Teksti suurus:

Pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 20, 138

Pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.04.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 14. mai 2008. a otsusega nr 282

I. Pakendiseaduses (RT I 2004, 41, 278; 2008, 1, 4) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.

(2) Toote määramine pakendina põhineb järgmistel kriteeriumidel:
1) toode loetakse pakendiks, kui see vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määratlusele, piiramata seejuures muid võimalikke pakendi kasutamise funktsioone, välja arvatud olukord, kui pakend on selles oleva toote lahutamatu osa ning peab sisaldama, toetama või säilitama toodet ja selle osi kogu nende kasutusea jooksul ning kui pakend ja selles olev toode on mõeldud koos kasutamiseks, tarbimiseks või äraviskamiseks;
2) toode, mis on kujundatud ja määratud müügikohas täitmiseks, ja ühekordseks kasutamiseks mõeldud toode, mida müüakse, mis on täidetud või mis on määratud müügikohas täitmiseks, loetakse pakendiks, kui see toode täidab pakendi funktsiooni;
3) pakendi komponendid ja pakendiga püsivalt ühendatud lisaelemendid loetakse selle pakendi osadeks, millega nad on ühendatud. Ühtlasi loetakse pakendiks lisaelement, mis ripub vahetult toote küljes või on toote külge kinnitatud ja täidab pakendi funktsiooni, välja arvatud juhul, kui see element on toote lahutamatu osa ning on mõeldud tarbimiseks või äraviskamiseks koos tootega.

(3) Toote määramisel pakendina tuleb vajaduse korral arvestada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/12/EÜ, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (ELT L 047, 18.02.2004, lk 26–30), I lisas sätestatud selgitavaid näiteid.»

§ 2. Paragrahvi 3:

1) lõike 1 punktid 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) müügipakend ehk esmane pakend – lõppkasutajale või tarbijale müügikohas üleandmiseks määratud müügiühiku osa. Müügipakendiks loetakse ka käesoleva seaduse § 2 lõike 2 punktis 2 nimetatud pakend;
2) rühmapakend ehk teisene pakend – mõeldud teatud hulga müügiühikute rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas rühmapakend müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või tarbijale või kasutatakse seda vaid kauba käsitsemise lihtsustamiseks, kauba kaitsmiseks või esitlemiseks, kusjuures rühmapakendit on võimalik eemaldada toote omadusi muutmata;
3) veopakend ehk kolmandane pakend – mõeldud teatud arvu müügiühikute või rühmapakendis kaupade käsitsemiseks ja veoks, et vältida veol kauba füüsilisi kahjustusi, siia ei kuulu maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveokonteinerid.»;

2) lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna «olelustsükli» sõnaga «olelusringi».

§ 3. Paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva seaduse tähenduses on pakendijäätmed mis tahes pakend või pakendimaterjal, mis muutub pärast pakendi kasutamist jäätmeteks jäätmeseaduse § 2 tähenduses. Pakendijäätmeteks ei loeta pakendi ja pakendimaterjali tootmisel tekkinud jääke.»

§ 4. Paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Pakendi ja pakendijäätmete vältimine, mis toimub eelkõige keskkonnahoidlike toodete ja tehnoloogiate arendamise teel, on pakendi ja pakendijäätmete koguse ja ohtlikkuse vähendamine, samuti pakendites ja pakendijäätmetes sisalduvate materjalide ja ainete koguse ning ohtlikkuse vähendamine kogu pakendi olelusringi jooksul alates pakendimaterjali ja pakendi valmistamisest kuni pakendi või selle käitlemise jääkide lõpliku kõrvaldamiseni.»

§ 5. Seadust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

« § 91. Pakendatud kauba turule laskmine

Käesoleva seaduse tähenduses on pakendatud kauba turule laskmine Eestis pakendatud oma kauba või sisseveetud pakendatud kauba esmakordne kättesaadavaks tegemine Eestis levitamiseks või kasutamiseks. Kui kaup pakendatakse ümber, siis ümberpakendatud kauba esmakordselt kättesaadavaks tegemist Eestis käsitatakse samuti pakendatud kauba turule laskmisena.»

