Teksti suurus:

Sotsiaalministri 12. detsembri 2007. a määruse nr 81 "Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 32, 483

Sotsiaalministri 12. detsembri 2007. a määruse nr 81 "Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 14.04.2008 nr 22

Määrus kehtestatakse «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 81 lõigete 1 ja 2 alusel.

Sotsiaalministri 12. detsembri 2007. a määruse nr 81 «Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus» (RTL 2007, 96,1615) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

Sotsiaalministri 14. aprilli 2008. a määruse nr 22 «Sotsiaalministri 12. detsembri 2007. a määruse nr 81 «Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus» muutmine»
lisa

Sotsiaalministri 12. detsembri 2007. a määruse nr 81 «Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus»
lisa

ANDMETE LOETELU

1. Tööturuameti poolt Andmekogusse esitatavad andmed:

1.1. Füüsilise isiku (töötu, tööotsija, projektidest või programmidest teenuseid saava isiku või Eestis töötamiseks nõusolekut taotleva välismaalase) kohta kogutavad andmed:
1.1.1. isikukood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4);
1.1.2. füüsilise isiku seisund;
1.1.3. sugu;
1.1.4. elukoht – riik;
1.1.5. elukoht – maakond;
1.1.6. elukoht – linn/maa;
1.1.7. elukoht – Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, muu Eesti;
1.1.8. elukoht – NUTS3 klassifikaatori alusel;
1.1.9. sünnikuu ja -aasta;
1.1.10. kodakondsus;
1.1.11. elamisloa liik.

1.2. Tööandja ja tööturuteenuse osutaja kohta kogutavad andmed:
1.2.1. registrikood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4);
1.2.2. tööandja või teenuse osutaja liik;
1.2.3. tööandja või teenuse osutaja tegevusalad.

1.3. Töötu, tööotsija või projektidest või programmidest teenuseid saava isikuna arvel olemisega seotud andmed:
1.3.1. töötuna või tööotsijana arvele võtmise kuupäev;
1.3.2. Tööturuameti piirkondlik osakond, kus töötu või tööotsija end arvele on võtnud;
1.3.3. töötuna või tööotsijana arveloleku lõpetamise või lõppemise kuupäev;
1.3.4. töötuna või tööotsijana arveloleku lõpetamise või lõppemise põhjus;
1.3.5. arvele võetud isiku kõrgeim omandatud haridustase;
1.3.6. arvele võetud isiku õppeasutustes omandatud erialad;
1.3.7. õppeasutuses õppimise lõpetamise aasta;
1.3.8. arvele võetud isiku muud omandatud oskused;
1.3.9. arvele võetud isiku oskuse omandamise aeg (aasta);
1.3.10. arvele võetud isiku töötamine viimase kahe aasta jooksul – tööandja tegevusala järgi;
1.3.11. arvele võetud isiku töötamine viimase kahe aasta jooksul – ameti järgi;
1.3.12. arvele võetud isiku töötamine viimase kahe aasta jooksul – tööandja juures töötamise kestus;
1.3.13. arvele võetud isiku ettevõtjana tegutsemise kogemus;
1.3.14. arvele võetud isiku ettevõtjana tegutsemise kogemuse kestus;
1.3.15. arvele võetud isiku töötamine viimase kahe aasta jooksul – riik;
1.3.16. arvele võetud isiku põhiline suhtlemiskeel;
1.3.17. arvele võetud isiku eesti keele oskuse tase, kui eesti keel ei ole põhiline suhtlemiskeel;
1.3.18. arvele võetud isiku võõrkeelte oskus;
1.3.19. arvele võetud isiku võõrkeelte oskuse tase;
1.3.20. arvele võetud isiku tervislik seisund;
1.3.21. arvele võetud isiku töövõime kaotuse protsent;
1.3.22. arvele võetud isiku puude aste;
1.3.23. rehabilitatsiooniplaani olemasolu arvele võetud isikul;
1.3.24. arvele võetud isiku muud tervisest tulenevad vastunäidustused;
1.3.25. arvele võetud isiku töösoovid;
1.3.26. arvele võetud isiku töö leidmist soodustavad lisatingimused;
1.3.27. arvele võetud isiku riskirühma kuulumine.

