Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 «Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord» muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.05.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 38, 543

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 «Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord» muutmine

Vastu võetud 07.05.2008 nr 35

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 24 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 «Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord» (RTL 2005, 37, 527; 2008, 26, 383) lisa 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 «Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste kasutamise kord»
lisa 2

RAADIOAMATÖÖRI HARMONEERITUD KVALIFIKATSIOONITUNNISTUS (HAREC) CEPT soovituse T/R 61-02 alusel

HARMONISED AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE (HAREC)
based on CEPT Recommendation T/R 61-02

CERTIFICAT D’EXAMEN RADIOAMATEUR HARMONISE (HAREC)
délivré sur la base de la Recommandation de la CEPT T/R 61-02

HARMONISIERTE AMATEURFUNK-PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG (HAREC)
nach CEPT Empfehlung T/R 61-02

Tehnilise Järelevalve Amet tõendab, et selle tunnistuse omanik on edukalt sooritanud raadioamatööri kvalifikatsioonieksami, mis vastab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) poolt kehtestatud nõuetele ja CEPT soovituses T/R 61-02 (HAREC) nimetatud eksami nõuetele. Tunnistuse omanikul on õigus taotleda CEPT kvalifikatsiooniklassile vastavat amatöörraadiojaama tööluba riikides, kes tunnustavad soovitust T/R 61-02.
1. Estonian Technical Surveillance Authority declares herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC).
2. Direction Estonienne de la Surveillance Technique certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen de radioamateur conformément au règlement de l’Union internationale des télécommunications (UIT). L’épreuve en question correspond à l’examen décrit dans la Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC).
3. Estnische Technische Amt erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der in der CEPT-Empfehlung T/R 61-02 (HAREC) beschriebenen Prüfung.
4. Tunnistuse omaniku nimi ja isikukood / Holders name and PIC / Nom du titulaire / Name des Inhabers
.......................................................................................................................................................
Sünniaeg / Date of birth / Date de naissance / Geburtsdatum
.......................................................................................................................................................
Täiendavat teavet selle tunnistuse kohta annab Tehnilise Järelevalve Amet, kelle kontaktandmed on toodud allpool.
5. Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing Administration as indicated below.
Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes à l’Autorité nationale compétente mentionnée ci-dessous.
Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die ausstellende, nachfolgend genannte Verwaltung richten.
Tehnilise Järelevalve Amet / Estonian Technical Surveillance Authority / Direction Estonienne de la Surveillance Technique / Estnische Technische Amt
Aadress / Address / Adresse / Anschrift: Sõle 23A, 10614 Tallinn, Estonia
Telefon / Telephone / Téléphone: +372 667 2000
Telefaks / Telefax / Téléfax: +372 667 2001
e-mail: [email protected]
internet: http://www.tja.ee
 
Volitatud ametiisiku nimi /
Name of authorized official /
Nom / Name
 
Volitatud ametiisiku allkiri /
Signature of authorized official /
Signatore / Unterschrift
Pitser / Official stamp / Cachet
Officiel / Offizieller Stempel
 
(Väljaandmise koht ja kuupäev / Place and date of issue /
Lieu et date d’émission / Ort und Ausstelldatum).»

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json