Teksti suurus:

Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.04.2010
Avaldamismärge:

Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord1

Vastu võetud 28.03.2005 nr 37
RTL 2005, 37, 527
jõustumine 08.04.2005

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.11.2007 nr 87 (RTL 2007, 91, 1510) 3.12.2007

25.03.2008 nr 25 (RTL 2008, 26, 383) 5.04.2008

7.05.2008 nr 35 (RTL 2008, 38, 543) 19.05.2008

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 24 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus sätestab raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise korra.

§ 2. Mõisted
1) amatöörraadioside ( amateur service) on enesearendamiseks ja side pidamiseks isiklikel mittetulunduslikel raadiotehnilistel eesmärkidel raadioamatööride peetav raadioside;
2) raadioamatöör on isik, kellele on eksamikomisjoni poolt omistatud raadioamatööri kvalifikatsioon ja väljastatud kvalifikatsioonitunnistus, mis annab õiguse taotleda amatöörraadiojaama tööluba ning selle alusel osaleda amatöörraadiosides;
3) amatöörraadiojaam on raadioseade, mida raadioamatöör kasutab amatöörraadiosideks;
4) isikliku kasutusega amatöörraadiojaam on raadioseade, mis kuulub füüsilisele isikule ja kasutatakse amatöörraadiosides tema poolt ainuisikuliselt;
5) ühiskasutusega amatöörraadiojaam on raadioseade, mis kuulub juriidilisele isikule või Eesti Raadioamatööride Ühingus (edaspidi ERAÜ) registreeritud raadioklubile või raadioamatööride seltsile;
6) amatöörvahendusraadiojaam on kindlal sagedusel või sagedustel automaatselt töötav raadioseade, mis asub kindlate geograafiliste koordinaatidega kohas või avakosmoses ja mis edastab raadioamatööridelt vastuvõetud sõnalisi või digitaalseid saateid reaalajas või läbi vahemäluseadme;
7) amatöörraadiomajakas on automaatselt töötav raadioseade, mida kasutatakse  raadiolevitingimuste hindamiseks amatöörraadiosideks ettenähtud raadiosagedusalades, väljatugevuse mõõtmisel antennide häälestamisel või kontrollpunktidena raadioorienteerumise võistlusmaastikul (amatöörraadiomajakakomplekt);
8) amatöörraadiojaama registreeritud asukoht on amatöörraadiojaama tööloal märgitud asukoht.
9) amatöörraadiojaama tööluba on raadiosageduste kasutamise luba amatöörraadioside otstarbeks.

2. peatükk
RAADIOAMATÖÖRI KVALIFIKATSIOON

§ 3. Raadioamatööri kvalifikatsioon ja kvalifikatsiooniklassid

(1) Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise aluseks on raadioamatööri kvalifikatsioonieksami sooritamine.

(2) Kvalifikatsioonieksami sooritanule väljastab eksamikomisjon kvalifikatsioonitunnistuse, millega antakse eksaminandile tema teadmistele ja oskustele vastav raadioamatööri kvalifikatsiooniklass.

(3) Raadioamatööri kvalifikatsiooniklassid on:
1) klass A (kõrgklass);
2) klass B (põhiklass);
3) klass D (algklass).

(4) Käesoleva määruse kohaselt omistatud kvalifikatsiooniklass on aluseks amatöörraadiojaama tööloa taotlemisel.

(5) Raadioamatööri kvalifikatsiooni tõendavad järgmised dokumendid:
1) raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistus;
2) raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate – HAREC);
3) kvalifikatsioonieksami sooritamist tõendav eksamikomisjoni väljastatud dokument, kui eksam sooritati ajavahemikul 20. augustist 1991 kuni 13. juunini 1995.

§ 4. Eksamikomisjon

(1) ERAÜ moodustab eksamikomisjonid raadioamatööride teadmiste ja oskuste hindamiseks ning kvalifikatsiooni omistamiseks.


(2) Eksamikomisjonide koosseisu kinnitab Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor ERAÜ juhatuse ettepanekul viieks aastaks.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

(3) Eksamikomisjonid liigitatakse järgmiselt:
1) vabariiklik eksamikomisjon;
2) maakondlikud eksamikomisjonid.

(4) Eksamikomisjoni kuuluvad esimees ja kaks liiget, kes kõik peavad olema A kvalifikatsiooniklassiga raadioamatöörid.

(5) Kvalifikatsioonieksami vastuvõtmiseks peab kohal olema vähemalt kaks eksamikomisjoni liiget, kellest üks on komisjoni esimees või tema poolt komisjoni liikmete hulgast määratud asendaja esimehe ülesannetes.

(6) Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor võib eksamikomisjoni liikme volitused lõpetada ennetähtaegselt, kui eksamikomisjoni liikme tervislik seisund või muu mõjuv põhjus takistab eksamikomisjoni töös osalemist. Uus komisjoni liige määratakse ERAÜ juhatuse ettepanekul ja tema volitused kinnitab Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor kuni teiste sama komisjoni liikmete volituste kehtivusaja lõpuni.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

§ 5. Kvalifikatsioonieksam

(1) Raadioamatööri kvalifikatsioonieksam (edaspidi eksam ) koosneb kahest osast:
1) teoreetiline osa;
2) praktiline osa.

(2) Eksami korraldab ERAÜ eksamikomisjon. ERAÜ avalikustab eksami toimumise aja ja koha vähemalt kolm kuud enne eksami toimumist ERAÜ infobülletäänis ja veebilehel.

(3) Vabariiklik eksamikomisjon korraldab soovijate olemasolul eksami vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

(4) Maakondlikud eksamikomisjonid korraldavad soovijate olemasolul eksami vähemalt üks kord kuue kuu jooksul.

