Teksti suurus:

Juhtumiplaani vormi kehtestamine

Juhtumiplaani vormi kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RTL 2008, 38, 546

Juhtumiplaani vormi kehtestamine

Vastu võetud 06.05.2008 nr 24

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 291 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määrusega kehtestatakse juhtumiplaani vorm (lisatud).

§ 2.   Määrusega kehtestatud juhtumiplaani vorm täidetakse pärast määruse jõustumist alustatud juhtumite kohta.

Minister Maret MARIPUU


Kantsler Riho TAPFER


Sotsiaalministri 6. mai 2008. a määruse nr 24 «Juhtumiplaani vormi kehtestamine»
lisa


JUHTUMIPLAAN

I. osa  

1. Andmed

Juhtumiplaani number  
Isiku ees- ja perekonnanimi  
Kohaliku omavalitsuse nimetus, aadress, kontaktandmed  
Juhtumiplaani täitmise alustamise kuupäev  
Täitja ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed  


2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Mulle on selgitatud minu isikuandmete töötlemisega seonduvat, sealhulgas milliseid minu isikuandmeid juhtumikorraldamisel võidakse töödelda, isikuandmete töötlemise eesmärki, andmete edastamist kolmandatele isikutele, isikuandmete töötleja andmeid ning andmesubjekti seadusest tulenevaid õigusi seoses isikuandmete töötlemisega.

Annan oma nõusoleku:

– isikuandmete töötlemiseks, sh delikaatsete isikuandmete töötlemiseks;

– töötlemise edasiandmiseks kolmandatele isikutele, kui see on vajalik minule abi andmiseks juhtumikorraldamisel.

Nõusolek on antud vabatahtlikult.Kuupäev

 


Isiku nimi/piiratud teovõimega isiku puhul seadusliku esindaja nimi

 

Allkiri

 

Juhtumikorraldaja nimi

 

Allkiri

 

II. osa  

1. Hinnang isiku abivajadusele

Juhtumi kirjeldus (probleemide kirjeldused, olukorra kaardistamine, informatsioon abivajaduse hinnangu kujundamiseks)

suhted sotsiaalvõrgustikuliikmetega
(perekond, sõbrad, kaastöötajad jne)

 

majanduslik olukord

 

eluase ja elukeskkond

 

tervislik seisund ja elustiil

 

töötamine ja õppimine

 

muu teave

 

Hinnang isiku abivajadusele

 


2. Eelnevalt läbiviidud hindamised

Eelnevalt läbiviidud hindamised

Hindaja nimi, kontaktandmed

Hindamise aeg või hindamisdokumendi kehtivus

Lisainfo hindamise kohta

Täisealise isiku hooldusvajaduse hindamine

     

Puudega laste hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamine

     

Lapse ja perekonna hindamine

     

Individuaalne tööotsimiskava

     

Isiklik rehabilitatsiooniplaan

     

Geriaatriline hindamine

     

Kriminaalhoolduse riskihindamine

     

Muu hindamine

     

III. osa  

Tegevuskava

1. Probleemid

 

2. Ressursid
   (isiklikud, majanduslikud jne)

 

3. Juhtumi lahendamist takistavad tegurid
   (isiklikud, majanduslikud jne)

 


4. Eesmärgid

5. Alaeesmärgid

6. Tegevused ja teenused

7. Ajakava

8. Teenuse osutaja / tegevuse teostaja nimi ja kontaktandmed

1.

1.

2.

3.

     

2.

         


9. Tegevuskava elluviimise aeg

 


Isiku nimi / piiratud teovõimega isiku puhul seadusliku esindaja nimi

 

Allkiri

 

Juhtumikorraldaja nimi

 

Allkiri

 


10. Tegevuskava täitmise vahehindamine

Hinnatav ajavahemik:

Hindamise kuupäev:

Hindamise järjekorra nr

Hinnang:    

Tegevuskava täitmise vahehindamine

Hinnatav ajavahemik:

Hindamise kuupäev:

Hindamise järjekorra nr

Hinnang:    11. Tegevuskava täitmise järelhindamine

Hinnatav ajavahemik:

Hindamise kuupäev:

Hindamise järjekorra nr

Hinnang:    12. Soovitused edasiseks tegevuseks

 


Isiku nimi / piiratud teovõimega isiku puhul seadusliku esindaja nimi

 

Allkiri

 

Juhtumikorraldaja nimi

 

Allkiri