Teksti suurus:

Surveseadme tehnilise kontrolli teostamise kord ja sagedus

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2011
Avaldamismärge:

Surveseadme tehnilise kontrolli teostamise kord ja sagedus

Vastu võetud 24.03.2005 nr 35
RTL 2005, 37, 525
jõustumine 08.04.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.05.2008RTL 2008, 38, 54219.05.2008

Määrus kehtestatakse «Surveseadme ohutuse seaduse» § 27 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Käesolevas määruses sätestatakse tehnilise kontrolli kord ja sagedus:
  1) registreeritavale surveseadmele;
  2) ainult Eestis kasutatavale gaasiballoonile, millele ei kohaldata majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. mai 2004. a määrust nr 139 «Transporditavate surveseadmete nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning nõuded tehnilisele kontrollile».

  (2) Käesolevas määruses sätestatu ei piira lõike 1 punktis 2 nimetatud õigusakti nõuetele vastavate transporditavate surveseadmete turule laskmist ja kasutamist.

§ 2.   Tehniline kontroll

  (1) Surveseadmele tuleb teha tehniline kontroll käesolevas määruses sätestatud korras ning «Surveseadme ohutuse seaduses» ja käesolevas määruses ettenähtud juhtudel.

  (2) Surveseadme tehnilise kontrolli teostamiseks tuleb esitada vastav taotlus tehnilise kontrolli teostajale vähemalt 10 päeva enne korralise tehnilise kontrolli tähtpäeva saabumist või erakorralise tehnilise kontrolli vajaduse tekkimisel.

  (3) Surveseadme tehnilise kontrolli taotleja peab kindlustama vajalikud tingimused tehnilise kontrolli ohutuks teostamiseks.

  (4) Tehnilise kontrolli teostaja võib surveseadme tehnilise kontrolli korraldamisel arvestada surveseadme omaniku või kasutaja poolt korraldatud seadme tehnilise seisukorra hindamiseks tehtud ekspertiise, tehnilisi uuringuid, katseid ja mõõtmisi, kui tehnilise kontrolli teostaja hindab need toimingute tulemused usaldusväärseks.

2. peatükk REGISTREERITAVA SURVESEADME TEHNILINE KONTROLL 

§ 3.   Tehnilise kontrolli toimingud

  Tehnilise kontrolli käigus tehakse käesolevas määruses sätestatud juhtudel järgmised toimingud:
  1) visuaalne uuring, mille käigus tehakse kindlaks, kas surveseadme ja selle elemendid on seest- ja väljastpoolt korras;
  2) survekatse, mille käigus tehakse kindlaks, kas surveseadme elemendid on piisavalt tugevad ja nendevahelised liited tihedad;
  3) kasutuskontroll, mille käigus tehakse kindlaks, kas surveseadme kasutamine on ohutu.

§ 4.   Korraline tehniline kontroll

  (1) Esimene korraline tehniline kontroll tehakse pärast surveseadme paigaldamist ja enne kasutusele võtmist või kui asjakohane, siis ainult enne kasutusele võtmist.

  (2) Esimese korralise tehnilise kontrolli käigus tehakse kindlaks, kas surveseadme kasutuselevõtmine ja kasutamine on ohutu, sealhulgas kontrollitakse, kas:
  1) abiseadmed, juhtimis-, kontroll- ja kaitseseadmed on tehniliselt korras ja toimivad;
  2) torustikud on tehniliselt korras ja seadet võib nendega ühendada;
  3) surveseade vastab kaasasoleva dokumentatsiooni ja märgistuse alusel «Surveseadme ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
  4) surveseade on paigaldatud kasutuskohale tehnilise kontrolli teostaja poolt heakskiidetud projekti või valmistaja poolt kaasaantud paigaldusjuhiste kohaselt.

  (3) Esimese korralise kontrolli puhul visuaalset uuringut ja survekatset ei tehta, kui need on tehtud valmistamise käigus.

  (4) Edaspidistel surveseadme korralistel tehnilistel kontrollidel tehakse surveseadme kasutuskontroll, visuaalne uurimine ja survekatse. Kui surveseadme tehnilist olukorda ei saa visuaalse uurimise ja survekatsega kindlaks teha või kui need ei ole piisavad, võib teha täiendavaid tehnilisi uuringuid.

§ 5.   Erakorraline tehniline kontroll

  (1) Erakorraline tehniline kontroll tuleb teha «Surveseadme ohutuse seaduse» § 27 lõikes 3 sätestatud juhtudel.