(5) Eksamitulemuste kohta koostatakse protokoll, mis allkirjastatakse eksamikomisjoni poolt ja võetakse aluseks kvalifikatsioonitunnistuse väljastamisel.

(6) Eksam loetakse sooritatuks, kui eksaminand on läbinud teoreetilise ja praktilise osa kooskõlas §-dega 6 kuni 9.

(7) Eksamitulemused saadetakse osalenutele kirjalikult registreerimistaotluses esitatud aadressile kolme tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist.

(8) Eksamitulemuste kohta koostatud protokoll ja alusdokumendid säilitatakse eksamikomisjonis.

(9) Eksamitulemusi võib vaidlustada ja korduseksamit sooritada vastavalt §-dele 12 ja 13.

§ 6. Kvalifikatsioonieksami teoreetiline osa


(1) Teoreetilise osa ainevaldkondade temaatika nimekirja kinnitab Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

(2) Teoreetilise osa küsimustikud koostab ERAÜ lõikes 1 nimetatud nimekirja alusel ja need peavad tagama eksaminandi amatöörraadioside alaste teadmiste kontrolli.

(3) Teoreetilise osa küsimustikud kvalifikatsiooniklassi A või B taotlemiseks peavad olema koostatud Euroopa Postside ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (edaspidi CEPT ) soovituse T/R 61-02 lisas 6 (Annex 6) esitatud mahus.

(4) Teoreetilise osa küsimustikud kvalifikatsiooniklassi D taotlem eks peavad olema koostatud CEPT/ECC Raportis nr 89 esitatud mahus.

[RTL 2007, 91, 1510 – jõust. 3.12.2007]

(5) Telekommunikatsiooni alase keskeri- või kõrgharidust tõendava dokumendiga isik võib läbida eksami teoreetilise osa lühendatult, vastates ainult tööohutuse, töötamisreeglite, protseduuride valdkonda ja raadioamatööride tegevust reguleerivaid õigusakte puudutavatele küsimustele.

§ 7. Kvalifikatsioonieksami teoreetilise osa sooritamise tingimused

(1) Eksaminandil on vajalik vastata õigesti:
1) kvalifikatsiooniklassi A saamiseks vähemalt 40-le küsimusele 50-st nelja võimaliku vastusevariandiga küsimusest;
2) kvalifikatsiooniklassi B saamiseks vähemalt 30-le küsimusele 40-st kolme võimaliku vastusevariandiga küsimusest;
3) kvalifikatsiooniklassi D saamiseks vähemalt 15-le küsimusele 20-st kolme võimaliku vastusevariandiga küsimusest.

(2) Teoreetilise osa küsimustele vastamiseks on eksaminandil aega kuni kaks astronoomilist tundi ja on lubatud kasutada kirjutusvahendeid, ilma tekstimäluta taskukalkulaatorit ning valemite kogumikku.

(3) Kui eksamil kasutatakse mittelubatud abivahendeid, kõrvaldatakse eksaminand eksamilt ja eksam loetakse mittesooritatuks.

§ 8. Kvalifikatsioonieksami praktiline osa

(1) Praktiline osa koosneb näidisraadioside pidamisel vastuvõtmise katsest ja saatmise katsest järgmiselt:
1) kvalifikatsiooniklassi A saamiseks morsekoodis teksti (continuous wave CW) vastuvõtmine ja saatmine;
2) kvalifikatsiooniklassi B saamiseks kahepoolse raadiotelefonside ( single sidebandSSB) pidamine;
3) kvalifikatsiooniklassi D saamiseks kahepoolse raadiotelefonside ( frequency modulation FM) pidamine.

(2) Praktilist osa ei ole vaja läbida eksaminandil, kellel on kehtiv kutselise või kaitseväe raadiotelegrafisti ameti- või kvalifikatsioonitunnistus.

§ 9. Kvalifikatsioonieksami praktilise osa sooritamise tingimused

(1) Kvalifikatsiooniklassi A saamiseks praktilise osa sooritamise tingimused:
1) eksaminand peab näitama ladina tähestiku tähtede ja araabia numbrite morsekoodis vastuvõtmise ja saatmise oskust (CW ) käsivõtme kasutamisega näidisraadioside pidamisel raadiosagedusaladel 3500–29 700 kHz eksamikomisjoni poolt valitud raadiosagedusalas ja korrespondendiga;
2) näidisraadioside pidamisel morsekoodis edastatud ja vastuvõetud teksti kiirus peab olema vähemalt 25 märki ehk 5 sõna minutis;
3) näidisraadioside pidamisel peab eksaminand korrespondendilt kogu morsekoodis vastu võetud teksti üles kirjutama käsitsi.

(2) Kvalifikatsiooniklassi B saamiseks praktilise osa sooritamisel on vajalik näidata kahepoolse raadiotelefoniside (SSB) pidamise oskust näidisraadioside pidamisel raadiosagedusaladel 3500–29 700 kHz eksamikomisjoni poolt valitud raadiosagedusalas ja korrespondendiga.

(3) Kvalifikatsiooniklassi D saamiseks praktilise osa sooritamisel on vajalik näidata kahepoolse raadiotelefoniside (FM) pidamise oskust näidisraadioside pidamisel raadiosagedusaladel 144–438 MHz eksamikomisjoni poolt valitud raadiosagedusalas ja korrespondendiga.

§ 10. Kvalifikatsioonieksamile registreerimine

(1) Eksamile registreerimiseks on vajalik esitada maakondlikule või vabariiklikule eksamikomisjonile järgmised dokumendid:
1) vabas vormis kirjalik avaldus, millele on märgitud ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoht ja taotletav kvalifikatsiooniklass;
2) paragrahvi 6 lõikes 5 nimetatud dokument, kui soovitakse läbida eksami teoreetiline osa lühendatult;
3) paragrahvi 8 lõikes 2 nimetatud dokument, kui ei soovita sooritada eksami praktilist osa.

