Teksti suurus:

Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu ja esitamise kord

Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu ja esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:

Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu ja esitamise kord

Vastu võetud 19.06.2007 nr 52
RTL 2007, 52, 949
jõustumine 20.07.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.05.2008RTL 2008, 38, 54219.05.2008

Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» § 27 lõike 3 alusel.

§ 1. Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta esitatavad andmed

  Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli teostamise kohta esitab tehnilise kontrolli teostaja Tehnilise Järelevalve Ametile järgmised andmed:
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]
 1) elektripaigaldise omaniku nimi, aadress ja muud kontaktandmed, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg;
 2) elektripaigaldise aadress ning elektripaigaldise kontrollitud osad;
 3) elektripaigaldise määratlus (asub elumajas, äri- või tootmishoones vmt) ja liik;
 4) elektripaigaldise, projekteerija, ehitaja, tehnilise kontrolli aluseks olnud mõõtmisi teinud mõõte- ja teimilabori nimi, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg, aadress ja muud kontaktandmed;
 5) elektripaigaldise peakaitsme(te) nimivool ja nimipinge(d);
 6) kui käidukorraldaja olemasolu on nõutav, siis käidukorraldaja nimi, kontaktandmed, isikukood või viimase puudumisel sünniaeg ning tema nõuetele vastavust tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev;
 7) elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja nimi ja registrikood, majandustegevuse registris registreeritud tehnilist kontrolli vahetult teinud töötaja nimi ja kontaktandmed;
 8) tehnilise kontrolli teostamise kuupäevad, kontrolliprotokollide ja nõuetekohasuse tunnistuste numbrid, kontrolli tulemused ning järgmise tehnilise kontrolli aeg.

§ 2. Andmete esitamise kord

 (1) Tehnilise kontrolli teostaja sisestab andmed Tehnilise Järelevalve Ameti vastavasse elektroonsesse andmekogusse.
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]

 (2) Kui Tehnilise Järelevalve Ametile teatatakse muutustest andmekogusse kantud andmetes, teeb Tehnilise Järelevalve Amet andmekogus vastavad muudatused.
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]

 (3) Tehnilise Järelevalve Amet tagab tehnilise kontrolli teostajale ja võrguettevõtjale vajalikus ulatuses ligipääsu interneti kaudu lõikes 2 nimetatud andmekogule.
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]

§ 3. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. juulil 2007. a.