Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 “Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri¹” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.05.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 39, 555

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 “Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri¹” muutmine

Vastu võetud 13.05.2008 nr 38

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 14 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruses nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri1» (RTL 2004, 27, 445; 2007, 49, 894) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määrus reguleerib M, N, O ja L kategooria sõidukite (edaspidi sõiduk) ja sõiduki osade, seadmete, süsteemide ja varustuse (edaspidi toode) tüübikinnitust.»;

2) paragrahvi 2 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 14) riiklik tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus tüübitunnustamise, esitatud dokumentide, tüübikatsetuste, ekspertiiside või kontrollimiste alusel tunnistab, et sõiduki või toote tüüp vastab määruse nõuetele. Mõiste hõlmab ka üksiksõiduki kinnitust;»;

3) paragrahvi 2 punkt 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 20) toodangu järelevalve on tegevus, millega kontrollitakse, kas sõidukid või tooted, millele ARK on omistanud tüübikinnituse, vastavad tüübikinnitusega määratud andmetele;»;

4) paragrahvi 2 punkt 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 22) tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena liikmesriik tunnistab, et sõiduki või toote tüüp vastab asjakohastele haldusnormidele ja tehnilistele nõuetele ning omistab sõiduki või toote tüübile kas EÜ tüübikinnituse või E tüübikinnituse või riikliku tüübikinnituse;»;

5) paragrahvi 2 punkt 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 26) väikeseeria sõiduk on sõiduk, mida toodetakse piiratud koguses ja mille tüübile on omistatud väikeseeria tüübikinnitus;»;

6) paragrahvi 2 punkt 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 27) üksiksõiduki kinnitus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus esitatud dokumentide, katsetuste, ekspertiiside või kontrollimiste alusel tunnistab, et konkreetne sõiduk vastab määruse nõuetele ja omistab sõidukile üksiksõiduki kinnituse;»;

7) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

« 31) töökorras sõiduki mass (edaspidi tühimass) on koormata, kerega ja haakeseadmega (veduki korral) sõiduki või kabiiniga runga (haakeseadmega või haakeseadmeta) mass, kui valmistaja ei ole seda lõpuni ehitanud ja mis sisaldab: õlide, kütuse (90% kütusepaagi mahust), tööriistade, varuratta (kui on paigaldatud), juhi (75 kg), jahutusvedeliku ja 100% kõigi teiste vedelike, v.a kasutatud vee, massi. Bussidel sisaldab töökorras sõiduki mass meeskonna liikmete massi (75 kg igaüks), kui neile on ette nähtud istekoht sõidukis. L kategooria sõidukil ei sisalda töökorras sõiduki mass juhi massi (75 kg);
32) tuletatud mass on tühimass, millest on lahutatud juhi mass (75 kg) ja millele on liidetud mass 100 kg.»;

8) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Nõuded sõiduki või toote riiklikuks tüübikinnituseks on toodud lisades 2 kuni 9. Lisa 2 tabelites B ja C toodud E-reeglite kohaselt omistatud tüübikinnitused loetakse võrdväärseks alternatiiviks lisades 2, 3, 4, 5, 6 ja 9 toodud määruste või direktiivide kohaselt omistatud tüübikinnitustele vastavalt rakendusalale. Lisa 7 tabelis B toodud E-reeglite kohaselt omistatud tüübikinnitused loetakse võrdväärseks alternatiiviks lisades 7 ja 8 toodud määruste või direktiivide kohaselt omistatud tüübikinnitustele vastavalt rakendusalale. Arvestada tuleb määruste, direktiivide ja E-reeglite muudatuste ja parandustega ning nendes toodud rakendusaegadega. Sõidukitel, millel on elektriajam ja puudub sisepõlemismootor, ei kehti sisepõlemismootoritega sõidukitele kehtestatud heitmete ja müra nõudeid.»;

9) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) M, N ja O kategooria sõiduki ja selle toodete EÜ tüübikinnitusel rakendatakse direktiivi 70/156/EMÜ artiklites 3 ja 4 toodud menetlust ja IV lisas toodud nõudeid. L kategooria sõiduki ja selle toodete EÜ tüübikinnitusel rakendatakse direktiivi 2002/24/EÜ II peatükis toodud menetlust ja I lisas toodud nõudeid. Toodete E tüübikinnitusel rakendatakse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a «Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppes» toodud menetlust ja E-reeglites toodud nõudeid.»;

10) paragrahvi 3 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Tüübikinnituseks vajalikke ekspertiise või kontrollimisi teostab ARK poolt tunnustatud katsekoda või ekspert, võimaluse korral ARK ise. Ekspertiiside või kontrollimiste tulemuste kohta koostatakse akt.»;

11) paragrahvi 3 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Tüübikinnituse nõuete täitmisel omistab ARK sõiduki või toote tüübile tüübikinnituse. Tüübikinnituse nõuete mittetäitmisel keeldub ARK tüübikinnituse omistamisest ja väljastab lisade 10–13 kohase tunnistuse 30 kalendripäeva jooksul pärast § 4 lõikes 8 või 9 toodud dokumentide esitamist.»;

12) paragrahvi 3 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Tüübikinnituseks vajalike tüübikatsetuste, ekspertiiside või kontrollimiste kulud katab tüübikinnituse taotleja, kui neid teostab tunnustatud katsekoda või tunnustatud ekspert.»;

13) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M ja N kategooria sõidukid, alates 1. jaanuarist 2001. a esmaregistreeritud O kategooria sõidukid, alates 1. jaanuarist 2004. a esmaregistreeritud L kategooria sõidukid, mida soovitakse kanda liiklusregistrisse;»;

14) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) punktis 2 toodud sõidukid pärast nende ümberehitust, kui sellega muutusid tüübikinnitusega määratud andmed.»;

15) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse lausetega järgmises sõnastuses:

«M, N ja O kategooria sõiduki ja selle toodete riiklikul tüübikinnitusel rakendatakse direktiivi 70/156/EMÜ artiklites 3 ja 4 toodud menetlust. L kategooria sõiduki ja selle toodete riiklikul tüübikinnitusel rakendatakse direktiivi 2002/24/EÜ II peatükis toodud menetlust.»;

16) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Lõike 1 punktis 2 nimetatud liiklusregistrisse kantav sõiduk peab kas kuuluma tüüpi, mis omab kehtivat riiklikku tüübikinnitust või omama üksiksõiduki kinnitust.»;

17) paragrahvi 4 lõiget 8 täiendatakse punktidega 3, 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« 3) kui sõidukitüübile ei ole omistatud EÜ tüübikinnitust, tuleb avaldusele lisada käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud menetluseks direktiivi 70/156/EMÜ lisas I nimetatud andmed;
4) tüübivastavuse tunnistust alla kirjutama volitatud isikute nimed, ametid ja allkirja näidised;
5) vajaduse korral juhendid, fotod, joonised, skeemid, arvutused jms sõiduki kohta.»;

18) paragrahvi 4 lõike 9 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) avaldus, millele tuleb lisada käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud menetluseks direktiivi 70/156/EMÜ lisas I nimetatud andmed;»;

19) paragrahvi 5 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Seerialõpu sõiduki registreerimine»;

20) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Seerialõpu sõiduki registreerimiseks peab valmistaja või tema ametlik esindaja esitama ARK-le avalduse, mis peab sisaldama põhjuseid, miks sõidukid ei vasta uutele tehnilistele nõuetele. Avalduses tuleb näidata konkreetsed sõidukid (sh VIN koodid), mida soovitakse registreerida seerialõpu sõidukitena.»;

21) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Seerialõpu sõiduki registreerimise võimalus kehtib L kategooria sõidukitele ning komplektsetele M, N ja O kategooria sõidukitele 12 kuud ning komplekteeritud M, N ja O kategooria sõidukitele 18 kuud pärast selle sõidukitüübi tüübikinnituse kehtetuks muutumist, s.t kuupäevast, kui rakendub sõiduki esmaregistreerimise keeld.»;

22) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 toodud sõidukitele pärast nende ümberehitust, kui sellega muutusid tüübikinnitusega määratud andmed;»;

23) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Pidurisüsteemi või juhtimisseadmete ümberehitust võivad teostada ainult sõiduki valmistaja või tema ametlik esindaja, kes peab kinnitama, et tema poolt ümberehitatud sõiduk vastab kehtivatele nõuetele.»;

24) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui kontrollimise tulemusena tehakse kindlaks, et ümberehitatud sõiduk vastab nõuetele:
1) vormistatakse sõidukitele, mis on nimetatud § 4 lõike 1 punktis 2, ümberehitus;
2) omistatakse sõidukitele, mis on nimetatud § 4 lõike 1 punktis 2, üksiksõiduki kinnitus.»;

25) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Toodangu järelevalve

(1) Toodangu järelevalvet teostab ARK.

(2) M, N ja O kategooria sõiduki ja selle toodete toodangu järelevalvel rakendatakse direktiivi 70/156/EMÜ lisas X toodud menetlust. L kategooria sõiduki ja selle toodete toodangu järelevalvel rakendatakse direktiivi 2002/24/EÜ VI lisas toodud menetlust.

(3) Toodangu mittevastavuse korral rakendab ARK käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud menetluse kohased abinõud toodangu vastavuse võimalikult kiireks taastamiseks. Korduva mittevastavuse korral peab ARK tüübikinnituse tühistama.»;

26) määrust täiendatakse paragrahviga 101 järgmises sõnastuses:

« § 101. Tehnilise teenistuse määramine

(1) Tehnilise teenistuse määrab ARK.

(2) Tehnilise teenistuse määramisel rakendatakse direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 41 toodud menetlust.

(3) Tehnilise teenistuse oskuste hindamisel rakendatakse direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 42 toodud menetlust.

(4) Määratud tehnilistest teenistustest teavitatakse Euroopa Liidu Komisjoni, rakendades direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 43 toodud korda.»;

27) normtehnilist märkust täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«EL komisjoni direktiiv 2007/37/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta) I ja III lisa (ELT L 161, 22.06.2007, lk 60–62), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263, 09.10.2007, lk 1–160).»;

28) lisa 2 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«MÄÄRUSTE, DIREKTIIVIDE JA E-REEGLITE LOETELU, MILLISTES TOODUD NÕUDED PEAVAD OLEMA TÄIDETUD M, N VÕI O KATEGOORIA SÕIDUKITE VÕI NENDE TOODETE RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL»;

29) lisa 2 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

30) lisa 2 tabeli A päis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

31) lisa 2 tabeli A rea 2 järele lisatakse rida 2a järgmises sõnastuses:

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
2a Heitmed Määrus (EÜ) nr 715/20077) X X   X X          

32) lisa 2 tabeli A lõpus olev lause tunnistatakse kehtetuks;

33) lisa 2 tabelid B ja C koos märkustega muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tabel B