(2) Eksamikomisjon võib nõuda eksamile soovija esitatud andmete kohta täpsustavat teavet ning teavitab eksamile soovijat ühe nädala jooksul alates avalduse saamisest avalduses esinevatest puudustest ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

(3) Eksamikomisjon registreerib eksamile soovija, kes on esitanud eksamikomisjonile kõik lõigetes 1 ja 2 nõutud dokumendid vähemalt 15 tööpäeva enne eksamit.

(4) Eksamikomisjon võib jätta eksamile soovija registreerimata, kui on esitatud valeandmeid või ei ole esitatud tähtajaks lõigetes 1 ja 2 nõutud dokumente.

§ 11. Raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistus

(1) Raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistuse (vorm lisa 1) väljastab eksamikomisjon.

(2) Kvalifikatsioonitunnistus edastatakse raadioamatöörile 10 tööpäeva jooksul pärast eksamitulemuste teatavaks tegemist posti teel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(3) Kvalifikatsioonitunnistus antakse määramata ajaks.

(4) Kui kvalifikatsioonitunnistuse tekst on muutunud raskesti loetavaks või kui tuvastatakse tunnistuse vormistamise ebatäpsus või sellele kantud andmete ebaõigsus või kui tunnistus on hävinud, kadunud või varastatud, peab tunnistuse omanik esitama duplikaadi saamiseks kirjaliku avalduse ERAÜ-le. Tunnistuse duplikaat väljastatakse ERAÜ eksamikomisjonis olevate dokumentide alusel, arvestades tunnistuse omaniku õigusi selle väljastamise ajal ning vastavust käesoleva määruse nõuetele.

§ 12. Eksamitulemuste vaidlustamine

(1) Eksamitulemuste vaidlustamiseks on soovijal õigus esitada kirjalik avaldus vabariiklikule eksamikomisjonile ühe kuu jooksul arvates eksamitulemuste teatavaks tegemisest.

(2) Vabariiklik eksamikomisjon vaatab vaidlustatud eksamitöö läbi viie tööpäeva jooksul pärast avalduse registreerimist ERAÜ-s ning teatab kirjalikult oma otsuse avalduse esitajale.


(3) Vabariikliku eksamikomisjoni otsusega mitte nõustumisel on õigus esitada kirjalik avaldus Tehnilise Järelevalve Ametile 10 tööpäeva jooksul pärast ERAÜ otsuse teada saamist.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

(4) Tehnilise Järelevalve Ameti nõudmisel peab vabariiklik eksamikomisjon esitama § 5 lõikes 5 nimetatud protokolli Tehnilise Järelevalve Ametile. Lõpliku otsuse eksami sooritamise või mittesooritamise kohta teeb Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor ühe kuu jooksul arvates avalduse registreerimisest Tehnilise Järelevalve Ametis.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


(5) Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus nõuda lisaks lõikes 4 nimetatud dokumentidele täpsustavaid selgitusi ja andmeid.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


§ 13. Korduseksam

(1) Korduseksamile registreerimiseks on vajalik esitada vabas vormis kirjalik avaldus maakondlikule või vabariiklikule eksamikomisjonile.

(2) Korduseksami avalduses peab lisaks § 10 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmetele olema märgitud eelmise eksami toimumise aeg ja koht. Paragrahvi 10 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud dokumentide esitamine ei ole vajalik.

(3) Korduseksamil on soovijal õigus sooritada ainult eksamil mittesooritatuks loetud osa.

(4) Korduseksamit on õigus sooritada 15 tööpäeva kuni kuue kuu jooksul pärast eksami tulemuste teatavaks tegemist.

(5) Korduseksami mittesooritamisel kuue kuu jooksul tuleb sooritada uus eksam vastavalt §-s 5 kehtestatud korrale.

§ 14. Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus ja selle andmine


(1) Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus (edaspidi HAREC kvalifikatsioonitunnistus) tõendab raadioamatööri teadmiste ja oskuste vastavust CEPT kvalifikatsioonitasemele ning annab õiguse taotleda vastavat amatöörraadiojaama tööluba riikides, kes tunnustavad CEPT soovitust T/R 61-02. Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teabe CEPT soovitust T/R 61-02 tunnustavate riikide kohta oma veebilehel.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

(2) HAREC kvalifikatsioonitunnistust on õigus anda raadioamatööri kvalifikatsiooniklassi A või B tunnistuse omanikule.


(3) HAREC kvalifikatsioonitunnistuse saamiseks tuleb esitada Tehnilise Järelevalve Ametile vabas vormis avaldus järgmiste andmetega:

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


1) ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünnikuupäev ja elukoht;
2) paragrahvi 3 lõike 5 punktis 1 või 3 nimetatud dokument.


(4) Tehnilise Järelevalve Amet võib nõuda avalduse esitajalt esitatud andmete kohta täpsustavat teavet ning teavitab soovijat ühe nädala jooksul alates avalduse saamisest avalduses esinevatest puudustest ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


(5) Tehnilise Järelevalve Amet otsustab HAREC kvalifikatsioonitunnistuse andmise 15 tööpäeva jooksul pärast kõikide nõutavate andmete esitamist.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


(6) HAREC kvalifikatsioonitunnistus edastatakse taotlejale kolme tööpäeva jooksul pärast HAREC kvalifikatsioonitunnistuse andmise otsuse tegemist posti teel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.


