Teksti suurus:

Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.03.2009
Avaldamismärge:

Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 20.04.2007 nr 61
RTL 2007, 37, 638
jõustumine 07.05.2007

Muudetud järgmiset määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.02.2008 nr 13 (RTL 2008, 18, 263) 3.03.2008

16.04.2008 nr 37 (RTL 2008, 32, 482) 26.04.2008, osaliselt 1.01.2009

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2 ja § 455 lõigete 2 ja 3 alusel, komisjoni määruse 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõike 11 ja artikli 44 alusel ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), artikli 4 lõike 1 ja artikli 18 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

[RTL 2008, 18, 263 – jõust. 3.03.2008]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse ohustatud tõugu looma pidamise toetuse (edaspidi toetus) saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, toetuse määr, toetuse vähendamise alused ja kord, toetuse andmise alused ja andmise täpsem kord kohustuse ülevõtmise, üleandmise ja asendamise korral ning toetuse maksmise kord.

§ 2. Toetuse määr

Arengukava 5. peatüki alameetmes 2.3.3 toodu kohaselt on toetuse määr eesti hobuse ja tori hobuse pidamise eest 2920 krooni aastas, eesti raskeveohobuse pidamise eest 3115 krooni aastas ja eesti maatõugu veise pidamise eest 3070 krooni aastas.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

2. peatükk
TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED JA
TOETUSE TAOTLEMINE

§ 3. Nõuded toetuse saamiseks

(1) Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ning muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus (edaspidi taotleja).

 

(2) Taotleja peab hoidma ja kasutama kogu majandusüksuse põllumajandusmaad põllumajandusministri  10. aprilli 2008. a määruse nr 30 “Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” 2. ja 3. peatükis kehtestatud nõuete kohaselt.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]


(3) Taotleja täidab kogu majandusüksuses järgmisi põllumajanduse üldisi keskkonnanõudeid, sealhulgas väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid, (edaspidi üldised keskkonnanõuded):
1) sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta keskmiselt kuni 170 kg lämmastikku aastas;
2) mineraalväetistega on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta keskmiselt 30 kg fosforit aastas;
3) orgaanilisi ja mineraalväetisi on keelatud kasutada alates 1. detsembrist kuni 31. märtsini;
4) loomapidamishoonel, kus peetakse üle 10 loomühiku loomi, on sõnniku- ja virtsahoidla, mis mahutab vähemalt kaheksa kuu sõnniku ja virtsa. Kui sõnnikuhoidla kuulub enne 1. jaanuari 2002 kasutusel olnud loomakasvatushoone juurde ning asub nitraaditundlikul alal, peab see nõue olema täidetud 31. detsembriks 2008. Muul kui nitraaditundlikul alal tuleb nimetatud nõue täita 1. jaanuariks 2010. Laudas, kus loomi peetakse sügavallapanul, ei ole sõnniku- ja virtsahoidlat vaja;
5) väetist on keelatud laotada pinnale nitraaditundliku ala haritaval maal, mille maapinna kalle on üle 10%;
6) sõnnikuaun asub veekogust vähemalt 100 m kaugusel, kui «Veeseaduses» ei ole sätestatud teisiti;
7) kasutuses olev taimekaitseseade läbib korralise tehnilise kontrolli iga kolme aasta järel; ülevaatusel kontrollitakse taimekaitseseadme tehnilise seisundi nõuetekohasust;
8) taimekaitsevahendi turule lubamise otsuses ettenähtud juhul ontaimekaitsevahendi kasutaja läbinud taimekaitsekoolituse ja tal on taimekaitsetunnistus;
9) looduslikul rohumaal on keelatud kasutada väetisi ja taimekaitsevahendeid;
10) loomapidaja tagab oma majandusüksuses peetavatele põllumajandusloomadele sööda ja joogivee kättesaadavuse;
11) loomapidaja peab arvestust oma põllumajandusloomadel ravimite ja ravimsöötade kasutamise üle;
12) loomapidaja peab arvestust oma põllumajandusloomade üle ja registreerib kõik surmajuhud.

(4) Lõike 3 punktides 2 ja 8 sätestatud nõuet täidab taotleja kogu võetud kohustuste suhtes.


(5) Taotleja täidab kogu majandusüksuses lõikes 3  nimetatud üldiste keskkonnanõuete asemel nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 51 nimetatud ja arengukava 5. peatükis toodud kohustuslikke majandamisnõudeid ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 1.01.2009]

§ 4. Nõuded ohustatud tõugu looma kohta

(1) Eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest toetuse taotleja peab taotlemise ajal vähemalt kuue kuu vanust puhtatõulist tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja nõuetekohaselt identifitseeritud eesti, tori või eesti raskeveo tõugu hobust ning hoiab teda majandusüksuses kogu viieaastase kohustuseperioodi jooksul. Tori tõugu hobuse mõlemad vanemad peavad olema tori tõugu.

(2) Eesti maatõugu veise pidamise eest toetuse taotleja peab tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja kohustuse võtmise aasta 9. mai seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud vähemalt kuue kuu vanust eesti maatõugu veist, kelle mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa, ning hoiab teda majandusüksuses kogu viieaastase kohustuseperioodi jooksul.

