Teksti suurus:

Eesti Informaatikanõukogu moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2012
Avaldamismärge:

Eesti Informaatikanõukogu moodustamine

Vastu võetud 06.11.1996 nr 888
RT I 1996, 79, 1409
jõustumine 06.11.1996

Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

29.04.1997 nr 324-k (RT I 1997, 37/38, 576) 29.04.1997

5.11.1998 nr 1045-k (RT I 1998, 98/99, 1595) 5.11.1998

22.04.1999 nr 484-k (RTL 1999, 71, 926) 22.04.1999

18.04.2001 nr 250-k (RTL 2001, 52, 716) 18.04.2001

14.05.2002 nr 311-k (RTL 2002, 60, 896) 14.05.2002

3.06.2003 nr 354-k (RTL 2003, 69, 1004) 3.06.2003

7.11.2004 nr 802-k (RTL 2004, 144, 2182) 7.11.2004

12.05.2005 nr 264-k (RTL 2005, 54, 777) 12.05.2005

5.07.2007 nr 338-k (RTL 2007, 58, 1058) 5.07.2007

17.04.2008 nr 186-k (RTL 2008, 33, 495) 17.04.2008

Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 lõike 1 alusel:

[RTL 2007, 58, 1058 – jõust. 5.07.2007]

1. Moodustada Eesti Informaatikanõukogu asjatundjate komisjoni õigustes. Nimetada komisjoni esimeheks majandus- ja kommunikatsiooniminister ja komisjoni aseesimeheks Tallinna Tehnikaülikooli arendusprorektor Andres Keevallik ning liikmeteks:

Hannes Astok

Riigikogu liige

Tõnu Grünberg

ASi EMT juhatuse liige, arendus- ja tehnoloogiadirektor

Andres Haamer

aktsiaseltsi OVERALL EESTI nõukogu esimees

Rein Harjo

Riigikontrolli infotehnoloogia ekspert

Mait Heidelberg

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõuniku kohusetäitja

Ülo Jaaksoo

Cybernetica ASi juhatuse esimees

Teet Jagomägi

aktsiaseltsi REGIO juhataja

Alar Karis

Tartu Ülikooli rektor

Andres Keevallik

Tallinna Tehnikaülikooli arendusprorektor

Siim-Valmar Kiisler

regionaalminister

Vaho Klaamann

Santa MonicaNetworks ASi nõukogu liige

Urmas Kõlli

aktsiaseltsi "Datel" tegevdirektor

Tõnis Lukas

haridus- ja teadusminister

Peeter Marvet

MTÜ Tehnokratt esindaja

Väino Olev

Tallinna Linnakantselei infotehnoloogia direktor

Arvo Ott

E-riigi Akadeemia Sihtasutuse juhatuse liige

Tarmo Pajumets

aktsiaseltsi Hansapank Eesti IT direktor

Marika Priske

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler

Margus Püüa

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna juhataja

Ain Rasva

ASi SEB Pank IT valdkonna juht

Niilo Saard

AS Mandator Estonia nõukogu esimees

Sten Tamkivi

Skype Technologies OÜ juhatuse liige

Linnar Viik

Eesti Infotehnoloogia Kolledži õppejõud

[RTL 2008, 33, 495 – jõust. 17.04.2008]

2. Eesti Informaatikanõukogu ülesanded on:
1) Eesti Vabariigi informatiseerimise üldaluste ja strateegia koostamise alaste ettepanekute väljatöötamine;
2) informaatika ja infotehnoloogia valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude läbivaatamine ja nende kohta arvamuse andmine;
3) Vabariigi Valitsuse nõustamine informaatika arenduskavade elluviimise küsimustes, arvestades Euroopa Liiduga integreerumise vajadust;
4) riigi infosüsteemide arengukavade läbivaatamine.

3. Oma ülesannete täitmiseks on käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud nõukogul õigus:
1) anda Eesti Vabariigi informatiseerimise aluseid puudutavates küsimustes arvamusi Vabariigi Valitsusele esitatavate ettepanekute ja otsuste eelnõude kohta;
2) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt oma tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja andmeid;
3) moodustada oma ülesannete täitmiseks töörühmi.

4. [Kehtetu – RTL 2001, 52, 716 – jõust. 18.04.2001]

5. [käesolevast tekstist välja jäetud]

Panna Eesti Informaatikanõukogu teenindamine ja finantseerimine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.
[RTL 2003, 69, 1004 – jõust 3.06.2003]