Teksti suurus:

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013

Vastu võetud 11.01.2008 nr 2
RTL 2008, 7, 77
jõustumine 27.01.2008

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

16.04.2008 nr 37 (RTL 2008, 32, 482) 26.04.2008

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2 ja § 455 lõigete 2 ja 3, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõike 11, artikli 44 lõigete 2 ja 3 ja artikli 45 lõike 1 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), artikli 4 lõike 1 ja artikli 18 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Natura 2000 alal asuva puisniidu, puiskarjamaa, rannaniidu, lamminiidu, soostunud niidu, sooniidu, loopealse, kadastiku, nõmme ja aruniidu (edaspidi poollooduslik kooslus) hooldamise toetuse (edaspidi toetus) saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, toetuse määr, toetuse vähendamise alused ja kord ning toetuse maksmise kord.

§ 2. Toetuse määr

Arengukava 5. peatüki alameetmes 2.3.5 toodu kohaselt on toetuse määr ühe hektari puisniidu kohta 3725 krooni aastas. Toetuse määr muu poolloodusliku koosluse ühe hektari kohta on 2910 krooni aastas.

2. peatükk
TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED JA TOETUSE TAOTLEMINE

§ 3. Nõuded toetuse saamiseks

(1) Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ning muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus (edaspidi taotleja).

(2) Toetust võib taotleda keskkonnaregistrisse kantud vähemalt 0,10 hektari suuruse poolloodusliku koosluse või selle osa (edaspidi poollooduslik kooslus) kohta, mis asub Vabariigi Valitsuse poolt «Looduskaitseseaduse» § 91 lõike 6 alusel kinnitatud «Natura 2000 võrgustiku alade – linnualade ja loodusalade nimekiri» Natura 2000 alal, kui taotleja tagab, et poollooduslik kooslus, mille kohta toetust taotletakse, on niitmise või karjatamise teel hooldatav ja sellel on kohapeal visuaalselt tuvastatav piir.

(3) Taotleja võtab toetuse esmakordsel taotlemisel kohustuse tegeleda taotluse esitamise tähtpäevast alates viis aastat selle määruse nõuete kohaselt poolloodusliku koosluse hooldamisega kohustuse võtmise aastal taotletud ja taotluse kontrollimisel kindlaks tehtud poolloodusliku koosluse osas (edaspidi kohustus). Kui kindlaks tehtud poolloodusliku koosluse pindala on suurem kui pindala, mille kohta toetust taotletakse, loetakse kohustusealuse poolloodusliku koosluse pindalaks pindala, mille kohta toetust taotletakse.

(4) Toetust ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» 3. peatüki 1. jaos sätestatud ühtset pindalatoetust, täiendavat otsetoetust ja energiakultuuri toetust või 4. ja 41. peatükis sätestatud muud ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevat maaelu arengu toetust. Samuti ei või toetust taotleda poolloodusliku koosluse kohta, mille hooldamise kohta taotletakse «Looduskaitseseaduse» §-s 18 sätestatud loodushoiutoetust või mille kohta on Riikliku Looduskaitsekeskusega (edaspidi LKK) sõlmitud «Looduskaitseseaduse» § 22 lõike 3 alusel loodushoiutöö leping.


(5) Taotleja peab hoidma ja kasutama kogu majandusüksuse põllumajandusmaad põllumajandusministri 10. aprilli 2008. a määruse nr 30 “Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” 2. ja 3. peatükis kehtestatud nõuete kohaselt, arvestades lõikes 6 toodud erisusi.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

 

(6) Rohumaal, mille kohta toetust taotletakse, on niitmise ja niite koristamise või loomade karjatamise tähtpäevaks 1. oktoober või kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi tegevuskavas sätestatud tähtpäev. Karjamaana kasutataval rohumaal karjatatakse loomi järgmise loomkoormusega:

1) puisniidul niitmise järgse karjatamise korral kuni 0,5 loomühikut hektari kohta (edaspidi lü/ha);

2) lamminiidul, loopealsel, sooniidul ja kadastikul karjatamise korral 0,2–1,0 lü/ha;

3) aruniidul karjatamise korral 0,2–1,2 lü/ha;

4) rannaniidul karjatamise korral 0,4–1,3 lü/ha;

5) puiskarjamaal karjatamise korral 0,3–1,0 lü/ha;

6) nõmmel karjatamise korral 0,2–0,8 lü/ha.

