Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooli seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 18, 124

Koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooli seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.04.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. aprilli 2008. a otsusega nr 275

§ 1. Koolieelse lasteasutuse seaduses (RT I 1999, 27, 387; 2008, 13, 86) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Lasteasutuses või selle rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, tagatakse eesti keele õpe koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel.»;

2) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Eesti keele õppe korraldamiseks lasteasutuses või selle rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksusele toetust riigieelarvest.»;

3) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.»;

4) paragrahvi 16 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

(2) Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. Nimetatud määrusega kehtestatakse:
1) lasteasutuse õppekava koostamise põhimõtted;
2) õppe- ja kasvatustegevuse korraldus;
3) kuue- kuni seitsmeaastase lapse eeldatavad üldoskused;
4) valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja sisu ning kuue- kuni seitsmeaastase lapse arengu eeldatavad tulemused;
5) lapse arengu hindamise põhimõtted.

(3) Lasteasutuse õppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteasutuse õppekava kinnitab juhataja pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

(4) Lasteasutusel on lasteasutuse tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning selle paikkonna, kus lasteasutus asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteasutuse tegevus- ja päevakava kinnitab juhataja.

(5) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi.»;

5) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Tegutsevate lasteasutuste õppekavad viiakse käesoleva seaduse §-s 16 sätestatuga vastavusse 2009. aasta 1. märtsiks.»

§ 2. Erakooliseaduses (RT I 1998, 57, 859; 2007, 45, 320) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 4 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) koolieelsel lasteasutusel – koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale;
2) lasteaed-algkoolil ja lasteaed-põhikoolil – lasteaia osas koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale ning algkooli ja põhikooli osas põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekavaga kehtestatud kooliastmete pädevusele ja ainete õpitulemustele;»;

2) paragrahvi 22 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Koolieelses lasteasutuses koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel töötavate pedagoogide palgad ja õppevahendite soetamise kulud võib katta valla- või linnaeelarve vahenditest koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud alustel.»;

3) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Tegutsevate lasteasutuste õppekavad viiakse koolieelse lasteasutuse seaduse §-s 16 sätestatuga vastavusse 2009. aasta 1. märtsiks.»

§ 3. Huvikooli seaduse (RT I 2007, 4, 19; 2007, 45, 320) § 1 lõikes 3 asendatakse sõnad «alushariduse raamõppekava alusel» sõnadega «koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel».

§ 4. Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. septembril.

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json