1.4. Töötule tööturutoetuste maksmisega seotud andmed:
1.4.1. töö- või teenistussuhte lõppemise kuupäev;
1.4.2. töö- või teenistussuhte lõppemise põhjus;
1.4.3. töötamise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.4. avalikus teenistuses töötamise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.5. ettevõtjana tegutsemise alustamise ja lõpetamise kuupäev;
1.4.6. ühe vanema või eestkostjana kuni 18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse kasvatamise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.7. alla 8-aastase lapse või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni kasvatamise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.8. haige, püsivalt töövõimetu isiku või vanuri hooldamise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.9. haiglaravil viibimise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.10. puude või püsivalt töövõimetuks tunnistamise tõttu mittetöötamise vahemiku algus- ja lõpukuupäev;
1.4.11. õppeasutuse päevases õppevormis või täiskoormusega õppes õppimise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.12. kaitseväes või asendusteenistuses teenimise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.13. vahi all või vanglas viibimise algus- ja lõpukuupäev;
1.4.14. diplomaadi abikaasale ettenähtud tasu saamise ajavahemik;
1.4.15. töötutoetuse saamise õiguse alguskuupäev;
1.4.16. töötutoetuse saamise lõpukuupäev;
1.4.17. töötutoetuse maksmise peatamise kuupäevad;
1.4.18. töötutoetuse pikendamise kuupäevad;
1.4.19. stipendiumi saamise alguskuupäev;
1.4.20. stipendiumi saamise lõpukuupäev;
1.4.21. väljamakstud stipendiumi suurus kuus;
1.4.22. stipendiumi suurus kokku kogu stipendiumi saamise perioodi jooksul isiku kohta;
1.4.23. sõidu- ja majutustoetuse saamine;
1.4.24. sõidu- ja majutustoetuse saamise alguskuupäev;
1.4.25. sõidu- ja majutustoetuse saamise lõpukuupäev;
1.4.26. väljamakstud sõidu- ja majutustoetuse summa.

