Teksti suurus:

Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RTL 2008, 37, 535

Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise kord

Vastu võetud 30.04.2008 nr 32

Määrus kehtestatakse «Päästeteenistuse seaduse» § 23 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Päästeteenistuse aumärk

  (1) Päästeteenistuse aumärk (edaspidi aumärk) antakse vapruse eest inimeste või vara päästmisel ja/või silmapaistvate teenete eest päästeala tööde tegemisel või päästeala arendamisel.

  (2) Koos aumärgiga antakse aumärgi saajale aumärgi lindilõige.

§ 2.  Aumärgi liigid

  Aumärgi liigid on:
  1) Päästeteenistuse Rist;
  2) Elupäästja Medal.

§ 3.  Päästeteenistuse Risti klassid

  Päästeteenistuse Risti klassid on:
  1) Päästeteenistuse Suur Kuldrist;
  2) Päästeteenistuse Kuldrist;
  3) Päästeteenistuse Hõberist;
  4) Päästeteenistuse Medal.

§ 4.  Elupäästja Medali klassid

  Elupäästja Medali klassid on:
  1) Elupäästja I klassi Medal;
  2) Elupäästja II klassi Medal;
  3) Elupäästja III klassi Medal.

2. peatükk AUMÄRKIDE KIRJELDUSED 

§ 5.  Päästeteenistuse Suur Kuldrist

  (1) Päästeteenistuse Suur Kuldrist (lisa 1) on 35 mm laiuse kaelalindi küljes rippuv rist.

  (2) Rist on valge kuumemailiga kaetud kuldne kreeka rist, mille otstes on tipuga risti keskkoha poole suunatud punase kuumemailiga kaetud kolmnurgad. Risti kõigis haarade vahedes on viiest kuldsest sirgest leegist koosnevad reljeefsed kaunistused. Risti horisontaalsel haaral asetseb sammuv lõvi, mis on kaetud sinise läbipaistva kuumemailiga. Risti läbimõõt on 47 mm, lõvi pikkus on 33 mm. Rist kinnitub pikliku aasaga kaelalindi külge.

  (3) Kaelalint on 35 mm laiune sinine muareelint, millel on kaks 5 mm laiust punast triipu.

§ 6.  Päästeteenistuse Kuldrist

  (1) Päästeteenistuse Kuldrist (lisa 2) on 35 mm laiuse lindi küljes rippuv rist.

  (2) Rist on valge kuumemailiga kaetud kuldne kreeka rist, mille otstes on tipuga risti keskkoha poole suunatud punase kuumemailiga kaetud kolmnurgad. Risti kõigis haarade vahedes on viiest kuldsest leegist koosnevad reljeefsed kaunistused. Risti horisontaalsel haaral asetseb sinine läbipaistva kuumemailiga kaetud sammuv lõvi. Risti läbimõõt on 42 mm, lõvi pikkus on 30 mm. Rist kinnitub ümara öösiga lindi külge.

  (3) Lint on 35 mm laiune punane muareelint, millel on kaks 5 mm laiust sinist triipu.

§ 7.  Päästeteenistuse Hõberist

  (1) Päästeteenistuse Hõberist (lisa 3) on 35 mm laiuse lindi küljes rippuv rist.

  (2) Rist on valge kuumemailiga kaetud hõbedane kreeka rist, mille otstes on tipuga risti keskkoha poole suunatud punase kuumemailiga kaetud kolmnurgad. Risti kõigis haarade vahedes on viiest hõbedasest leegist koosnevad reljeefsed kaunistused. Risti horisontaalsel haaral asetseb sinine läbipaistva kuumemailiga kaetud sammuv lõvi. Risti läbimõõt on 42 mm, lõvi pikkus on 30 mm. Rist kinnitub ümara öösiga lindi külge.

  (3) Lint on 35 mm laiune punane muareelint, mille keskel on 5 mm laiune sinine triip.

§ 8.  Päästeteenistuse Medal

  (1) Päästeteenistuse Medal (lisa 4) on 35 mm laiuse lindi küljes rippuv medal.

  (2) Medal on ümmargune 35 mm läbimõõduga kuldsetest tammelehtedest reljeefne pärg, millel asub horisontaalselt sinise läbipaistva kuumemailiga kaetud 33 mm pikkune sammuv lõvi. Medal kinnitub ümara öösiga lindi külge.

  (3) Lint on 35 mm laiune punane muareelint, millel on kaks 3 mm laiust sinist triipu.

§ 9.  Elupäästja Medal

  (1) Elupäästja Medal (lisa 5) on 35 mm laiuse lindi küljes rippuv medal.

  (2) Medal on ümmargune 35 mm läbimõõduga kuldsetest tammelehtedest reljeefne pärg, millel asub horisontaalselt sinise läbipaistva emailiga kaetud 33 mm pikkune sammuv lõvi. Medal kinnitub ümara öösiga lindi külge.

  (3) Lint on 35 mm laiune punane muareelint, millel on kaks 3 mm laiust sinist triipu.

