Teksti suurus:

Narkootilise või psühhotroopse aine või nende lähteaine säilitamise, õppeotstarbel kasutamiseks üleandmise ja hävitamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 36, 521

Narkootilise või psühhotroopse aine või nende lähteaine säilitamise, õppeotstarbel kasutamiseks üleandmise ja hävitamise kord

Vastu võetud 30.04.2008 nr 18

Määrus kehtestatakse «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse» § 7 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse asitõendiks oleva või konfiskeerimisele kuuluva narkootilise või psühhotroopse aine (edaspidi aine) või esimesse kategooriasse kuuluva lähteaine (edaspidi lähteaine) säilitamise, õppeotstarbel kasutamiseks üleandmise ja hävitamise kord.

§ 2. Asitõendiks oleva või konfiskeerimisele kuuluva aine või lähteaine säilitamine

(1) Kuriteo- või väärteoasjas asitõendiks olev või konfiskeerimisele kuuluv aine või lähteaine saadetakse menetleja poolt ekspertiisi Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti (edaspidi instituut) koos ekspertiisimäärusega.

(2) Asitõendiks olevat ainet säilitatakse instituudis esialgses koguses kuni ekspertiisi lõpetamiseni. Seejärel aine hävitatakse käesoleva määruse §-s 4 sätestatud korra kohaselt, kuid igast ainekogusest jäetakse võimaluse korral hoiule selline kogus ainet, mis on vajalik ekspertiisi tegemiseks, võrdlusmaterjaliks või kollektsiooni võtmiseks. Hoiulejäetud ainet säilitatakse kohtuotsuse jõustumiseni või kriminaalasja lõpetamiseni, kui kohtuotsus või kriminaalasja lõpetamise määrus ei näe ette teisiti.

(3) Lähteainet säilitatakse menetluse läbi viinud uurimisasutuses asitõendi hoidmise kohta kehtestatud korras kuni viis aastat ekspertiisi lõpetamisest ja see hävitatakse käesoleva määruse §-s 4 sätestatud korra kohaselt. Põhjendatud vajaduse korral, ka õppeotstarbel kasutamiseks üleandmiseks vastavalt käesoleva määruse §-le 3, võidakse lähteainet säilitada ka instituudis.

(4) Instituudis hoitakse ainet või lähteainet seifis või selleks ettenähtud ruumis, mis on kaitstud kõrvaliste isikute juurdepääsu eest ja on varustatud valvekeskusega ühendatud eraldi signalisatsiooniga.

(5) Instituudi juht või tema määratud isik nimetab kirjalikult oma asutuses ainete ja lähteainete käitlemise, arvestuse ja aruandluse eest vastutava füüsilise isiku ning tema äraolekul teda asendava isiku.

(6) Säilitatavate ainete ja lähteainete kohta peetakse arvestust paberkandjal või elektrooniliselt. Arvestusdokumentides kajastatakse üleantavate, tagastatavate, hävitatavate ja säilitatavate ainete ja lähteainete nimetused, päritolu ja kogused.

(7) Alaliselt säilitatakse instituudis aineid, mis kuuluvad:
1) kollektsiooni, mis sisaldab ainete näidiseid ja mida peetakse õppeotstarbel;
2) etalonainete kogusse, mida kasutatakse ainete uuringute tegemisel.

(8) Asitõendiks oleva aine või lähteaine, ka aine või lähteaine jälgede hävimisel ekspertiisi käigus tehakse sellekohane märge ekspertiisiakti.

§ 3. Asitõendiks oleva või konfiskeerimisele kuuluva aine või lähteaine üleandmine süütegude ennetamise, avastamise ja tõkestamise eesmärgil ning õppeotstarbel kasutamiseks

Instituut väljastab aineid või lähteaineid süütegude ennetamise, avastamise ja tõkestamise eesmärgil ning õppeotstarbel «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse» § 5 alusel. Selle kohta vormistatakse narkootilise või psühhotroopse aine või lähteaine üleandmise-vastuvõtmise akt (määruse lisa). Vajaduse lõppemisel tagastatakse saadud aine või lähteaine instituudile ning selle kohta vormistatakse narkootilise või psühhotroopse aine või lähteaine üleandmise-vastuvõtmise akt (määruse lisa).