(7) LKK täpsustab poolloodusliku koosluse, mille kohta toetust taotletakse, lõikes 2 toodud nõuetele vastavuse kinnitamisel lõikes 6 toodud kooslusel karjatamise loomkoormust, võttes arvesse ala looduskaitselisi väärtusi.


(8) Lõikes 6 nimetatud loomühikulist arvestust peetakse järgmiselt:

1) üle 24 kuu vanune veis, sh ammlehm        1 lü;
2) 6–24 kuu vanune veis  0,6 lü;
3) kuni 6 kuu vanune veis     0,2 lü;
4) üle 6 kuu vanune hobune või mära koos varsaga  0,7 lü;
5) üle 1 aasta vanune kits või lammas, kits või utt kuni 6 kuu vanuste talledega 0,15 lü;
6) 6 kuu kuni 1 aasta vanune kits või lammas 0,05 lü.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

(9) Taotleja võtab toetuse taotlemisel kohustuse täita järgmisi nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 39 lõike 3 kohaseid baasnõudeid:

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

1) Natura 2000 alal asuvat poollooduslikku kooslust ei tohi kahjustada;
2) loomapidaja tagab oma majandusüksuses peetavale põllumajandusloomale sööda ja joogivee kättesaadavuse;
3) kaitstavat looduse üksikobjekti ei tohi kahjustada;
4) taotleja või tema majandusüksuse töötaja, kes tegeleb poolloodusliku koosluse hooldamisega, või füüsilise isiku puhul tema perekonnaliige peab teise kohustuseaasta 1. septembriks olema osalenud vähemalt kuus akadeemilist tundi LKK korraldatud poolloodusliku koosluse hooldamise koolitusel. Taotleja või tema majandusüksuse töötaja, kes tegeleb poolloodusliku koosluse hooldamisega, või füüsilise isiku puhul tema perekonnaliige, kes on taotlemisele eelnenud 12 kuu jooksul läbinud poolloodusliku koosluse hooldamise vähemalt kuuetunnise koolituse, millel osalemise kohta on koolituse korraldaja väljastanud asjakohase dokumendi, peab selle koolituse läbima kolmanda kohustuseaasta 1. septembriks. Koolitusel osalemist tõendav dokument peab olema majandusüksuses kontrollimiseks kohapeal kättesaadav.

(10) Taotleja täidab kogu majandusüksuses nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2006 artikli 51 lõikes 3 sätestatud tähtajast alates artiklis 51 nimetatud ja arengukava 5. peatükis toodud kohustuslikke majandamisnõudeid ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid.

 

§ 4. Nõuded poolloodusliku koosluse kohta

(1) Poollooduslik kooslus peab vähemalt üks kord enne 1. oktoobrit olema niidetud keskelt-lahku või servast-serva meetodil või peab seal olema loomi karjatatud. Niitmine on lubatud kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi tegevuskavas määratud ajast alates. Kui niitmise alguskuupäev ei ole ala kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi tegevuskavas sätestatud, võib poollooduslikku kooslust niita ala looduskaitselisi väärtusi arvesse võttes LKK määratud ajast alates. Kui karjatamise alguskuupäev on kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi tegevuskavas sätestatud, võib loomi karjatada kaitse-eeskirjas või kaitsekorralduskavas sätestatud ajast alates. Puisniidul võib loomi karjatada vaid juhul, kui seda on eelnevalt niidetud ja kui niide on koristatud. Niide peab hiljemalt taotlemisele järgneva aasta 1. maiks olema ära veetud.

(2) Taimikut on lubatud hekseldada üksnes LKK eelneval kirjalikul nõusolekul ja tingimusel, et:
1) niidet ei ole ilmastiku- või muude looduslike olude tõttu võimalik koristada;
2) niite koristamine kahjustaks poolloodusliku koosluse seisundit;
3) poollooduslikku kooslust on eelnevalt piisava loomkoormusega karjatatud.

(3) Loomale lisasööta anda on poollooduslikul kooslusel keelatud.

(4) Poollooduslikul kooslusel, mille kohta toetust taotletakse, olevat kinnismälestist ja pärandkultuuri objekti, milleks on allikas, põlispuu, pärimusega kivi, heinaküün, kuhjalava, kaev, sh karjamaakaev, kiviküna, paemurd, linaleoauk, kiviaed, tara, talukoht, põline talutee, ei tohi rikkuda ega eemaldada, välja arvatud LKK eelneval kirjalikul nõusolekul ja tingimusel, et suureneb poolloodusliku koosluse looduskaitseline või muinsuskaitseline väärtus.