  (2) Pärast surveseadmetööde tegemist tuleb teha erakorraline tehniline kontroll, kui nende tööde käigus remonditi keevituse teel surveseadme rõhualuseid elemente (kamber, trummel, kollektor jne) või ehitati surveseade ümber.

  (3) Erakorralise tehnilise kontrolli käigus tehakse vastavalt vajadusele käesoleva määruse §-s 3 nimetatud kontrolli toimingud.

§ 6.   Surveseadme korralise tehnilise kontrolli sagedus

  (1) Surveseadmele tuleb teha korraline tehniline kontroll tabelis toodud perioodsusega:

  Tabel

Nr Surveseadme liik
Kasutuskontroll
(aasta)
Visuaalne uurimine
(aasta)
Survekatse
(aasta)
1. Auru-, kuumavee- või vedelikukatel
1
4
8
2. Surveanum, välja arvatud allpool eraldi nimetatud
2
4
8
2.1. Maapealne küttegaasi surveanum
2
12
12
2.2. Maa-alune küttegaasi surveanum
2
8
8
2.3. Külmutusseadme surveanum
2
121
2.4. Vaakumisolatsiooniga krüogeenivedeliku surveanum
2
8
2.5. Veeldatud süsihappegaasi surveanum
2
8
2.6. Lubja- ja tsemenditoodete autoklaav
1
2
8
3. Torustikud
2
4. Ohtliku vedeliku paikne mahuti:
4.1. Kaheseinalise konstruktsiooniga
1
12
4.2. Üheseinalise konstruktsiooniga2
1
4
  Ohtliku vedeliku veoanum3
1
3
6


1 Survekatset ei tehta, kui anuma tihedus ja tugevus on tõestatud teiste katsemeetoditega.
2 Esimene visuaalne uuring ja survekatse tehakse 10 aasta pärast esimest korralist kontrolli.
3 «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe «ADR» (RT II 1996, 29, 104) nõuetele vastavate anumate kontrolli sagedus on määratud ADR reeglitega.

  (2) Olenevalt surveseadme tehnilisest seisukorrast, kasutustingimustest ja eelmise tehnilise kontrolli tulemustest, võib tehnilise kontrolli teostaja tabelis 1 toodud korralise tehnilise kontrolli toimingu tähtaega kuni 12 kuud lühendada või pikendada.

  (3) Arvestamata lõikes 1 sätestatud sagedusi, võib registreeritava surveseadme tehnilist kontrolli teha tehnilise kontrolli teostaja poolt heakskiidetud surveseadme hoolduskavas sätestatud sagedusel. Tehnilise kontrolli teostaja teavitab Tehnilise Järelevalve Ametit surveseadmest, mille puhul tehnilise kontrolli sagedust määratakse hoolduskavaga.
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]

§ 7.   Tehnilise kontrolli vormistamine

  (1) Tehnilise kontrolli teostaja vormistab tehnilise kontrolli tulemused tehnilise kontrolli protokollis. Tehnilise kontrolli protokolli üks eksemplar tuleb anda surveseadme omanikule.

  (2) Tehnilise kontrolli protokoll peab sisaldama:
  1) surveseadme andmeid;
  2) surveseadme omaniku andmeid;
  3) tehnilise kontrolli liiki, toimingut (toiminguid) ja tegemise aega;
  4) tehnilise kontrolli tulemust;
  5) järgmise tehnilise kontrolli tähtaega;
  6) tehnilist kontrolli teostanud isiku ametinimetust, nime ja allkirja;
  7) tehnilise kontrolli juures viibinud surveseadme kasutamise järelevaataja nime ja allkirja.

3. peatükk GAASIBALLOONI TEHNILINE KONTROLL 

§ 8.   Kohaldamisala

  (1) Käesolevas peatükis sätestatud nõudeid kohaldatakse gaasiballooni tehnilisele kontrollile.

  (2) Käesolevas peatükis sätestatud nõudeid ei kohaldata sõidukisse püsivalt paigaldatud balloonile (toite-, jahutussüsteemi või muu seadme balloonile).

  (3) Käesolevas peatükis kasutatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. mai 2004. a määruse nr 139 «Transporditavate surveseadmete nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning nõuded tehnilisele kontrollile» mõisteid seal kasutatud tähenduses.

§ 9.   Tehniline kontroll

  (1) Ballooni tehniline kontroll seisneb tehnilise kontrolli teostaja poolt heakskiidetud ülevaatuspunkti pistelises kontrollis.