§ 6. Seadust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

« § 101. Taaskasutusorganisatsioon

(1) Taaskasutusorganisatsioon on käesoleva seaduse § 17 lõike 5 alusel keskkonnaministri poolt akrediteeritud juriidiline isik, mille asutajad ja liikmed on pakendiettevõtjad või nende moodustatud juriidilised isikud, mille liikmed, osanikud või aktsionärid on pakendiettevõtjad.

(2) Taaskasutusorganisatsiooni ülesanne on korraldada talle käesoleva seaduse § 16 lõike 2 alusel kohustused üle andnud pakendiettevõtjate pakendi ja pakendijäätmete üleriigilist kogumist ja taaskasutamist ning arendada edasi taaskasutussüsteemi eesmärgiga tagada pakendijäätmete taaskasutamine vähemalt käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud taaskasutuse sihtarvude ulatuses.»

§ 7. Paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Nõusolek vabatahtlikuks koostööks

Nõusolek vabatahtlikuks koostööks on käesoleva seaduse eesmärkide paremaks elluviimiseks Keskkonnaministeeriumi ja majandustegevuses osaleja vahel sõlmitud koostöökokkulepe, millega võivad liituda kõik isikud, kes soovivad koostöö tingimusi täita. Nimetatud koostöökokkuleppega ei saa üle anda käesolevast seadusest tulenevaid kohustusi ega vastutust.»

§ 8. Paragrahvi 13 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kasutatud pakendit peab olema võimalik töödelda vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse ning muudele ohutusnõuetele;».

§ 9. Seadust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

« § 131. Pakendi kavandamise ja valmistamise nõuetele vastavuse eeldus

(1) Kui pakendi kavandamisel ja valmistamisel on järgitud harmoneeritud standardit, mille kohta on avaldatud teade Euroopa Liidu Teatajas, eeldatakse, et sellisele standardile vastav pakend vastab standardiga kaetud nõuete osas käesoleva seaduse § 13 nõuetele.

(2) Teabe käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud standardeid ülevõtvate Eesti standardite ja Euroopa Liidu liikmesriigi rahvuslike standardite kohta avaldab standardiorganisatsioon Eesti Standardikeskus oma veebilehel kättesaadavaks tehtavas ametlikus väljaandes.»

§ 10. Paragrahvi 16:

1) lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pakendiettevõtja peab turule lastud pakendatud kauba pakendi ja sellest tekkinud pakendijäätmed koguma ja taaskasutama selliselt, et käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud taaskasutuse sihtarvud oleksid täidetud, ning kandma sellest tulenevad kulud.

(2) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustused üle anda kirjaliku lepingu alusel ainult taaskasutusorganisatsioonile. Kui pakendiettevõtja annab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustused üle taaskasutusorganisatsioonile, siis vastutab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuste täitmise eest taaskasutusorganisatsioon.»;

2) täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

« (3) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui viis tonni aastas ega anna käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustusi üle taaskasutusorganisatsioonile, peab korraldama oma kauba pakendijäätmete kogumise igas oma kauba müügikohas, informeerima tarbijaid võimalusest tagastada pakendijäätmed müügikohta, pidama arvestust oma kauba pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise osas iga müügikoha kohta eraldi ning esitama järelevalve õigusega isiku nõudmisel järgmised andmed:
1) turule lastava kauba pakendist tekkivate jäätmete mass iga pakendimaterjali liigi kaupa;
2) müügikohtade loetelu;
3) andmed pakendijäätmete kogumise korraldamise kohta igas müügikohas, sealhulgas kogumiskohtade asukohad;
4) andmed kogutud pakendijäätmete taaskasutamise kohta, sealhulgas pakendijäätmeid taaskasutava ettevõtja andmed ja temaga sõlmitud lepingud.