1.5. Töötule, tööotsijale, projektidest või programmidest teenuseid saavale isikule ja tööandjale osutatud tööturuteenuste andmed:
1.5.1. Töövahendusega seotud andmed:
1.5.1.1. vaba töökohana pakutav amet;
1.5.1.2. vaba töökoha tüüp;
1.5.1.3. vaba töökoha asukoht – maakond;
1.5.1.4. vaba töökoha asukoht – linn/maa;
1.5.1.5. vaba töökoha asukoht – Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, muu Eesti;
1.5.1.6. vaba töökoha asukoht – NUTS3 klassifikaatori alusel;
1.5.1.7. vabal töökohal makstav palk;
1.5.1.8. vaba töökoha vastuvõtnud osakond;
1.5.1.9. vaba töökoha alguskuupäev;
1.5.1.10. vaba töökoha sulgemise kuupäev;
1.5.1.11. vaba töökoha sulgemise põhjused;
1.5.1.12. vabale töökohale suunamine;
1.5.1.13. vabale töökohale töölerakendumine.
1.5.2. Tööturukoolitusega seotud andmed:
1.5.2.1. tööturukoolituse taotleja õppesoovid;
1.5.2.2. tööturukoolitusele suunamise/mittesuunamise otsuse tegemise kuupäev;
1.5.2.3. tööturukoolitusele mittesuunamise põhjus;
1.5.2.4. tööturukoolituse alustamise kuupäev;
1.5.2.5. tööturukoolituse lõpetamise või katkestamise kuupäev;
1.5.2.6. tööturukoolitusel osalemise kestus päevades;
1.5.2.7. tööturukoolitusel osalemise kestus tundides;
1.5.2.8. tööturukoolituse lõpetamise või katkestamise põhjus;
1.5.2.9. tööturukoolituse nimetus;
1.5.2.10. tööturukoolituse liik;
1.5.2.11. tööturukoolituse eriala;
1.5.2.12. tööturukoolituse läbiviimise koht – maakond;
1.5.2.13. tööturukoolituse õppekeel;
1.5.2.14. ühe õppetunni hind;
1.5.2.15. ühe õppekoha hind;
1.5.2.16. tööturukoolituse kestus.
1.5.3. Karjäärinõustamisega seotud andmed:
1.5.3.1. karjäärinõustamise teenuse kuupäevad;
1.5.3.2. karjäärinõustamise teenuse põhjus;
1.5.3.3. karjäärinõustamise teenuse soovitus;
1.5.3.4. karjäärinõustamise tegevused;
1.5.3.5. karjäärinõustamise tegevuse kuupäev;
1.5.3.6. karjäärinõustamise tegevuse põhjus;
1.5.3.7. karjäärinõustamise tegevuse soovitus;
1.5.3.8. kutsesobivustesti nimetus, mis töötule tehtud on.
1.5.4. Palgatoetusega seotud andmed:
1.5.4.1. tööandjaga lepingu sõlmimise kuupäev;
1.5.4.2. tööandjaga sõlmitud lepingu lõpukuupäev;
1.5.4.3. tööandjaga sõlmitud lepingu ennetähtaegse lõpetamise/pikendamise kuupäevad;
1.5.4.4. tööandjaga sõlmitud lepingu ennetähtaegse lõpetamise põhjus;
1.5.4.5. palgatoetuse abil täidetav vaba töökoht ameti alusel;
1.5.4.6. vaba töökoha asukoht – riik;
1.5.4.7. vaba töökoha asukoht – maakond;
1.5.4.8. vaba töökoha asukoht – linn/maa;
1.5.4.9. vaba töökoha asukoht – Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, muu Eesti;
1.5.4.10. vaba töökoha asukoht – NUTS3 klassifikaatori alusel;
1.5.4.11. vabal töökohal makstav palk;
1.5.4.12. palgatoetuse suurus;
1.5.4.13. palgatoetuse maksmise alguskuupäev;
1.5.4.14. palgatoetuse maksmise lõpukuupäev;
1.5.4.15. palgatoetusega tööle rakendatud töötu töötamise aeg tundides;
1.5.4.16. palgatoetusega tööle rakendatud töötu brutopalk;
1.5.4.17. palgatoetusega tööle rakendatud töötu lepingu peatamise kuupäevad.
1.5.5. Ettevõtluse alustamise toetusega seotud andmed:
1.5.5.1. ettevõtluse alustamise toetuse taotleja tegevusala;
1.5.5.2. avalduse ja äriplaani esitamise kuupäev;
1.5.5.3. ettevõtluse alustamise toetuse andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise kuupäev;
1.5.5.4. otsus ettevõtluse alustamise toetuse andmise või sellest keeldumise kohta;
1.5.5.5. ettevõtluse alustamise toetuse andmisest keeldumise korral keeldumise põhjus;
1.5.5.6. ettevõtluse alustamise toetuse teenuse lõpukuupäev;
1.5.5.7. ettevõtluse alustamise toetuse ülekandekuupäev;
1.5.5.8. ettevõtluse alustamise toetuse andmise lepingu sõlmimise kuupäev;
1.5.5.9. ettevõtluse alustamise toetuse suurus;
1.5.5.10. ettevõtluse alustamise toetuse andmise tulemusel töölerakendatavate töötajate arv;
1.5.5.11. ettevõtluse alustamise toetuse tagasinõudmise kuupäev;
1.5.5.12. ettevõtluse alustamise toetuse tagasinõudmise põhjus;
1.5.5.13. ettevõtluse alustamise toetuse lepingu katkestamise kuupäev.
1.5.6. Avaliku tööga seotud andmed:
1.5.6.1. avalikule tööle suunamise kuupäev;
1.5.6.2. avalikul tööl osalemise alguskuupäev;
1.5.6.3. avalikul tööl osalemise lõpukuupäev;
1.5.6.4. avaliku töö kestus tundides.
1.5.7. Tööharjutusega seotud andmed:
1.5.7.1. tööharjutuse läbiviimise koht – maakond;
1.5.7.2. tööharjutusele suunamise kuupäev;
1.5.7.3. tööharjutuse lõpetamise/katkestamise kuupäev;
1.5.7.4. tööharjutuse katkestamise põhjus;
1.5.7.5. tööharjutuse kestus tundides;
1.5.7.6. tööharjutuse kestus päevades;
1.5.7.7. tööharjutuse korraldajaga lepingu sõlmimise kuupäev;
1.5.7.8. tööharjutuse korraldajaga sõlmitud lepingu kehtivusaeg.
1.5.8. Tööpraktikaga seotud andmed:
1.5.8.1. amet, mida tööpraktika töökohana pakutakse;
1.5.8.2. tööpraktika töökoha asukoht – riik;
1.5.8.3. tööpraktika töökoha asukoht – maakond;
1.5.8.4. tööandjaga/ettevõttega lepingu sõlmimise kuupäev;
1.5.8.5. tööandjaga/ettevõttega sõlmitud lepingu kehtivusaeg;
1.5.8.6. juhendajatasu suurus;
1.5.8.7. juhendajatasude maksmise alguskuupäev;
1.5.8.8. juhendajatasude maksmise lõpukuupäev;
1.5.8.9. praktika taotleja praktikasoovid;
1.5.8.10. praktikale suunamise kuupäev;
1.5.8.11. praktika lõpetamise/katkestamise kuupäev;
1.5.8.12. praktika katkestamise põhjus;
1.5.8.13. praktika kestus tundides;
1.5.8.14. praktika kestus päevades.
1.5.9. Puudega töötutele suunatud teenuste osutamisega seotud andmed:
1.5.9.1. Puudega töötule tööruumide ja töövahendite kohandamisega seotud andmed:
1.5.9.1.1. puudega töötu töökohale rakendumise kuupäev;
1.5.9.1.2. tööandjaga sõlmitud lepingu kuupäev ja kehtivusaeg;
1.5.9.1.3. tööandjaga sõlmitud lepingu ennetähtaegse lõpetamise põhjus;
1.5.9.1.4. kohanduse tegemise eest väljamakstav summa;
1.5.9.1.5. amet, millel tööle asumiseks töökoht kohandati.
1.5.9.2. Puudega töötule töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutamiseks andmisega seotud andmed:
1.5.9.2.1. abivahendi kasutusse andmise alguskuupäev;
1.5.9.2.2. abivahendi tagastamise kuupäev;
1.5.9.2.3. tööandjaga sõlmitud lepingu kuupäev ja kehtivusaeg.
1.5.9.3. Puudega töötu tööintervjuul abistamisega seotud andmed:
1.5.9.3.1. teenuse osutamise kuupäev;
1.5.9.3.2. abistajaga sõlmitud lepingu kehtivusaeg;
1.5.9.3.3. abistaja liik.
1.5.9.4. Puudega töötule tugiisikuga töötamise teenuse osutamisega seotud andmed:
1.5.9.4.1. puudega töötu töökohale rakendumise kuupäev;
1.5.9.4.2. tööandjaga sõlmitud lepingu kuupäev ja kehtivusaeg;
1.5.9.4.3. tööandjaga sõlmitud lepingu ennetähtaegse lõpetamise põhjus;
1.5.9.4.4. amet, millele tööleasumiseks tugiisikut kasutati;
1.5.9.4.5. tugiisiku töötundide arv;
1.5.9.4.6. tugiisikule makstud tasu;
1.5.9.4.7. tugiisikule tasu maksmise alguskuupäev;
1.5.9.4.8. tugiisikule tasu maksmise lõpukuupäev.

