Teksti suurus:

Registreeritavate masinate loetelu, registreeritavate masinate, nende omanike ja kasutamise järelevaatajate ning masina tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu, vorminõuded ning andmete esitamise, registreerimise ja registreeringuandmete muutmise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.12.2009
Avaldamismärge:

Registreeritavate masinate loetelu, registreeritavate masinate, nende omanike ja kasutamise järelevaatajate ning masina tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu, vorminõuded ning andmete esitamise, registreerimise ja registreeringuandmete muutmise kord

Vastu võetud 16.11.2007 nr 83
RTL 2007, 89, 1492
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

7.05.2008 nr 34 (RTL 2008, 38, 542) 19.05.2008


Määrus kehtestatakse «Masina ohutuse seaduse» § 18 lõike 4 alusel.

§ 1. Mõisted

Käesoleva määruse tähenduses:
1) kraana on masin lastide tõstmiseks, teisaldamiseks ja langetamiseks, mis on varustatud painduva tõsteelemendi (trossi, keti) külge kinnitatud tõstekonksuga või mõne teise lastihaardeseadisega;
2) sildkraana on rööbasteel liikuva sillaga (talaga) kraana, mille lastihaardeseadis on ühendatud piki silda liikuva tõstevankri või taliga;
3) pukk-kraana on liikuv kahele või enamale tugijalale toetuv sillaga kraana, mille lastihaardeseadis on ühendatud piki silda liikuva tõstevankri või taliga;
4) konsoolkraana on eri tasapinnas asuvate vertikaaltugedega liikuv või statsionaarne konsooliga kraana, mille lastihaardeseadis on ühendatud konsooliga või piki konsooli liikuva tõstevankri või taliga;
5) noolkraana on kraana, mille lastihaardeseadis on riputatud noole otsa või piki noolt liikuva tõstevankri külge;
6) statsionaarne noolkraana on kohtkindlale alusele paigaldatud noolkraana;
7) liikurnoolkraana on autole, traktorile või roomikutega või ratastega alusvankrile monteeritud noolkraana;
8) tornkraana on selline noolkraana, millel on pööratav torn või pööratav nool on kinnitatud torni ülaosa külge;
9) portaalkraana on liikuvale portaalile monteeritud pööratav noolkraana;
10) raudteekraana on raudteeveermikule monteeritud noolkraana;
11) kaubalift on statsionaarselt paigaldatud tsükliliselt töötav šahtis liikuv tõsteseade, mis on ette nähtud lastide transportimiseks eri tasapindade vahel, mille kabiin liigub piki jäiku, horisontaalpinna suhtes üle 15-kraadise kaldega juhikuid;
12) platvormtõstuk on statsionaarselt paigaldatud tsükliliselt töötav šahtis liikuv tõsteseade inimeste või lastide transportimiseks eri tasapindade vahel, mille platvorm liigub piki jäiku horisontaalpinna suhtes üle 15-kraadiseid juhikuid;
13) kabiiniga ehitustõstuk on ehitise külge ehitus-, hooldus- või remonditöödeks paigaldatud tsükliliselt töötav kabiiniga tõsteseade inimeste ja lastide transportimiseks eri tasapindade vahel, mille kabiin liigub piki jäiku vertikaalpinna suhtes kuni 15-kraadise kaldega juhikuid;
14) hüdrotõstuk on noolega tõsteseade lastide tõstmiseks, teisaldamiseks ja langetamiseks, mis on varustatud vahetult noole külge kinnitatud lastihaardeseadisega;
15) korvtõstuk on autole, traktorile või iseliikuvale roomikutega või ratastega alusvankrile monteeritud noolega tõsteseade, mis on varustatud tasapinnaga (korviga) inimese või inimese ja lasti tõstmiseks, teisaldamiseks või langetamiseks;
16) atraktsioon on meelelahutuslikul eesmärgil inimese kandmiseks või liigutamiseks ettenähtud masin.