(4) Pakendijäätmete taaskasutamise sihtarvude täitmist väljendatakse pakendijäätmete taaskasutamise määrana. Taaskasutamise määr arvutatakse kalendriaasta kestel taaskasutatud pakendijäätmete ning sama perioodi jooksul turule lastud kauba pakendi massi suhtarvuna, mis on väljendatud massiprotsentides. Turule lastud kauba pakendi massi hulka ei arvata Eestist välja viidud kauba pakendi massi ja kasutusele võetud tagastatud korduskasutuspakendi massi, kui need on pakendiettevõtja poolt dokumentaalselt tõendatavad. Taaskasutatud pakendijäätmete massi hulka arvatakse Eestis taaskasutatud ja taaskasutamiseks välja veetud pakendijäätmete mass.

(5) Pakendite taaskasutamise määra arvutamisel võetakse arvesse Euroopa Komisjoni otsuse 2005/270/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasisüsteemi vormid (ELT L 086, 05.04.2005, lk 6–12), artikli 2 punktis 2 ja artikli 3 punktides 2–4 ning artiklites 4–6 sätestatut.»

§ 11. Paragrahvi 17:

1) lõike 3 punktist 5 jäetakse välja tekstiosa «ja §-s 24»;

2) lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2 oma kohustused üle andnud pakendiettevõtjatelt võrdsetel tingimustel tasu kogumine ja neile teenuste pakkumine, lähtudes pakendiettevõtjate poolt turule lastud pakendatud kauba pakendijäätmete massist ja taaskasutusorganisatsiooni avalikustatud teenustasu määradest;»;

3) lõike 4 punktidest 7 ja 8 ning lõikest 41 jäetakse välja sõnad «äriühinguna asutatud»;

4) lõiget 4 täiendatakse punktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

« 9) avalikkuse ja tarbijate teavitamine pakendi ja pakendijäätmete tagastamise korrast ja nõuetest;
10) keskkonnaministrile iga aasta 31. märtsiks kirjaliku ülevaate esitamine oma eelmise kalendriaasta tegevusest. Ülevaade peab sisaldama muu hulgas teavet käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud kokkulepete kohta, käesoleva seaduse §-s 171 sätestatu kohta, tagatisrahaga pakendite tagastamise ning teavitustegevuse ja selle maksumuse kohta. Ülevaade ja majandusaasta aruanne peavad olema kättesaadavad taaskasutusorganisatsiooni veebilehel.»;

5) täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

« (42) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 9 nimetatud teavitusele tehtavad kulutused peavad olema vähemalt üks protsent taaskasutusorganisatsiooni kalendriaasta käibest, kusjuures käibe suuruse arvutamisel ei arvestata tagatisraha.»;

6) lõike 6 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) on esitatud valeandmeid või võltsitud dokumente.»

§ 12. Seadust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

« § 171. Nõuded pakendijäätmete kogumiskohtadele

(1) Tagatisrahata pakendi jäätmete kogumisel peab taaskasutusorganisatsioon tagama, et kogumiskohtade tihedus oleks järgmine:
1) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 1000 elanikku ühel ruutkilomeetril – vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 500 meetri raadiuses;
2) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 500 elanikku ühel ruutkilomeetril – vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri raadiuses;
3) kui asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril – kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates, arvestusega üks kogumiskoht 500 elaniku kohta.

(2) Kohaliku omavalitsuse organ peab võimaldama taaskasutusorganisatsioonidel täita käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimusi.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud tingimuste täitmiseks võivad taaskasutusorganisatsioonid omavahel või käesoleva seaduse § 16 lõikes 3 nimetatud pakendiettevõtjaga sõlmida kokkuleppeid, kusjuures igas kogumiskohas peab olema tagatud kõigi pakendimaterjali liikide kogumine.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kogumiskohtade asukoht, kogumiskonteinerite miinimumarv ja miinimummaht iga kogumiskoha kohta ning nende tühjendamissagedus lepitakse kokku taaskasutusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse organi vahel. Kohaliku omavalitsuse organiga kokkuleppel võib pakendijäätmete kogumist korraldada ka nende tekkekohal kogumisena. Sel juhul võib kohaliku omavalitsuse organi nõusolekul vähendada pakendijäätmete kogumiskohtade tihedust ning kogumiseks ettenähtud konteinerite arvu ja mahtu.»

