Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 "Immuniseerimise korraldamise nõuded" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 39, 559

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 "Immuniseerimise korraldamise nõuded" muutmine

Vastu võetud 12.05.2008 nr 25

Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 8 lõike 5 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruses nr 116 «Immuniseerimise korraldamise nõuded» (RTL 2003, 115, 1829; 2007, 92, 1527) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Nakkushaiguste ohualadele siirdujatele, kellele vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni soovituste ja nõuete kohaselt manustatakse vaktsiini või muid profülaktika vahendeid, väljastatakse rahvusvaheline vaktsineerimise või profülaktika tõend (lisa 1).

(6) Loomaründejärgset marutõvevastast ja traumajärgset teetanusevastast immuniseerimist teostavad tervishoiuteenuse osutajad.»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Kollapalaviku vastase immuniseerimisega tegelevad või tegeleda soovivad tervishoiuteenuse osutajad on kohustatud sellest kirjalikult teavitama kohalikku tervisekaitsetalitust.»;

3) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Immuniseerimisraamatusse või elektroonilisse andmebaasi kantakse immuniseeritava nimi, vanus, vaktsiini manustamise aeg, manustatud vaktsiini täpne nimetus, partii number ja kehtivusaeg. Kvartali viimasel päeval tehakse kokkuvõte, mitu doosi on kulutatud.»;

4) määruse lisad 1 ja 2 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1 ja 2 (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub 1. juunil 2008. a.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

Sotsiaalministri 12. mai 2008. a määruse nr 25 «Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 «Immuniseerimise korraldamise nõuded» muutmine»
lisa 1

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 «Immuniseerimise korraldamise nõuded»
lisa 1

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR PROPHYLAXIS

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE PROPHYLAXIE

This is to certify that [name]

Nous certifions que [nom]

date of birth

né(e) le

sex

de sexe

nationality

et de nationalité

national identification document, if applicable

document d’identification national, le cas échéant

whose signature follows

dont la signature sui

has on the date indicated been vaccinated or received prophylaxis against:
(name of disease or condition)

a été vacciné(e) ou reçu des agents prophylactiques à la date indiquée contre:
(nom de la maladie ou de l’affection)

in accordance with the International Health Regulations.

conformément au Règlement sanitaire international.

Vaccine or prophylaxis
Vaccin ou agent prophylactique

Date

Date

Signature and professional status of supervising clinician

Signature et titre du clinicien responsable

Manufacturer and batch No. of vaccine or prophylaxis


Fabricant du vaccin ou de l’agent prophylactique et numéro du lot

Certificate valid from:
until:Certificat valable à partir du:
jusqu’au:

Official stamp of administering centreCachet officiel du centre habilité

           
           
           

Sotsiaalministri 12. mai 2008. a määruse nr 25 «Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 «Immuniseerimise korraldamise nõuded» muutmine»
lisa 2

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 «Immuniseerimise korraldamise nõuded»
lisa 2

EESTI

ESTONIA

IMMUNISEERIMISPASS

Passport of immunization

Nimi .......................................................................................................

Name

Sünniaeg .......................................................................................................

Date of birth

Isikukood .......................................................................................................

Personal code

Passi või ID number .......................................................................................................

Passport or ID number

Vastunäidustused .......................................................................................................

ContraindicationsImmuniseerimine B-hepatiidi vastu

Immunization against Hepatitis-B

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja, partii number, doos Arsti allkiri Korduvvaktsineerimine
 
 


Immuniseerimine tuberkuloosi vastu

Immunization against tuberculosis

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja, partii number, doos Arsti allkiri Korduvvaktsineerimine
 
 


Tuberkuliintest/Mantoux

Tuberculin test/Mantoux

 
Kuupäev Tootja, partii number Arsti allkiri Kordustest
 
 


Immuniseerimine difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi, Haemophilus influenzae b vastu

Immunization against diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis, Haemophilus influenzae b

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja, partii number, doos Arsti allkiri Korduvvaktsineerimine
 
 


Immuniseerimine difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi vastu

Immunization against diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja, partii number, doos Arsti allkiri Korduvvaktsineerimine
 
 


Immuniseerimine difteeria, teetanuse vastu

Immunization against diphtheria, tetanus

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja, partii number, doos Arsti allkiri Korduvvaktsineerimine
 
 


Immuniseerimine poliomüeliidi vastu

Immunization against poliomyelitis

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja, partii number, doos Arsti allkiri Korduvvaktsineerimine
 
 


Immuniseerimine Haemophilus influenzae b vastu

Immunization against Haemophilus influenzae b

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja, partii number, doos Arsti allkiri Korduvvaktsineerimine
 
 


Immuniseerimine leetrite, mumpsi, punetiste vastu

Immunization against measles, mumps, rubella

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja, partii number, doos Arsti allkiri Korduvvaktsineerimine
 
 


Muud immuniseerimised

Other immunizations

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, tootja, partii number, doos Arsti allkiri Korduvvaktsineerimine
       
       
       
       

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json