(3) Lõikes 1 toodud nõuet, mille kohaselt tori tõugu hobuse mõlemad vanemad peavad olema tori tõugu, ei kohaldata enne 1996. aasta 1. jaanuari sündinud tori tõugu mära suhtes.

§ 5. Nõuded toetuse taotluse kohta ja taotluse esitamise tähtaeg


(1) Taotleja esitab kohustuse võtmise aastal ajavahemikus 2. maist kuni 21. maini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA):

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

1) põllumajandusministri  10. aprilli 2008. a määruse nr 30 “Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” lisas 1 toodud vormi kohase taotluse;

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

2) punktis 1 nimetatud taotluse lisas toodud põldude loetelu, millele on kantud andmed taotleja valduses oleva põllumajandusmaa, sealhulgas kasvatatavate põllumajanduskultuuride, püsirohumaade ja põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevate põldude kohta;

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

3) põllumassiivi kaardi, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas toodud põllumajanduskultuuride ja püsirohumaade põldude ning põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevate põldude numbrid ning kasvatatavate põllumajanduskultuuride ja püsirohumaade põldude ning põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevate põldude piirid;
4) lisas 1 toodud vormi kohase ohustatud tõugu loomade loetelu;
5) lisas 2 toodud vormi kohase kinnituse kohustuse võtmise kohta.

(2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIAle avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

(3) Kohustuse võtmise aastale järgneval neljal kohustuseaastal esitab toetuse saaja PRIAle lõike 1 punktis 1 nimetatud taotluse, punktis 2 nimetatud põldude loetelu, punktis 3 nimetatud põllumassiivi kaardi ning punktis 4 nimetatud ohustatud tõugu loomade loetelu

 (4) Kui taotleja majandusüksuses peetav § 4 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete kohane loom on võetud rendile, esitab taotleja toetuse taotlemisel Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi VTA) ärakirja looma kohta sõlmitud lisas 3 toodud vormi kohasest rendilepingust.

3. peatükk
TAOTLUSE KONTROLLIMINE

§ 6. Taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimine

(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele, sealhulgas teeb § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuete täitmise üle kohapealset kontrolli komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), II osa I jaotise kohaselt.

(2) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud nõuete täitmise üle teeb PRIA kohapealset kontrolli vähemalt 1% taotlejate juures komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 II jao I alajaos ja põllumajandusministri  10. aprilli 2008. a määruses nr 30 “Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” sätestatud korras.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]


(3) PRIA esitab nimekirja kõikide taotlejate kohta VTAle iga kohustuseaasta 15. juuliks. VTA esitab pärast kontrolli PRIAle andmed toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele vastavuse kohta, sealhulgas andmed § 5 lõikes 4 toodud rendilepingute kohta, iga kohustuseaasta 15. oktoobriks.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

(4) Kui taotleja esitab § 5 lõikes 3 nimetatud dokumendid PRIAle PRIA järelepärimisel pärast 15. juulit, esitab PRIA andmed taotleja kohta VTAle kontrollimiseks jooksvalt.

4. peatükk
TOETUSE VÄHENDAMINE JA TAOTLUSE RAHULDAMINE VÕI RAHULDAMATA JÄTMINE

§ 7. Toetuse vähendamine

(1) Kui taotluse kontrollimisel tehakse kindlaks, et tegelik nõuetekohaste loomade arv erineb taotlusel märgitud loomade arvust, mille kohta toetust taotleti, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artiklit 17.

(2) Kui PRIA on kohapealse kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on rikkunud § 3 lõikes 2 nimetatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi või püsirohumaade pindala säilitamise nõuet, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikleid 22–24.

