe);
  2) riskirühmade (sh kinnipeetavate) töövõime ja töövalmiduse tõstmine;
  3) ebapiisava eesti keele oskusega isikutele tööalaselt vajaliku keeleõppe võimaluste pakkumine toetamaks nende integratsiooni tööturule;
  4) tööhõivealane abi ning kaitstud või tugiisikuga töökohtade loomine ja muude üleminekutöö võimaluste loomine;
  5) abi andmine ettevõtlusega alustamiseks;
  6) naiste tööturule tuleku ja naasmise takistuste vähendamine;
  7) tööturule integreerimist toetavate teenuste osutamine;
  8) olemasolevate tööturuteenuste edasiarendamine ja kohandamine piirkondlike vajadustega ning uute tööturumeetmete väljatöötamine ja rakendamine;
  9) aktiivseid tööturumeetmeid ja tööturule integreerimist toetavaid teenuseid osutavate töötajate koolitus.

§ 4.  Toetuse määr

  (1) Toetus võib moodustada maksimaalselt 80% projekti abikõlblikest avaliku sektori kogukuludest. Avaliku sektori kuludeks loetakse Euroopa Sotsiaalfondi ja lõikes 2 nimetatud isikute kulusid.

  (2) Vähemalt 20% projekti abikõlblikest avaliku sektori kogukuludest peab olema finantseeritud Eesti avaliku sektori poolt. Eesti avaliku sektori finantseeringuks loetakse järgmiste isikute finantseeringut:
  1) riik;
  2) kohaliku omavalitsuse üksus;
  3) muu avalik-õiguslik juriidiline isik;
  4) juriidilised isikud, mille üle punktides 1–3 nimetatud isikud omavad raamatupidamise seaduse § 27 lõike 1 tähenduses valitsevat mõju.

  (21) Kui eelarve suurendamise tõttu taotluse rahuldamise otsust muudetakse, siis ei pea juurde taotletava toetuse osas järgima lõigetes 1 ja 2 määratud proportsioone ja toetus võib moodustada maksimaalselt 100% projekti eelarve suurendamiseks taotletavatest abikõlblikest kuludest. Enne eelarve suurendamist tehtud kulutused peavad jääma lõigetes 1 ja 2 määratud proportsioonidesse.
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]

  (3) Kui toetuse andmine on riigiabi konkurentsiseaduse § 30 lõike 1 mõistes või vähese tähtsusega abi sama seaduse § 33 lõike 1 mõistes, järgitakse Komisjoni määruses 2204/2002/EÜ, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist tööhõivealase riigiabi suhtes (ELT L 337, 13.12.2002, lk 3–14) ja Komisjoni määruses 68/2001/EÜ, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes (ELT L 10, 13.01.2001, lk 20–29), mida on muudetud Komisjoni määrusega 363/2004/EÜ (ELT L 63, 28.02.2004, lk 20–21) ning Komisjoni määruses 70/2001/EÜ, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele antava riigiabi suhtes (ELT L 10, 13.01.2001, lk 33–42), mida on muudetud Komisjoni määrusega 364/2004/EÜ (ELT L 63, 28.02.2004, lk 22–29) või Komisjoni määruse 69/2001/EÜ, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohandamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT 10, 13.01.2001, lk 30–32), sätestatud tingimusi.

  (4) Toetust antakse projektidele abikõlblike avaliku sektori kogukuludega vähemalt 300 000 Eesti krooni.
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]

2. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 5.  Taotlusvooru väljakuulutamine

  (1) Tööturuamet kuulutab taotlusvooru kuni 2006. aastani välja vähemalt korra aastas, kuni meetme taotluste rahastamise eelarvevahendite lõppemiseni. Taotlusvooru võib vajaduse korral kuulutada välja konkreetse tegevuse, piirkonna või meetme eelarve osa kohta.
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]

  (2) Tööturuamet kooskõlastab taotlusvooru väljakuulutamise eelnevalt Sotsiaalministeeriumiga. Sotsiaalministeerium annab arvamuse taotlusvooru väljakuulutamise kohta viie tööpäeva jooksul. Sotsiaalministeeriumi nõusolekuta taotlusvooru välja ei kuulutata.

