Teksti suurus:

Pärsti Lasteaed-Algkooli põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Pärsti Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2008, 87, 1264

Pärsti Lasteaed-Algkooli põhimäärus

Vastu võetud 14.04.2008 nr 9

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lg 4   ja pädevuse delegeerimise § 1 lg 2 alusel.

1.  peatükk
Üldsätted

§ 1. Üldsätted

(1) Pärsti Lasteaed-Algkool (edaspidi lasteaed-algkool) on Pärsti Vallavalitsuse haldusalas tegutsev haridusasutus.

(2) Lasteaed-algkool asub Pärsti külas postiaadressiga Pärsti küla, Pärsti vald, Viljandimaa 71103.

(3) Lasteaed-Algkool on moodustatud Pärsti Põhikooli ümberkujundamise järel.

(4) Pärsti kooli nimetus on ajalooliselt muutunud järgmiselt:

1) Pärsti Külakool                               asutatud 1836 Undil; 

2) Pärsti Vallakool                               1920 kool kolis Pärsti mõisa häärberisse

3) Pärsti Mittetäielik Keskkool            1940 kuni 1960

4) Pärsti 7-klassiline Kool                    1960 kuni 1963

5) Pärsti 8-klassiline Kool                    1963 kuni 1976.

kool oli suletud                                    1976 kuni 1983

6) Pärsti Algkool                                 1983 taasavati kool

7) Pärsti Lasteaed-Algkool                  01.02.1985 - 30.09.1991

8) Pärsti Põhikool                                01.10.1991 – 31.08.2008

9) Pärsti Lasteaed-Algkool                  alates 01.09.2008

(5) Lasteaed-algkool juhindub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse, haridus- ja sotsiaalministri määrustest, Pärsti Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Pärsti Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest, lasteaed-algkooli õppekavast ja käesolevast põhimäärusest.

(6) Lasteaed-algkoolil on oma nimega pitsat ja ta võib omada vallavalitsuse poolt kinnitatud sümboolikat.

(7) Lasteaed-algkooli õppekeeleks on eesti keel.

(8) Alates 3.klassist õpetatakse A-võõrkeelena inglise keelt.

2. peatükk
Õppe- ja kasvatustöö korralduse alused

§ 2. Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

(1) Lasteaed-algkooli tegevuse eesmärgid on:

1) pakkuda koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist;

2) anda koolikohustuslikele lastele võimalus alustada põhihariduse omandamist 1.- 3.klassini.

(2) Lasteaed-algkooli põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:

1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;

2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;

3) jõuda kõikides vanuseastmetes õppekavades esitatud pädevusteni.

§ 3. Õppekava

(1) Õpingute alusdokumendiks on põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava ning alushariduse raamõppekava alusel koostatud lasteaed-algkooli õppekava.

(2) Lasteaed-algkooli õppekava kinnitab õppe/pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteaed-algkooli juhataja, kuulates ära hoolekogu arvamuse

(3) Õppe/pedagoogiline nõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras ja lasteaed-algkooli juhataja käskkirjaga kinnitatud töökorra alusel.

(4) Lasteaed-algkool korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1.septembril ja kestab 31.augustini.

(5) Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja koolivaheaegadest.

(6) Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat). Koolivaheajad on määratud haridusministri määrusega.

(7) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ja lahtioleku aja otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

(8) Lasteaed-algkooli tunniplaani, tegevus- ja päevakava kinnitab lasteaed-algkooli juhataja.

(9) Õpilaste õpitulemusi hinnatakse vastavalt kooli õppekavas määratud hindamise korrale.

3. peatükk
Prsonal

§ 4. Personali koosseis

(1) Lasteaed-algkooli personal on :

1) pedagoogid: juhataja, õpetajad ning teised õppe- ja kasvatustöö alal töötavad isikud;

2) lasteaed-algkooli majandamist tagavad töötajad;

3) õpetajaid abistavad töötajad.

(2) Lasteaed-algkooli personali koosseisu määrab lasteaed-algkooli juhataja, arvestades vallavolikogu poolt kinnitatud lasteaed-algkooli eelarvet ja haridusministri määrusega kehtestatud personali miinimumkoosseisusid.

