Teksti suurus:

Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 43, 586

Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend

Vastu võetud 14.05.2008 nr 21

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 16 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Individuaalne täitmiskava ja selle eesmärk

(1) Individuaalne täitmiskava (edaspidi täitmiskava) on kinnipeetava karistuse täideviimise programm, milles esitatakse kinnipeetava kriminogeensete riskide vähendamise abinõud ning nende rakendamise ajagraafik.

(2) Täitmiskava koostamise ja rakendamise eesmärk on:
1) suunata kinnipeetavat õiguskuulekale käitumisele läbi kriminogeensete riskide maandamise;
2) toetada kinnipeetava arengut haridustaseme tõstmise ning kutse-, töö- ja sotsiaalsete oskuste täiendamise kaudu;
3) tõsta kinnipeetava iseseisvat õiguskuulekat toimetulekuvõimet vabaduses.

(3) Täitmiskava peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) kinnipeetava isikuandmed;
2) karistuse täieliku ärakandmise korral vanglast vabanemise kuupäeva;
3) kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine;
4) kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine koos elektroonilise valve kohaldamisega;
5) kinnipeetava ohtlikkus ja ohustatus vabanedes;
6) teave kinnipeetava isikuomadustest ja käitumisest tulenevate riskide kohta;
7) tegevused riskide maandamiseks ja tegevuste ajagraafik;
8) kinnipeetavaga töötava kontaktisiku nimi ja allkiri;
9) täitmiskava kinnitaja, direktori või tema poolt määratud isiku nimi ja allkiri;
10) kinnipeetava nõusolek.

(4) Täitmiskava vorm kehtestatakse vastavalt lisale (lisa 1).

2. peatükk
TÄITMISKAVA KOOSTAMINE JA KINNITAMINE

§ 2. Täitmiskava koostamine ja tähtajad

(1) Täitmiskava koostamise protsess koosneb kinnipeetava kriminogeensete riskide hindamisest (edaspidi riskihindamine), täitmiskava koostamisest, selle kinnitamisest ning kinnipeetava poolt alla kirjutamisest.

(2) Esmane riskihindamine viiakse läbi kahe nädala jooksul pärast süüdimõistva kohtuotsuse jõustumist.

(3) Täitmiskava koostatakse hiljemalt nelja nädala jooksul pärast vanglasisest paigutamist.

(4) Riskihindamise algatamisest kuni täitmiskava kinnitamiseni kuluv aeg ei või ületada kahte kuud ning riskihindamise läbiviimise ja vanglasisese paigutamise vahelist aega ei arvestata täitmiskava koostamise aja sisse.

§ 3. Kinnipeetava kriminogeensete riskide hindamine

(1) Täitmiskava koostamise aluseks on kinnipeetava riskihindamise tulemused.

(2) Inspektor-kontaktisik algatab riskihindamiseks vajaliku info kogumise, tutvudes selleks kinnipeetava kohta käivate andmetega ning tehes järelepärimise kinnipeetava kriminogeenseid riske hindavatele ametnikele (edaspidi hindamisrühm).

(3) Hindamisrühma kuuluvad vangla järelevalve- või julgeolekuametnik, sotsiaaltöötaja, psühholoog ja inspektor-kontaktisik. Vajadusel kaasatakse teisi ametnikke (meditsiinitöötaja, kaplan jt).

(4) Hindamisrühma liikmed annavad hinnangu asjaoludele, mis soodustavad uue kuriteo toimepanemist või mis viitavad sellele, et isik võib endale või teistele ohtlik olla.

(5) Hindamisrühm teeb ettepanekud täitmiskava tegevuste ja abinõude kavandamiseks karistuse kandmise ajal (edaspidi sekkumised) ja nende rakendamise järjekorra kohta.

(6) Riskihindamise tulemust kasutatakse paigutamise ja ümberpaigutamise otsustamisel.

§ 4. Nõuded täitmiskavale

(1) Täitmiskavas peavad kajastuma vangistusseaduse §-des 16 ja 37 sätestatud valdkonnad.

(2) Täitmiskava peab vastama järgmistele nõuetele:
1) tagatud on kinnipeetava maksimaalne hõivatus, võttes aluseks tema isikust tulenevad riskitegurid ja arenguvajadused;
2) täitmiskava koostatakse kogu karistusaja pikaajalisi ja lühiajalisi eesmärke arvestades;
3) konkreetsed sekkumised planeeritakse ühe aasta lõikes kalendrikuu täpsusega;
4) sekkumised on planeeritud ajalises järjestuses arvestades sekkumiste prioriteete.

§ 5. Täitmiskava koostamine

(1) Täitmiskava koostab inspektor-kontaktisik riskihindamise tulemuste alusel pärast kinnipeetava vanglasisest paigutamist.

