Teksti suurus:

Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.05.2009
Avaldamismärge:

Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013

Vastu võetud 20.04.2007 nr 60
RTL 2007, 36, 630
jõustumine 06.05.2007

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.02.2008 nr 13 (RTL 2008, 18, 263) 3.03.2008

16.04.2008 nr 37 (RTL 2008, 32, 482) 26.04.2008, osaliselt 1.01.2009

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2 ja § 455 lõigete 2 ja 3, komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), artikli 4 lõike 1 ja artikli 18, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 32.12.2006, lk 15–75), artikli 44 ja artikli 45 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

[RTL 2008, 18, 263 – jõust. 3.03.2008]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse ebasoodsamate piirkondade toetuse (edaspidi toetus) saamise nõuded, toetuse määr, toetuse taotlemise, taotluse menetlemise täpsem kord, toetuse vähendamise alused ja kord, toetuse andmise alused ja andmise täpsem kord kohustuse üleandmise ja -suurendamise korral ning toetuse maksmise kord aastateks 2007–2013.

§ 2. Toetuse määr

Arengukava 5. peatüki meetmes 2.1 toodu kohaselt on toetuse määr ühe hektari kohta 391 krooni aastas.

2. peatükk
TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED JA TOETUSE TAOTLEMINE

§ 3. Nõuded toetuse saamiseks

(1) Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ning muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus (edaspidi taotleja), kes taotleb toetust arengukavas loetletud ebasoodsamas piirkonnas asuva (edaspidi ebasoodsam piirkond) vähemalt 1,00 hektari suuruse põllumajandusmaa kohta, mis vastab «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 12 lõikes 2 sätestatud nõuetele ning mis asub põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumassiivil.

(2) Toetust võib taotleda lõikes 1 nimetatud põllumajandusmaa kohta üksnes juhul, kui põllumassiiv tervikuna asub ebasoodsamas piirkonnas.

 

(3) Taotleja täidab kogu põllumajandusettevõttes (edaspidi majandusüksus) § 5 lõikes 2  nimetatud üldiste keskkonnanõuete asemel nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 51 nimetatud ja arengukava 5. peatükis toodud kohustuslikke majandamisnõudeid.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 1.01.2009]

§ 4. Nõuded heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes põllumajandusmaa kohta


(1) Taotleja peab hoidma ja kasutama kogu majandusüksuse põllumajandusmaad põllumajandusministri 10. aprilli 2008. a määruse nr 30 “Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” 2. ja 3. peatükis kehtestatud nõuete kohaselt.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

(2) Saare, Hiiu, Lääne või Pärnu maakonnas asuv püsirohumaa, millel kasvavad puud ja kadakad, ja mis vastab komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad talupidajate jaoks) ette nähtud täidetavate tingimuste, toetuse muutmise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid (ELT L 141, 30.04.2004, lk 18–58), artiklis 30 sätestatud nõuetele, on heas põllumajanduslikus korras.

§ 5. Nõuded ebasoodsamas piirkonnas asuva põllumajandusmaa kohta

(1) Taotleja võtab toetuse esmakordsel taotlemisel kohustuse tegeleda põllumajandusega ebasoodsamas piirkonnas asuval põllumajandusmaal kohustuse võtmise aastal kindlaks tehtud selle põllumajandusmaa pindala ulatuses, mille kohta ta taotleb toetust.

(2) Taotleja võtab toetuse esmakordsel taotlemisel kohustuse täita järgmisi põllumajanduse üldisi keskkonnanõudeid (edaspidi üldised keskkonnanõuded) kogu majandusüksuses:

1) sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta keskmiselt kuni 170 kg lämmastikku aastas;

2) mineraalväetistega on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta keskmiselt 30 kg fosforit aastas;

3) orgaanilisi ja mineraalväetisi on keelatud kasutada alates 1. detsembrist kuni 31. märtsini;

4) loomapidamishoonel, kus peetakse üle 10 loomühiku loomi, on sõnniku- ja virtsahoidla, mis mahutab vähemalt kaheksa kuu sõnniku ja virtsa. Kui sõnnikuhoidla kuulub enne 1. jaanuari 2002 kasutusel olnud loomakasvatushoone juurde ning asub nitraaditundlikul alal, peab see nõue olema täidetud 31. detsembriks 2008. Muul kui nitraaditundlikul alal tuleb nimetatud nõue täita 1. jaanuariks 2010. Laudas, kus loomi peetakse sügavallapanul, ei ole sõnniku- ja virtsahoidlat vaja;