(7) HAREC kvalifikatsioonitunnistuse allkirjastab ja väljastab Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori volitatud Tehnilise Järelevalve Ameti ametnik rahvusvaheliselt tunnustatud vormil (lisa 2).

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


(8) Tehnilise Järelevalve Amet võib HAREC kvalifikatsioonitunnistuse andmisest keelduda, kui lõigetes 3 ja 4 nimetatud dokumentides on esitatud valeandmeid või kõik dokumentides esinevad puudused ei ole määratud tähtajaks kõrvaldatud.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


§ 15. Välisriigi kvalifikatsioonitunnistuse tunnustamine


(1) Tehnilise Järelevalve Amet tunnustab välisriigis vastavalt CEPT soovitusele T/R 61-02 antud HAREC kvalifikatsioonitunnistust.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


(2) HAREC kvalifikatsioonitunnistusega raadioamatöörile annab Tehnilise Järelevalve Amet vastava taotluse alusel amatöörraadiojaama tööloa töötamiseks Eesti Vabariigis kvalifikatsiooniklassile B omistatud õigustega, välja arvatud lõikes 3 nimetatud juhul.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


(3) Välisriigi raadioamatöör võib töötada Eesti Vabariigis kvalifikatsiooniklassile A omistatud õigustega pärast tõendamist, et tema kvalifikatsioon vastab § 9 lõikes 1 esitatud tingimustele, ja vastava amatöörraadiojaama tööloa saamist.

(31) Tehnilise Järelevalve Amet tunnustab välisriigis vastavalt CEPT soovitusele ECC/REC 05-06 või CEPT/ECC Raportile nr 89 välja antud algaja (NOVICE või ENTRY) kvalifikatsioonitunnistust.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


(32) Algaja (NOVICE või ENTRY) kvalifikatsiooniga raadioamatöörile annab Tehnilise Järelevalve Amet vastava taotluse alusel amatöörraadiojaama tööloa töötamiseks Eesti Vabariigis kvalifikatsiooniklassile D omistatud õigustega.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


(4) Vajadusel hindab ERAÜ eksamikomisjon välisriigi raadioamatööri teadmisi ja oskusi välisriigis omistatud kvalifikatsiooni tunnustamiseks või mittetunnustamiseks ja teistel käesolevas määruses sätestatud juhtudel.


(5) Tehnilise Järelevalve Amet võib tunnustada täielikult või osaliselt muid kui lõigetes 1 ja 31 nimetatud välisriigi kvalifikatsioonitunnistusi, kui nende andmise tingimused on kooskõlas käesolevas määruses sätestatuga.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


(6) Otsuse tegemiseks on Tehnilise Järelevalve Ametil õigus küsida täpsustavat teavet raadioamatööri kodumaal eksami sooritamise tingimuste kohta.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

3. peatükk
RAADIOSAGEDUSTE KASUTAMINE AMATÖÖRRAADIOSIDE OTSTARBEL

§ 16. Amatöörraadiojaama tööluba

(1) Amatöörraadiojaama tööluba annab õiguse kasutada amatöörraadiosagedusi raadiosideks.

(2) Amatöörraadiojaamade tööload liigitatakse vastavalt amatöörraadiojaama kasutusotstarbele järgmiselt:
1) isikliku kasutusega amatöörraadiojaama tööluba ( amateur radio licence) kvalifikatsiooniklassile A või B;
2) isikliku kasutusega amatöörraadiojaama tööluba kvalifikatsiooniklassile D;
3) ühiskasutusega amatöörraadiojaama tööluba;
4) amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööluba.


(3) Isikliku kasutusega amatöörraadiojaama tööluba raadioamatöörile kvalifikatsiooniklassiga A või B annab õiguse kasutada amatöörraadiojaama lühikülastuse ajal CEPT soovitust T/R 61-01 tunnustavates riikides, järgides selles riigis kehtestatud nõudeid amatöörraadiosidele. Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teabe CEPT soovitust T/R 61-01 tunnustavate riikide kohta oma veebilehel.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

(4) CEPT soovitusele T/R 61-01 vastava tööloaga välisriigi raadioamatöör võib töötada Eesti Vabariigis välisriigi tööloa alusel kuni kolm kuud kvalifikatsiooniklassile B omistatud õigustega, järgides käesoleva määruse ja CEPT soovituse T/R 61-01 nõudeid.

(5) Amatöörraadiojaama tööloa kehtivusaeg on 3 aastat, kui taotleja ei soovi lühemat tähtaega.

(6) Amatöörraadiojaama tööluba ei ole üleantav.

§ 17. Amatöörraadiojaama tööloa taotlemine

(1) Isikliku kasutusega amatöörraadiojaama tööluba ( amateur radio licence) on õigus taotleda isikul, kellele on omistatud raadioamatööri kvalifikatsioon.

(2) Ühiskasutusega amatöörraadiojaama tööloa taotlemisel peab raadiojaama eest vastutaval järelevaatajal olema kvalifikatsiooniklass A.

(3) Amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööloa taotlemisel peab raadiojaama eest vastutaval järelevaatajal olema kvalifikatsiooniklass A või B.


(4) Tööloa taotleja peab esitama Tehnilise Järelevalve Ametile taotluse. Tehnilise Järelevalve Amet avaldab taotluse vormid oma veebilehel.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

(5) Lõikes 4 nimetatud taotlusele tuleb lisada vajadusel järgmised dokumendid:
1) raadioamatööri kvalifikatsiooni tõendav dokument või
2) vastutava järelevaataja kvalifikatsiooni tõendav dokument ühiskasutusega amatöörraadiojaama, amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööloa taotlemisel;
3) raadioamatööri seadusliku esindaja kirjalik nõusolek, kui tööloa taotleja on noorem kui 16 aastat;
4) ERAÜ soovituskiri vastutava järelevaataja määramise kohta koos vastutava järelevaataja kirjaliku nõusolekuga amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööloa taotlemisel.


