Teksti suurus:

Majandusministri ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.05.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 38, 542

Majandusministri ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Vastu võetud 07.05.2008 nr 34

Määrus kehtestatakse «Surveseadme ohutuse seaduse» § 17 lõike 3, § 27 lõike 4 ja § 30 lõike 2, «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 9 lõike 2, § 14 lõike 3 ja § 20 lõike 2, «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 20 lõike 2, «Masina ohutuse seaduse» § 6 lõike 4, § 7 lõike 6, § 18 lõike 4 ja § 26 lõike 2, «Kaevandamisseaduse» § 5 lõike 4, § 13 lõike 4 ja § 17 lõike 3, «Seadmete energiatõhususe seaduse» § 3 lõike 3, § 6 lõike 2 ja § 7 lõike 3, «Mõõteseaduse» § 21 lõike 2, «Lõhkematerjaliseaduse» § 13 lõike 7, § 21 lõike 5, § 25 lõike 3, § 27 lõike 3, § 42 lõike 4, § 46 lõike 5 ja § 69 lõike 3 ning «Elektriohutusseaduse» § 12 lõike 7, § 26 lõike 4, § 27 lõike 3 ja § 28 lõike 3 alusel.

I. Surveseadme ohutuse seaduse alusel kehtestatud majandusministri ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

§ 1. Majandusministri 28. juuni 2002. a määruses nr 32 «Surveseadme kasutamise järelevaataja ja surveseadmetöid juhtiva isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord» (RTL 2002, 76, 1170; 2007, 27, 481) asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2005. a määruse nr 35 «Surveseadme tehnilise kontrolli teostamise kord ja sagedus» (RTL 2005, 37, 525) § 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ametit».

§ 3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. novembri 2005. a määruses nr 144 «Surve- ja tõsteseadmete ning gaasipaigaldiste registreerimise kord» (RTL 2005, 115, 1794) asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

II. Küttegaasi ohutuse seaduse alusel kehtestatud majandusministri määruste muutmine

§ 4. Majandusministri 28. juuni 2002. a määruse nr 27 «Nõuded gaasipaigaldisele ja gaasipaigaldise ehitamisele» (RTL 2002, 75, 1158; 2004, 155, 2336) § 9 lõikes 2 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsiooniga» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ametiga».

§ 5. Majandusministri 28. juuni 2002. a määruses nr 28 «Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja ja gaasitöid juhtiva isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord» (RTL 2002, 75, 1159; 2007, 27, 481) asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

III. Lifti ja köistee ohutuse seadusest alusel kehtestatud majandusministri määruse muutmine

§ 6. Majandusministri 1. juuli 2002. a määruses nr 41 «Tõsteseadmetöid juhtiva isiku ja kasutamise järelevaataja nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord» (RTL 2002, 77, 1199; 2007, 27, 481) asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

IV. Masina ohutuse seaduse alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

§ 7. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. detsembri 2002. a määruse nr 60 «Nõuded masinale ja ohutusseadisele ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord» (RTL 2002, 150, 2187) § 131 lõikes 5 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ameti».

§ 8. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. detsembri 2002. a määruses nr 55 «Masinatöid juhtiva isiku ja masina kasutamise järelevaataja nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord» (RTL 2002, 147, 2148; 2007, 27, 481) asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 9. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. novembri 2007. a määruse nr 83 «Registreeritavate masinate loetelu, registreeritavate masinate, nende omanike ja kasutamise järelevaatajate ning masina tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu, vorminõuded ning andmete esitamise, registreerimise ja registreeringuandmete muutmise kord» (RTL 2007, 89, 1492) § 3 lõikes 1 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ameti».

V. Kaevandamisseaduse alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

§ 10. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. novembri 2003. a määruses nr 244 «Kaevandamise peatamise ja lõpetamise kord» (RTL 2003, 118, 1898) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

2) paragrahv 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) lõpetamise puhul ka kaevandamise lõpetamise keskkonnamõju vähendamise abinõud;».

§ 11. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. novembri 2003. a määruses nr 250 «Vastutava spetsialisti nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord» (RTL 2003, 120, 1931) asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 12. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. detsembri 2003. a määruse nr 251 «Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamisega tegeleva ettevõtja kohustuslikule dokumentatsioonile esitatavad nõuded» (RTL 2003, 123, 1984) § 25 lõikes 2 ja § 26 lõikes 1 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsiooniga» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ametiga».

§ 13. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruses nr 172 «Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise ohutusnõuded» (RTL 2004, 112, 1761) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Igas töötavas kaevanduses, kus see on asjakohane, peab olema veekõrvaldus. Samuti tuleb välja töötada ja rakendada täiendavad abinõud, mis tagavad tööde ohutuse suurvee perioodil.»;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Masinaid ja seadmeid tuleb kasutada vastavalt nende kasutusjuhendist tulenevatele nõuetele.»;

3) paragrahvi 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kivimite purustamine ja kobestamine toimub vastutava spetsialisti poolt koostatud ee passi või juhendi järgi.