5) väetist on keelatud laotada pinnale nitraaditundliku ala haritaval maal, mille maapinna kalle on üle 10%;

6) sõnnikuaun asub veekogust vähemalt 100 m kaugusel, kui «Veeseaduses» ei ole sätestatud teisiti;

7) kasutuses olev taimekaitseseade läbib korralise tehnilise kontrolli iga kolme aasta järel; ülevaatusel kontrollitakse taimekaitseseadme tehnilise seisundi nõuetekohasust;

8) taimekaitsevahendi turule lubamise otsuses ettenähtud juhul on taimekaitsevahendi kasutaja läbinud taimekaitsekoolituse ja tal on taimekaitsetunnistus;

9) looduslikul rohumaal on keelatud kasutada väetisi ja taimekaitsevahendeid;

10) loomapidaja tagab oma majandusüksuses peetavatele põllumajandusloomadele sööda ja joogivee kättesaadavuse;

11) loomapidaja peab pidama arvestust oma põllumajandusloomadel ravimite ja ravimsöötade kasutamise üle;

12) loomapidaja peab arvestust oma põllumajandusloomade üle ja registreerib kõik surmajuhud.

(3) Taotleja võtab lõikes 1 nimetatud kohustuse taotluse esitamise tähtaja esimesest päevast ja täidab seda viis aastat alates esimesest toetuse väljamaksest.§ 6. Nõuded toetuse taotluse kohta ja taotluse esitamise tähtaeg

(1) Taotleja esitab ajavahemikus 2. maist kuni 21. maini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA):

1) põllumajandusministri  10. aprilli 2008. a määruse nr 30 “Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” lisas 1 toodud vormi kohase taotluse;

2) punktis 1 nimetatud taotluse lisas toodud põldude loetelu, millele on kantud andmed taotleja valduses oleva põllumajandusmaa, sealhulgas kasvatatavate põllumajanduskultuuride, püsirohumaade ja põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevate põldude kohta ning asjakohaste põldude kohta on märgitud, millist toetust taotletakse;

3) põllumassiivi kaardi, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas toodud kasvatatavate põllumajanduskultuuride ja püsirohumaade põldude ning põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevate põldude numbrid ning nende piirid;

4) lisas toodud vormi kohase kinnituse kohustuse võtmise kohta.

(2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIA-le Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 162 “Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus” lisas 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

(3) Kohustuse võtmise aastale järgnevatel kohustuseaastatel esitab toetuse saaja lõikes 1 sätestatud ajavahemikul PRIA-le kohustuse jätkamise kinnituseks lõike 1 punktis 1 nimetatud taotluse ja punktis 2 nimetatud põldude loetelu ning punktis 3 nimetatud põllumassiivi kaardi.

(4) Taotleja või toetuse saaja teavitab komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ette nähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid (ELT L 141, 30.04.2004, lk 18–58), artikli 15 kohaselt PRIA-t taotluses tehtavast muudatusest või artikli 72 kohaselt nõude täitmist takistavast asjaolust  kirjalikult.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

3. peatükk
TAOTLUSE KONTROLLIMINE

§ 7. Taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimine

(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele, sealhulgas teeb § 4 lõikes 1 ja § 5 lõikes 2 sätestatud nõuete täitmise üle kohapealset kontrolli komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), II osa I jaotise kohaselt.

(2) Paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud nõuete täitmise üle teeb PRIA kohapealset kontrolli põllumajandusministri  10. aprilli 2008. a määruses nr 30 “Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” sätestatud korras.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]


(3) Kui taotleja või taotleja esindaja viibib kohapealse kontrolli juures, peab ta vajadusel järelevalveametnikule ette näitama põllu piiri.

(4) PRIA, Taimetoodangu Inspektsioon (edaspidi TTI), Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) ning Keskkonnainspektsioon (edaspidi KKI) kontrollivad oma pädevuse piires § 3 lõikes 3 nimetatud kohustuslike majandamisnõuete täitmist, kontrollides kohapeal vähemalt 1% taotlejatest komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 20 ja 21 lõike 1 kohaselt.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

4. peatükk
TOETUSE VÄHENDAMINE JA TAOTLUSE RAHULDAMINE VÕI RAHULDAMATA JÄTMINE

§ 8. Toetuse vähendamine

(1) Kui taotluse kontrollimisel tehakse kindlaks, et maa tegelik pindala erineb taotlusel märgitud pindalast, mille kohta toetust taotleti, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artiklit 16.