(6) Tehnilise Järelevalve Amet võib nõuda taotlejalt esitatud andmete kohta täpsustavat teavet ning teavitab taotlejat ühe nädala jooksul alates taotluse saamisest selles esinevatest puudustest ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

(7) Tehnilise Järelevalve Amet alustab tööloa taotluse menetlemist, kui tööloa taotleja on esitanud lõikes 4 nimetatud taotluse ja vajadusel lõigetes 5 ja 6 nõutud dokumendid ning tasunud riigilõivu.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

(8) Amatöörraadiojaama tööloal märgitud andmete muutumisel tuleb taotleda uut tööluba.

§ 18. Amatöörraadiojaama tööloa andmine


(1) Tehnilise Järelevalve Amet otsustab amatöörraadiojaama tööloa andmise 15 tööpäeva jooksul alates vormikohase taotluse ja kõikide vajalike andmete esitamisest.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

(2) Amatöörraadiojaama tööluba edastatakse taotlejale 3 tööpäeva jooksul pärast amatöörraadiojaama tööloa andmise otsuse tegemist posti teel, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tehnilise Järelevalve Amet avaldab amatöörraadiojaama tööloa vormid ja teabe antud amatöörraadiojaama töölubade kohta oma veebilehel.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


(3) Amatöörraadiojaama tööloa allkirjastab ja edastab Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori poolt volitatud ametnik.

(4) Amatöörraadiojaama tööloa andmisest võib keelduda, kui:

1) amatöörraadioseadet kavatsetakse kasutada Tehnilise Järelevalve Ameti tehnilise järelevalve teostamise statsionaarsete seadmete paiknemise piirkonnas;

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

2) paragrahvi 17 lõigetes 4 kuni 6 nimetatud dokumentides on esitatud valeandmeid või ei ole esitatud kõiki nõutud dokumente.

(5) Lõike 4 punktis 1 nimetatud piirkond määratakse vastavalt elektroonilise side seaduse § 14 lõike 4 alusel kehtestatud nõuetele.

(6) Ühiskasutusega amatöörraadiojaama tööluba väljastatakse juriidilisele isikule või ERAÜ-s registreeritud raadioklubile või raadioamatööride seltsile.

(7) Amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööluba antakse selle omanikule ja kuulub hoidmisele vastutava järelevaataja poolt.

(8) Amatöörraadiojaama tööluba vormistatakse turvapõhjaga dokumendiplangile.

§ 19. Amatöörraadiojaama tööloa pikendamine


(1) Amatöörraadiojaama tööloa kehtivusaja pikendamiseks peab tööloa omanik vähemalt üks kuu enne tööloa kehtivusaja lõppemist esitama Tehnilise Järelevalve Ametile vabas vormis taotluse järgmiste andmetega:

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

1) taotleja nimi;
2) kehtiva tööloa number;
3) kutsung;
4) soovitav pikendamise tähtaeg.

(2) Amatöörraadiojaama tööloa pikendamiseks on taotleja kohustatud tasuma riigilõivu.


(3) Tehnilise Järelevalve Amet otsustab tööloa pikendamise ühe kuu jooksul taotluse esitamisest ja riigilõivu tasumisest.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

(4) Tööloa pikendamisel väljastab Tehnilise Järelevalve Amet kehtival tööloal märgitud tingimustega uue tööloa kehtivusajaga kuni kolm aastat.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


§ 20. Amatöörraadiojaama tööloa kehtetuks tunnistamine ja peatamine

(1) Amatöörraadiojaama tööluba tunnistatakse kehtetuks:
1) kui tööloa omaniku tegevus on vastuolus õigusaktides sätestatud nõuetega või tööloal märgitud tingimustega;
2) tööloa omaniku taotluse alusel.


(2) Amatöörraadiojaama tööluba tunnistatakse kehtetuks Tehnilise Järelevalve Ameti otsusega. Uue tööloa andmisel tunnistatakse eelnev tööluba kehtetuks.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

(3) Tehnilise Järelevalve Ameti otsusest amatöörraadiojaama tööloa kehtetuks tunnistamise kohta teavitatakse loa omanikku posti teel või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


(4) Tööloaga antud õiguste rikkumise korral võib Tehnilise Järelevalve Amet peatada tööloa kasutamise. Enne tööloa peatamise otsuse tegemisest peab Tehnilise Järelevalve Amet kirjalikult teavitama tööloa omanikku tingimuse rikkumisest ja andma võimaluse arvamuse esitamiseks või rikkumise heastamiseks ühe kuu jooksul.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

(5) Kui tööloa omanik tekitab raadiohäireid, võib Tehnilise Järelevalve Amet kohe peatada tööloaga antud kasutusõiguse, arvestamata lõike 4 sätteid.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


§ 21. Raadiosageduste kasutamine

(1) Amatöörraadioside pidamisel tuleb järgida Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) põhikirja ja konventsiooni täiendavates raadioeeskirjades, ITU ja CEPT soovitustes, Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) soovitustes, «Elektroonilise side seaduses», «Rahvatervise seaduses» ja nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid.

(2) Amatöörraadioside pidamisel peavad raadiosagedusalad, saateliigid, kiirgusklassid ja saatevõimsused vastama lisas 3 toodud tehnilistele nõuetele.

(3) Amatöörraadiosides tuleb piirduda § 2 punktis 1 nimetatud eesmärkidega, täiendades neid vajadusel raadioamatööri isikut puudutavate andmetega.

