Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 35, 508

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» muutmine

Vastu võetud 25.04.2008 nr 16

Määrus kehtestatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 336 lõike 3 ja § 482 lõike 4, «Äriseadustiku» § 67 lõike 4 punkti 1, «Kinnistusraamatuseaduse» § 1 lõike 3 punkti 1 ja «Abieluvararegistri seaduse» § 1 lõike 21 alusel.

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77; 2008, 9, 113) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määrusega kehtestatakse kohtule dokumentide elektroonilise esitamise ning digitaalallkirjastamise nõuded.»;

2) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) kande-, sealhulgas kinnistamisavaldus, ja selle lisadokumendid, kui need esitatakse elektrooniliselt;»;

3) määrust täiendatakse peatükiga 11 järgmises sõnastuses:

«11. peatükk
DIGITAALALLKIRJASTAMISE NÕUDED

§ 21. Nõuded digitaalse allkirjastamise sertifikaadile

(1) Digitaalseks allkirjastamiseks kasutatav sertifikaat (edaspidi: sertifikaat) peab olema väljastatud sertifitseerimise riiklikus registris registreeritud sertifitseerimisteenuse osutaja poolt «Digitaalallkirja seaduse» alusel füüsilisele isikule tema isikunime all, varjunime kasutamata.

(2) Sertifikaadi omanik peab sertifikaadi väljaandmisel olema tuvastatud isikutunnistuse väljaandmiseks ettenähtud korras « Isikut tõendavate dokumentide seaduse« alusel.

(3) Sertifitseerimise riiklikus registris registreerimata sertifitseerimisteenuse osutaja välja antud sertifikaadi tehnilised ja organisatsioonilised turvanõuded, sertifikaadi omaniku tuvastamise nõuded ning nõuded sertifitseerimisteenuse osutajale peavad olema samaväärsel tasemel käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetega.

(4) Kui sertifikaat on välja antud väljaspool Euroopa Liitu, peab see olema tunnustatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/93/EÜ artiklile 7.

(5) Äriregistri kiirmenetluses ja maksekäsu kiirmenetluses ning teistes automatiseeritud teenustes kasutatav sertifikaat ei tohi sisaldada kasutusvaldkonna piiranguid ega sertifikaadiga allkirjastatavate tehingute väärtuste ülempiire.

§ 22. Eksperthinnang sertifikaadile

Kui sertifikaadi on välja andnud sertifitseerimise riiklikus registris registreerimata sertifitseerimisteenuse osutaja, küsib Registrite ja Infosüsteemide Keskus enne sertifikaadile teenuse avamist majandus- ja kommunikatsiooniministri määratud pädevalt asutuselt eksperthinnangut sertifikaadi vastavuse kohta käesoleva määruse § 21 nõuetele.»;

4) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Aruande tiitellehe näidisvorm tehakse kättesaadavaks Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel http://www.rik.ee.»;

5) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksekäsu kiirmenetluse paberavaldus esitatakse kohtule määruse lisades 1 ja 2 kehtestatud vormil.

(2) Pabervastuväide makseettepanekule esitatakse kohtule määruse lisades 3 ja 4 kehtestatud vormil.»;

6) paragrahvi 6 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) e-posti teel esitatud menetlusdokument, mis seaduse kohaselt peab olema digitaalallkirjastatud:»;

7) paragrahvi 91 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tehniliste võimaluste olemasolul võib avaldaja maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitada sõnumipõhiselt riigi infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) kaudu.»;

8) paragrahvi 91 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 92 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) X-tee kaudu sõnumipõhise maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamise teenusega liitumiseks tuleb esitada avaldus Registrite ja Infosüsteemide Keskusele.

(2) Info teenusega liitumise korra ja tingimuste kohta avaldatakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel.»;

10) paragrahvi 94 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahv 95 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 10 lõike 1 punktid 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) majandusaasta aruanne ja selle lisadokumendid – digitaalse isikutuvastusega, sealhulgas esitaja tuvastamisega internetipangas;
3) erakonna liikmete nimekiri – digitaalse isikutuvastusega, sealhulgas esitaja tuvastamisega internetipangas;
4) füüsilisest isikust ettevõtja ning juriidilise isiku sidevahendite andmed – digitaalse isikutuvastusega, sealhulgas esitaja tuvastamisega internetipangas;»;

13) paragrahvi 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Äriregistri kiirmenetlusse esitatakse kandeavaldus üksnes juhul, kui kandeavalduses näidatud ja kandedokumentidele alla kirjutanud:
1) füüsilised isikud on registreeritud Eesti rahvastikuregistris või välisriigi rahvastikuregistris, kust kohtute registriosakondade infosüsteem saab nende isikuandmeid automatiseeritult kontrollida või kui kande tegemiseks vajalikud isikuandmed on allalaetavad käesoleva määruse §-s 21 sätestatud nõuetele vastavalt sertifikaadilt;
2) juriidilised isikud on kantud Eesti äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või välisriigi sarnasesse registrisse, kust kohtute registriosakondade infosüsteem saab nende andmeid ning esindusõiguse reegleid automatiseeritult kontrollida.»;

15) paragrahvi 11 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Äriregistri kiirmenetluses makstakse riigilõiv registrikande eest ja osakapitali sissemakse selleks ettenähtud arveldusarvele:
1) kandeavalduse esitamiseks ettenähtud veebilehel asuva pangalingi kaudu või
2) muu panga kaudu, kui kohtute registriosakondade infosüsteem saab makse laekumist automatiseeritult kontrollida.»;

16) määrust  täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:
1«Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/93/EÜ, elektroonilisi allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta (EÜT L 13, 19.1.2000, lk 12–20; eestikeelne eriväljaanne: peatükk 13, köide 24, lk 239–248)».

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json