§ 13. Paragrahvi 18 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Pakendikomisjoni moodustab keskkonnaminister asjaomaste ministeeriumide, kohalike omavalitsuste, Keskkonnainspektsiooni, Tarbijakaitseameti, Tervisekaitseinspektsiooni, Veterinaar- ja Toiduameti, Konkurentsiameti, Maksu- ja Tolliameti, pakendiettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide ja jäätmekäitluse erialaliitude esindajatest ning eriala asjatundjatest.»

§ 14. Paragrahvi 20:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale, on kohustatud lõppkasutajalt või tarbijalt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja -pakendijäätmed. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastavad selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba pakendile.»;

2) täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale, informeerib pakendi tagasivõtmise kohast müügikohas nähtavale kohale seatud arusaadava kirjaliku teatega. Kui pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa, ei ole müügipakendi ja -pakendijäätmete tagasivõtmist korraldanud lepingu alusel taaskasutusorganisatsiooni kaudu, on ta kohustatud müügipakendi ja -pakendijäätmed vastu võtma müügikohas või müügikoha vahetus läheduses asuvas selleks otstarbeks kohandatud punktis.

(22) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, on kohustatud pakendiettevõtjalt, kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale, tasuta tagasi võtma enda poolt turule lastud kauba pakendi ja pakendijäätmed.»;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Pakendiettevõtja võib käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 22 nimetatud kohustused üle anda kirjaliku lepingu alusel ainult taaskasutusorganisatsioonile. Kui pakendiettevõtja annab käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 22 sätestatud kohustused üle taaskasutusorganisatsioonile, siis vastutab nimetatud kohustuste täitmise eest taaskasutusorganisatsioon. Tagatisrahaga pakendit lõppkasutajale või tarbijale müüv pakendiettevõtja ei saa tagatisrahaga pakendi tagasivõtmise kohustust taaskasutusorganisatsioonile üle anda.»;

4) täiendatakse lõigetega 43 ja 44 järgmises sõnastuses:

« (43) Pakendatud kauba müüja, kelle müügikoha suurus on 200 ruutmeetrit või üle 200 ruutmeetri, peab sellise pakendi tagasivõtmise, millele on kehtestatud tagatisraha, korraldama müügikohas või selle teenindusmaal müügikoha kauplemisajal.

(44) Pakendatud kauba müüja, kelle müügikoha suurus on alla 200 ruutmeetri, võib sellise pakendi tagasivõtmise, millele on kehtestatud tagatisraha, korraldada väljaspool oma müügikoha teenindusmaa piire, kuid müügikoha kauplemisajal ja ainult kohaliku omavalitsuse organi nõusolekul. Sealjuures tuleb arvestada, et alal, mille asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril, oleks vähemalt üks pakendi tagasivõtmise koht kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates.»;

5) täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 22, § 24 lõikes 4 ja §-s 36 nimetatud kohustustest on vabastatud pakendiettevõtjad, kes lasevad turule kaupa plastist pakendis, mille mass on alla 10 kilogrammi aastas, ja muust materjalist pakendis, mille mass on alla 20 kilogrammi aastas.»

§ 15. Paragrahvi 21:

1) lõiked 1–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pakendile määratakse tagatisraha, mis on ühe müügiühiku hinnale lisatud pakendit väärtustav tasu ühe pakendi eest.

(2) Tagatisraha kehtestatakse õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi, siidri, perry ja karastusjoogi korduskasutuspakendile, milleks on:
1) klaaspakend;
2) plastpakend.