§ 5. Nõuded toetuse taotluse kohta ja taotluse esitamise tähtaeg

(1) Taotleja esitab ajavahemikus 1. aprillist kuni 20. maini LKK regioonile lisas 1 toodud vormi kohase taotluse ja poolloodusliku koosluse kaardi, milles toodud andmete põhjal annab LKK viie tööpäeva jooksul kirjaliku kinnituse, et poollooduslik kooslus, mille kohta toetust taotletakse, vastab § 3 lõikes 2 toodud nõuetele. LKK viseerib ka poolloodusliku koosluse kaardi.

(2) Taotleja esitab ajavahemikus 2. maist kuni 21. maini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA):

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]


1) lisas 1 toodud vormi kohase LKK kinnitatud kirjaliku taotluse;
2) LKK kinnitatud poolloodusliku koosluse kaardi, millel on märgitud selle poolloodusliku koosluse number ja piir, mille kohta toetust taotletakse;
3) lisas 2 toodud vormi kohase kinnituse kohustuse võtmise kohta.

(3) Kui taotleja valdab põllumajandusmaad, mille kohta ta ei taotle selle määruse alusel antavat toetust, «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» 3. peatüki 1. jaos sätestatud ühtset pindalatoetust, täiendavat otsetoetust ja energiakultuuri toetust või 4. ja 41. peatükis sätestatud muud ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi, esitab ta lisaks lõikes 2 nimetatud dokumentidele:

1) põllumajandusministri 10. aprilli 2008. a määruse nr 30 “Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” lisas 1 toodud põldude loetelu, millele on kantud andmed taotleja valduses oleva põllumajandusmaa, sealhulgas kasvatatavate põllumajanduskultuuride, püsirohumaade ja põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevate põldude kohta;

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

2) põllumassiivi kaardi, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas 1 toodud põllumajanduskultuuride ja püsirohumaade põldude ning põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevate põldude numbrid ning kasvatatavate põllumajanduskultuuride ja püsirohumaade põldude ning põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevate põldude piirid.

(4) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIAle Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 162 «Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus» lisas 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

(5) Kohustuse võtmise aastale järgnevatel kohustuseaastatel esitab toetuse saaja lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle kohustuse jätkamise kinnituseks lõike 2 punktis 1 nimetatud taotluse ja punktis 2 nimetatud poolloodusliku koosluse kaardi ning kui taotleja valdab põllumajandusmaad, mille kohta ta ei taotle lõikes 3 nimetatud toetusi, lõikes 3 nimetatud dokumendid.

(6) Kohustuse võtmise aastale järgneval aastal kannab toetuse saaja lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle esitatavale lõike 2 punktis 2 nimetatud kaardile kaitstavad looduse üksikobjektid ja § 4 lõikes 4 nimetatud kinnismälestised ning pärandkultuuri objektid.

(7) Taotleja või toetuse saaja teavitab komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ette nähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid (ELT L 141, 30.04.2004, lk 18–58), artikli 15 kohaselt PRIAt taotluses tehtavast muudatusest või artikli 72 kohaselt nõude täitmist takistavast asjaolust kirjalikult. Lisa 1 punktis 3 esitatud andmetega võrreldes tehtud muudatused kinnitab enne PRIAle esitamist LKK, välja arvatud juhul, kui taotleja lõpetab kohustuse enne kohustuseperioodi lõppu. Taotleja esitab lisa 1 punktis 3 esitatud andmetega võrreldes tehtud muudatuste korral PRIAle poolloodusliku koosluse kaardi.

3. peatükk
TAOTLEJA JA TAOTLUSE KONTROLLIMINE

§ 6. Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning teeb nendes esitatud andmete õigsuse ja taotleja toetuse saamise nõuetele vastavuse üle halduskontrolli komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 11 kohaselt. Paragrahvi 3 lõikes 5 nimetatud nõuete täitmise üle teeb PRIA kohapealset kontrolli vähemalt 1% taotlejate juures komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 II jao I alajaos ja põllumajandusministri 10. aprilli 2008. a määruses nr 30 “Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” sätestatud korras.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

(2) PRIA, Taimetoodangu Inspektsioon (edaspidi TTI), Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) ning Keskkonnainspektsioon (edaspidi KKI) kontrollivad oma pädevuse piires § 3 lõikes 10 nimetatud kohustuslike majandamisnõuete ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõuete täitmist, kontrollides kohapeal vähemalt 1% taotlejatest komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 20 ja 21 lõike 1 kohaselt.

