Teksti suurus:

Vastutava spetsialisti nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:

Vastutava spetsialisti nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord

Vastu võetud 21.11.2003 nr 250
RTL 2003, 120, 1931
jõustumine 01.12.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.05.2008RTL 2008, 38, 54219.05.2008


Määrus kehtestatakse «Kaevandamisseaduse» § 17 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Käesolev määrus kehtestab «Kaevandamisseaduse» §-s 15 nimetatud vastutava spetsialisti nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korra.

  (2) Isiku nõuetele vastavust hinnatakse pädevuseksamil ning nõuetele vastavust tõendatakse pädevustunnistusega.

§ 2.  Pädevustunnistuse saamise eeldused

  Isiku nõuetele vastavuse hindaja väljastab pädevustunnistuse, kui isik vastab pädevustunnistuse saamise eeltingimustele. Pädevustunnistuse saamise eeltingimusteks on:
  1) edukalt sooritatud pädevuseksam;
  2) vastavus «Kaevandamisseaduse» § 15 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele.

§ 3.  Pädevuseksam

  Pädevuseksami (edaspidi eksam) korraldab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja §-s 5 nimetatud eksamijuhendis kindlaks määratud korras.

§ 4.  Eksamile lubamine

  (1) Isik, kes soovib vastutava spetsialisti pädevustunnistust, esitab isiku nõuetele vastavuse hindajale ja tõendajale vastavasisulise taotluse. Nimetatud taotlus peab sisaldama vähemalt järgmist:
  1) taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi ja kontaktandmed, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  2) kinnitus «Kaevandamisseaduse» § 15 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täidetuse kohta, olenevalt asjaolust, millist pädevustunnistust taotletakse;
  3) millist pädevustunnistust taotletakse ja pädevuse ulatus.

  (2) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja võib pädevustunnistuse taotlejat eksamile mitte lubada, kui:
  1) erialane ettevalmistus või töökogemus ei vasta pädevustunnistuse väljastamise eeltingimustele;
  2) isik on taotluses esitanud ebaõigeid andmeid.

  (3) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja võib taotluse esitajalt nõuda ka muid asjakohaseid andmeid, mis otseselt seonduvad isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise menetlusega.

  (4) Kui taotluse esitajat ei lubata eksamile, peab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja oma otsust kirjalikult põhjendama ning vastavasisulise otsuse taotluse esitajale teatavaks tegema.

§ 5.  Eksamijuhend

  (1) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja koostab kirjaliku eksamijuhendi, milles määrab kindlaks eksami korralduse, eksami kestuse, eksamineeritavate ja eksamineerijate isikute õigused ja kohustused, eksami positiivse soorituse nõuded, hindamismetoodika ja muud eksami korralduses olulised asjaolud. Eksamijuhend peab sisaldama ka eksamitulemuste vaidlustamise võimaluse ja korra kirjeldust.

  (2) Eksamijuhend peab olema kooskõlas käesoleva määrusega ning võimaldama saada ammendavat ülevaadet eksami korraldusest.

  (3) Eksamineeritavale peab võimaldama eksamijuhendiga tutvumist igal ajal.

  (4) Eksamijuhend peab olema kooskõlastatud Tehnilise Järelevalve Ametiga. Kooskõlastuse andmisel hindab Tehnilise Järelevalve Amet eksamijuhendi vastavust käesoleva paragrahvi nõuetele. Kooskõlastatud eksamijuhendis võib muudatusi teha vaid Tehnilise Järelevalve Ametiga kooskõlastatult.
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]

§ 6.  Eksamiküsimustik

  (1) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja koostab eksamiküsimustiku. Eksamiküsimustik peab võimaldama adekvaatselt hinnata isiku teadmiste piisavust ja vastavust «Kaevandamisseaduse» nõuetele.

  (2) Eksamiküsimustik koostatakse vastavate õigusaktide ja taotletava pädevuse kohta käiva kirjanduse alusel, kusjuures eksamiküsimustiku maht ja ulatus sõltub asjaolust, millist pädevustunnistust taotletakse.

  (3) Eksamiküsimustiku aluseks olevate õigusaktide loetelu avaldab Tehnilise Järelevalve Amet oma veebilehel, märkides seejuures sellise loetelu avaldamise või muutmise kuupäeva.
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]

  (4) Eksamiküsimustiku temaatika peab katma kogu eksamineeritavalt nõutavate teadmiste ulatust. Eksamiküsimustiku temaatika peab olema kooskõlastatud Tehnilise Järelevalve Ametiga. Eksamineeritavale peab võimaldama eksamiküsimustiku temaatikaga tutvuda.

§ 7.  Pädevustunnistus

  (1) Pädevustunnistusele peavad olema kantud vähemalt järgmised andmed:
  1) pädevustunnistuse registreerimisnumber ja väljaandmise kuupäev;
  2) pädevustunnistuse välja andnud asutuse nimi ja kontaktandmed;
  3) pädevustunnistuse saanud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  4) millisele pädevusele isik vastab ja pädevustunnistuse ulatus;
  5) pädevustunnistuse kehtivuse aeg;
  6) vajadusel eritingimused, millega pädevustunnistus väljastatakse;
  7) pädevustunnistuse väljastanud isiku ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ning allkiri;
  8) isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja pitsati jäljend.

  (2) Isiku, kellele pädevustunnistus väljastati, nõudel väljastatakse pädevustunnistuse duplikaat. Duplikaadile kantakse kõik lõikes 2 nimetatud andmed ja ülemisele parempoolsele nurgale kirjutatakse sõna «DUPLIKAAT».

  (3) Pädevustunnistus kehtib kuni 5 aastat. Pädevustunnistust võib pikendada, kui pikendamist on taotletud enne pädevustunnistuse kehtivusaja lõppu ning kui pädevustunnistuse ulatus ei muutu. Pädevustunnistuse kehtivusaja lõppemisel pädevustunnistust ei pikendata.

§ 8.  Erisätted

  (1) Kui käesolevas määruses sätestatud isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise toiminguid teeb isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja, tasutakse nende toimingute eest tasu isiku nõuetele vastavuse hindajale ja tõendajale vastavalt viimase poolt kehtestatud hinnakirjale.

  (2) Kui käesolevas määruses sätestatud isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise toiminguid teeb vastavalt «Kaevandamisseaduse» § 35 lõikele 4 Tehnilise Järelevalve Amet, siis ei kehti § 5 lõikes 4 ja § 6 lõikes 4 sätestatud kooskõlastamise nõue.
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2003. a.

/otsingu_soovitused.json