1.6. Eestis töötamiseks nõusolekut taotlevate välismaalastega seotud andmed:
1.6.1. välismaalase haridustase;
1.6.2. välismaalase omandatud eriala või kutse;
1.6.3. töökoha asukoht – maakond;
1.6.4. töökoha asukoht – linn/maa;
1.6.5. töökoha asukoht – Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, muu Eesti;
1.6.6. töökoha asukoht – NUTS3 klassifikaatori alusel;
1.6.7. ametikoht;
1.6.8. nõusoleku taotlemise kuupäev;
1.6.9. nõusoleku andmise kuupäev;
1.6.10. nõusoleku andmise/mitteandmise otsus;
1.6.11. nõusoleku andmise/mitteandmise kuupäev;
1.6.12. nõusoleku andmise/mitteandmise põhjus.

2. Sotsiaalkindlustusameti poolt Andmekogusse esitatavad andmed:

2.1. Füüsilise isiku kohta kogutavad andmed:
2.1.1. isikukood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4);
2.1.2. sünnikuu ja -aasta;
2.1.3. sugu;
2.1.4. elukoht – riik;
2.1.5. elukoht – maakond;
2.1.6. elukoht – linn/maa;
2.1.7. elukoht – Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, muu Eesti;
2.1.8. elukoht – NUTS3 klassifikaatori alusel;
2.1.9. kodakondsus.

2.2. Puude või töövõimetusega seotud andmed:
2.2.1. puudetõendid;
2.2.2. püsiva töövõime kaotuse määr;
2.2.3. püsiva töövõime kaotuse määramise alguskuupäev;
2.2.4. püsiva töövõime kaotuse kehtivuse lõpukuupäev;
2.2.5. püsiva töövõime kaotuse põhjus;
2.2.6. puude raskusastme määramise kuupäev;
2.2.7. puude raskusastme kehtivuse lõpukuupäev.

2.3. Tervisekahju hüvitise ja puudega laste ja puudega täiskasvanute hooldajatele makstava toetusega seotud andmed:
2.3.1. igakuulise töövigastusest tingitud tervisekahju hüvitise saamise õiguse tekkimise kuupäev;
2.3.2. igakuulise töövigastusest tingitud tervisekahju hüvitise suurus;
2.3.3. igakuulise töövigastusest tingitud tervisekahju hüvitise arvestamise lõpukuupäev;
2.3.4. hooldajatoetuse saamise õiguse tekkimise kuupäev sügava puudega lapse kasvatamise eest;
2.3.5. sügava puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus;
2.3.6. sügava puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpukuupäev;
2.3.7. hooldajatoetuse saamise õiguse tekkimise kuupäev raske puudega lapse kasvatamise eest;
2.3.8. raske puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus;
2.3.9. raske puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpukuupäev;
2.3.10. hooldajatoetuse saamise õiguse tekkimise kuupäev keskmise puudega lapse kasvatamise eest;
2.3.11. keskmise puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus;
2.3.12. keskmise puudega lapse kasvatamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpukuupäev;
2.3.13. hooldajatoetuse saamise õiguse tekkimise kuupäev sügava puudega täiskasvanu hooldamise eest (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise);
2.3.14. sügava puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise);
2.3.15. sügava puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpukuupäev (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise);
2.3.16. hooldajatoetuse saamise õiguse tekkimise kuupäev raske puudega täiskasvanu hooldamise eest (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise);
2.3.17. raske puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise);
2.3.18. raske puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpukuupäev (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise);
2.3.19. säilitatud hooldajatoetuse saamise õiguse tekkimise kuupäev keskmise puudega täiskasvanu hooldajale (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise);
2.3.20. keskmise puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse suurus kuus (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise);
2.3.21. keskmise puudega täiskasvanu hooldamise eest saadava hooldajatoetuse arvestamise lõpukuupäev (andmed esitatakse ühekordselt perioodi 01.01.2003. a kuni 01.04.2005. a kohta seoses sellega, et 2005. a aprilli algusest lõpetas Sotsiaalkindlustusamet nimetatud andmete kogumise).

2.4. Sotsiaalmaksu maksmisega seotud andmed:
2.4.1. isikuga seotud sotsiaalmaksu summa kalendrikuus;
2.4.2. sotsiaalmaksu liik.

2.5. Vanemahüvitisega seotud andmed:
2.5.1. vanemahüvitise saamise alguskuupäev;
2.5.2. vanemahüvitise saamise lõpukuupäev;
2.5.3. vanemahüvitise jaoks isikustatud sotsiaalmaksu suurus;
2.5.4. isikule kuus väljamakstava vanemahüvitise suurus;
2.5.5. vanemahüvitise saamisega seotud lapse sünnikuu ja -aasta;
2.5.6. vanemahüvitise saajale makstavad muud lapsega seotud toetused.

