Teksti suurus:

Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja ja gaasitöid juhtiva isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord

Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.06.2008
Avaldamismärge:

Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja ja gaasitöid juhtiva isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord

Vastu võetud 28.06.2002 nr 28
RTL 2002, 75, 1159
jõustumine 12.07.2002

Muudetud järgmiste aktidega: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

9.09.2002 nr 55 (RTL 2002, 103, 1560) 19.09.2002

12.02.2003 nr 30 (RTL 2003, 27, 399) 1.03.2003

26.03.2007 nr 18 (RTL 2007, 27, 481) 6.04.2007

7.05.2008 nr 34 (RTL 2008, 38, 542) 19.05.2008

Määrus kehtestatakse «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 20 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesolev määrus kehtestab gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja ja gaasitöid juhtiva isiku (edaspidi isik) nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korra.

(2) Isiku nõuetele vastavust hinnatakse pädevuseksamil ning nõuetele vastavust tõendatakse pädevustunnistuse väljastamisega.

[RTL 2003, 27, 399 – jõust. 1.03.2003]

§ 2. Pädevustunnistuse saamise eeldused

Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja väljastab pädevustunnistuse, kui isik vastab pädevustunnistuse saamise eeltingimustele, milleks on:
1) edukalt sooritatud pädevuseksam;
2) gaasipaigaldise kasutamise järelevaatajana tegutsemise soovi korral vastavus «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 13 lõike 2 nõuetele ja gaasitöid juhtiva isikuna tegutsemise soovi korral vastavus «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 16 lõike 2 nõuetele.

§ 3. Pädevuseksam

Pädevuseksami (edaspidi eksam) korraldab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja §-s 5 nimetatud eksamijuhendis kindlaks määratud korras.

[RTL 2003, 27, 399 – jõust. 1.03.2003]

§ 4. Hindamise ja tõendamise protseduur

(1) Isik, kes soovib gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja või gaasitöid juhtiva isiku pädevustunnistust, esitab isiku nõuetele vastavuse hindajale ja tõendajale vastavasisulise taotluse. Nimetatud taotlus peab sisaldama vähemalt järgmist:
1) taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi ja kontaktandmed;
2) millist pädevustunnistust taotletakse (gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja või gaasitöid juhtiv isik) ja taotletav pädevuse ulatus;
3) kinnitus «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 13 lõikes 2 või § 16 lõikes 2 esitatud nõuete täidetuse kohta, olenevalt asjaolust, millist pädevustunnistust taotletakse;
4) kehtetu.

(2) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja võib taotluse esitajalt nõuda ka muid asjakohaseid andmeid, mis otseselt seonduvad isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise menetlusega.

(3) Kehtetu.

(4) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja võib pädevustunnistuse taotlejat eksamile mitte lubada, kui:
1) isiku erialane ettevalmistus või töökogemus ei vasta pädevustunnistuse väljastamise eeldustele;
2) isik on taotluses esitanud ebaõigeid andmeid.

(5) Kui taotluse esitajat ei lubata eksamile, peab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja oma otsust kirjalikult motiveerima ning vastavasisulise otsuse taotluse esitajale teatavaks tegema.

[RTL 2003, 27, 399 – jõust. 1.03.2003]

§ 5. Eksamijuhend

(1) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja koostab kirjaliku eksamijuhendi, milles määrab kindlaks eksami korralduse, eksami kestvuse, eksamineeritavate ja eksamineerijate isikute õigused ja kohustused, eksami positiivse soorituse nõuded, hindamismetoodika ja muud eksami korralduse olulise asjaolud. Eksamijuhend peab sisaldama ka eksamitulemuste vaidlustamise võimaluse ja korra kirjelduse.

(2) Eksamijuhend peab võimaldama ammendava ülevaate saamist eksami korraldusest.

(3) Eksamineeritavale peab võimaldama eksamijuhendiga tutvumist igal ajal.


(4) Eksamijuhend peab olema kooskõlastatud Tehnilise Järelevalve Ametiga. Kooskõlastuse andmisel hindab Tehnilise Järelevalve Amet eksamijuhendi vastavust käesoleva paragrahvi nõuetele. Kooskõlastatud eksamijuhendis võib muudatusi teha vaid Tehnilise Järelevalve Ametiga kooskõlastatult.

[RTL 2008, 38, 542 – jõust. 19.05.2008]

§ 6. Eksamiküsimustik

(1) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja koostab eksamiküsimustiku. Eksamiküsimustik peab võimaldama adekvaatselt hinnata eksamineeritava isiku teadmiste piisavust ja vastavust «Küttegaasi ohutuse seaduse» nõuetele.

(2) Eksamiküsimustik koostatakse vastavate õigusaktide ning gaasiseadmeid ja gaasipaigaldisi käsitlevate dokumentide ning kirjanduse alusel, kusjuures eksamiküsimustiku maht ja ulatus sõltub asjaolust, millist pädevustunnistust taotletakse.


(3) Eksamiküsimustiku aluseks olevate õigusaktide loetelu avaldab Tehnilise Järelevalve Amet oma veebilehel, märkides seejuures sellise loetelu avaldamise või muutmise kuupäeva.

[RTL 2008, 38, 542 – jõust. 19.05.2008]

(4) Eksamiküsimustiku temaatika peab katma kogu eksamineeritavalt nõutavate teadmiste ulatust. Eksamiküsimustiku temaatika peab olema kooskõlastatud Tehnilise Järelevalve Ametiga. Eksamineeritavale peab võimaldama eksamiküsimustiku temaatikaga tutvuda.

[RTL 2008, 38, 542 – jõust. 19.05.2008]

§ 7. Pädevustunnistus

(1) Pädevustunnistus vormistatakse turvapõhjal blanketile ja sellele peavad olema kantud järgmised andmed:
1) pädevustunnistuse registreerimisnumber ja väljaandmise kuupäev;

2) pädevustunnistuse välja andnud isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja nimi, kontaktandmed ning majandustegevuse registri registreerimisnumber;

[RTL 2007, 27, 481 – jõust. 6.04.2007]

3) pädevustunnistuse saanud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
4) millisele pädevusele isik vastab (gaasitöid juhtiv isik või gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja) ja pädevuse ulatus;
5) pädevustunnistuse kehtivuse aeg;
6) vajadusel eritingimused, millega pädevustunnistus väljastatakse;
7) pädevustunnistuse väljastanud isiku ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ning allkiri.

(2) Isiku, kellele pädevustunnistus väljastati, nõudel väljastatakse pädevustunnistuse duplikaat. Duplikaadile kantakse kõik lõikes 2 nimetatud andmed ja ülemisele parempoolsele nurgale kirjutatakse sõna «DUPLIKAAT».

(3) Pädevustunnistus kehtib viis aastat.

[RTL 2007, 27, 481 – jõust. 6.04.2007]

(4) Pädevustunnistuse kehtivust pikendab selle väljaandja järgmiste tingimuste esinemisel:
1) pikendamist on taotletud enne pädevustunnistuse kehtivusaja lõppu;
2) pädevustunnistusel märgitud pädevuse ulatus ei laiene ja isik kinnitab, et ta vastab jätkuvalt «Küttegaasi ohutuse seadusest» tulenevatele nõuetele, sealhulgas tunneb antud valdkonda reguleerivate õigusaktide nõudeid.

[RTL 2007, 27, 481 – jõust. 6.04.2007]

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json