(3) Kui PRIA on kohapealse kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja ei täida § 3 lõikes 3 nimetatud üldisi keskkonnanõudeid, vähendatakse kohustuseaastal määratavat toetust:
1) 5%, kui taotleja on rikkunud «Veeseaduse» § 261 lõikes 4 sätestatud nõuet, mille alusel sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta keskmisena kuni 170 kg lämmastikku aastas;
2) 5%, kui taotleja on rikkunud «Veeseaduse» § 261 lõikes 4 sätestatud nõuet, mille alusel mineraalväetistega on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta keskmisena 30 kg fosforit aastas;
3) 15%, kui taotleja on laotanud orgaanilisi ja mineraalväetisi ajavahemikul 1. detsembrist kuni 31. märtsini «Veeseaduse» § 261 lõike 42 alusel;
4) 5%, kui taotleja on rikkunud «Veeseaduse» § 262 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuet, mille alusel peab põllumajandusloomade pidamisel loomapidamishoonel, kus peetakse üle 10 loomühiku põllumajandusloomi, olema sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla, mis peab mahutama vähemalt nende kaheksa kuu sõnniku ja virtsa. Loomapidamishoones, kus loomi peetakse sügavallapanul, ei ole sõnniku- ja virtsahoidlat vaja;
5) 10%, kui taotleja on «Veeseaduse» § 263 lõike 1 alusel määratud nitraaditundliku ala haritaval maal, mille maapinna kalle on üle 10%, laotanud pinnale väetisi;
6) 10%, kui sõnnikuaun asub veekogule lähemal kui 100 meetrit;
7) 5%, kui taotlejal ei ole üle kolme aasta vanuse taimekaitseseadme kohta tõendit, et taimekaitseseade on läbinud ülevaatuse «Taimekaitseseaduse» § 87 lõike 4 alusel kehtestatud korra kohaselt;
8) 5%, kui taotleja on rikkunud «Taimekaitseseaduse» § 79 lõikes 1 sätestatud nõuet, mille alusel peab taimekaitsevahendi kasutaja taimekaitsevahendi turule lubamise otsuses ettenähtud juhul olema läbinud taimekaitsekoolituse ja tal peab olema taimekaitsetunnistus;
9) 10%, kui taotleja on looduslikul rohumaal kasutanud väetisi või taimekaitsevahendeid;
10) 15%, kui taotleja on rikkunud «Loomakaitseseaduse» § 3 lõike 2 punktis 1 sätestatud nõuet, mille alusel peab loomapidaja tagama oma majandusüksuses peetavatele põllumajandusloomadele sööda ja joogivee kättesaadavuse;
11) 5%, kui taotleja ei pea arvestust oma põllumajandusloomadel ravimite kasutamise üle «Ravimiseaduse» § 15 lõike 7 alusel kehtestatud korras;
12) 5%, kui taotleja ei pea oma põllumajandusloomade üle arvestust «Loomatauditõrje seaduse» § 11 lõigete 2 ja 21 alusel kehtestatud korras.

§ 8. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) Arvestades tehtud kontrolli tulemusi, otsustab PRIA taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise taotluse esitamise aastale järgneva aasta 25. jaanuariks.

(2) PRIA jätab taotluse rahuldamata «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 5 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.

(3) Taotleja või taotlus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:

1) taotleja on ühel kohustuseaastal rikkunud vähemalt kolme üldist keskkonnanõuet;

2) taotleja ei ole saatnud rendile võetud loomade kohta VTAle § 5 lõikes 4 nimetatud rendilepingu ärakirja.

5. peatükk
KOHUSTUSE ÜLEVÕTMINE, ÜLEANDMINE JA ASENDAMINE

§ 9. Kohustuse ülevõtmine ja üleandmine

(1) Taotleja ei või võetud kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 66 lõikes 3 nimetatud vääramatu jõu juhtudel.

(2) Kui toetuse saaja annab võetud kohustuse kehtivuse perioodil kogu oma majandusüksuse või osa sellest üle teisele isikule, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artiklis 44 sätestatut. Kohustuse ülevõtmise korral vormistavad kohustuse üleandja ja kohustuse ülevõtja kohustuse üleandmise-vastuvõtmise akti, millest nähtub, milline majandusüksus või selle osa üle võeti.

(3) Kui toetuse saaja suurendab loomade arvu seoses kohustuse ülevõtmisega, loetakse algne kohustus ja ülevõetud kohustus üheks kohustuseks, mille kestus arvestatakse lühemat aega kestnud kohustuse järgi. Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud kohustust, loetakse kohustuse kestuseks ülevõetud kohustuse kestus.

(4) Taotleja teavitab PRIAt lõikes 3 nimetatud muudatustest § 5 lõikes 1 nimetatud ajavahemikus, esitades § 5 lõigetes 1 ja 3 nimetatud dokumendid ning kohustuse üleandmise-vastuvõtmise akti.

(5) Kohustuse üleandjal ja ülevõtjal on õigus kohustust vähendada või suurendada §-s 4 nimetatud kohustuse arvelt.

§ 10. Kohustuse asendamine

(1) Toetuse saaja võib asendada § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud ohustatud tõugu looma teise toetuse saamiseks nõuete kohase sama tõugu loomaga, kaotamata õigust saada toetust taotletud mahus.

(2) Toetuse saaja võib asendada § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud ohustatud tõugu looma teise toetuse saamiseks esitatud nõuete kohase sama tõugu loomaga, kaotamata õigust saada toetust taotletud mahus.

[RTL 2008, 32, 482 – jõust. 26.04.2008]

6. peatükk
TOETUSE MAKSMINE

§ 11. Toetuse maksmine

(1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.08.2005, lk 1–25) artikli 11 kohaselt makstakse toetus taotleja arvelduskontole § 8 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

(2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõikes 8 sätestatud juhtudel.

§ 12. Rakendussätted

 «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» raames ohustatud tõugu looma kasvatamise eest toetuse taotleja võib kogu oma kohustuse asendada § 4 kohase ohustatud tõugu looma pidamise toetuse kohustusega, ilma et temalt nõuetekohaselt asendatud loomade kohta eelmistel aastatel makstud toetus tagasi nõutaks. Sel juhul «Eesti maaelu arengukava 2004–2006» raames ohustatud tõugu looma kasvatamise kohta võetud kohustus lõpeb.


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01973.

 

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

/otsingu_soovitused.json