(3) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab, samuti võtab vastutusele tööülesannete ja –kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise eest, lasteaed-algkooli juhataja vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

(4) Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaed-algkooli juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

(5) Pedagoogide taseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine, mille korra ja tingimused on kehtestanud haridusminister määrusega.

§ 5. Personali õigused ja kohustused

(1) Töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus on määratakse  töösisekorraeeskirjaga, töölepinguga ja ametijuhendiga.

(2) Tööinspektsiooniga kooskõlastatud töösisekorraeeskirja kinnitab lasteaed-algkooli  juhataja käskkirjaga ja teeb selle töötajatele allkirja vastu teatavaks.

§ 6.  Juhataja

(1)  Lasteaed-algkooli juhib juhataja, kes kannab vastutust lasteaed-algkooli   üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, lasteaed-algkoolile kasutada antud vallavara heaperemeheliku majandamise ja selle säilimise ning korrashoiu eest.

(2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

(3) Juhataja kinnitab ametisse, vabastab ametist ja määrab palga vallavalitsus. Juhatajaga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu, võtab vastutusele tööülesannete ja –kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise eest Pärsti vallavanem.

(4) Juhataja kindlustab asutuse tulemusliku ja häireteta töö ning kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppe/pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, vallavalitsuse ja muude organitega.

(5) Lasteaed-algkooli juhataja pädevus:

1) esindab lasteaed-algkooli ja teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud käesolevas põhimääruses, õigus- ja haldusaktides ning töölepingus (sh ametijuhendis) sätestatud ülesannete täitmisele;

2) korraldab lasteaed-algkooli õppe/pedagoogilise nõukogu tegevust;

3) esitab ühe kuu jooksul õppeaasta algusest vallavalitsusele kinnitamiseks hoolekogu koosseisu;

4) moodustab lasteaiarühma ja kinnitab lapse nimekirja arvamise ja sealt väljaarvamise vastavalt õigus- ja haldusaktidega kehtestatud nõuetele;

5) kehtestab lasteaed-algkooli sisehindamise läbiviimise korra ning vastutab sisehindamise läbiviimise ja aruande koostamise eest;

6) tagab hoolekogu ja õppe/pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste täitmise;

7) tagab lasteaed-algkooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;

8) esitab vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest;

9) moodustab vajadusel ajutisi nõuandvaid töögruppe ja komisjone;

10) täidab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

4. peatükk
Hoolekogu 

§ 7. Hoolekogu moodustamine ja tegevus

(1) Lasteaed-algkooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustab vallavalitsus hoolekogu.

(2) Hoolekogu koosseis on seitsmeliikmeline ja sinna kuuluvad vallavolikogu esindaja, lasteaiarühma laste vanemate poolt õppeaasta alguses valitud esindaja, õpetajate esindaja, kolm algkooli laste vanemat ja kooli toetava organisatsiooni esindaja.

(3) Juhataja esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

(4) Hoolekogu tegutseb haridusministri määrusega kehtestatud korras.

 5. peatükk
Laste ja vanemate õigused ja kohustused

§ 8. Laste õigused ja kohustused

(1)  Lastel on õigus:

1) saada pedagoogidelt õppekava läbimiseks igakülgset abi ja toetust ;
2) kasutada õppe- ja huvitegevuseks tasuta lasteaed-algkooli ruume;
3) saada ainelist toetust selleks eraldatud summadest ja fondidest;
4) pöörduda õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral abi saamiseks lasteaed-algkooli juhataja, õppenõukogu, hoolekogu, vallavalitsuse haridusspetsialisti või riikliku järelvalve organite poole.
5) võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse ja põhihariduse omandamise I kooliastmes.

(2) Õpilane on kohustatud täitma koolikohustust ja kinni pidama kooli kodukorrast.

§ 9. Vanemate õigused ja kohustused

(1) Vanematel on õigus:

1) tuua laps lasteaeda selle lahtioleku aegadel järgides lasteaia päevakava ning arvestades õigus- ja haldusaktidest tulenevate nõuetega;

2) luua koostöös lasteaia töötajatega tingimused lapse mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks;

3) saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;

4) tutvuda õppekava, tegevus- ja päevakavaga;

5) olla valitud hoolekogu liikmeks;

6) saada teavet lasteaed-algkooli töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse ning oma õiguste kohta;

7) pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, õppe/pedagoogilise nõukogu ja juhataja, vallavalitsuse , Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema, politseiametniku ja sotsiaaltöötaja poole.