  (4) Lindile ja lindilõikele kinnitatakse sammuvas asendis lõvi, mille mõõtmed on 18×7 mm.

  (5) Elupäästja I klassi Medali lindile kinnitatav lõvi on kuldne.

  (6) Elupäästja II klassi Medali lindile kinnitatav lõvi on hõbedane.

  (7) Elupäästja III klassi Medali lindile kinnitatav lõvi on kaetud sinise läbipaistva kuumemailiga.

3. peatükk AUMÄRGI ANDMINE 

§ 10.  Aumärgi andmise ettepanekud

  (1) Ettepaneku aumärgi andmiseks võivad Päästeametile teha:
  1) päästeasutuse juht;
  2) kõik päästeteenistujad, kooskõlastatult oma asutuse juhiga;
  3) Siseministeeriumi kantsler;
  4) maavanem;
  5) vallavanem ja linnapea.

  (2) Vormikohased (lisa 6) ettepanekud esitatakse Päästeametile kaks korda aastas: 15. jaanuariks ja 15. juuliks.

  (3) Ettepanekud vaatab läbi ja teeb otsuse Päästeameti juurde päästeasutuste juhtide ettepanekute alusel peadirektori käskkirjaga moodustatud nõukogu.

  (4) Aumärgi annab siseminister Päästeameti peadirektori ettepanekul. Otsus aumärgi andmise kohta vormistatakse siseministri käskkirjaga.

  (5) Autasustamiseks ei esitata päästeteenistujaid, kellel on kehtiv karistus tahtlikult toimepandud kuriteo või distsiplinaarsüüteo eest, samuti neid, kes on kohtueelse uurimise või kohtu all süüdistatuna kuriteos.

§ 11.  Aumärgi tunnistus

  Aumärgi juurde kuulub tunnistus, millele kirjutavad alla siseminister ja Päästeameti peadirektor.

§ 12.  Aumärgi andmine

  (1) Päästeteenistuse Rist antakse tunnustusena:
  1) Päästeteenistuse Suur Kuldrist – erakordsete teenete eest päästealal;
  2) Päästeteenistuse Kuldrist – ulatuslike ja keerukate päästetööde juhtimise või silmapaistvate teenete eest päästealal, samuti kauaaegse eeskujuliku teenistuse eest päästeasutuses;
  3) Päästeteenistuse Hõberist – keerukate päästetööde juhtimise või silmapaistvate teenete eest päästealal;
  4) Päästeteenistuse Medal – keerukatel päästetöödel ülesnäidatud vapruse eest või teenete eest päästealal.

  (2) Elupäästja Medal antakse tunnustusena inimeste elu päästmisel ilmutatud vapruse ning kangelaslikkuse eest:
  1) I klass – mitmekordsel elupäästmisel;
  2) II klass – teistkordsel elupäästmisel;
  3) III klass – esmakordsel elupäästmisel.

  (3) Postuumselt antud päästeteenistuse aumärk antakse üle perekonnaliikmele või lähedasele isikule.

  (4) Päästeteenistuse aumärgi originaal ja lindilõige ning tunnistus antakse tasuta.

  (5) Aumärkide kohta peab arvestust Päästeamet.

4. peatükk AUMÄRGI ÜLEANDMINE JA KANDMINE 

§ 13.  Aumärgi üleandmine

  Aumärgi annab üle siseminister või tema poolt selleks volitatud isik.

§ 14.  Aumärgi kandmine

  (1) Päästeteenistuse Kuldristi, Päästeteenistuse Hõberisti ja Päästeteenistuse Medalit kantakse vormi või piduliku riietusega vasakpoolsel rinnal paremalt vasakule jaotuse alanevas järjekorras peale riiklikke teenetemärke.

  (2) Elupäästja I, II ja III klassi Medalit kantakse vormi või piduliku riietusega vasakpoolsel rinnal paremalt vasakule jaotuse alanevas järjekorras peale riiklikke teenetemärke ja Päästeteenistuse Risti.

  (3) Päästeteenistuse Suurt Kuldristi kantakse kaelas ainult vormi, õhtuvormi või piduliku riietusega.

  (4) Teenete- ja aumärgid on soovitatav kinnitada rinda järgmises järjekorras: riiklikud teenetemärgid, Päästeteenistuse Rist, Elupäästja Medal, teiste Eesti ametkondade ja organisatsioonide aumärgid, teiste riikide aumärgid.

  (5) Vormil ja erariietel võib kanda aumärkide asemel neid asendavaid lindilõikeid mõõtmetega 35×12 mm, mis järjestatakse analoogselt aumärkide kandmistavaga.

  (6) Õhtuvormil, õhtukleidil, frakil või smokingil üldjuhul originaalmõõdus aumärke ei kanta.

  (7) Aumärki võib kanda üksnes isik, kellele aumärk on antud ja kellel on selle kohta välja antud nimeline tunnistus.

Jüri PIHL
Minister

Märt KRAFT
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json