(2) Kui PRIA on kohapealse kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on rikkunud § 4 lõikes 1 nimetatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi või püsirohumaade pindala säilitamise nõuet ning TTI, VTA või KKI on kohapealse kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on rikkunud § 3 lõikes 3 nimetatud kohustuslikke majandamisnõudeid, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikleid 22–24.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

(3) Kui PRIA on kohapealse kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja ei täida § 5 lõikes 2 nimetatud üldisi keskkonnanõudeid, vähendatakse kohustuseaastal määratavat toetust:

1) 5%, kui taotleja on rikkunud «Veeseaduse» § 261 lõikes 4 sätestatud nõuet, mille alusel sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta keskmisena kuni 170 kg lämmastikku aastas;

2) 5%, kui taotleja on rikkunud «Veeseaduse» § 261 lõikes 4 sätestatud nõuet, mille alusel mineraalväetistega on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta keskmisena 30 kg fosforit aastas;

3) 15%, kui taotleja on laotanud orgaanilisi ja mineraalväetisi ajavahemikul 1. detsembrist kuni 31. märtsini «Veeseaduse» § 261 lõike 42 alusel;

4) 5%, kui taotleja on rikkunud «Veeseaduse» § 262 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuet, mille alusel peab põllumajandusloomade pidamisel loomapidamishoonel, kus peetakse üle 10 loomühiku põllumajandusloomi, olema sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla, mis peab mahutama vähemalt nende kaheksa kuu sõnniku ja virtsa. Loomapidamishoones, kus loomi peetakse sügavallapanul, ei ole sõnniku- ja virtsahoidlat vaja;

5) 10%, kui taotleja on «Veeseaduse» § 263 lõike 1 alusel määratud nitraaditundliku ala haritaval maal, mille maapinna kalle on üle 10%, laotanud pinnale väetisi;

6) 10%, kui sõnnikuaun asub veekogule lähemal kui 100 meetrit;

7) 5%, kui taotlejal ei ole üle kolme aasta vanuse taimekaitseseadme kohta tõendit, et taimekaitseseade on läbinud ülevaatuse «Taimekaitseseaduse» § 87 lõike 4 alusel kehtestatud korra kohaselt;

8) 5%, kui taotleja on rikkunud «Taimekaitseseaduse» § 79 lõikes 1 sätestatud nõuet, mille alusel peab taimekaitsevahendi kasutaja taimekaitsevahendi turule lubamise otsuses ettenähtud juhul olema läbinud taimekaitsekoolituse ja tal peab olema taimekaitsetunnistus;

9) 10%, kui taotleja on looduslikul rohumaal kasutanud väetisi või taimekaitsevahendeid;

10) 15%, kui taotleja on rikkunud «Loomakaitseseaduse» § 3 lõike 2 punktis 1 sätestatud nõuet, mille alusel peab loomapidaja tagama oma majandusüksuses peetavatele põllumajandusloomadele sööda ja joogivee kättesaadavuse;

11) 5%, kui taotleja ei pea arvestust oma põllumajandusloomadel ravimite kasutamise üle «Ravimiseaduse» § 15 lõike 7 alusel kehtestatud korras;

12) 5%, kui taotleja ei pea oma põllumajandusloomade üle arvestust «Loomatauditõrje seaduse» § 11 lõigete 2 ja 21 alusel kehtestatud korras.

 

(4)  Kui taotleja valdab põllumajandusmaad, mille kohta ta ei taotle toetust, kuid ei esita kõiki § 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud andmeid, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artikli 14 lõikes 1a sätestatud toetuse vähendamise põhimõtteid.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]


§ 9.
Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) Arvestades tehtud kontrolli tulemusi, otsustab PRIA taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise taotluse esitamise aastale järgneva aasta 25. jaanuariks.

(2) PRIA jätab taotluse rahuldamata «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 5 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.

(3) Taotleja või taotlus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:

1) põllumassiiv tervikuna ei asu ebasoodsamas piirkonnas või ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse või põllumajandusmaa pindala on väiksem kui 1,00 hektar või kui põld on alla 0,30 hektari suurune;

2) taotleja on rikkunud vähemalt kolme üldist keskkonnanõuet.


5. peatükk
KOHUSTUSE ÜLEVÕTMINE, ÜLEANDMINE, SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

§ 10. Kohustuse ülevõtmine ja üleandmine

(1) Taotleja ei või võetud kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 66 lõikes 3 nimetatud vääramatu jõu juhtudel (edaspidi vääramatu jõud).