  Nimetus E-reegel nr
  1 Müratase 51
  1 Vahetatavad summutisüsteemid 59
  2 Heitmed 83
  2 Vahetatavad katalüütilised konverterid  103
  3 Tagant allasõidutõke 58
  3 Kütusepaak 34
  3 Vedelgaasi kütusepaak 67
  3 Veeldatud loodusliku gaasi kütusepaak  110
  5 Rooliseade 79
  6 Uste lukud ja hinged 11
  7 Helisignaal 28
  8 Tahavaate seadmed 46
  9 Pidurdamine 13
  9 Pidurdamine   13H
  9 Piduriklotsi katted 90
10 Raadiohäirete summuti (elektromagnetiline ühilduvus) 10
11 Diisli suitsusus 24
12 Sisustus 21
13 Kasutustõkis 18
13 Kasutustõkis ja käivitustõkis   116
13 Häiresüsteemid 97
14 Ohutu rool 12
15 Istme tugevus 17
15 Bussi istme tugevus 80
16 Kerest väljaulatuvad osad 26
17 Kiirusmõõdik 39
19 Turvavöö kinnituskohad 14
20 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmete paigaldus 48
21 Helkurid 3  
22 Ääretule ning piduritule laternad 7  
22 Päevasõidutule laternad 87
22 Külgmiste ääretulede laternad 91
23 Suunatule laternad 6  
24 Registreerimismärgi laternad 4  
25 Lähi- ja kaugtule laternad (R2 ja HS1) 1  
25 Lähitule laternad 5  
25 Lähi- ja kaugtule laternad
(H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 ja H11)
8  
25 Lähi- ja kaugtule laternad (H4) 20
25 Lähitule laternad (halogeen) 31
25 Sõiduki laternates kasutatavad hõõglambid 37
25 Gaaslahenduslambiga lähi- või kaugtule laternad 98
25 Gaaslahenduslambid 99
25 Asümmeetrilise valgusjaotusega lähitule laternad   112
25 Kohanduvate esitulede süsteem (AFS)   123
26 Eesmised udulaternad 19
28 Tagumised udulaternad 38
29 Tagurdustule laternad 23
30 Seisutule laternad 77
31 Turvavööd ja turvasüsteemid 16
31 Laste turvaseadmed 44
32 Vaateväli sõiduki ees   125
33 Lülitid, märgulambid ja indikaatorid   121
36 Soojendussüsteemid   122
38 Peatoed (istmesse integreeritud) 17
38 Peatoed 25
39 CO2 heitmed ja kütusekulu   101
40 Mootori võimsus 85
41 Diisli heitmed 49
42 Külgmised allasõidutõkked 73
45 Ohutu klaas 43
46 Mootorsõiduki ja selle haagise rehvid 30
46 Tarbesõiduki ja selle haagise rehvid 54
46 Ajutiseks kasutamiseks mõeldud varurattad/rehvid 64
46 Rehvi veeremise müra   117
47 Kiiruse piiramise seadmed 89
50 Haakeseadmed 55
50 Automaatse pikkuse reguleerimisega haakeseadmed   102
51 Tuleohutus   118
52 Bussid ja reisibussid   107
52 Kere ülemise osa tugevus (bussid ja reisibussid) 66
53 Eest kokkupõrge 94
54 Külgkokkupõrge 95
55 Sõidukid ohtlike veoste veoks   105
56 Eesmine allasõidutõke 93

Tabelisse sisestamise numbrid vastavad tabeli A vastavatele numbritele.

Tabel C. E-reeglid, mida lisaks tabelile B tunnustatakse riiklikul tüübikinnitusel

Nimetus E-reegel nr
Ohukolmnurk 27
N kategooria sõiduki kabiinis asuvate isikute kaitse 29
Suur ühissõiduk 36
Mootorsõiduki laternapuhasti 45
Väike ühissõiduk 52
N kategooria sõiduki kabiini tagaseinast eespool asuvatest pindadest väljaulatuvad osad 61
Aeglase sõiduki ja selle haagise märk 69
Suure ja raske sõiduki märk 70
Akudel töötavad M ja N kategooria elektrisõidukid   100
M2, M3, N, O2, O3 ja O4 kategooria sõiduki triip- ja kontuurhelkurmärgised   104
M1 kategooria sõiduki ja nende haagiste taastatud õhkrehvid   108
M2, M2 ja N kategooria sõidukid ning nende haagiste taastatud õhkrehvid   109
N ja O kategooria paaksõidukite stabiilsus   111
Sümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtulelaternad   113
Turvapadjad (varuosadena)   114
M ja N kategooria sõidukile järelpaigaldatavad loodusliku surugaasi ja veeldatud naftagaasi toiteseadmed   115
M ja N kategooria sõidukite pöördelaternad   119
M1, O1 ja O2 kategooria sõiduki veljed (varuosadena)   124