(4) Amatöörraadiosides edastatavate raadiosõnumite sisu on avalik, välja arvatud amatöörkosmoseside raadiojaamade kontrollsignaalid.

(5) Amatöörraadiosides edastatakse raadiosõnumeid korrespondentidele vahetult, maapealsete amatöörvahendusraadiojaamade kaudu või avakosmoses paiknevate amatöör-kosmoseside raadiojaamade vahendusel.

(6) Amatöörraadiosides on lubatud edastada sihituseta või korrespondendita saateid:
1) raadiosaatja või antenni häälestamiseks raadiosagedusliku katsesignaali lühiajalise edastamisega antenni toitejuhtmesse koos antud amatöörraadiojaama kutsungi edastamisega;
2) amatöör-televisioonisaatja video- ja helikanali häälestamiseks testpildi või pildi- ja helisignaali lühiajalise edastamisega antenni toitejuhtmesse;
3) kõikidele raadioamatööridele määratud üldinformatsiooni edastamiseks;
4) raadioamatööridele määratud morsetähestiku õppe-treeningtekstide edastamiseks;
5) amatöörraadiomajakate poolt.

(7) Amatöörraadiojaama kasutamisel edastatakse amatöörraadiojaamale tööloaga kinnitatud kutsung iga kahepoolse raadioühenduse alguses ja lõpus või pikema saateaja kestel vähemalt kord iga 10 minuti järel ning samal tööliigil, mida kasutatakse antud raadioühenduse pidamisel.

(8) Sidepidamiseks hädaolukorras ja päästeoperatsioonil on lubatud kasutada amatöörraadiojaama raadiosagedustel väljaspool lisas 3 toodud raadiosagedusalasid ainult hädaolukorra lahendamise eest vastutava ametkonna juhi või tema poolt volitatud isiku korraldusel tema poolt määratud raadiosagedustel ja ainult tema poolt määratud kutsungiga. Raadioamatöör peab 7 tööpäeva jooksul pärast sidepidamise lõppu esitama sellekohase teatise posti või e-posti teel Tehnilise Järelevalve Ametile.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

(9) Amatöörraadiojaama tööloa omanik või amatöörvahendusraadiojaamale, amatöörraadiomajakale, raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplektile või ühiskasutusega amatöörraadiojaamale määratud vastutav järelevaataja vastutab täielikult antud amatöörraadiojaama säilimise, tehnilise korrasoleku ning sihipärase ja ohutu kasutamise eest.

(10) Amatöörraadiojaama tööloa omanik või vastutav järelevaataja on kohustatud viivitamatult katkestama amatöörraadiojaama saated, kui on kindlaks tehtud amatöörraadiojaama väärkasutamine või ilmneb reaalne väärkasutamise oht.

(11) Ühiskasutusega amatöörraadiojaama on õigus kasutada raadiosideks rohkem kui ühel raadioamatööril ainult vastutava järelevaataja juuresolekul ja järgides vastutavale järelevaatajale omistatud raadioamatööri kvalifikatsiooniklassist tulenevaid tehnilisi nõudeid.

(12) Amatöörraadiojaama ajutine kasutamine väljaspool registreeritud asukohta kestusega üle kuue kuu on keelatud. Ajutise kasutamise tunnuseks on eraldusmärgi «/» (murd) ja raadioside toimumispaigale vastava piirkondlikku jaotust tähistava numbri lisamine oma amatöörraadiojaama kutsungi järele.

(13) Amatöörraadiojaama antenn koos toitejuhtmete ning toestus- ja kinnituselementidega peab olema valmistatud ja püstitatud nii, et oleks välditud juhuslik kokkupuude raadiosagedusliku kõrgpinge all olevate osadega.

(14) Amatöörraadiojaama antenni või selle toiteliini ei ole lubatud ühendada eluohtliku pingega alalis- või vahelduvpinge allikaid.

(15) Amatöörraadioside pidamisel ei tohi amatöörraadiojaama mitteioniseeriva kiirguse tase ületada sotsiaalministri poolt kehtestatud piirväärtusi.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 22. Enne 21.06.2004. a omistatud kvalifikatsioon ja väljastatud kvalifikatsioonitunnistused

(1) Enne 21.06.2004. a omistatud raadioamatööri kvalifikatsiooniklasside õigused võrdsustatakse uute kvalifikatsiooniklasside õigustega järgmiselt:
1) kvalifikatsiooniklass A võrdsustatakse § 3 lõike 3 punktis 1 nimetatud kvalifikatsiooniklassiga A;
2) kvalifikatsiooniklass B võrdsustatakse § 3 lõike 3 punktis 2 nimetatud kvalifikatsiooniklassiga B. Kvalifikatsiooniklassi A saamiseks peab seda taotlev kvalifikatsiooniklassiga B raadioamatöör sooritama ainult eksami teoreetilise osa käesolevas määruses sätestatud korras;
3) kvalifikatsiooniklass C võrdsustatakse § 3 lõike 3 punktis 2 nimetatud kvalifikatsiooniklassiga B.

(2) Enne 21.06.2004. a antud raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistused jäävad kehtima.


(3) Enne 21.06.2004. a antud raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistused (HAREC) vahetatakse välja käesoleva määruse nõuetele vastava tunnistuse vastu Tehnilise Järelevalve Ametile vabas vormis esitatud avalduse alusel.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


§ 23. Eksamikomisjonide koosseis ja kvalifikatsioonieksami teoreetilise osa ainevaldkondade temaatika nimekiri


(1) Paragrahvi 4 lõike 2 alusel kinnitatud eksamikomisjonide koosseis kehtib Tehnilise Järelevalve Ameti vastavas käskkirjas märgitud tähtaja lõpuni, kui puudub käskkirja muutmise aluseks § 4 lõikes 6 nimetatud asjaolu.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


(2) Paragrahvi 6 lõike 1 alusel kinnitatud kvalifikatsioonieksami teoreetilise osa ainevaldkondade temaatika nimekiri kehtib Tehnilise Järelevalve Ameti vastava käskkirja kehtetuks tunnistamiseni.