  (3) Teade taotlusvooru väljakuulutamise kohta avaldatakse vähemalt ühes eestikeelses ja ühes venekeelses üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt kahel korral arvestusega, et toetuse taotlejale jääks taotluse esitamiseks aega mitte vähem kui 30 kalendripäeva alates esimese teate avaldamisest päevalehes. Teade avaldatakse ka internetis Tööturuameti veebilehel.

  (4) Taotlusvooru väljakuulutamise teade peab sisaldama vähemalt toetuse taotluse esitamise tähtpäeva ja viidet sellele, et toetuse taotlemise kohta saab lisateavet Tööturuametist. Kui taotlusvoor kuulutatakse välja konkreetse tegevuse, piirkonna või meetme eelarve osa kohta, siis peab taotlusvooru väljakuulutamise teade sisaldama ka vastavat teavet.

§ 6.  Taotluse esitamine

  (1) Taotleja esitab toetuse saamiseks Tööturuametile taotlusvooru väljakuulutamise teates sätestatud tähtpäevaks taotluse ja selle elektroonilise koopia.

  (2) Taotluse koondamisteate saanud töötajate projekti toetamiseks võib taotleja Tööturuametile esitada ka taotlusvoorude vahelisel perioodil, välja arvatud lõikes 1 sätestatud taotluste esitamise tähtpäevast kuni kõigi vastavas taotlusvoorus esitatud taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemiseni.

  (3) Kui taotlus koondamisteate saanud töötajate projekti toetamiseks on esitatud taotlusvooru väljakuulutamise teate avaldamisest kuni taotlusvooru väljakuulutamise teates sätestatud taotluse esitamise tähtpäevani, loetakse taotlus esitatuks lõikes 1 sätestatud korras.

§ 7.  Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda:
  1) juriidiline isik;
  2) füüsilisest isikust ettevõtja;
  3) riigiasutus, välja arvatud Tööturuamet;
  4) kohaliku omavalitsuse asutus.

  (2) Taotleja:
  1) ei või olla isik, kelle juhtimisorganil on isiku maksejõuetuse tõttu seadusest tulenev kohustus esitada pankrotiavaldus;
  2) või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
  3) ei või olla maksuvõlglane välja arvatud juhul, kui maksuvõlg on ajatatud ning maksuvõla ajatatuse korral on maksed tasutud ajakava kohaselt.

§ 8.  Taotleja vastavaks tunnistamine

  (1) Tööturuamet kontrollib 30 kalendripäeva jooksul § 6 lõikes 1 sätestatud tähtpäevast taotleja vastavust §-s 7 sätestatud nõuetele.

  (2) Tööturuamet kontrollib § 6 lõikes 2 sätestatud korras esitatud taotluse esitanud taotleja vastavust §-s 7 sätestatud nõuetele 20 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest Tööturuametile.

  (3) Tööturuameti peadirektor teeb taotleja vastavaks tunnistamise otsuse, kui taotleja vastab kõigile §-s 7 sätestatud nõuetele.

  (4) Tööturuameti peadirektor tunnistab taotleja mittevastavaks ja teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui taotleja ei vasta vähemalt ühele §-s 7 sätestatud nõuetest.

§ 9.  Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotlus koosneb vormikohasest taotlusest (lisa 1) ja sellele lisatud dokumentidest.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:
  1) taotleja ja projektis nimetatud isikute poolt projekti elluviimiseks vajalike tegevuslubade, litsentside ja tunnistuste koopiad;
  2) [Kehtetu – RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]
  3) taotleja bilanss taotluse esitamisele eelneva kuu seisuga.