§ 2. Registreeritavad masinad

Registreerimisele kuuluvad järgmised masinad:
1) kabiinist juhitav sild-, pukk- ja konsoolkraana;
2) väljaspool kraanat asuvast juhtpuldist juhitav sild-, pukk- ja pöörd- või liikuv konsoolkraana tõstevõimega alates 5 tonnist;
3) tornkraana ja statsionaarne noolkraana tõstevõimega üle 1 tonni;
4) portaalkraana;
5) liikurnoolkraana;
6) raudteekraana;
7) kaubalift tõstevõimega üle 300 kilogrammi, ja kabiini sügavusega üle 1 meetri, põrandapinnaga üle 0,8 m2 ning kabiini kõrgusega üle 1,2 meetri;
8) platvormtõstuk tõstevõimega üle 300 kilogrammi;
9) kabiiniga ehitustõstuk;
10) hüdrotõstuk tõstevõimega alates 7 tonnist;
11) korvtõstuk tõstekõrgusega alates 10 meetrist;
12) atraktsioon, mis on ette nähtud vähemalt kolmele inimesele ja mis liigutab sellel olevat inimest vähemalt kiirusega 0,5 m/s või tõstab maapinnast kõrgemale kui 3 meetrit.

§ 3. Registreerimine


(1) Masina registreerimiseks sisestab tehnilise kontrolli teostaja pärast tehnilise kontrolli teostamist kümne tööpäeva jooksul elektrooniliselt §-s 5 nimetatud andmed Tehnilise Järelevalve Ameti vastavasse andmekogusse (edaspidi andmekogu).

[RTL 2008, 38, 542 – jõust. 19.05.2008]

 

(2) Pärast registreeritud masina igakordset tehnilist kontrolli sisestab tehnilise kontrolli teostaja andmed masina kohta kümne tööpäeva jooksul andmekogusse.

§ 4. Registreeringuandmete muutmine

(1) Tehnilise kontrolli teostaja sisestab temale «Masina ohutuse seaduse» § 13 lõike 2 punktis 3 nimetatud teatisega esitatud muudatused kümne tööpäeva jooksul andmekogusse.

(2) Lõikes 1 nimetatud registreeringuandmete muutmise korral ei pea tehnilise kontrolli teostaja sisestama § 5 lõike 1 punktis 4 nimetatud andmeid.

§ 5. Andmekogusse sisestatavad andmed

(1) Kõigi registreeritavate masinate kohta sisestatakse järgmised andmed:
1) masina omaniku ja valdaja nimi, aadress ja muud kontaktandmed, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg;
2) masina asukoht, kui see on üheselt määratletav;
3) masina kasutamise järelevaataja nimi, kontaktandmed ning tema nõuetele vastavust tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev ja väljaandja nimi;
4) masina tehnilise kontrolli teostaja nimi ja registrikood, tehnilist kontrolli otseselt teinud füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed, tehnilise kontrolli teostamise kuupäevad, kontrolliprotokollide numbrid, kontrolli tulemused ning järgmise tehnilise kontrolli teostamise aeg;
5) masina mark ja tunnusnumber või selle puudumisel seerianumber.

(2) Registreeritavate kraanade kohta sisestatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmised andmed:
1) tüüp;
2) tootja ja kui see on asjakohane, siis paigaldaja nimi;
3) tootmise ja kui see on asjakohane, siis paigaldamise aeg;
4) lubatud tõstevõime ja tõstekõrgus;
5) liikurnoolkraana puhul Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse registreerimisnumber ja VIN-kood, kui nende olemasolu on nõutud.

(3) Registreeritavate kaubaliftide, kabiiniga ehitustõstukite ja platvormtõstukite kohta sisestatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmised andmed:
1) tootja nimi ja tootmise aeg;
2) paigaldaja nimi ja paigaldamise aeg;
3) liikumiskiirus, tõstevõime ja tõstekõrgus või peatuste arv.

(4) Registreeritavate hüdro- ja korvtõstukite kohta sisestatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmised andmed:
1) tootja nimi ja tootmise aeg;
2) lubatud tõstevõime ja tõstekõrgus;
3) Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse registreerimisnumber ja VIN-kood, kui nende olemasolu on nõutud.

(5) Registreeritavate atraktsioonide kohta sisestatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmised andmed:
1) tootja ja kui see on asjakohane, siis paigaldaja nimi;
2) tootmise ja kui see on asjakohane, siis paigaldamise aeg;
3) maksimaalne ettenähtud inimeste arv.

§ 6. Rakendussätted

(1) Paragrahvis 2 nimetatud masinad, mis ei kuulunud enne käesoleva määruse jõustumist registreerimisele, peavad olema registreeritud hiljemalt 2008. aasta 1. maiks.

(2) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. detsembri 2002. a määrus nr 54 «Registreeritavate masinate loetelu, registreeritavate masinate, nende omanike ja kasutamise järelevaatajate ning masina tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu, vorminõuded ning andmete esitamise, registreerimise ja registreeringuandmete muutmise kord» tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.