[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]


§ 231. Raadiosagedusvahemiku kasutusele võtmine

Lisas 3 sätestatud raadiosagedusvahemik 70,140–70,300 MHz võetakse kasutusele pärast vastava muudatuse tegemist Eesti raadiosagedusplaani.

[RTL 2007, 91, 1510 – jõust. 3.12.2007]

§ 24. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

1 Määruses on arvestatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) põhikirja ja konventsiooni täiendavate raadioeeskirjade artikliga 25 (Amateur services ), Euroopa Postside ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (CEPT) soovitustega T/R 61-01 (CEPT Radio Amateur Licence), T/R 61-02 (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate), ECC/REC 05-06 (CEPT Novice Radio Amateur Licence ), ECC/REC 05-05 (Early access for the Amateur service to the band 7100–7200 kHz), ECC/REC 62-01 (Use of the band 135.7–137.8 kHz by the Amateur Service) ja ECC raportiga 89 (A Radio Amateur Entry Level Examination and Licence ) ning Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) soovitustega.

[RTL 2007, 91, 1510 – jõust. 3.12.2007]

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 «Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste kasutamise kord»
lisa 1
[RTL 2008, 26, 383 – jõust. 5.04.2008]

Eesti Raadioamatööride Ühing

P/k 125, 10502 Tallinn

e-post: erau@erau.ee

RAADIOAMATÖÖRI

KVALIFIKATSIOONITUNNISTUS

Nr ES ..... / ...................................................

               [raadioamatööri nimi ja isikukood]

on edukalt sooritanud raadioamatööri kvalifikatsioonieksami.

Eksamil näidatud teadmiste ja praktiliste oskuste põhjal on temale omistatud raadioamatööri kvalifikatsiooniklass:

 

Tunnistuse omanikul on õigus taotleda amatöörraadiojaama tööluba ning kvalifikatsiooniklassi A või B omanikul «Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistust» (HAREC).

 

Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori käskkirjaga nr  «......» ......................... 200.... a

kinnitatud eksamikomisjon:

Esimees ................................. ................................. .................................
  (nimi) (kutsung) (allkiri)
Liikmed .................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

  (nimi) (kutsung) (allkiri)

«......» ............................. 200.... a

.....................................................................

(kuupäev)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 «Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste kasutamise kord»
lisa 2
[RTL 2008, 38, 543 – jõust. 19.05.2008]

RAADIOAMATÖÖRI HARMONEERITUD KVALIFIKATSIOONITUNNISTUS (HAREC) CEPT soovituse T/R 61-02 alusel

HARMONISED AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE (HAREC)
based on CEPT Recommendation T/R 61-02

CERTIFICAT D’EXAMEN RADIOAMATEUR HARMONISE (HAREC)
délivré sur la base de la Recommandation de la CEPT T/R 61-02

HARMONISIERTE AMATEURFUNK-PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG (HAREC)
nach CEPT Empfehlung T/R 61-02

Tehnilise Järelevalve Amet tõendab, et selle tunnistuse omanik on edukalt sooritanud raadioamatööri kvalifikatsioonieksami, mis vastab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) poolt kehtestatud nõuetele ja CEPT soovituses T/R 61-02 (HAREC) nimetatud eksami nõuetele. Tunnistuse omanikul on õigus taotleda CEPT kvalifikatsiooniklassile vastavat amatöörraadiojaama tööluba riikides, kes tunnustavad soovitust T/R 61-02.
1. Estonian Technical Surveillance Authority declares herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC).
2. Direction Estonienne de la Surveillance Technique certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen de radioamateur conformément au règlement de l’Union internationale des télécommunications (UIT). L’épreuve en question correspond à l’examen décrit dans la Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC).
3. Estnische Technische Amt erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der in der CEPT-Empfehlung T/R 61-02 (HAREC) beschriebenen Prüfung.
4. Tunnistuse omaniku nimi ja isikukood / Holders name and PIC / Nom du titulaire / Name des Inhabers
.......................................................................................................................................................
Sünniaeg / Date of birth / Date de naissance / Geburtsdatum
.......................................................................................................................................................
Täiendavat teavet selle tunnistuse kohta annab Tehnilise Järelevalve Amet, kelle kontaktandmed on toodud allpool.
5. Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing Administration as indicated below.
Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes à l’Autorité nationale compétente mentionnée ci-dessous.
Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die ausstellende, nachfolgend genannte Verwaltung richten.
Tehnilise Järelevalve Amet / Estonian Technical Surveillance Authority / Direction Estonienne de la Surveillance Technique / Estnische Technische Amt
Aadress / Address / Adresse / Anschrift: Sõle 23A, 10614 Tallinn, Estonia
Telefon / Telephone / Téléphone: +372 667 2000
Telefaks / Telefax / Téléfax: +372 667 2001
e-mail: info@tja.ee
internet: http://www.tja.ee
 
Volitatud ametiisiku nimi /
Name of authorized official /
Nom / Name
 
Volitatud ametiisiku allkiri /
Signature of authorized official /
Signatore / Unterschrift
Pitser / Official stamp / Cachet
Officiel / Offizieller Stempel
 
(Väljaandmise koht ja kuupäev / Place and date of issue /
Lieu et date d’émission / Ort und Ausstelldatum).