(2) Tükikivi virnastamisel ei tohi kivivirna kõrgus ületada projektis määratud kõrgust ja tagada tuleb virna stabiilsus. Töötamiseks üle 1,8 m kõrgusega astangu küljel tuleb ehitada vähemalt 1 m laiuse laudisega platvorm või kasutada mehaanilist tõsteseadet, mis on varustatud spetsiaalse, inimeste jaoks ettenähtud tõstetava kabiiniga.».

VI. Seadmete energiatõhususe seaduse alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

§ 14. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. jaanuari 2004. a määruse nr 17 «Luminofoorlampide liiteseadiste energiatõhususele ja tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord» (RTL 2004, 7, 100) normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivid 2000/55/EÜ luminofoorlampide liiteseadiste energiatõhususe nõuete kohta (EÜT L 279, 1.11.2000, lk 33–39) ja 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ (EÜT L 191, 22.7.2005, lk 29–58).».

§ 15. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. jaanuari 2004. a määruses nr 21 «Vedel- ja gaaskütusel kuumaveekatelde kasutegurile, märgistusele ja tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord» (RTL 2004, 14, 190) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) koostootmisseadmetele.»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

« 10) koostootmisseade on seade, mis võib töötada koostootmise režiimil;
11) koostootmine on ühes protsessis samaaegne soojus- ja elektrienergia ja/või mehhaanilise energia tootmine.»;

3) määruse 5. peatükk ja lisa tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 92/42/EMÜ uute vedel- ja gaaskütusega köetavate kuumaveekatelde efektiivsusnõuete kohta (EÜT L 167, 22.6.1992, lk 17–28), mida on muudetud Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiviga 93/68/EMÜ (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1–22) ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiividega 2004/8/EÜ (EÜT L 52, 21.2.2004, lk 50–60) ja 2005/32/EÜ (EÜT L 191, 22.7.2005, lk 29–58).».

§ 16. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. jaanuari 2004. a määruse nr 23 «Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud külmikute, sügavkülmikute ja nende kombinatsioonide energiatõhususele ja tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord» (RTL 2004, 14, 192) normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivid 96/57/EÜ kodumajapidamises kasutatavate elektriliste külmikute ja sügavkülmikute ning nende kombinatsioonide energiatõhususe nõuete kohta (EÜT L 236, 18.9.1996, lk 36–43) ja 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ (EÜT L 191, 22.7.2005, lk 29–58).».

VII. Mõõteseaduse alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse muutmine

§ 17. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 109 «Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamisele» (RTL 2004, 47, 819; 2004, 101, 1627) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaalude turule laskmise, kasutusele võtmise ja kasutamise nõuete täitmise üle teostab «Mõõteseaduse» kohaselt riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi amet).»;

2) paragrahvi 28 lõigetes 2, 3 ja 4 asendatakse sõna «inspektsioon» sõnaga «amet».

VIII. Lõhkematerjaliseaduse alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

§ 18. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 100 «Lõhkematerjali sisse- ja väljaveo loale esitatavad nõuded» (RTL 2004, 47, 810) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2, § 2 lõige 2 ja määruse lisa tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ameti».

§ 19. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 104 «Lõhkematerjalisektori ettevõtja ja pürotehnilise toote käitlemisega tegeleva ettevõtja personali pädevuse nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord» (RTL 2004, 47, 814) asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 20. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 117 «Lõhkematerjali käitlemislubade komisjoni moodustamis- ja töökord» (RTL 2004, 58, 978) § 1 lõikes 1 ja § 2 lõikes 2 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ameti».

§ 21. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. juuni 2005. a määruse nr 63 «Lõhkematerjalitehasele ja lõhkematerjalitehase projektile esitatavad nõuded» (RTL 2005, 63, 909; 2006, 45, 794) § 4 lõikes 10 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsiooniga» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ametiga».

§ 22. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. juuni 2005. a määruse nr 64 «Lõhketöö projektile esitatavad nõuded» (RTL 2005, 63, 910) lisa punktis 2 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsiooniga» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ametiga».

§ 23. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. novembri 2007. a määruses nr 88 «Lõhkematerjali käitlemise kord» (RTL 2007, 89, 1494) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lihtlõhkeaine komponendina kasutatava õli leekpunkt peab süttimisohu tõttu olema üle +55 °C. Bensiini, petrooleumi jt kergesti aurustuvate destillaatide lihtlõhkeaine valmistamiseks kasutamine on keelatud.»;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Märgades või vett täis laenguaukudes tuleb lihtlõhkeaine kasutamisest hoiduda.».

IX. Elektriohutusseaduse alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

§ 24. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. märtsi 2007. a määruse nr 19 «Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord» (RTL 2007, 27, 482; 61, 1100) § 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «Energiaturu Inspektsiooni» sõnadega «Konkurentsiametit».

§ 25. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. juuni 2007. a määruses nr 52 «Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu ja esitamise kord» (RTL 2007, 52, 949) asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 26. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2007. a määruses nr 60 «Pädevusklassid ja personali sertifitseerimise kord» (RTL 2007, 59, 1074) asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 27. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2007. a määruse nr 62 «Elektripaigaldise tehnilise kontrolli kord, mahud ning korralise kontrolli juhud ja sagedus» (RTL 2007, 59, 1076) § 11 lõikes 1 ning lisades 2 ja 3 asendatakse sõnad «Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ametile» vastavas käändes.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json