(3) Tagatisraha kehtestatakse õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi, siidri, perry ja karastusjoogi ühekorrapakendile, milleks on:
1) klaaspakend;
2) plastpakend;
3) metallpakend.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud õlut ja vähese etanoolisisaldusega alkohoolset jooki mõistetakse alkoholiseaduse tähenduses, siidrit ja perryt alkoholiseaduse § 4 lõike 2 alusel kehtestatud nõuete tähenduses ning karastusjooki pakendiaktsiisi seaduse tähenduses.»;

2) lõiget 41 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud pakendile, kui selle tagasivõtmine ei ole tehniliselt võimalik.»;

3) täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

« (42) Käesoleva paragrahvi lõike 41 punktides 1 ja 2 sätestatud pakendi puhul tohib käesoleva seaduse § 23 lõike 6 alusel kehtestatud tagatisraha suuruse märki kasutada ainult kooskõlastatult märgi valdajaga.»;

4) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Tagatisraha suurust võib muuta, kui eelmisest muutmisest on möödas vähemalt 12 kuud.»

§ 16. Paragrahvi 23:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pakendi puhul, millele on kehtestatud tagatisraha, kannab pakendiettevõtja, välja arvatud isik, kes müüb pakendatud kaupa, tagatisraha märgi kas pakendile või etiketile. Kui pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2 üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, peab pakendiettevõtja pakendile või etiketile kandma vastava taaskasutusorganisatsiooni tagatisraha märgi.»;

2) lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) märgi, mis näitab pakendiettevõtja kohustuste üleandmist vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2;»;

3) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Keskkonnaminister kehtestab tagatisraha märgid, arvestades taaskasutusorganisatsiooni ettepanekut.»

§ 17. Paragrahvi 24:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pakendi tootja, tühja pakendi sisse- ja väljavedaja, pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, isik, kes veab välja pakendatud kaupa, ning pakendijäätmekäitleja on kohustatud pidama pakendimaterjali massi üle pidevat arvestust käesoleva seaduse § 3 lõigetes 1–3 nimetatud pakendi ja pakendimaterjali liikide kaupa, sealhulgas eraldi pakendiaktsiisi seaduses sätestatud pakendite osas, järgmiselt:
1) toodetud tühi pakend ning sisse- ja väljaveetud tühi pakend;
2) pakendatud kauba pakend ning sisse- ja väljaveetud pakendatud kauba pakend;
3) turule lastud kauba pakend;
4) tekkinud pakendijäätmed;
5) korduskasutuspakend;
6) Eestis taaskasutatud pakendijäätmed ning sisse- ja väljaveetud pakendijäätmed;
7) raskmetalle sisaldav pakend.»;

2) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arvestuse aluseks olevaid algdokumente ja nende alusel koostatud koondandmeid säilitatakse vähemalt seitse aastat. Käesoleva seaduse tähenduses on algdokumendid järgmised:
1) pakendi tootmist, müüki, sissevedu ja väljavedu käsitlevad raamatupidamise algdokumendid;
2) pakendatud kauba müüki, sissevedu ja väljavedu käsitlevad dokumendid;
3) pakendi soetamist tõendavad dokumendid;
4) pakendit ja pakendijäätmeid taaskasutavate ettevõtjate väljastatud raamatupidamise algdokumendid, vastuvõtudokumendid, aktid ja kinnitus taaskasutamise kohta;
5) tolli aktsepteeritud kaubadeklaratsioonid pakendi, pakendatud kauba ning pakendijäätmete sisse- ja väljaveo kohta.

(4) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa ega ole kohustusi üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, on kohustatud kalendriaasta kohta esitama pakendiregistrisse kandmiseks järgmised audiitori kontrollitud andmed pakendi ja pakendimaterjali liikide kaupa, sealhulgas eraldi pakendiaktsiisi seaduses sätestatud pakendite osas:
1) korduskasutuspakendi mass;
2) turule lastud kauba pakendi mass;
3) andmed pakendijäätmete taaskasutamise kohta.»;

4) täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« (5) Pakendiettevõtja, kes on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2 üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, esitab käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed kalendriaasta kohta taaskasutusorganisatsioonile.