(3) LKK esitab PRIAle iga kohustuseaasta 30. maiks andmed keskkonnaregistrisse kantud poollooduslike koosluste kohta ja 20. juuniks andmed pärast § 5 lõikes 2 sätestatud tähtaega esitatud taotluste kohta.

(4) Paragrahvi 3 lõike 9 punktides 1, 3 ja 4 ning §-s 4 toodud nõuete täitmise üle teeb LKK kohapealset kontrolli vähemalt 5% taotlejate juures maal, mille kohta toetust taotleti, komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artiklite 12–15 kohaselt.

(5) Paragrahvi 3 lõike 9 punktis 2 toodud nõude täitmise üle teeb kohapealset kontrolli VTA.

(6) PRIA esitab LKKle iga kohustuseaasta 1. juuliks nimekirja nende taotlejate kohta, kelle juures tuleb teha kohapealne kontroll ja 15. juuliks eraldi nimekirja kõikide taotlejate kohta. LKK esitab PRIAle kahe nädala jooksul pärast kohapealset kontrolli, kuid mitte hiljem kui 15. novembriks andmed taotlejate juures tehtud kohapealse kontrolli kohta, sealhulgas andmed taotleja nõuetele vastavuse kohta.

(7) PRIA esitab KKIle 15. juuliks nimekirja kõikide taotlejate kohta. KKI teavitab PRIAt nendest taotlejatest, kes on kohustuseperioodi jooksul poollooduslikul kooslusel rikkunud § 3 lõike 9 punktides 1 ja 3 nimetatud nõudeid, mis on sätestatud «Looduskaitseseaduses» ja kelle suhtes on tehtud ettekirjutus või on jõustunud süüdimõistev süüteo otsus.

(8) VTA esitab PRIAle hiljemalt 15. novembriks nimekirja nende isikute kohta, kes on kohustuseperioodi jooksul rikkunud «Loomakaitseseaduse» § 3 lõike 2 punktis 1 sätestatud nõuet ja kelle suhtes on tehtud ettekirjutus või on jõustunud süüdimõistev süüteo otsus.

(9) Muinsuskaitseamet (edaspidi MKA) esitab PRIAle hiljemalt 15. novembriks nimekirja isikute kohta, kes on kohustuseperioodi jooksul Natura 2000 alal asuval poollooduslikul kooslusel rikkunud § 4 lõikes 4 nimetatud nõuet, mis on sätestatud «Muinsuskaitseseaduses» ja kelle suhtes on jõustunud süüdimõistev süüteo otsus.

(10) Kui taotleja või taotleja esindaja viibib kohapealse kontrolli juures, näitab ta vajaduse korral järelevalveametnikule ette poolloodusliku koosluse piiri.

4. peatükk
TOETUSE VÄHENDAMINE JA TAOTLUSE RAHULDAMINE VÕI RAHULDAMATA JÄTMINE

§ 7. Toetuse vähendamine

(1) Kui LKK on kohapealse kontrolli käigus teinud kindlaks, et poolloodusliku koosluse tegelik pindala erineb taotlusel märgitud pindalast, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artiklit 16.

(2) Kui PRIA on kohapealse kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on rikkunud § 3 lõikes 5 nimetatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi või püsirohumaade pindala säilitamise nõuet, ning TTI, VTA või KKI on kohapealse kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on rikkunud § 3 lõikes 10 nimetatud kohustuslikke majandamisnõudeid või väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikleid 22–24.

(3) Kui LKK või VTA on kohapealse kontrolli käigus teinud kindlaks või kui KKI teavitab, et taotleja on rikkunud § 3 lõikes 9 nimetatud nõudeid, vähendatakse rikkumise kindlakstegemise aastal määratavat toetust komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artiklis 18 toodu kohaselt kuni:

1) 15%, kui taotleja ei võimalda majandusüksuses peetavale põllumajandusloomale piisavalt sööta ja joogivett;

2) 20%, kui taotleja on kahjustanud looduse üksikobjekti;

3) 5%, kui taotleja ei ole osalenud § 3 lõike 9 punktis 4 sätestatud koolitusel.