3. Eesti Töötukassa poolt Andmekogusse esitatavad andmed:

3.1. Füüsilise isiku (töötuskindlustuse seaduse alusel kindlustatute ja hüvitise saajate) kohta kogutavad andmed:
3.1.1. isikukood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4);
3.1.2. sugu;
3.1.3. sünnikuu ja -aasta;
3.1.4. töötuskindlustusstaaž kalendrikuudes (esitatakse Tööpoliitika infosüsteemi alates 2009. aastast kord aastas eelmise kalendriaasta detsembrikuu seisuga).

3.2. Juriidilise isiku ja muu tööandja kohta kogutavad andmed:
3.2.1. registrikood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4);
3.2.2. juriidilise isiku või muu tööandja aadressi andmed – maakond.

3.3. Töötuskindlustushüvitisega seotud andmed:
3.3.1. töötuskindlustushüvitise avalduse esitamise kuupäev;
3.3.2. viimase töö- või teenistussuhte, võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu või abikaasatasu maksmise lõpukuupäev;
3.3.3. viimase töö- või teenistussuhte lõpetamise alus;
3.3.4. töötuskindlustusstaaž töötuskindlustushüvitise määramise seisuga kuudes;
3.3.5. töötuskindlustushüvitise arvestamise perioodi alguskuupäev;
3.3.6. töötuskindlustushüvitise arvestamise perioodi lõpukuupäev;
3.3.7. tegelik töötuskindlustushüvitise arvestamise lõpukuupäev;
3.3.8. töötuskindlustushüvitise ettenähtud väljamaksmise kuupäevad;
3.3.9. määratud töötuskindlustushüvitise summa isiku kohta kuus;
3.3.10. päevade arv, mille jooksul kindlustatul on õigus töötuskindlustushüvitist saada;
3.3.11. päevade arv, mille jooksul oleks kindlustatul kindlustusstaaži alusel õigus töötuskindlustushüvitist saada (arvutatakse Tööpoliitika infosüsteemis töötukassa poolt esitatud andmete alusel);
3.3.12. keskmine ühe kalendripäeva töötasu;
3.3.13. määratud ühe kalendripäeva töötuskindlustushüvitise suurus ühest kuni 100. kalendripäevani ja 101. kalendripäevast alates;
3.3.14. kuud, millel konkreetsele isikule hüvitist välja maksti (tuletatakse Tööpoliitika infosüsteemis töötukassa poolt esitatavate väljamaksmise kuupäevade andmete alusel);
3.3.15. töötuskindlustusjuhu esmakordsus või jätkumine;
3.3.16. töötuskindlustushüvitise maksmise lõpetamise põhjus (üldklassifikaator);
3.3.17. töötuskindlustushüvitise maksmise lõpetamise juriidiline alus (viide alusele).

3.4. Töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitisega seotud andmed:
3.4.1. töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise avalduse esitamise kuupäev;
3.4.2. töötajate või avalike teenistujate koguarv tööandja juures;
3.4.3. isikute arv, kelle töö- või teenistussuhe lõpetatakse;
3.4.4. hüvitise saaja töö- või teenistusstaaži pikkus selle tööandja juures;
3.4.5. töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise määramise aluseks olev keskmine kuupalk;
3.4.6. töölepingute kollektiivse ülesütlemise tõttu töö- või teenistussuhte lõppemise kuupäev;
3.4.7. määratud hüvitise suurus ja väljamaksmise kuupäev (isiku lõikes).

3.5. Tööandja maksejõuetuse korral makstava hüvitisega seotud andmed:
3.5.1. tööandja maksejõuetuse hüvitise avalduse esitamise kuupäev;
3.5.2. maksejõuetuks tunnistamise kuupäev;
3.5.3. maksejõuetushüvitise saaja maksejõuetushüvitisjuhtumiga seotud töösuhte lõppemise kuupäev;
3.5.4. maksejõuetushüvitise saaja keskmine töötasu;
3.5.5. maksejõuetushüvitise avaldusel esitatud saamata jäänud töötasud;
3.5.6. maksejõuetushüvitise avaldusel esitatud saamata jäänud puhkusetasud;
3.5.7. maksejõuetushüvitise avaldusel esitatud saamata jäänud töölepingu lõpetamise hüvitused;
3.5.8. maksejõuetushüvitise avaldusel esitatud saamata jäänud tasud kokku;
3.5.9. maksejõuetushüvitise juhtumi raames kontrollitud saamata jäänud töötasud;
3.5.10. maksejõuetushüvitise juhtumi raames kontrollitud saamata jäänud puhkusetasud;
3.5.11. maksejõuetushüvitise juhtumi raames kontrollitud saamata jäänud töölepingu lõpetamise hüvitused;
3.5.12. maksejõuetushüvitise juhtumi raames kontrollitud saamata jäänud tasud kokku;
3.5.13. maksejõuetushüvitise juhtumi raames isikule hüvitatav saamata jäänud töötasude summa suurus;
3.5.14. maksejõuetushüvitise juhtumi raames isikule hüvitatav saamata jäänud puhkusetasu summa suurus;
3.5.15. maksejõuetushüvitise juhtumi raames isikule hüvitatav saamata jäänud töösuhte lõpetamise hüvituse summa suurus;
3.5.16. maksejõuetushüvitise juhtumi raames isikule hüvitatav saamata jäänud tasude summa kokku;
3.5.17. maksejõuetushüvitise väljamaksmise kuupäev.