(2) Kui toetuse saaja annab võetud kohustuse kehtivuse perioodil kogu oma majandusüksuse või osa sellest üle teisele isikule, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 32.12.2006, lk 15–75), artiklis 44 sätestatut. Kohustuse ülevõtmise korral vormistavad kohustuse üleandja ja kohustuse ülevõtja kohustuse üleandmise-vastuvõtmise akti, millest nähtub, milline majandusüksus või selle osa üle võeti.

(3) Kui toetuse saaja suurendab põllumajandusmaa pindala seoses kohustuse ülevõtmisega, loetakse algne kohustus ja ülevõetud kohustus üheks kohustuseks, mille kestus arvestatakse lühemat aega kestnud kohustuse järgi. Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud kohustust, loetakse kohustuse kestuseks ülevõetud kohustuse kestus.

(4) Taotleja teavitab PRIA-t lõikes 3 nimetatud muudatustest § 6 lõikes 1 nimetatud ajavahemikus, esitades § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumendid ning kohustuse üleandmise-vastuvõtmise akti.

(5) Kohustuse üleandjal ja ülevõtjal on õigus kohustust vähendada või suurendada § 5 lõikes 1 nimetatud kohustuse arvelt.

§ 11. Kohustuse suurendamine

(1) Toetuse saaja võib suurendada § 5 lõikes 1 nimetatud kohustusealuse maa pindala selle maa arvelt, mille kohta ei ole kohustust võetud, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 45 lõigete 1–3 alusel kuni 30% või kuni 2 hektarit.

(2) Kui toetuse saaja suurendab kohustusealuse maa pindala lõikes 1 sätestatud ulatuses, arvestatakse kohustuse kestus olemasoleva kohustuse kestuse järgi.

(3) Kui toetuse saaja suurendab kohustusealuse maapindala üle lõikes 1 sätestatud määra, algab kogu maa pindala osas uus kohustus, mille kestus on viis aastat.

(4) Kohustuse üleandmise või ülevõtmise korral on kohustuse üleandjal ja ülevõtjal õigus kohustust suurendada § 5 lõikes 1 nimetatud algse kohustuse arvelt.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

§ 111. Kohustuse vähendamine

(1) Toetuse saaja võib vähendada kohustusealuse maa pindala § 5 lõikes 1 nimetatud kohustusealuse maa pindalaga võrreldes komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 3 alusel kuni 30%.

(2) Kohustuse üleandmise või ülevõtmise korral on kohustuse üleandjal ja ülevõtjal õigus kohustust vähendada § 5 lõikes 1 nimetatud kohustuse arvelt.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

§ 112.  Muudatustest teavitamine

(1) Kohustuse suurendamisest teavitab toetuse saaja PRIA-t § 6 lõikes 1 nimetatud ajavahemikul, esitades § 6 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

(2) Kohustuse vähendamisest teavitab toetuse saaja PRIA-t, esitades § 6 lõikes 3 nimetatud dokumendid § 6 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, või § 6 lõike 4 kohaselt.

(3) Kohustuse üleandja teavitab kohustuse üleandmisest PRIA-t § 6 lõikes 1 nimetatud ajavahemikul, esitades teabe, millest nähtub, kellele kohustus millise majandusüksuse või selle osa kohta üle anti. Kohustuse ülevõtja esitab PRIA-le samal ajavahemikul ülevõetud kohustuse kohta § 6 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

6. peatükk
TOETUSE MAKSMINE

§ 12. Toetuse maksmine

(1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.08.2005 lk 1–25) artikli 11 kohaselt makstakse toetus taotleja arvelduskontole § 9 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

(2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõikes 8 sätestatud juhtudel.

§ 13. Toetuse tagasinõudmine

(1) Eelmistel aastatel makstud toetus nõutakse tagasi selle maa pindala osas, mille osas taotlejal väheneb § 5 lõikes 1 nimetatud kohustusaluse maa pindalaga võrreldes üle 30%, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja tõendab, et ta ei saa jätkata võetud kohustuse täitmist vääramatu jõu tõttu.

(2) Kui toetuse saaja on täitnud võetud kohustuse vähemalt kolmel järjestikusel aastal ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 2 punkti a kohaselt lõpetab põllumajandusliku tegevuse, ei nõuta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]


Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01973.

 

Lisa

/otsingu_soovitused.json