  (3) Taotlus on nõuetekohane, kui:
  1) toetust on taotletud §-s 3 nimetatud toetatavatele tegevustele või kui taotlusvoor on välja kuulutatud konkreetse tegevuse, piirkonna või meetme eelarve osa kohta, siis § 5 lõikes 4 nimetatud teates sätestatule;
  2) toetust taotletakse §-s 4 sätestatud määras;
  3) toetust taotletakse kulude tegemiseks, mis vastavalt «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 42 lõigetes 2 ja 3 ning määruses sätestatule on abikõlblikud;
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]
  4) projekt, mille rahastamist taotletakse, viiakse ellu hiljemalt «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 1 punktis 5 määratud tähtajaks»;
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]
  5) taotlus on vormikohane ja sisaldab nõutud andmeid;
  6) taotluses sisalduvad lõikes 2 nimetatud dokumendid;
  7) taotlus on allkirjastatud allkirjaõigust omava isiku poolt;
  8) paragrahvi 6 lõikes 2 sätestatud taotlus on esitatud enne 2008. a 31. juulit.
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]

§ 10.  Taotluse vastavaks tunnistamine

  (1) Tööturuamet kontrollib § 6 lõikes 1 sätestatud korras esitatud taotluse vastavust §-s 9 sätestatud nõuetele 30 kalendripäeva jooksul § 6 lõikes 1 sätestatud tähtpäevast.

  (2) Tööturuamet kontrollib § 6 lõikes 2 sätestatud korras esitatud taotluse vastavust §-s 9 sätestatud nõuetele 20 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest Tööturuametile.

  (3) Kui taotluses esineb puudusi, teavitab Tööturuamet taotlejat puuduste esinemisest viivitamatult ning annab taotlejale puuduste kõrvaldamiseks aega viis tööpäeva. Tööturuamet võib taotluse menetlemise tähtaega pikendada puuduste kõrvaldamiseks ettenähtud aja võrra.

  (4) Tööturuameti peadirektor teeb taotluse vastavaks tunnistamise otsuse, kui taotlus vastab kõigile §-s 9 ja «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõikes 1 sätestatud nõuetele.
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]

  (5) Tööturuameti peadirektor tunnistab taotluse mittevastavaks ja teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui taotlus ei vasta vähemalt ühele §-s 9 või «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse»§ 19 lõikes 1 sätestatud nõudele.
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]

§ 11.  Taotluse hindamine

  (1) Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad Tööturuameti poolt valitud lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele vastavad sõltumatud eksperdid, kusjuures iga taotlust peab hindama vähemalt kaks sõltumatut eksperti.

  (2) Sõltumatuks loetakse eksperti, kes:
  1) ei ole Tööturuameti ega Sotsiaalministeeriumi ametnik;
  2) ei ole Tööturuametiga ega Sotsiaalministeeriumiga lepingulises suhtes, v.a eksperthinnangu andmiseks sõlmitav leping;
  3) ei taotle meetmest toetust ega ole meetmest toetuse saaja;
  4) ei ole meetmest toetust taotleva või meetmest toetust saava isiku või asutuse ametnik või sellega lepingulises suhtes;
  5) kinnitab, et hindab taotlust erapooletult ja sõltumatult.

  (3) Eksperdil peab olema kõrgharidus, viimase viie aasta jooksul vähemalt kaheaastane töökogemus meetme raames toetatavate tegevuste valdkonnas ning eksperthinnangu andmiseks vajalikud teadmised hinnatava taotluse valdkonnas.

  (4) Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad sõltumatud eksperdid hindamislehe (lisa 2) alusel järgmiste hindamiskriteeriumide lõikes:
  1) projekti asjakohasus ja vastavus meetme eesmärkidele – maksimaalselt 15 punkti;
  2) projekti sisu ja metoodika – maksimaalselt 35 punkti;
  3) toetuse taotleja suutlikkus projekti rakendada – maksimaalselt 7 punkti;
  4) projekti eelarve ja kulude põhjendatus – maksimaalselt 24 punkti;
  5) projekti mõju, projekti seos teiste projektidega ja jätkusuutlikkus – maksimaalselt 19 punkti.

