Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 82 „Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ja tulemuste hindamise kord ning ekspertkomisjoni moodustamine ja töökord“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 32, 478

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 82 „Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ja tulemuste hindamise kord ning ekspertkomisjoni moodustamine ja töökord“ muutmine

Vastu võetud 15.04.2008 nr 15

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 12 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 82 «Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ja tulemuste hindamise kord ning ekspertkomisjoni moodustamine ja töökord» tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse (edaspidi MKUK) peadirektor moodustab komisjoni ja määrab komisjoni esimehe.»;

2) paragrahvi 2 lõike 7 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Komisjoni teenindab MKUK.».

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json