4. Tööinspektsiooni poolt Andmekogusse esitatavad andmed:

4.1. Juriidilise isiku ja muu tööandja kohta kogutavad andmed:
4.1.1. registrikood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4);
4.1.2. juriidilise isiku või muu tööandja äriregistrisse kandmise kuupäev;
4.1.3. juriidilise isiku või muu tööandja asutamise kuupäev;
4.1.4. juriidilise isiku või muu tööandja juriidiline aadress – maakond;
4.1.5. juriidilise isiku või muu tööandja tegevuskoha aadress – maakond;
4.1.6. juriidilise isiku või muu tööandja tegevuskoht – linn/maa;
4.1.7. juriidilise isiku või muu tööandja tegevuskoht – Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, muu Eesti;
4.1.8. juriidilise isiku või muu tööandja tegevuskoht – NUTS3 klassifikaatori alusel;
4.1.9. tööandja omanikuliik;
4.1.10. tööandja õiguslik vorm;
4.1.11. juriidilise isiku või muu tööandja põhitegevusala;
4.1.12. tööandja juures töötavate inimeste arv Maksu- ja Tolliameti andmetel;
4.1.13. töötajate arv ettevõttes inspektori andmetel;
4.1.14. tööandja ohuklass.

4.2. Füüsilise isiku kohta kogutavad andmed:
4.2.1. isikukood (kasutatakse Tööpoliitika Infosüsteemis kodeerituna asenduskoodiks vastavalt Tööpoliitika infosüsteemi asutamine ja põhimäärus § 7 lõigetele 3 ja 4);
4.2.2. amet;
4.2.3. sugu;
4.2.4. vanus;
4.2.5. sünnikuu ja -aasta;
4.2.6. kodakondsus;
4.2.7. füüsilise isiku tööalane seisund olenevalt töölepingu vormist.

4.3. Tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste andmed:
4.3.1. Tööõnnetustega seotud andmed:
4.3.1.1. tööõnnetuse juhtumi alatüüp;
4.3.1.2. tööõnnetuses kannatanu tööstaaž selles ametis selle tööandja juures;
4.3.1.3. tööõnnetuse toimumise kuupäev;
4.3.1.4. tööõnnetuse toimumise hetk;
4.3.1.5. tööõnnetuse toimumise aeg täistundides alates tööpäeva (vahetuse) algusest;
4.3.1.6. tööõnnetuse toimumiskoht – maakond;
4.3.1.7. tegevusala, kus toimus tööõnnetus;
4.3.1.8. tööõnnetuse raskusaste;
4.3.1.9. tööõnnetus on seotud nahka läbistava kokkupuutega;
4.3.1.10. tööõnnetuse põhjus (raportilt ja uurimiskokkuvõttest);
4.3.1.11. vigastuse liik;
4.3.1.12. vigastatud kehaosa;
4.3.1.13. vigastusega kaasnev töövõimetuspäevade arv;
4.3.1.14. töötamiskoht õnnetuse toimumise hetkel;
4.3.1.15. töökeskkond õnnetuse toimumise hetkel;
4.3.1.16. tööprotsess õnnetuse toimumise hetkel;
4.3.1.17. tegevus õnnetuse toimumise hetkel;
4.3.1.18. tegevuse materiaalne mõjur õnnetuse toimumise hetkel;
4.3.1.19. kõrvalekalle õnnetuse toimumise hetkel;
4.3.1.20. kõrvalekalde materiaalne mõjur õnnetuse hetkel;
4.3.1.21. kokkupuute/vigastuse laad;
4.3.1.22. kokkupuute/vigastuse laadi materiaalne mõjur;
4.3.1.23. tööõnnetuse menetlemine;
4.3.1.24. tööõnnetuse uurimise lõpetamise kuupäev;
4.3.1.25. tööandja raporti olemasolu.
4.3.2. Tööga seotud haiguste andmed:
4.3.2.1. kutsehaigusega seotud kannatanu tööandja juures tööle asumise kuupäev;
4.3.2.2. kutsehaiguse või tööst põhjustatud haigestumise juhtumiga seotud inimese haigestumist põhjustanud tööstaaž;
4.3.2.3. kutsehaigus- või tööst põhjustatud haigusjuhtumiga seotud inimese üldine tööstaaž;
4.3.2.4. kutsehaigus- või tööst põhjustatud haigusjuhtumiga seotud inimese elukoht – maakond;
4.3.2.5. kutsehaiguse põhjustanud ametikood;
4.3.2.6. kutsehaiguse põhjustanud tööandja tegevusala;
4.3.2.7. kutsehaiguse menetlemine;
4.3.2.8. kutsehaigestumise või tööst põhjustatud haigestumise diagnoosimise kuupäev;
4.3.2.9. kutsehaigestumise või tööst põhjustatud haigestumise diagnoosi koodid;
4.3.2.10. kutsehaigestumise või tööst põhjustatud haigestumise peamise ohuteguri koodid;
4.3.2.11. kutseahaigusega seotud kannatanu ajutine või püsiv töövõimetus;
4.3.2.12. kutsehaigusjuhtumi uurimise lõpetamise kuupäev.