  (5) Kui sõltumatute ekspertide poolt antud hinnangud taotlusele erinevad rohkem kui 15 punkti ulatuses, hindab taotlust täiendav sõltumatu ekspert. Taotlust ei saadeta täiendavale sõltumatule eksperdile hindamiseks, kui vähemalt kaks sõltumatut eksperti on hinnanud taotlust alla 75 punkti.

  (6) Hindamise tulemusel sõltumatute ekspertide poolt antud punktidest arvutatakse aritmeetiline keskmine hindamistulemus. Aritmeetiliste keskmiste hindamistulemuste alusel koostatakse taotluste paremusjärjestus. § 6 lõikes 2 sätestatud korras esitatud taotlustest paremusjärjestust ei moodustata.

  (7) Tööturuamet võib maakondlike tööhõivenõukogude ja üleriigilise tööhõivenõukogu käest küsida arvamust taotluse riikliku tähtsuse kohta.

§ 12.  Taotluse rahuldamine

  (1) Rahuldamisele kuuluvad hindamise tulemusel moodustatud paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mille aritmeetiline keskmine hindamistulemus on vähemalt 75 punkti ja mida pole ühegi sõltumatu eksperdi poolt ühegi § 11 lõikes 4 kehtestatud hindamiskriteeriumi lõikes hinnatud 0 punktiga ning mille rahastamise summa ei ületa meetme rahastamise eelarvet. Ülejäänud taotluste suhtes tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (2) Rahuldamisele kuuluvad kõik § 6 lõikes 2 sätestatud korras esitatud taotlused, mille aritmeetiline keskmine hindamistulemus on vähemalt 75 punkti ja mida pole ühegi sõltumatu eksperdi poolt ühegi § 11 lõikes 4 kehtestatud hindamiskriteeriumi lõikes hinnatud 0 punktiga ning mille rahastamise summa ei ületa meetme rahastamise eelarvet.

  (3) Kui meetme rahastamise eelarves puuduvad vahendid taotluse täies ulatuses rahuldamiseks, võib taotleja nõusolekul taotletud toetuse summat ja projekti tegevusi muuta tingimusel, et saavutatakse taotluses sisalduva projekti eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus taotluse summa või tegevuste muutmisega, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (4) Tööturuameti peadirektor teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 70 kalendripäeva jooksul § 6 lõikes 1 sätestatud tähtpäevast.

  (5) § 6 lõikes 2 sätestatud korras esitatud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus tehakse 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest.

§ 13.  Taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsus, selle muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse vähemalt:
  1) otsuse tegija;
  2) otsuse kuupäev ja number;
  3) otsuse tegemise alused;
  4) toetuse saaja;
  5) toetatava projekti nimi;
  6) toetuse maksimaalne suurus Eesti kroonides, maksimaalne toetuse määr protsentides ja Eesti avaliku sektori minimaalne finantseering Eesti kroonides ning minimaalne määr protsentides;
  7) kulude abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev;
  8) toetuse saaja kohustused ja toetuse kasutamise tingimused;
  9) tähtajad aruannete esitamiseks;
  10) otsuse vaidlustamise kord;
  11) ettemakse või osalise ettemakse tegemise võimalus.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse vähemalt:
  1) otsuse tegija;
  2) otsuse kuupäev ja number;
  3) otsuse tegemise alused;
  4) toetuse taotleja;
  5) projekti nimi, millele toetust taotleti;
  6) taotluse rahuldamata jätmise põhjendus;
  7) otsuse vaidlustamise kord.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine toimub vastavalt «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 202.
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]