  (2) Pistelist kontrolli tehakse vähemalt kaks, kuid mitte sagedamini kui neli korda aastas. Pisteliste kontrollide käigus kontrollib tehnilise kontrolli teostaja ülevaatuspunkti poolt kontrollitud balloonidest kuni 5%, kuid mitte vähem kui kahe ballooni nõuetele vastavust.

  (3) Tehnilise kontrolli teostaja hindab ballooni ülevaatuspunkti heakskiitmisel, kas ülevaatuspunktis on kõik ballooni tehnilise kontrolli tegemiseks vajalikud vahendid ja seadmed, kas ülevaatuspunkti töötajad on vajaliku väljaõppega ning kas ülevaatuspunkti töökorraldus tagab piisava usaldusväärsuse ballooni kontrolli tulemuste suhtes.

  (4) Paragrahvi 10 lõikes 2 nimetatud märgistus peab olema tehnilise kontrolli teostaja poolt heaks kiidetud.

§ 10.   Ülevaatuspunkti toimingud

  (1) Arvestades «Surveseadme ohutuse seaduse» § 15 lõikes 1 sätestatut, tuleb nõuetele mitte vastavad ja ohtlikud balloonid kontrollipunkti poolt välja praakida. Sellist ballooni võib taas kasutusele võtta üksnes siis, kui pärast selle remonti tuvastatakse vastava kontrolli käigus ballooni nõuetele vastavus.

  (2) Kontrolli läbinud balloonid varustab ülevaatuspunkt vastava märgistusega, millel kajastatakse vähemalt kontrollimise aeg, järgmine kontrollimise tähtaeg ning andmed kontrolli teostaja kohta. Väljapraakimisel tehakse balloonile vastav märgistus nii, et ballooni edasine kasutamine oleks välistatud. Ballooni, millel puudub kontrollimise märgistus või mille kontrollitähtaeg on ületatud, ei tohi täita.

  (3) Ballooni (välja arvatud atsetüleeniballoon) kontrollimisel tuleb teha järgmised toimingud:
  1) ballooni sise- ja välispinna visuaalne kontrollimine;
  2) balloonide massi ja mahutavuse kontrollimine;
  3) veesurvekatse.

  (4) Atsetüleeniballooni kontrollimisel tuleb teha järgmised toimingud:
  1) ballooni välispinna visuaalne uuring;
  2) poorse massi kontrollimine.

  (5) Pärast atsetüleeniballooni poorse massi seisundi kontrollimist tuleb iga balloon varustada järgmiste andmetega:
  1) poorse massi kontrollimise aasta ja kuu;
  2) märgis, mis kinnitab poorse massi kontrollimist (12-mm läbimõõduga märgis tähtedega Pm).

  (6) Poorse massiga täidetud atsetüleeniballoonile tehakse survekatse lämmastikuga rõhul 35 bar. Katsetamiseks kasutatava lämmastiku puhtus peab olema mahuliselt vähemalt 97%.

§ 11.   Ballooni kontrolli perioodsus

  (1) Ballooni kontrolli tuleb teha enne selle järjekordset täitmist arvestades asjakohastes standardites sätestatud sagedusel. Standardite puudumisel tuleb ballooni kontroll teha järgneva perioodsusega:
  1) kaks aastat, kui balloonis on sööbiv gaas või boortrifluoriid, vääveldioksiid, väävelfluoriid, lämmastikmonoksiid või volframheksafluoriid;
  2) kümme aastat, kui ballooni maht on kuni 150 liitrit ja selle sisuks on propaan, propeen, butaan, buteen, veeldatud lämmastik, argoon, heelium, neoon, krüptoon, mittepõlev, mittemürgine, mittesööbiv, halogeenitud süsivesinik, mille kriitiline temperatuur on üle +70 °C, või nende segu;
  3) viis aastat, kui balloonis on mõni muu gaas peale punktides 1 ja 2 nimetatu;
  4) armeeritud klaasplastist või alumiiniumist valmistatud balloonidele vastavalt tootja või vastavushindamisasutuse poolt märgitud perioodsusega.

  (2) Atsetüleeniballoonide liikumatu monoliitse täidismassi seisundit tuleb kontrollida pärast esmast kasutuselevõttu mitte hiljem kui kahe aasta järel, edaspidi iga kümne aasta järel.

4. peatükk LÕPPSÄTE 

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandusministri 28. juuni 2002. a. määrus nr 31 «Surveseadme tehnilise kontrolli teostamise kord ja sagedus» tunnistatakse kehtetuks.

/otsingu_soovitused.json