Teksti suurus:

Psüühiliste erivajadustega inimeste riigieelarvest rahastatavate hoolekandeteenuste kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.02.2009
Avaldamismärge:

Psüühiliste erivajadustega inimeste riigieelarvest rahastatavate hoolekandeteenuste kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 04.01.2008 nr 4
RTL 2008, 3, 37
jõustumine 14.01.2008

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.04.2008 nr 23 (RTL 2008, 33, 490) 28.04.2008 (kohaldatakse alates 1.01.2008)

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 46 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste kulude hüvitamist iga-aastases riigieelarves psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeks määratud vahenditest.

§ 2. Hüvitatavad kulud

(1) Riigieelarvest hüvitatakse psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste kulu:
1) isiku eest, kes vastab «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 17 lõike 7 alusel kehtestatud psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenustele esitatavate kohustuslike nõuete ning teenuste osutamise korra määruses (edaspidi psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste määrus) sätestatud psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenustele õigustatud isikule kehtestatud kriteeriumidele;
2) isiku eest, kellele osutatava hoolekandeteenuse kulu kuni eelneva kalendriaasta 31. detsembrini hüvitati vastava aasta riigieelarves psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeks määratud vahenditest.

(2) Lõikes 1 nimetatud isikutele osutatavate «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 17 lõike 7 alusel kehtestatud psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste määruses sätestatud psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste (edaspidi teenus), mis vastavad sama määrusega kehtestatud nõuetele, kulud hüvitatakse riigieelarvest Sotsiaalkindlustusameti kaudu.

§ 3. Kulude hüvitamine

(1) Sotsiaalkindlustusamet hüvitab § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud isikule, kes Sotsiaalkindlustusameti või «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 17 lõike 7 alusel kehtestatud psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste määruses sätestatud juhtudel psühhiaatri, maavanema või rehabilitatsiooniteenuse osutaja suunamiskirjaga pöördub suunamiskirjas märgitud teenuse osutaja poole, suunamiskirjas märgitud teenuse märgitud mahus osutamise eest teenuse osutajale teenuse osutamise kulud Sotsiaalkindlustusametile igakuiselt esitatud arvete alusel käesoleva määruse lisas kehtestatud määrades, kuid mitte rohkem kui arvel märgitud ulatuses.

(2) Sotsiaalkindlustusamet hüvitab § 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud isikule osutatud teenuse eest  teenuse osutajale teenuse osutamise kulud Sotsiaalkindlustusametile igakuiselt esitatud arvete alusel käesoleva määruse lisas kehtestatud määrades, kuid mitte rohkem kui arvel märgitud ulatuses. 

(3) Kui § 2 lõikes 1 nimetatud isikule hakatakse teenust osutama või lõpetatakse teenuse osutamine kalendrikuu kestel, tasutakse nimetatud kalendrikuul osutatud teenuse eest proportsionaalselt teenusel viibitud päevade arvuga. Igapäevaelu toetamise ja töötamise toetamise teenuste puhul arvestatakse teenusel viibitud päevadena nimetatud kalendrikuu tööpäevi.

(4) Kui § 2 lõikes 1 nimetatud isik lahkub teenuselt ajutiselt kuni kaheks kuuks järjest, jätkatakse teenuse osutajale vastava ajavahemiku eest Sotsiaalkindlustusametile esitatud igakuiste arvete alusel teenuse osutamise kulude hüvitamist määruse lisas kehtestatud määras vastavalt sellele, millisel teenusel isik viibis. Kui isik esitab teenuse osutajale kirjaliku teate teenuselt ajutise lahkumise kohta või selle kohta, et isik ei soovi teenusel viibida suunamiskirjas märgitud tähtaja lõpuni, edastab teenuse osutaja vastava teate koos arvega Sotsiaalkindlustusametile.

(5) Kui § 2 lõikes 1 nimetatud isik lahkub ajutiselt teenuselt rohkem kui kaheks kuuks järjest statsionaarse tervishoiuteenuse osutamiseks, jätkatakse teenuse osutajale vastava ajavahemiku eest Sotsiaalkindlustusametile esitatud igakuiste arvete ja § 2 lõikes 1 nimetatud isiku igakuise kirjaliku kinnituse alusel teenuse osutamise kulude hüvitamist määruse lisas kehtestatud määras vastavalt sellele, millisel teenusel isik viibis.

(6) Teenuse osutaja poolt arvete esitamise täpsemad tingimused ja kord lepitakse kokku Sotsiaalkindlustusameti ja teenuse osutaja vahel psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste määruses sätestatud korras sõlmitud teenuse osutamise lepingus.

[RTL 2008, 33, 490 – jõust. 28.04.2008] – kohaldatakse alates 1.01.2008.

§ 4. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5. Määruse rakendamine

Määrust kohaldatakse alates 2008. a 1. jaanuarist.

 

Sotsiaalministri 4. jaanuari 2008. a määruse nr 4 «Psüühiliste erivajadustega inimeste riigieelarvest rahastatavate hoolekandeteenuste kulude hüvitamise kord»
lisa

Psüühiliste erivajadustega inimeste riigieelarvest rahastatavate hoolekandeteenuste kulude hüvitamise piirmäär

Teenus

Arvestuse ühik

Maksumus kroonides

1) toetatud elamine

isiku kohta kalendrikuus

2161

2) elamine kogukonnas

isiku kohta kalendrikuus

3576

3) töötamise toetamine

isiku kohta kalendrikuus

1139

4) igapäevaelu toetamine

isiku kohta kalendrikuus

1388

5) ööpäevaringne hooldamine

isiku kohta kalendrikuus

5869

6) ööpäevaringne tugevdatud järelevalvega hooldamine

isiku kohta kalendrikuus

8344

7) ööpäevaringne tugevdatud toetusega hooldamine

isiku kohta kalendrikuus

8478 

/otsingu_soovitused.json