Teksti suurus:

Kinnistusraamatu täiendavate katastriandmete automaatne uuendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2010
Avaldamismärge:

Kinnistusraamatu täiendavate katastriandmete automaatne uuendamine

Vastu võetud 16.03.2007 nr 81
RT I 2007, 26, 150
jõustumine 29.03.2007

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

8.05.2008 nr 80 (RT I 2008, 19, 134) 16.05.2008

Määrus kehtestatakse «Maakatastriseaduse» § 4 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala


Määrusega kehtestatakse kinnistusraamatusse kantavad täiendavad katastriandmed, mida tehnilise võimaluse olemasolu korral uuendatakse automaatselt elektroonilise andmevahetuse käigus.

[RT I 2008, 19, 134 – jõust. 16.05.2008]

§ 2. Elektroonilise andmevahetuse käigus ülevõetavad täiendavad katastriandmed

Kinnistusraamatu infosüsteem teeb automatiseeritud päringuid maakatastri infosüsteemi ning uuendab nende abil kinnistusregistriosa 1. jaos lisaks «Maakatastriseaduse» § 4 lõikes 2 sätestatule järgmisi katastriandmeid:
1) kinnistu või kinnistu osade aadressiandmete muutumisel muudetud aadressiandmed;


2) kinnistu koosseisus olevate katastriüksuste muudetud andmed, muu hulgas andmed katastriüksuste jagamise ja täpsustatud mõõdistamise tulemusena tekkinud uutele katastriüksustele antud katastritunnuste kohta.

[RT I 2008, 19, 134 – jõust. 16.05.2008]

§ 3. Kinnistu piiride muutumise välistamine automaatsest andmeuuendusest

Katastripidaja tagab, et automaatne andmeuuendus ei hõlma kinnistusraamatu katastriandmete sellist muutmist, millega kaasneb kinnistu piiri muutumine.

[RT I 2008, 19, 134 – jõust. 16.05.2008]

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json