(6) Taaskasutusorganisatsioon esitab kalendriaasta kohta pakendiregistrisse kandmiseks käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1–3 nimetatud andmed iga temale kohustused üle andnud pakendiettevõtja kohta. Esitatud andmed peab olema kinnitanud audiitor.»

§ 18. Paragrahvi 25:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pakendiregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kuhu kantakse ning kus hoitakse ja töödeldakse andmeid turule lastud pakendatud kauba pakendite, tekkinud pakendijäätmete, pakendi korduskasutuse, pakendijäätmete taaskasutamise ning taaskasutamise sihtarvude täitmise kohta.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Pakendiregistrisse kantavad andmed, nende esitamise kord, juurdepääs registri andmetele ja arvestuse aluseks olevatele algdokumentidele ning rahvusvahelistest kohustustest tulenev andmete edastamise kord kehtestatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhimäärusega.»;

3) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Pakendiregistri vastutaval töötlejal, Keskkonnainspektsioonil ning Maksu- ja Tolliametil on õigus tutvuda neile seadusega pandud ülesannete täitmisel käesoleva seaduse § 24 lõigetes 1, 3, 4 ja 6 nimetatud arvestuse algdokumentide ja nende alusel koostatud koondandmetega.»;

4) täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Keskkonnaminister kehtestab määrusega pakendiregistri registrikaardi vormid.»

§ 19. Paragrahvi 26:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Järelevalvet käesoleva seaduse täitmise üle teostavad Keskkonnainspektsioon, Tarbijakaitseamet, Maksu- ja Tolliamet, Veterinaar- ja Toiduamet ning valla- ja linnavalitsused.»;

2) täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

« (3) Keskkonnainspektsioonil ning Maksu- ja Tolliametil on õigus kontrollida pakendiettevõtjate ning pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamisega tegelevate isikute tegutsemiskohti.

(4) Keskkonnainspektsioon edastab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kontrolli tulemuste alusel igale kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile turule lastud kauba pakendi taaskasutamiskohustuse täitmata jätnud või pakendiregistrisse andmed esitamata jätnud või pakendiregistrisse kandmiseks valeandmeid esitanud ettevõtete nimekirja.

(5) Valla- ja linnavalitsus on kohustatud teostama järelevalvet oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise, kogumise ja taaskasutamise üle.»

§ 20. Seadust täiendatakse §-ga 261 järgmises sõnastuses:

« § 261. Ettekirjutus

(1) Järelevalvet teostaval isikul on õigus käesoleva seaduse täitmise tagamiseks teha ettekirjutusi. Ettekirjutuse täitmata jätmisel võib rakendada sunnivahendeid asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral on järelevalvet teostaval isikul õigus rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 500 000 krooni.»

§ 21. Paragrahv 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 30. Pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise kohustuse täitmata jätmine ja tagasivõtmise nõuete rikkumine

(1) Pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise kohustuse täitmata jätmise või tagasivõtmise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 22. Paragrahv 32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 32. Pakendi ja pakendijäätmete kohta arvestuse pidamise ja andmete esitamise kohustuse täitmata jätmine

Pakendi ja pakendijäätmete kohta arvestuse pidamise kohustuse täitmata jätmise või andmete esitamata jätmise või ebaõigete andmete esitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 23. Paragrahv 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 33. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 27–32 nimetatud väärtegude menetlemisel kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 27–32 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Keskkonnainspektsioon.

(3) Käesoleva seaduse §-des 27 ja 28 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Veterinaar- ja Toiduamet.

(4) Käesoleva seaduse §-des 29 ja 32 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Maksu- ja Tolliamet.

(5) Käesoleva seaduse §-des 30 ja 31 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tarbijakaitseamet.

(6) Käesoleva seaduse §-des 29–31 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on linna- ja vallavalitsus.»