  (31) Taotluse rahuldamise otsuse muutmisega võib suurendada projekti abikõlblikke kulusid üks kord, juhul kui:
  1) projekti eelarve suurendamine on põhjendatud ning planeeritavad tegevused on kooskõlas projekti ja meetme eesmärkidega;
  2) projekti abikõlblikke kulusid suurendatakse vähemalt 10% ja mitte rohkem kui 100% projekti kehtivas eelarves toodud abikõlblike kulude mahust;
  3) projekti eelarve suurendamise taotlus esitatakse hiljemalt üks kuu enne projekti abikõlblikkuse lõpptähtaega;
  4) toetuse saajal ei ole tuvastatud rikkumisi, mille kohta Tööturuamet on Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 278 «Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumistest teabe edastamise tingimused ja kord» § 17 lõike 1 alusel kohustatud Rahandusministeeriumile esitama rikkumise aruande või rikkumiste kogusumma ületab nimetatud määruse §-s 19 seatud piirmäära.
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]

  (32) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuses võib Tööturuamet sätestada viimase väljamakse taotluse ning lõpparuande esitamise tähtaja.
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]

  (4) Tööturuamet vaatab taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise avalduse läbi 15 tööpäeva jooksul avalduse kätte saamisest.

§ 14.  Otsuse teatavaks tegemine

  Tööturuamet saadab taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise, taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise või taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse koopia taotlejale viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

3. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSMINE 

§ 15.  Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblikud on kulud, mis on kooskõlas «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse»§ 42 lõigetes 2 ja 3 sätestatuga.
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]

  (2) Abikõlblikud on kulud, mis on tehtud § 6 lõikes 1 sätestatud tähtpäevast alates kuni «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 1 punktis 5 sätestatud tähtpäevani.
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]

  (21) Projekti abikõlblike kulude suurendamise korral, mida on taotletud § 13 lõike 31 alusel, on täiendavad kulud abikõlblikud alates 2008. a 1. aprillist kuni «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 1 punktis 5 sätestatud tähtpäevani.
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]

  (3) Kulud, mis on tehtud enne § 6 lõikes 1 sätestatud tähtpäeva, on abikõlblikud, kui:
  1) toetuse taotluses on eraldi näidatud, milliste enne § 6 lõikes 1 sätestatud tähtpäeva tehtavate kulude toetamist taotletakse;
  2) kuludokument, «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse»§ 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korra tähenduses, töö või teenuse eest tasumiseks on väljastatud mitte varem kui 6 kuud enne § 6 lõikes 1 sätestatud tähtpäeva;
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]
  3) kulusid on tehtud vähem kui 5% projekti abikõlblikest kogukuludest, kuid mitte rohkem kui 100 000 Eesti krooni.

  (4) Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:
  1) kulud projekti personali töötervishoiu tagamiseks;
  2) maa ja piiramatu kasutuseaga põhivara ning kinnisvara soetus- ja ehituskulu;
  3) trahvid, finantskaristused, kohtukulud, intressid ja finantseeringute kulud;
  4) organisatsioonide liikmemaksud;
  5) ametnike töötasu ja muud tasud, kui nende ülesanded projektis langevad kokku ülesannetega, mida nad täidavad ametnikena;
  6) hüvitised ametist vabastamise ja töölepingu lõpetamise korral;
  7) erisoodustusena käsitletavatelt kuludelt tasumisele kuuluvad maksud;
  8) muud kulud, mis ei ole projektiga seotud.

  (5) Käibemaks on projekti raames abikõlblik, kui on võimalik näidata, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele õigust projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu ka muul moel. Kui eelnevat ei ole võimalik näidata, tuleb käibemaksu käsitleda mitteabikõlbliku kuluna.

  (6) Kulude abikõlblikkust kontrollitakse enne toetuse väljamaksmist.

§ 16.  Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse saaja esitab Tööturuametile 1. detsembriks järgneva eelarveaasta väljamaksete prognoosi. Esimese eelarveaasta väljamaksete prognoosi esitab toetuse saaja 14 kalendripäeva jooksul toetuse taotluse rahuldamise otsuse teatavaks tegemisest.

  (2) Toetus makstakse toetuse saajale välja «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse»§ 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korras Tööturuametile esitatud väljamakse taotluse alusel (lisa 3).
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]

  (3) Toetuse saaja esitab väljamakse taotluse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kuue kuu tagant.

