Teksti suurus:

Huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 18, 125

Huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.04.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. aprilli 2008. a otsusega nr 276

§ 1. Huvikooli seaduses (RT I 2007, 4, 19; 45, 320) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 25 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:
«8) teha kooli pidajale ettepanek lõpetada tööleping kooli direktoriga, kes on pannud toime vääritu teo, ametialase süüteo või korruptiivse teo, või teha ettekirjutus lõpetada tööleping kooli direktoriga, kes ei vasta oma ametikohale.»;

3) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Kui kooli pidaja ei täida ettekirjutust hoiatuses märgitud tähtaja jooksul, siis võib järelevalveorgan rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.»;

4) seadust täiendatakse §-ga 292 järgmises sõnastuses:

«§ 292. Direktori töölepingu tähtajatuks muutmine

Käesoleva seaduse § 15 lõikes 1 nimetatud konkursi alusel enne 2008. aasta 1. augustit ametisse kinnitatud direktori kehtiv määratud ajaks sõlmitud tööleping muutub tähtaja möödumisel määramata ajaks sõlmitud töölepinguks.»

§ 2. Koolieelse lasteasutuse seaduses (RT I 1999, 27, 387; 2008, 13, 86) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 30 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:
«8) teha lasteasutuse pidajale ettepanek lõpetada tööleping juhatajaga, kes on pannud toime vääritu teo, ametialase süüteo või korruptiivse teo, või teha ettekirjutus lõpetada tööleping juhatajaga, kes ei vasta oma ametikohale.»;

3) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Kui lasteasutuse pidaja ei täida ettekirjutust hoiatuses märgitud tähtaja jooksul, siis võib järelevalveorgan rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.»;

4) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Käesoleva seaduse § 21 lõikes 5 nimetatud konkursi alusel enne 2008. aasta 1. augustit ametisse kinnitatud juhataja kehtiv määratud ajaks sõlmitud tööleping muutub tähtaja möödumisel määramata ajaks sõlmitud töölepinguks.»

§ 3. Kutseõppeasutuse seaduses (RT I 1998, 64/65, 1007; 2008, 1, 2) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 342 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:
«8) teha kooli pidajale ettepanek lõpetada tööleping direktoriga, kes on pannud toime vääritu teo, ametialase süüteo või korruptiivse teo, või teha ettekirjutus lõpetada tööleping direktoriga, kes ei vasta oma ametikohale.»;

3) paragrahvi 343 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Kui kooli pidaja ei täida ettekirjutust hoiatuses märgitud tähtaja jooksul, siis võib järelevalveorgan rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.»;

4) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 141 järgmises sõnastuses:

« (141) Käesoleva seaduse § 25 lõikes 1 nimetatud konkursi alusel enne 2008. aasta 1. augustit ametisse kinnitatud direktori kehtiv määratud ajaks sõlmitud tööleping muutub tähtaja möödumisel määramata ajaks sõlmitud töölepinguks.»

§ 4. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (RT I 1993, 63, 892; 2008, 1, 2) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 39 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 48 lõiget 6 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:
«8) teha kooli pidajale ettepanek lõpetada tööleping direktoriga, kes on pannud toime vääritu teo, ametialase süüteo või korruptiivse teo, või teha ettekirjutus lõpetada tööleping direktoriga, kes ei vasta oma ametikohale.»;

3) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

« (12) Kui kooli pidaja ei täida ettekirjutust hoiatuses märgitud tähtaja jooksul, siis võib järelevalveorgan rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.»;

4) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Käesoleva seaduse § 39 lõigetes 4 ja 5 nimetatud konkursi alusel enne 2008. aasta 1. augustit ametisse kinnitatud direktori kehtiv määratud ajaks sõlmitud tööleping muutub tähtaja möödumisel määramata ajaks sõlmitud töölepinguks.»

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json