Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 18, 122

Välismaalaste seaduse ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.04.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. aprilli 2008. a otsusega nr 273

§ 1. Välismaalaste seaduses (RT I 1993, 44, 637; 2008, 15, 107) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1028 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Haridus- ja teadusminister kehtestab määrusega Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja vormi ning selle täitmise korra ja kasutamise juhendi.»;

2) paragrahvis 238 asendatakse tekstiosa «tunnustatud õppekava alusel enne 2007. aasta 1. oktoobrit» tekstiosaga «tunnustamata õppekava alusel enne 2009. aasta 1. septembrit».

§ 2. Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (RT I 2007, 61, 389) § 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 3 osas, mis puudutab välismaalaste seaduse § 122 1. lõike punktis 1 toodud kõrgharidustaseme õppekava riikliku tunnustatuse nõuet, jõustub 2009. aasta 1. septembril.»

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

/otsingu_soovitused.json