§ 4. Asitõendiks oleva või konfiskeerimisele kuuluva aine või lähteaine hävitamine

(1) Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad» § 3 lõike 3 ja selle määruse lisa 1 kohaselt eriarvestusele kuuluv aine (I ja II nimekirja aine) hävitatakse instituudi ettepanekul.

(2) Eriarvestusele kuuluva aine hävitamiseks moodustab instituudi direktor komisjoni, mille koosseisu kuuluvad:
1) Politseiameti esindaja;
2) Keskkriminaalpolitsei esindaja;
3) käesoleva määruse § 2 lõike 5 alusel nimetatud isik.

(3) Eriarvestusele kuuluv aine hävitatakse instituudi direktori moodustatud komisjoni juuresolekul instituudi ruumides või jäätmekäitlusettevõttes või komisjoni poolt määratud kohas, ajal ja viisil, mida ei avalikustata.

(4) Eriarvestusele kuuluva aine transportimisel hävitamiskohta ja hävitamise ajal peab olema tagatud relvastatud valve.

(5) Eriarvestusele kuuluva aine hävitamise kohta koostatakse hävitamisakt, milles märgitakse hävitatud ainete nimetused, kogused ja päritolu ning hävitamise viis ja kuupäev. Hävitamisaktile kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed.

(6) Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad» § 3 lõike 4 ja selle määruse lisa 1 kohaselt arvestusele kuuluva aine (III ja IV nimekirja aine) hävitamise instituudis või jäätmekäitlusettevõttes korraldab asutuse ainete ja lähteainete käitlemise eest vastutav isik, kes viibib hävitamise juures ning koostab ja allkirjastab käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud andmeid sisaldava hävitamisakti.

(7) Lähteaine antakse hävitamiseks üle jäätmekäitlusettevõttele, kus see hävitatakse lähteaine käitlemise eest vastutava isiku juuresolekul, kes koostab ja allkirjastab lõikes 5 nimetatud andmeid sisaldava akti.

(8) Aine ja lähteaine hävitamise kohta tehakse märge arvestusdokumentidesse.

§ 5. Asitõendiks oleva või konfiskeerimisele kuuluva aine või lähteaine säilitamist, süütegude ennetamise, avastamise ja tõkestamise eesmärgil ning õppeotstarbel kasutamiseks üleandmist ja hävitamist käsitlevate dokumentide säilitamine

Asitõendiks oleva või konfiskeerimisele kuuluva aine või lähteaine säilitamist, üleandmist ja hävitamist, samuti süütegude ennetamise, avastamise ja tõkestamise eesmärgil ning õppeotstarbel kasutamiseks üleandmist ja hävitamist käsitlevaid dokumente säilitatakse instituudis viis aastat.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

Justiitsministri 30. aprilli 2008. a määruse nr 18 «Narkootilise või psühhotroopse aine või nende lähteaine säilitamise, õppeotstarbel kasutamiseks üleandmise ja hävitamise kord»
lisa

Narkootilise või psühhotroopse aine või lähteaine
üleandmise-vastuvõtmise akt  

nr            

................................................................................................................ annab üle  

............................................................................................................. võtab vastu  

..................................................................................................................................
narkootilise või psühhotroopse aine või lähteaine üleandmise otstarve  

järgmised narkootilised või psühhotroopsed ained/lähteained:  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................
nimetus, päritolu, aine mass, aine mass koos pakendiga   

Kuupäev        .................................  

Andis üle:      .................................
                                    allkiri, nimi  

                     .................................
                                     ametikoht  

Võttis vastu:  ................................
                                    allkiri, nimi  

                     ................................
                                     ametikoht

/otsingu_soovitused.json