4.4. Ettevõtte kontrollimisega seotud andmed:
4.4.1. Järelvalvetoiminguid iseloomustavad andmed:
4.4.1.1. ettevõtte külastuse number;
4.4.1.2. ettevõtte külastuse registreerimise kuupäev;
4.4.1.3. külastuse läbiviimise kuupäev;
4.4.1.4. külastuse alus;
4.4.1.5. külastusega haaratud töötajate arv;
4.4.1.6. ühiskontrollimine teiste järelevalveorganitega;
4.4.1.7. järelkontrolli käigus kontrollitud nõuete arv;
4.4.1.8. järelkontrolli käigus avastatud täitmata nõuete arv;
4.4.1.9. sihtkontrolli liik;
4.4.1.10. kontrolliti Eesti Vabariigi töölepingu seaduse täitmist;
4.4.1.11. kontrolliti Puhkuseseaduse täitmist;
4.4.1.12. kontrolliti Töö ja puhkeaja seaduse täitmist;
4.4.1.13. kontrolliti Kollektiivlepinguseaduse täitmist;
4.4.1.14. kontrolliti Palgaseaduse täitmist;
4.4.1.15. kontrolliti Ametiühinguseaduse täitmist;
4.4.1.16. kontrolliti Mereteenistuse seaduse täitmist;
4.4.1.17. kontrolliti Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse täitmist;
4.4.1.18. kontrolliti Töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse täitmist;
4.4.1.19. kontrolliti Töötajate usaldusisikuseaduse täitmist;
4.4.1.20. kontrollitud sõidukite arv;
4.4.1.21. kontrollitud digitaalsõidumeerikuga sõidukite arv;
4.4.1.22. kontrollitud analoogsõidumeerikuga sõidukite arv;
4.4.1.23. kontrollitud sõidukijuhtide arv kokku;
4.4.1.24. kontrollitud juhtide arv sõitjate veol;
4.4.1.25. kontrollitud juhtide arv veose veol;
4.4.1.26. kontrollitud juhtide arv oma kulul autoveol;
4.4.1.27. kontrollitud juhtide arv tasulisel autoveol;
4.4.1.28. kontrollitud ajavahemiku tööpäevade arv;
4.4.1.29. kontrollitud tööpäevade arv sõitjate veol;
4.4.1.30. kontrollitud tööpäevade arv veose veol;
4.4.1.31. kontrollitud tööpäevade arv oma kulul;
4.4.1.32. kontrollitud tööpäevade arv tasulisel veol.
4.4.2. Kontrollimisel avastatud puudused:
4.4.2.1. puuduse kõrvaldamise seis;
4.4.2.2. õigusakt, mille nõudeid rikuti;
4.4.2.3. kontrollimise tulemusel töö peatamine;
4.4.2.4. kontrollimise tulemusel keelustatud töövahendite arv;
4.4.2.5. kontrollimise tulemusel tuvastatud kirjaliku töölepinguta töötajate arv;
4.4.2.6. kontrollimise tulemusel avastatud töötajate arv kelle töölepingus oli palgamäär kehtestamata;
4.4.2.7. kontrollimise tulemusel tuvastatud nõuetele mittevastavate isikukaitsevahendite tüüpide arv;
4.4.2.8. õigusakti nõuete rikkumise kõrvaldamise tähtaeg;
4.4.2.9. avastatud puuduse kõrvaldamise kuupäev;
4.4.2.10. avastatud rikkumine läheb ettekirjutusse;
4.4.2.11. juhtum, mille käigus puudus avastati;
4.4.2.12. avastatud rikkumine on vaidlustatud;
4.4.2.13. vaideotsus;
4.4.2.14. külastuse number mille käigus puudus avastati.
4.4.3. Sunniraha:
4.4.3.1. kontrollimise tulemusel määratud sunniraha suurus;
4.4.3.2. korduvalt määratud sunniraha;
4.4.3.3. rikkumise kõrvaldamise tähtaeg;
4.4.3.4. sunniraha täitmisele pööramise kuupäev;
4.4.3.5. sunniraha täitmise/tühistamise kuupäev;
4.4.3.6. juhtum, mille käigus sunniraha määrati.
4.4.4. Väärteomenetlus:
4.4.4.1. väärteomenetluse seis;
4.4.4.2. väärteomenetluse registreerimise kuupäev;
4.4.4.3. väärteomenetlus lõpetatud;
4.4.4.4. väärteo menetluse alus/kvalifikatsioon;
4.4.4.5. väärteomenetluse otsus ja selle liik;
4.4.4.6. trahvisumma suurus;
4.4.4.7. väärteomenetluse otsuse kuupäev;
4.4.4.8. väärteomenetluse otsus vaidlustatud;
4.4.4.9. väärteomenetluse vaideotsus.
4.4.5. Andmed tööandja töökeskkonnaalase töö korraldamise ja ohutegurite esinemise kohta ettevõttes:
4.4.5.1. töökeskkonna spetsialisti olemasolu;
4.4.5.2. hinnang töökeskkonna spetsialistile;
4.4.5.3. töökeskkonna nõukogu olemasolu;
4.4.5.4. hinnang töökeskkonna nõukogule;
4.4.5.5. töökeskkonnavoliniku olemasolu;
4.4.5.6. hinnang töökeskkonna volinikule;
4.4.5.7. hinnang sisekontrollile;
4.4.5.8. hinnang esmaabiandjate olemasolule igas struktuuriüksuses;
4.4.5.9. töötajate tervisekontrolli teostatus;
4.4.5.10. hinnang tervisekontrolli korraldusele;
4.4.5.11. hinnang töötajate väljaõppele ja juhendamisele;
4.4.5.12. isikukaitsevahendite olemasolu;
4.4.5.13. hinnang isikukaitsevahendite piisavusele ja kasutamisele;
4.4.5.14. hinnang olmeruumidele;
4.4.5.15. tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine;
4.4.5.16. hinnang tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimisele;
4.4.5.17. hinnang töö- ja puhkeaja korraldusele;
4.4.5.18. kõrvaliste isikute turvalisus;
4.4.5.19. hinnang kõrvaliste isikute turvalisusele;
4.4.5.20. hinnang sisekliimale ettevõttes;
4.4.5.21. hinnang valgustusele ettevõttes;
4.4.5.22. hinnang mürale ettevõttes;
4.4.5.23. hinnang vibratsioonile ettevõttes;
4.4.5.24. hinnang liikumisteedele ettevõttes;
4.4.5.25. hinnang kõrgelt kukkumise ohule ettevõttes;
4.4.5.26. hinnang varingu või kukkuva eseme alla jäämise ohule ettevõttes;
4.4.5.27. hinnang ohtlikule kokkupuutele töövahendi liikuva osaga ettevõttes;
4.4.5.28. hinnang liikuvatele töövahenditele ettevõttes;
4.4.5.29. hinnang plahvatusohule ettevõttes;
4.4.5.30. hinnang ohtlikele kemikaalidele ettevõttes;
4.4.5.31. hinnang tolmule ettevõttes;
4.4.5.32. hinnang bioloogilistele ohuteguritele ettevõttes;
4.4.5.33. hinnang raskuste käsitsi teisaldamisele ettevõttes;
4.4.5.34. hinnang sundasenditele ja -liigutustele ettevõttes.