(4) Kui LKK on kohapealse kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja või kui MKA teavitab, et isik on rikkunud §-s 4 nimetatud nõudeid, vähendatakse rikkumise kindlakstegemise aastal selle poolloodusliku koosluse kohta, kus nõudeid rikuti, määratavat toetust komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artiklis 18 toodu kohaselt kuni:

1) 60%, kui taotleja on üle 50% alal niitnud poollooduslikku kooslust või karjatanud seal loomi enne § 4 lõikes 1 sätestatud tähtpäeva;

2) 30%, kui taotleja on alla 50% alal niitnud poollooduslikku kooslust või karjatanud seal loomi enne § 4 lõikes 1 sätestatud tähtpäeva;

3) 40%, kui taotleja ei ole niitnud poollooduslikku kooslust keskelt-lahku või servast-serva meetodil;

4) 60%, kui taotleja on puisniidul enne selle niitmist ja niite koristamist karjatanud loomi;

5) 40%, kui LKK on andnud nõusoleku poolloodusliku koosluse taimikut ilma ala eelneva niitmiseta hekseldada;

6) 20%, kui kinnismälestis või pärandkultuuriobjekt on rikutud või eemaldatud;

7) 40%, kui taotleja on andnud loomale poollooduslikul kooslusel lisasööta.

(5) Kui taotleja valdab põllumajandusmaad, mille kohta ta ei taotle toetust, kuid ei esita kõiki § 5 lõike 3 punktis 1 nimetatud andmeid, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artikli 14 lõikes 1a sätestatud toetuse vähendamise põhimõtteid.

§ 8. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) Arvestades §-s 6 nimetatud kontrollide tulemusi, otsustab PRIA taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise taotluse esitamise aastale järgneva aasta 25. jaanuariks.

(2) PRIA jätab taotluse rahuldamata «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 5 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.

(3) Taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, kui:
1) kohapealse kontrolli tulemusena tehakse kindlaks, et poollooduslikku kooslust on kahjustatud;
2) kohapealse kontrolli tulemusena tehakse kindlaks, et poolloodusliku koosluse, mille kohta toetust taotletakse, taimikut on hekseldatud LKK nõusolekuta;
3) poollooduslik kooslus, mille kohta toetust taotletakse, ei ole põllumajanduslikult hooldatava alana keskkonnaregistrisse kantud või on väiksem kui 0,10 hektarit;
4) kohapealse kontrolli tulemusena tehakse kindlaks, et poollooduslik kooslus, mille kohta toetust taotletakse, ei ole niitmise või karjatamise teel hooldatav või kui selle piir ei ole kohapeal visuaalselt tuvastatav.

5. peatükk
KOHUSTUSE SUURENDAMINE, VÄHENDAMINE, ÜLEVÕTMINE, ÜLEANDMINE JA ASENDAMINE

§ 9. Kohustuse suurendamine

(1) Toetuse saaja võib suurendada § 3 lõikes 3 nimetatud kohustusealuse maa pindala selle maa arvelt, mille kohta ei ole kohustust võetud, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 45 lõigete 1–3 alusel kuni 30% või kuni 2 hektarit.

(2) Kui toetuse saaja suurendab kohustusealuse maa pindala lõikes 1 sätestatud ulatuses, arvestatakse kohustuse kestus olemasoleva kohustuse kestuse järgi.

(3) Kui toetuse saaja suurendab kohustusealuse maa pindala üle lõikes 1 sätestatud määra, algab kogu maa pindala osas uus kohustus, mille kestus on viis aastat.

(4) Kohustuse üleandmise või ülevõtmise korral on kohustuse üleandjal ja ülevõtjal õigus kohustust suurendada § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse arvelt.

§ 10. Kohustuse vähendamine

(1) Toetuse saaja võib vähendada kohustusealuse maa pindala § 3 lõikes 3 nimetatud kohustusealuse poolloodusliku koosluse pindalaga võrreldes komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 3 alusel kuni 30%.

(2) Kohustuse üleandmise või ülevõtmise korral on kohustuse üleandjal ja ülevõtjal õigus kohustust vähendada § 3 lõikes 3 nimetatud kohustuse arvelt.

§ 11. Kohustuse üleandmine ja ülevõtmine

(1) Kui toetuse saaja annab võetud kohustuse kehtivuse ajavahemikul kogu oma majandusüksuse või osa sellest üle teisele isikule, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõikes 1 sätestatut.

