Teksti suurus:

Kaevandamise peatamise ja lõpetamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:

Kaevandamise peatamise ja lõpetamise kord

Vastu võetud 14.11.2003 nr 244
RTL 2003, 118, 1898
jõustumine 01.12.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.05.2008RTL 2008, 38, 54219.05.2008

Määrus kehtestatakse «Kaevandamisseaduse» § 5 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib kaevandamise peatamist ja lõpetamist, kui maavara või maa-ainese (edaspidi maavara) väljamine katkestatakse või väljamine lõpetatakse.

  (2) Käesolev määrus ei reguleeri «Kaevandamisseaduse» § 3 lõike 1 punktides 2, 3 ning 4 nimetatud tööde peatamist või lõpetamist.

  (3) [ Kehtetu – RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]

§ 2.  Kaevandamise peatamise ja lõpetamise tingimused

  (1) Kaevandamine peatatakse ja lõpetatakse projekti alusel.

  (2) Kaevandatud alal ja alal, kus kaevandamine on peatatud või lõpetatud, peab olema tagatud inimeste ohutus ning keskkonna ja ehitiste säilimine.

  (3) Kaevandamine loetakse lõpetatuks, kui:
  1) on teostatud kaevandamise projektis ette nähtud tööd;
  2) kaevandamisega rikutud maa on rekultiveeritud ja kantud maakatastrisse vastavalt «Maapõueseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras;
  3) maavara kaevandamata varu on maha kantud või kantud maavarade registrisse.

  (4) Kaevandamise peatamise ja lõpetamise kulud kannab kaevandamisloa (edaspidi luba) omaja.

§ 3.  Kaevandamise peatamise ja lõpetamise projekt

  (1) Kaevandamise peatamise või lõpetamise projekt (edaspidi projekt) on dokumentide kogum, mis koosneb seletuskirjast, graafilisest osast ja lisadest. Projekti iga dokument peab olema identifitseeritav mäeeraldise, loa omaja, projekti koostaja ja projekti koostamise aja andmete kaudu.

  (2) Projekti seletuskirja olulised osad on:
  1) tiitelleht, millel esitatakse selle koostamise aeg, kaevandava ettevõtte ja mäeeraldise või selle osa nimetus, maavara kaevandamise loa omaja, tööde peaettevõtja ja projekti koostaja andmed: «Kaevandamisseaduse» 6. peatükis nimetatud registri number, vastutava spetsialisti nimi ja allkiri;
  2) maa peale väljuvate kaeveõõnte ja puuraukude sulgemine või edasine kasutamine;
  3) allmaatühemike püsivuse ja maa edasise liikumise prognoos ning sellekohane tühemike täitmine, sulgemine või kasutamine (tehnoloogia);
  4) kaevandamata maavara arvestus kaevandamisväärsuse kaupa;
  5) väljatud kaevise ja kaevandamisjääkide ladustamine;
  6) peatamis- ja lõpetamistööde ohutusnõuded;
  7) lõpetamise puhul ka kaevandamise lõpetamise keskkonnamõju vähendamise abinõud;
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]
  8) kaevandamise peatamise või lõpetamise eelarve.

  (4) Projekti graafilise osa nõutavad dokumendid on:
  1) mäeeraldise plaan;
  2) mäeeraldise plaaniga ühilduv mäetööde plaan, seisuga peatamise või lõpetamise hetkel;
  3) lõpetamisel ka peamiste allmaakaeveõõnte tüüpläbilõiked.

  (5) Kõik graafilise osa plaanid ja kaardid peavad olema ühtses koordinaatsüsteemis ja esitatud nii digitaalselt kui paberkandjal. Plaanidele kantakse:
  1) mäeeraldise piir;
  2) kaevandamata maavara kontuurid;
  3) hoidetervikute piirid;
  4) katastriüksuste piirid;
  5) kaevandatud alad laekäitluse tüüpide kaupa;
  6) puistangud, settetiigid jt pealmaa-kaevandusrajatised.

  (6) Lõpetamisprojektile lisatakse täiendavalt:
  1) kaevandamise lõpetamise keskkonnamõju hindamise aruanne;
  2) kaevandamisväärse kaevandamata maavara maavarade registrisse kandmise kava ja seletus nende hilisema kaevandamise võimalikkusest;
  3) kaevandamisväärsuse minetanud kaevandamata maavara mahakandmise põhjendus.