[RTL 2008, 38, 543 – jõust. 19.05.2008]

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 «Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste kasutamise kord»
lisa 3
[RTL 2007, 91, 1510 – jõust. 3.12.2007]

AMATÖÖRRAADIOSIDE RAADIOSAGEDUSALAD, SAATELIIGID, KIIRGUSKLASSID JA SUURIMAD SAATEVÕIMSUSED

Raadiosagedusala 1) 2)

Saateliik

Amatöörraadiojaama suurim lubatud väljundvõimsus 3)

Raadio-
telegraaf (CW)

Raadio-
telefon (PHONE)

Digitaal-
side (MGM)

Amatöör-
televisioon (ATV)


Raadioamatöörile omistatud kvalifikatsiooniklass

A
B
D
135,7–137,8 kHz 4)
×
×
20 dBW 5) 20 dBW 5)
1810–1850 kHz

1850–1955 kHz 4)

×

×

×

×

30 dBW

30 dBW 6)

20 dBW

20 dBW 6)

3500–3800 kHz
7000–7100 kHz
×
×
×
30 dBW 20 dBW
7100–7200 kHz 4) 7) 8)
×
×
×
  20 dBW 20 dBW
10 100–10 150 kHz 4)
×
×
30 dBW 20 dBW
14 000–14 350 kHz
18 068–18 168 kHz
21 000–21 450 kHz
24 890–24 990 kHz
×
×
×
30 dBW 20 dBW
28 000–29 700 kHz
×
×
×
30 dBW 20 dBW 10 dBW
50,0–52,0 MHz 4) 9)
×
×
×
30 dBW 20 dBW 10 dBW 10)
70,140–70,300 MHz 4)
×
×
×
20 dBW 20 dBW 10 dBW
144,0–146,0 MHz
×
×
×
30 dBW 20 dBW 10 dBW
432,0–438,0 MHz 11)
×
×
×
×
30 dBW 20 dBW 10 dBW
1,24–1,30 GHz 4)
×
×
×
×
20 dBW 12) 20 dBW 10 dBW
2,30–2,45 GHz 4)
5,65–5,85 GHz 4)
10,00–10,50 GHz 4)
×
×
×
×
20 dBW 12) 20 dBW
24,0–250,0 GHz 2)

Raadiosagedusalad, saateliigid ja suurimad saatevõimsused määratakse tööloaga

Fikseeritud sageduskanalid
raadiosagedusalas
50,0 MHz – 10,5 GHz 2) 13) 14)

Amatöörraadiomajaka ja -vahendusraadiojaama saateliigid ning suurimad efektiivsed kiirgusvõimsused määratakse tööloaga

Täpsustavad nõuded:
1) sõltuvalt kasutatavast kiirgusklassist peab tabelis näidatud raadiosagedusalades järgima Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) 1. regiooni sageduskavas esitatud soovitusi erinevate saateliikide kasutamisel;
2) lubatud raadiosagedusalad ja nende kasutusrežiimid on esitatud Eesti raadiosageduste plaanis;
3) tabelis on näidatud raadiosagedusliku kandesignaali suurim võimsus (pZ). Saatevõimsuse määramisel tippvõimsuse (pX) järgi on tabelis näidatud võimsus lubatud ainult raadiosagedusliku kandesignaali vähendamisel vähemalt 6 dB;
4) amatöörraadioside selles raadiosagedusalas on sekundaarse kasutusrežiimiga. Sekundaarse kasutusrežiimiga raadiosideteenistuse raadioseadmeid ei kaitsta teiste raadioseadmete poolt põhjustatud häirete eest ja nende raadioseadmete kasutamine ei tohi tekitada häireid primaarset kasutusrežiimi omavatele raadiosideteenistustele;
5) vastavalt CEPT soovitusele T/R 62-01 on lubatud efektiivne kiirgusvõimsus kuni 1 W e.r.p.;
6) lubatud efektiivne kiirgusvõimsus on kuni 10 W e.r.p.;
7) amatöörraadioside selles raadiosagedusalas on primaarse kasutusrežiimiga alates 29.03.2009;
8) vastavalt CEPT soovitusele ECC/REC 05-05 on sagedusalas 7100 kuni 7200 kHz lubatud efektiivne kiirgusvõimsus kuni 24 dBW e.r.p.;
9) piirkondades, kus amatöörraadioside võib raadiosagedusalas 50,0–52,0 MHz põhjustada häireid televisioonikanalite E2 või R1 eetrivastuvõtule, on amatöörraadioside nimetatud raadiosagedusalas TV programmi eetrisoleku ajal keelatud;
10) kvalifikatsiooniklassiga D raadioamatööril on lubatud kasutada ainult raadiosagedusala 50,20–52,00 MHz;
11) amatöörkosmoseside on raadiosagedusalas 435,0–438,0 MHz sekundaarse kasutusrežiimiga;
12) kiirgusklassides A1A (pZ), F1B (pZ) ja J3E (pX) on lubatud saatevõimsus kuni 30 dBW, kui antenni kiirgusdiagrammi peasuuna tõusunurk horisondile on vähemalt 10º;
13) amatöörraadiomajaka ja -vahendusraadiojaama registreerimisel eraldatakse raadiosageduskanalid vastavalt IARU 1. regiooni raadiosageduskanalite koordineerimise kavale;
14) on lubatud efektiivne kiirgusvõimsus antenni kiirgusdiagrammi peasuunas kuni 20 dBW e.r.p. Eriotstarbelisel suunatud antennisüsteemiga amatöörraadiomajakal on lubatud efektiivne kiirgusvõimsus antenni kiirgusdiagrammi peasuunas kuni 30 dBW.

[RTL 2007, 91, 1510 – jõust. 3.12.2007]

/otsingu_soovitused.json