(2) Taotleja ei või võetud kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 66 lõikes 3 nimetatud vääramatu jõu puhul (edaspidi vääramatu jõud).


(3) Kui kohustuse võtab üle isik, kellel oli enne kohustuse ülevõtmist varem võetud poolloodusliku koosluse hooldamise kohustus ja kui kohustus võetakse üle olemasoleva § 3 lõikes 3 nimetatud poolloodusliku kooslusega võrreldes kuni 30% ulatuses, on kohustuseperioodi kestuseks varem võetud poolloodusliku koosluse hooldamise kohustus. Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud poolloodusliku koosluse hooldamise kohustust, loetakse kohustuse kestuseks ülevõetud kohustuse kestus. Kui  kohustuse võtab üle isik, kellel oli enne kohustuse ülevõtmist varem võetud poolloodusliku koosluse hooldamise kohustus ja kui kohustus võetakse üle olemasoleva § 3 lõikes 3 nimetatud poolloodusliku kooslusega võrreldes enam kui 30% ulatuses, algab kogu maa kohta uus kohustus, mille kestus on viis aastat.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

(4) Kohustuse ülevõtja peab kohustuse ülevõtmise aastale järgneva aasta 1. septembriks olema osalenud § 3 lõike 9 punktis 4 nimetatud koolitusel.

§ 12. Kohustuse asendamine

«Eesti maaelu arengukava 2004–2006» raames keskkonnasõbraliku tootmise ja mahepõllumajandusliku tootmise või arengukava raames keskkonnasõbraliku majandamise ja mahepõllumajandusliku tootmise eest põllumajandusliku keskkonnatoetuse saaja võib asendada oma kohustuse osaliselt või täielikult poolloodusliku koosluse hooldamise kohustusega, ilma et temalt nõuetekohaselt asendatud põllumajandusmaa pindala kohta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks. Kui kohustus asendatakse olemasoleva § 3 lõikes 3 nimetatud poolloodusliku koosluse hooldamise kohustuse aluse maa pindalaga võrreldes kuni 30%, on kohustuseperioodi kestuseks varem võetud poolloodusliku koosluse hooldamise kohustuse kestus. Kui asendatud maa kohta ei ole varem võetud poolloodusliku koosluse hooldamise kohustust või kui kohustus asendatakse olemasoleva § 3 lõikes 3 nimetatud poolloodusliku koosluse hooldamise kohustuse aluse poolloodusliku koosluse pindalaga võrreldes üle 30%, algab asendatud maa kohta uus kohustus, mille kestus on viis aastat.

§ 13. Muudatustest teavitamine

(1) Kohustuse suurendamisest teavitab toetuse saaja PRIAt § 5 lõikes 2 nimetatud ajavahemikul, esitades § 5 lõikes 5 nimetatud dokumendid.

(2) Kohustuse vähendamisest teavitab toetuse saaja PRIAt, esitades § 5 lõikes 5 nimetatud dokumendid § 5 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul, või § 5 lõike 7 kohaselt.

(3) Kohustuse üleandja teavitab kohustuse üleandmisest PRIAt § 5 lõikes 2 nimetatud ajavahemikul, esitades teabe, millest nähtub, kellele kohustus millise majandusüksuse või selle osa kohta üle anti. Kohustuse ülevõtja esitab PRIAle samal ajavahemikul ülevõetud kohustuse kohta § 5 lõikes 5 nimetatud dokumendid.

(4) Kohustuse asendamisest teavitab toetuse saaja PRIAt § 5 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul, esitades § 5 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud dokumendid ning teabe kohustuse asendamise kohta, millest nähtub, milline majandusüksus või selle osa poolloodusliku koosluse kohustusega asendati.

6. peatükk
TOETUSE MAKSMINE

§ 14. Toetuse maksmine

(1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.08.2005, lk 1–25) artikli 11 kohaselt makstakse toetus taotleja arvelduskontole § 8 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneval aastal ajavahemikus 25. veebruarist kuni 30. juunini.

(2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõikes 8 sätestatud juhtudel.

(3) Kui kindlaks tehtud poolloodusliku koosluse pindala on suurem kui pindala, mille kohta toetust taotletakse, makstakse toetust selle poolloodusliku koosluse ulatuses, mille kohta toetust taotletakse.