§ 24. Paragrahvi 36:

1) lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alates 2009. aasta 1. jaanuarist tuleb pakendijäätmeid taaskasutada järgmiselt:
1) pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60 protsenti kalendriaastas;
2) pakendijäätmete kogumassist ringlussevõetuna vähemalt 55 ja mitte rohkem kui 80 protsenti kalendriaastas.»;

3) täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Et tagada käesoleva paragrahvi lõikes 2 kehtestatud taaskasutamise sihtarvude täitmine, peab pakendiettevõtja alates 2009. aasta 1. jaanuarist taaskasutama pakendimaterjali liike kalendriaastas vähemalt järgmises ulatuses:
1) 70 protsenti klaasijäätmete kogumassist ringlussevõetuna;
2) 70 protsenti paberi- ja kartongijäätmete kogumassist, kusjuures 60 protsenti kogumassist ringlussevõetuna;
3) 60 protsenti metallijäätmete kogumassist ringlussevõetuna;
4) 55 protsenti plastijäätmete kogumassist, kusjuures 45 protsenti plastijäätmete kogumassist ringlussevõetuna ja 22,5 protsenti plastijäätmete kogumassist uuesti plastiks töödelduna;
5) 45 protsenti puidujäätmete kogumassist, kusjuures 20 protsenti kogumassist ringlussevõetuna.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetamata muu pakendimaterjal tuleb taaskasutada võimalikult suures koguses vastavalt olemasolevatele tehnilistele võimalustele ja majanduslikule põhjendatusele.»

§ 25. Seadust täiendatakse §-ga 371 järgmises sõnastuses:

« § 371. Nõuded pakendijäätmete kogumiskohtadele

Käesoleva seaduse § 171 jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.»

§ 26. Seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ pakendi ja pakendijäätmete kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10–22), viimati muudetud direktiiviga 2005/20/EÜ (ELT L 070, 16.03.2005, lk 17–18); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/12/EÜ, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendi ja pakendijäätmete kohta (ELT L 047, 18.02.2004, lk 26–30); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/12/EÜ jäätmete kohta (ELT L 114, 27.04.2006, lk 9–21); Euroopa Komisjoni otsus 97/129/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendi ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse pakendimaterjalide identifitseerimissüsteem (EÜT L 050, 20.02.1997, lk 28–31); Euroopa Komisjoni otsus 1999/177/EÜ, millega kehtestatakse eranditingimused plastkastide ja -aluste jaoks seoses pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetallide kontsentratsioonitasemetega (EÜT L 056, 04.03.1999, lk 47–48); Euroopa Komisjoni otsus 2001/171/EÜ, millega kehtestatakse eranditingimused klaaspakendi jaoks seoses pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetalli kontsentratsioonitasemetega (EÜT L 062, 02.03.2001, lk 20–21); Euroopa Komisjoni otsus 2006/340/EÜ, millega muudetakse otsust 2001/171/EÜ eesmärgiga pikendada erandi tingimuste kehtivust klaaspakendi jaoks seoses direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetalli kontsentratsioonitasemetega (ELT L 125, 12.05.2006, lk 43); Euroopa Komisjoni otsus 2005/270/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasisüsteemi vormid (ELT L 086, 05.04.2005, lk 6–12).»

II. Pakendiaktsiisi seaduses (RT I 1997, 5/6, 31; 2005, 37, 288) tehakse järgmised muudatused:

§ 27. Paragrahvis 1 asendatakse sõna «täidetud» sõnadega «turule lastud kauba pakend».

§ 28. Paragrahvi 2:

1) punktid 1, 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) pakend – pakendiseaduse mõistes;
2) import – pakendi vabasse ringlusse lubamine nõukogu määruse 2913/92/EMÜ, millega kehtestati ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik) mõistes. Impordina käsitatakse ka pakendi ühenduse tolliterritooriumile toomist muudel juhtudel, kui kauba sisseveoga kaasneb tollivõla tekkimine ühenduse tolliseadustiku mõistes või pakendi kasutamine või tolli järelevalve all hävitamine Eestis;
3) pakendi taaskasutamine – pakendijäätmete taaskasutus pakendiseaduse mõistes;»;

2) punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) karastusjook – jook, mille kombineeritud nomenklatuuri (KN) rubriigid on 2009, 2201 või 2202 vastavalt nõukogu määrusele 2658/87/EMÜ tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675).»