4.5. Andmed taotletud nõusolekute, kooskõlastuste ja teabe registreerimiste kohta:
4.5.1. taotletud nõusolekute või kooskõlastuste menetlemise seis;
4.5.2. taotletud nõusolekute või kooskõlastuste registreerimise kuupäev;
4.5.3. taotletud nõusolekute või kooskõlastuste otsus;
4.5.4. töötajate arv, kellele on nõusolek antud;
4.5.5. töötajate arv, kellele on nõusolek andmata;
4.5.6. regulatsioon, mille alusel toimub teavitamine/kooskõlastamine;
4.5.7. taotluse sisu;
4.5.8. töötajate arv, keda taotletud nõusolek või kooskõlastus puudutab;
4.5.9. füüsilisest isikust tööandja poolt registreeritud/lõpetatud töölepingute arv;
4.5.10. ettevõtte kontrollimine kooskõlastuse või nõusoleku otsuse andmiseks;
4.5.11. ettevõtte külastuse number;
4.5.12. taotletud nõusolekute või kooskõlastuste otsuse põhjendus;
4.5.13. taotletud nõusolekute või kooskõlastuste otsuse kuupäev;
4.5.14. taotletud nõusolekute või kooskõlastuste otsuse vaidlustus;
4.5.15. taotletud nõusolekute või kooskõlastuste vaideotsus;
4.5.16. teabe registreerimise kuupäev;
4.5.17. teabe avaldaja staatus (tööandja või töötaja);
4.5.18. töötajate arv, keda teave puudutab.

4.6. Töövaidluste andmed:
4.6.1. töövaidluse menetluse seis;
4.6.2. töövaidluse registreerimise kuupäev;
4.6.3. töövaidluse juhtumi istungi toimumise aeg;
4.6.4. maakond, kus istung toimus;
4.6.5. töövaidluse juhtumi toimik kohtust väljanõutud;
4.6.6. töövaidlusega seotud töötajate arv;
4.6.7. töövaidluse esitaja;
4.6.8. töövaidluse nõudetüüp;
4.6.9. töövaidluse lahend;
4.6.10. töövaidluse otsuse kuupäev.

/otsingu_soovitused.json