Märkused:
1) Tüübikinnitussertifikaati võib asendada katseprotokoll või valmistaja tunnistus, kusjuures direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded ei ole kohustuslikud.
2) Sõiduk, mille täismass ei ületa 2500 kg.
3) Sõiduk, mis on valmistatud M1 kategooria sõiduki baasil.
4) Ei rakendata:
a) eriotstarbelistele sõidukitele;
b) mitmes komplekteerimisastmes valmistatud N1 kategooria sõidukitele eeldusel, et baassõiduk vastab käesoleva direktiivi nõuetele;
c) väikeseeriana toodetud sõidukitele.
5) Ei rakendata:
a) M1 kategooria sõidukitele, mille täismass ületab 3500 kg;
b) eriotstarbelistele sõidukitele, v.a M1 kategooria autoelamud, kiirabiautod ja matuseautod, mille täismass ei ületa 3500 kg.
6) Ei rakendata N1 kategooria sõidukitele, mille tuletatud mass on üle 1305 kg (II ja III klass).
7) Nõuded rakenduvad määruses toodud korra kohaselt alates 1. septembrist 2009. a sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2610 kg. Valmistaja taotlusel võib rakendada sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2840 kg.»;

34) lisa 3 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

35) lisa 3 tabeli päis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  Nimetus Määruse või direktiivi number Nõue Märkused

36) lisa 3 tabeli rea 2 järele lisatakse rida 2a järgmises sõnastuses:

  Nimetus Määruse või direktiivi number Nõue Märkused
2a Heitmed Määrus (EÜ) nr 715/20074) A  

37) lisa 3 tabeli rea 40 järele lisatakse rida 41 järgmises sõnastuses:

  Nimetus Määruse või direktiivi number Nõue Märkused
41 Diisli heitmed 88/77/EMÜ5) A  

38) lisa 3 märkust täiendatakse punktidega 4) ja 5) järgmises sõnastuses:
«4) Nõuded rakenduvad määruses toodud korra kohaselt alates 1. septembrist 2009. a sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2610 kg. Valmistaja taotlusel võib rakendada sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2840 kg.
5) Nõuded rakenduvad M1 kategooria sõidukile, mille täismass on üle 3500 kg.»;

39) lisa 4 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

40) lisa 4 tabeli päis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  Nimetus Määruse või direktiivi number Nõue Märkused

41) lisa 4 tabeli rea 2 järele lisatakse rida 2a järgmises sõnastuses:

  Nimetus Määruse või direktiivi number Nõue Märkused
2a Heitmed Määrus (EÜ) nr 715/20076) A  

42) lisa 4 tabeli rea 40 järele lisatakse rida 41 järgmises sõnastuses:

  Nimetus Määruse või direktiivi number Nõue Märkused
41 Diisli heitmed 88/77/EMÜ A  

43) lisa 4 märkust täiendatakse punktiga 6) järgmises sõnastuses:
«6) Nõuded rakenduvad määruses toodud korra kohaselt alates 1. septembrist 2009. a sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2610 kg. Valmistaja taotlusel võib rakendada sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2840 kg.»;

44) lisa 5 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

45) lisa 5 tabeli rida 29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Nimetus

Direktiivi number

Sõiduki kategooriad

Märkused

O1 O2 O3 O4
29 Tagurdustule laternad 77/539/EMÜ   B B B Alates 10.07.2011. a

46) lisa 6 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«MÄÄRUSTE JA DIREKTIIVIDE LOETELU, MILLISTES TOODUD NÕUDED PEAVAD OLEMA TÄIDETUD VÄIKESEERIATENA TOODETUD M, N, JA O KATEGOORIA SÕIDUKITE RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL»;

47) lisa 6 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

48) lisa 6 tabeli päis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

49) lisa 6 tabeli rea 2 järele lisatakse rida 2a järgmises sõnastuses:

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
2a Heitmed Määrus (EÜ) nr 715/20077) A A A A A A        

50) lisa 6 märkust täiendatakse punktiga 7) järgmises sõnastuses:
«7) Nõuded rakenduvad määruses toodud korra kohaselt alates 1. septembrist 2009. a sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2610 kg. Valmistaja taotlusel võib rakendada sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2840 kg.»;

51) lisa 7 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«DIREKTIIVIDE JA E-REEGLITE LOETELU, MILLISTES TOODUD NÕUDED PEAVAD OLEMA TÄIDETUD L KATEGOORIA SÕIDUKITE VÕI NENDE TOODETE RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL»;

52) lisa 7 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tabel A»;

53) lisa 7 täiendatakse tabeliga B järgmises sõnastuses:

«Tabel B

Nimetus E-reegel nr
Mootorratta ja mopeedi juhi ja sõitja motokiiver ning näokate 22
L kategooria sõiduki piduritule, suunatule, numbritule ja esimese ning tagumise ääretule laternad 50
L3 kategooria sõiduki valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 53
Mopeedi lähitule latern (hõõglambiga) 56
Mootorratta esilatern (hõõglambiga) 57
Kaherattalise mootorratta ja mopeedi juhtseadised
(lülitid, märgulambid ja indikaatorid)
60
Mootorratta juhtrauaga mootorsõiduki kasutustõkis 62
Mootorratta asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtule laternad 72
Mopeedi valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 74
Mootorratta ja mopeedi õhkrehvid 75
L kategooria sõiduki pidurdamine 78
Ilma kereta L kategooria sõiduki tahavaatepeeglid ja nende paigaldus 81
Mopeedi esilatern (halogeenlambiga) 82
Sümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtulelaternad 113

54) lisa 8 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«DIREKTIIVIDE LOETELU, MILLISTES TOODUD NÕUDED PEAVAD OLEMA TÄIDETUD VÄIKESEERIATENA TOODETUD L KATEGOORIA SÕIDUKITE RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL VÕI L KATEGOORIA ÜKSIKSÕIDUKI KINNITUSEL»;

55) lisa 8 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

56) lisa 9 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«MÄÄRUSTE JA DIREKTIIVIDE LOETELU, MILLISTES TOODUD NÕUDED PEAVAD OLEMA TÄIDETUD ERIOTSTARBELISTE SÕIDUKITE RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL»;

57) lisa 9 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

58) lisa 9 tabeli A päis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M1≤25001) kg M1>25001) kg M2 M3

59) lisa 9 tabeli A rea 2 järele lisatakse rida 2a järgmises sõnastuses:

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M1≤25001) kg M1>25001) kg M2 M3
2a Heitmed Määrus (EÜ) nr 715/20074) Q G+Q G+Q G+Q

60) lisa 9 tabeli B päis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

61) lisa 9 tabeli B rea 2 järele lisatakse rida 2a järgmises sõnastuses:

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
2a Heitmed Määrus (EÜ) nr 715/20074) A A A A A A        

62) lisa 9 tabeli C päis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

63) lisa 9 tabeli C rida 52 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
52 Bussid ja reisibussid 2001/85/EÜ X X              

64) lisa 9 tabeli D päis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  Nimetus Määruse või direktiivi number N kategooria liikurkraanad

65) lisa 9 tabeli D rea 2 järele lisatakse rida 2a järgmises sõnastuses:

  Nimetus Määruse või direktiivi number N kategooria liikurkraanad
2a Heitmed Määrus (EÜ) nr 715/20074) X

66) lisa 9 märkust täiendatakse punktiga 4) järgmises sõnastuses:
«4) Nõuded rakenduvad määruses toodud korra kohaselt alates 1. septembrist 2009. a sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2610 kg. Valmistaja taotlusel võib rakendada sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2840 kg.»;

67) lisades 10, 12,13, ja 14 tunnistatakse kehtetuks sõnad «Pädeva asutuse pitser».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json