§ 29. Paragrahvi 5 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Imporditud kauba pakendilt maksab aktsiisi isik, kelle poolt või kelle eest deklareeritakse kaup vabasse ringlusesse lubamise tolliprotseduurile ühenduse tolliseadustiku mõistes. Muudel juhtudel maksab sisseveetud kauba pakendi pealt aktsiisi isik, kellel tekib tollivõlg ühenduse tolliseadustiku mõistes või kes kasutas pakendit omatarbeks või kelle taotlusel hävitati pakend Eestis.

(2) Eestis pakendatud kauba pakendilt maksab aktsiisi isik, kes laseb pakendatud kauba Eestis esmakordselt turule ning teeb selle kättesaadavaks levitamiseks või kasutamiseks.»

§ 30. Paragrahvi 6:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eestis turule lastud kauba pakend, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba pakend maksustatakse aktsiisiga pakendi müümise, vahetamise, tasuta võõrandamise või omatarbeks kasutusse võtmise korral.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Eestis turule lastud kauba pakendi või teisest liikmesriigist soetatud või imporditud kauba pakendi omatarbeks kasutusse võtmine on selles oleva kauba kasutamine aktsiisimaksja poolt ettevõtlusega seotud otstarbel või andmine aktsiisimaksjast tööandja poolt tema töötajale.»

§ 31. Paragrahvi 7 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eestis turule lastud kauba pakendi, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba pakendi aktsiisiga maksustamise periood on kvartal. Sellise Eestis turule lastud kauba pakendi, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba pakendi, mille osas aktsiisimaksja on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse §-le 111 üle andnud, aktsiisiga maksustamise periood on kalendriaasta.

(3) Eestis turule lastud kauba pakendilt, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba pakendilt makstakse aktsiisi Maksu- ja Tolliameti pangakontole ja aktsiisideklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksustamise perioodile järgneva kuu 15. päevaks. Aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestab rahandusminister.»

§ 32. Paragrahvi 8:

1) lõike 1 punkti 1 täiendatakse järgmise tekstiga:
«alates 2012. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 85%;»;

2) lõike 1 punkti 2 täiendatakse järgmise tekstiga:
«alates 2010. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse vähemalt 50%;»;

3) lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) alates 2009. aasta 1. jaanuarist muu pakend, mida taaskasutatakse pakendiseaduse §-ga 36 sätestatud määral.»;

4) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Aktsiisivabastuse saamiseks tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud pakendi taaskasutamise määrad täita maksustamisperioodi jooksul.»;

5) lõike 2 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) pakend, milles on kaup, mida füüsilised isikud impordivad või soetavad teisest liikmesriigist ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil;
2) eksporditud pakend;»;

6) lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) Eestis turule lastud kauba, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba plastist pakend massiga alla 2,5 kilogrammi kvartalis ja kauba muust materjalist pakend massiga alla 5 kilogrammi kvartalis.»

§ 33. Paragrahvi 11:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aktsiisimaksja on kohustatud pidama kvartalite lõikes Eestis turule lastud kauba pakendite, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba pakendite müümise, tasuta võõrandamise, vahetamise ja omatarbeks kasutusse võtmise arvestust pakendi massi ja pakendimaterjali liikide järgi. Kui aktsiisimaksja on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse §-le 111 üle andnud, on nende pakendite osas eelnimetatud arvestuse perioodiks kalendriaasta.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Pakendi ja pakendijäätmetega seotud tegevuse kohta esitatakse andmed vastavalt pakendiseaduse § 24 lõigetele 4 ja 6.»

§ 34. Paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva seaduse § 8 lõike 1 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks alates 2009. aasta 1. jaanuarist.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json