(2) Vanemad on kohustatud:

1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ning alus-ja põhihariduse omandamiseks;

2) pidama kinni lasteaed-algkooli kodukorrast , päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;

3) tasuma vanemate poolt kaetavat osa lasteaia õppekulust ja toidukulu;

4) informeerima lasteaed-algkooli lapse tervisehäiretest;

5) hoidma lasteaed-algkooli kasutuses olevaid esemeid.

6. peatükk
Finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused

§ 10. Finantseerimine

(1)  Lasteaed-algkooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, lastevanematelt, laekumistest sihtasutustelt ja annetustest saadud tuludest.

(2) Lasteaed-Algkooli kulud katab vallavalitsus eelarves kinnitatud mahus. Lähtudes kooli õpilaste arvust, määratakse igal aastal kooskõlas riigieelarve seadusega toetus pedagoogide töötasu, sotsiaalmaksu, täiendkoolituse ja õpikute soetamisega seotud kulude katmiseks.

(3) Lasteaed-algkooli eelarve kava kiidab heaks hoolekogu. Vallavalitsus kinnitab lasteaed-algkooli eelarve volikogu poolt vastuvõetud valla eelarve alusel.

§ 11. Vara

(1) Lasteaed-algkooli vara moodustavad lasteaed-algkoolile vallavalitsuse   poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Varaomanikuks on Pärsti vald

(2) Vallavara valitseminetoimub volikogu poolt kehtestatud korra alusel.

(3) Lasteaed-algkooli vara igapäevane kasutamine määratakse kindlaks sisekorraeeskirjaga, ametijuhenditega ja töölepingutega personalile ning kodukorraga õpilastele või lasteaed-algkooli juhataja erikorraldustega nii personalile kui lastele vastavalt kehtivale seadusandlusele.

(4) Lasteaed-Algkooli ruume võib juhataja rentida vallavalitsuse nõusolekul.

§ 12. Asjaajamine

(1) Lasteaed-Algkooli raamatupidamist peab vallavalitsuse raamatupidamine (Jämejala küla, Pärsti vald, Viljandi maakond 71024.

(2)  Õ ppe- ja kasvatustegevuse alased kohustuslikud dokumendid, nendes nõutud andmed ning nende täitmine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud määrusele.

7. peatükk
Lasteaed-algkooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine
 ja tegevuse lõpetamine

§ 13. Lasteaed-algkooli ümberkorraldamine ja ümberkujundamine

(1) Lasteaed-algkooli korraldab ja kujundab volikogu otsusel ümber vallavalitsus.

(2) Ümberkorraldamisest või ümberkujundamisest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteaed-algkooli, vanemaid ja õpilasi vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

(3) Lasteaed-algkooli  ümberkorraldamine ja ümberkujundamine võib toimuda järgmistel juhtudel:

1)  vallas on koolitusnõudlus suurenenud või vähenenud;

2)  finantseerimisvõimalused on suurenenud või vähenenud;

3)  ümberkorraldused haridussüsteemis;

4) muud seadusest või regionaalpoliitikast tulenevad juhud.

(4) Ümberkorraldamine või ümberkujundamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

§ 14. Lasteaed-algkooli tegevuse lõpetamine

(1) Lasteaed-algkooli tegevuse lõpetab volikogu otsusel vallavalitsus.

(2) Lasteaed-algkooli tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteaed-algkooli, vanemaid ja õpilasi vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

(3) Lasteaed-algkooli tegevus lõpetatakse, kui:  

1) riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta õppetase riikliku õppekavaga kehtestatud nõuetele;
2) lasteaed-algkooli ei ole võimalik finantseerida;
3) kõik koolitusload on tühistatud;       
4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.          

(4) Lasteaed-algkooli tegevus lõpetatakse pärast õppeperioodi lõppu.

8. peatükk
Põhimääruse muutmine, täiendamine ja kehtetuks tunnistamine

§ 15. Põhimääruse muutmine

Lasteaed-algkooli põhimääruse muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavalitsus

9. peatükk
Lõppsätted

§ 16. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2008.

Teede- ja majandusspetsialist vallavanema ülesannetes Heino LAPP
Vallasekretär Inge TIIDO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json