§ 15. Toetuse tagasinõudmine

(1) Eelmistel aastatel makstud toetus nõutakse tagasi selle poolloodusliku koosluse pindala osas, mille osas taotlejal väheneb kohustusealuse poolloodusliku koosluse pindala § 3 lõikes 3 nimetatud kohustusealuse poolloodusliku koosluse pindalaga võrreldes üle 30%, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja tõendab, et ta ei saa jätkata võetud kohustuse täitmist vääramatu jõu tõttu. Tagasinõutava toetuse määr hektari kohta arvutatakse väljamakstud toetuse ja kindlakstehtud pindala jagatise alusel.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

 

(2) Kui toetuse saaja on täitnud võetud kohustuse vähemalt kolmel järjestikusel aastal ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 2 punkti a kohaselt lõpetab põllumajandusliku tegevuse, ei nõuta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 16. Rakendussätted

(1) 2007. aastal poolloodusliku koosluse hooldamise toetust taotlenud isiku puhul loetakse § 5 lõikes 1 ning lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud dokumendid tähtaegselt esitatuks põllumajandusministri 20. aprilli 2007. a määruse nr 62 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» § 5 lõikes 1 sätestatud tähtajal.

(2) 2007. aastal toetust taotlenud isik esitab väljaandes Ametlikud Teadaanded ja taotlejale PRIA saadetud kirjas teatatud tähtajaks PRIAle § 5 lõike 2 punktis 3 nimetatud kinnituse selles määruses sätestatud nõuete kohase viieaastase kohustuse võtmise kohta. Ühtlasi kinnitab taotleja, et järgib toetuse taotlemise ajal kehtinud põllumajandusministri 20. aprilli 2007. a määruses nr 62 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» kehtestatud nõudeid ja selles määruses toetuse andmise aluseks olevaid § 3 lõikes 5 ja lõike 9 punktis 2 kehtestatud lisanõudeid ning lubab kontrollida enda vastavust selles määruses sätestatud toetuse saamise nõuetele.

(3) 2007. aastal toetust taotlenud isikute kohta, kes on rikkunud ajavahemikul 9. maist 2007 kuni 15. märtsini 2008 «Loomakaitseseaduse» § 3 lõike 2 punktis 1 sätestatud nõuet ja kelle suhtes on tehtud ettekirjutus või on jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, esitab VTA PRIAle § 6 lõikes 8 sätestatud nimekirja hiljemalt 15. märtsiks 2008.

(4) Kui 2007. aastal toetust taotlenud isik on esimesel kohustuseaastal rikkunud § 4 lõigetes 1 ja 3 nimetatud nõudeid, kohaldatakse põllumajandusministri 20. aprilli 2007. a määruse nr 62 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» § 7 lõikes 2 toodud vähendamise sätteid.

(5) Arvestades §-s 6 nimetatud kontrollide tulemusi, otsustab PRIA 2007. aastal lõike 1 kohaselt esitatud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 25. juuniks 2008.

(6) Kui 2007. aastal toetust taotlenud isik esitab PRIAle lõikes 2 nimetatud kinnituse selles määruses sätestatud nõuete kohase viieaastase kohustuse võtmise kohta, antakse toetust selle määruse alusel.

(7) 2007. aastal toetust taotlenud isik kannab kaitstavad looduse üksikobjektid ja § 4 lõikes 4 nimetatud kinnismälestised ning pärandkultuuri objektid § 5 lõike 2 punktis 2 nimetatud kaardile kolmanda kohustuseaasta taotluse esitamise tähtajaks.

8) Kui taotleja taotleb 2007. aastal toetust maale, mille kohta võib taotleda poolloodusliku koosluse toetust, lõpeb selle maa osas “Eesti maaelu arengukava 2004―2006” raames võetud ebasoodsamate piirkondade toetuse ja keskkonnasõbraliku tootmise või mahepõllumajandusliku tootmise eest põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustus, ilma et temalt nõuetekohaselt asendatud põllumajandusmaa pindala kohta eelmistel aastatel makstud toetus tagasi nõutaks.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]


§ 17.
[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 18. Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras, välja arvatud § 3 lõikes 6 nimetatud karjamaana kasutatava rohumaa kohta kehtestatud loomkoormuse nõue, § 3 lõiked 7 ja 8 ning § 4 lõige 4, mis jõustuvad 9. mail 2008. a.

 

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01973.

Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json