  (7) Vähemalt kuu aega enne projektikohaselt kavandatud kaevandamise peatamisele või lõpetamisele suunatud toimingute tegemist tuleb projekt saata tutvumiseks Tehnilise Järelevalve Ametile. Töö käigus projektis muudatuste tegemisest informeeritakse Tehnilise Järelevalve Ametit. Tehnilise Järelevalve Amet võib, tagamaks projekti vastavust käesoleva määruse nõuetele, nõuda projektis vastavate täienduste tegemist.
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]

§ 4.  Teavitamine

  (1) Kaevandamise peatamisest või lõpetamisest üleriigilise tähtsusega maardlas teavitab loa omaja Tehnilise Järelevalve Ametit ja loa andnud asutust kuus kuud ette.
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]

  (2) Kaevandamise peatamisest või lõpetamisest kohaliku tähtsusega maardlas teavitab loa omaja loa andnud asutust, kohaliku omavalitsuse täitevorganit ja asukohajärgset keskkonnateenistust kolm kuud ette.

  (3) Teavitamise käigus edastatakse järgmised andmed:
  1) kaevandamise lõpetamise või peatamise põhjendus;
  2) kaevandamisega rikutud maa korrastamise ajakava;
  3) õiend kaevandamata varude kohta koos mäetööde plaaniga või selle väljavõttega;
  4) loa juurde kuuluvad graafilised lisad (plaanid, fotod, läbilõiked, koopiad jmt).

  (4) Avariist põhjustatud kaevandamise peatamisest ja võimalikust lõpetamisest teatab loa omaja viivitamatult Tehnilise Järelevalve Ametit ja asukohajärgset keskkonnateenistust, lisades esialgu ainult kaevandamise peatamise põhjenduse ja vajadusel õiendi avarii likvideerimise kohta.
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]

§ 5.  Peatamise ja lõpetamise tööde vastuvõtmise komisjon

  (1) Loa omaja kutsub kokku kaevandamise peatamise või lõpetamise komisjoni (edaspidi komisjon), kuhu peale loa omaja esindaja kuuluvad kaevandamise peatamis- või lõpetamistöid tegeva ettevõtja, Tehnilise Järelevalve Ameti, kohaliku omavalitsuse ja asukohajärgse keskkonnateenistuse esindajad.
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]

  (2) Komisjoni eesmärk on kontrollida kaevandamise peatamiseks või lõpetamiseks tehtud tööde vastavust kaevandamise peatamise või lõpetamise projektile. Komisjon koostab tööde vastuvõtmise kohta oma otsuse lisas 1 toodud aktis.

§ 6.  Dokumentatsiooni säilitamine

  (1) Kaevandamise lõpetamisega seotud dokumendid (projekt, aktid, õiendid jne) koos loaga säilitatakse loa väljaandja juures kuni «Arhiiviseaduses» sätestatud korras arhiivi üleandmiseni.

  (2) Kaevandamise peatamisega seotud dokumendid säilitatakse kaevandamise loa omaja juures.

§ 7.  Taasalustamisest teatamine

  Peatatud kaevandamise taasalustamisest teatab loa omaja, olenevalt kaevandatava maavara tähtsusest, § 4 lõikes 1 või 2 nimetatud asutustele.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2003. aastal.Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. novembri 2003. a määruse nr 244 «Kaevandamise peatamise ja lõpetamise korra»
lisa 1
[RTL 2008, 38, 542 – jõust. 19.05.2008]


AKT

KAEVANDAMISE PEATAMISE JA/VÕI LÕPETAMISE KOHTA

«.........» .......................... 200 ....... a komisjon koosseisus
Loa omaja esindaja ..............................................................................................
Kaevandamise peatamise või lõpetamise töid tegeva ettevõtja esindaja

................................................................................................................................

Tehnilise Järelevalve Ameti esindaja .........................................................
Kohaliku omavalitsuse esindaja .............................................................................
Keskkonnateenistuse esindaja ..............................................................................
Teostas ..................................... kaevandamise peatamiseks või lõpetamiseks tehtud tööde ülevaatuse ajavahemikul .............................................................................
ja tutvus esitatud dokumentidega
(nimetused) .......................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Komisjon otsustas ...........................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Komisjoni liikmete nimed ja allkirjad:

[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]

/otsingu_soovitused.json