  (4) Tööturuamet vaatab väljamakse taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul taotluse kätte saamisest. Kui väljamakse taotlust ei ole võimalik ettenähtud tähtaja jooksul läbi vaadata on Tööturuametil õigus tähtaega pikendada. Tööturuamet peab toetuse saajale viivituseta teatavaks tegema tähtajast mittekinnipidamise põhjuse ning uue tähtpäeva.

  (5) Esimese väljamakse taotluse võib esitada pärast väljamaksete prognoosi esitamist.

  (6) Viimane väljamakse tehakse pärast projekti lõpparuande kinnitamist Tööturuameti peadirektori poolt. Viimane väljamakse peab moodustama vähemalt 5% taotluse rahuldamise otsuses märgitud toetuse summast.

4. peatükk SEIRE 

§ 17.  Toetuse kasutamise seire

  Toetuse kasutamise seiret teostatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse»§ 7 lõike 3 alusel kehtestatud korras.
[RTL 2008, 30, 443 - jõust. 18.04.2008]

§ 18.  Projekti seire- ja lõpparuanne

  (1) Toetuse saaja esitab Tööturuametile vormikohase projekti seirearuande (lisa 4) ja selle elektroonilise koopia sagedusega vähemalt kaks aruannet 12 kuu jooksul vastavalt toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaegadele. Kui projekt kestab vähem kui 6 kuud, esitab toetuse saaja ainult projekti lõpparuande.

  (2) Toetuse saaja esitab Tööturuametile vormikohase projekti lõpparuande (lisa 4) ja selle elektroonilise koopia hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates projekti kulude abikõlblikkuse lõppkuupäevast.

  (3) Tööturuamet kontrollib 20 tööpäeva jooksul lõikes 2 nimetatud tähtajast alates, kas projekti seirearuanne on vormikohane ja nõuetekohaselt täidetud. Kui seirearuandes puudusi ei esine, kinnitab Tööturuameti peadirektor projekti seirearuande. Puuduste esinemisel antakse toetuse saajale vähemalt 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks ning Tööturuameti peadirektor kinnitab projekti seirearuande kolme tööpäeva jooksul puuduste kõrvaldamisest.

  (4) Tööturuameti peadirektor võib teha toetuse saajale ettepanekuid projekti tegevuskava, finantsplaani või eelarve muutmiseks, kui projekti seirearuandes esitatud andmetest selgub, et muudatuste tegemine on vajalik projekti eduka elluviimise tagamiseks.

§ 19.  Meetme seirearuanne

  (1) Tööturuamet esitab Sotsiaalministeeriumile meetme seirearuande ja selle elektroonilise koopia perioodi 1. jaanuar – 31. detsember kohta järgmise aasta 20. jaanuariks.

  (2) Sotsiaalministeerium kontrollib kümne tööpäeva jooksul lõikes 1 sätestatud tähtajast alates, kas meetme seirearuanne on nõuetekohaselt täidetud. Puuduste esinemisel määrab Sotsiaalministeerium Tööturuametile tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Sotsiaalministeeriumi täiendatud seirearuande kinnitab sotsiaalminister.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 21.  Rakendusüksus

  2009. aasta 1. maist täidab meetme rakendusüksuse ülesandeid Sotsiaalministeerium.
[RTL 2009, 39, 511 - jõust. 01.05.2009]

Lisa 1 vorm A

Lisa 4 vorm A

Lisa 4 vorm B

Lisa 4 vorm C

Lisa 2 

Lisa 1 vorm B 

Lisa 1 vorm C 

Lisa 1 vorm D 

Lisa 1 vorm E 

Lisa 1 vorm F 

Lisa 1 vorm G 

Lisa 3 vorm A 

Lisa 3 vorm B 

Lisa 3 vorm C 

Lisa 3 vorm D 

Lisa 4 vorm D 

/otsingu_soovitused.json