(2) Inspektor-kontaktisik tutvub riskihindamise tulemustega ja teiste kinnipeetavat puudutavate materjalidega ning selgitab kinnipeetavale riskihindamise tulemusi.

(3) Kui kriminaalhooldaja on kinnipeetava kohta koostanud kohtueelse ettekande või kui kinnipeetav on olnud kriminaalhooldusalune, tutvub inspektor-kontaktisik kriminaalhooldusametniku koostatud materjalidega, vajadusel teeb andmete kontrollimiseks ja puuduvate andmete saamiseks järelepärimisi või küsitleb kinnipeetava perekonnaliikmeid, sõpru, õpingu- või töökaaslasi ning asjaomaseid spetsialiste.

(4) Täitmiskava koostamiseks kaasab inspektor-kontaktisik vajadusel hindamisrühma liikmeid riskihindamise tulemuste ja riskitegurite maandamiseks tehtud ettepanekute arutamiseks ning sekkumiste ajakava kavandamiseks.

(5) Välisriigi kodakondsusega, välisriigis sündinud või seal elukohta omava kinnipeetava täitmiskava koostamisel hinnatakse tema toimetulekuvõimet Eesti ühiskonnas. Hindamistulemusi arvestatakse edasiste sekkumiste planeerimisel.

(6) Täitmiskava koostamisel võib arvesse võtta kinnipeetava ettepanekuid.

(7) Inspektor-kontaktisik selgitab kinnipeetavale täitmiskavas kavandatud tegevuste eesmärke ja ajakava ning kinnipeetava vajaduste arvestamist, samuti selgitab inspektor-kontaktisik kinnipeetavale täitmiskava täitmata jätmise võimalikke tagajärgi ning võtab kinnipeetavalt allkirja täitmiskavaga tutvumise kohta.

§ 6. Täitmiskava kinnitamine

(1) Inspektor-kontaktisik esitab täitmiskava kinnitamiseks vangla direktorile või tema poolt määratud isikule.

(2) Vangla direktor või tema poolt määratud isik võib täitmiskava enne kinnitamist tagastada inspektor-kontaktisikule täiendamiseks ja määrata täienduste tegemiseks tähtaja, mis ei või olla pikem kui kümme tööpäeva.

3. peatükk
TÄITMISKAVA TÄITMINE

§ 7. Inspektor-kontaktisiku tegevused täitmiskava täitmisel

(1) Inspektor-kontaktisiku ülesanne on motiveerida kinnipeetavat täitmiskava täitma, jälgida kinnipeetava arengut ja nõustada teda täitmiskava täitmisel.

(2) Täitmiskavas märgitud sekkumiste elluviimisel vestleb inspektor-kontaktisik kinnipeetavaga vähemalt üks kord kuus ning teeb vestluste ja vaatluste põhjal märkmeid riiklikusse kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrisse.

(3) Sõltuvalt täitmiskava täitmisel tekkivate küsimuste iseloomust peab inspektor-kontaktisik nõu hindamisrühma liikmega, kelle teemavaldkonda küsimus puudutab. Vajadusel kaasatakse ka teisi asjaomaseid spetsialiste.

(4) Inspektor-kontaktisik vastutab täitmiskavas planeeritud tegevuste täitmise eest.

§ 8. Uus täitmiskava

(1) Täitmiskava kinnitamisest ühe aasta möödumisel teeb inspektor-kontaktisik kolme tööpäeva jooksul täitmiskavasse märked täitmiskavas määratud tegevuste täitmise kohta (edaspidi täitmismärked).

(2) Täitmiskava kinnitamisest ühe aasta möödumisel algatab inspektor-kontaktisik korduva riskihindamise. Korduv riskihindamine korraldatakse viie tööpäeva jooksul.

(3) Korduva riskihindamise tulemuste põhjal koostab inspektor-kontaktisik uue täitmiskava kümne tööpäeva jooksul. Uue täitmiskava koostamise protsess alates täitmismärgete tegemisest ei või olla pikem kui üks kuu.

(4) Uue täitmiskava esitab inspektor-kontaktisik kinnitamiseks vangla direktorile või tema poolt määratud isikule.

(5) Inspektor-kontaktisik selgitab kinnipeetavale täitmiskava muudatusi, muudatuste põhjusi ning kinnipeetav annab allkirja uue täitmiskavaga tutvumise kohta.

§ 9. Ettekanne

(1) Inspektor-kontaktisik esitab kümne tööpäeva jooksul ettekande (lisa 2) vangla direktorile või tema poolt määratud isikule juhul, kui ilmnevad asjaolud, mis võivad mõjutada kinnipeetava täitmiskava täitmist.

(2) Asjaoludeks on:
1) kinnipeetav mõistetakse süüdi uue kuriteo eest;
2) on selgunud uued andmed kinnipeetava sotsiaalses, majanduslikus või terviseseisundis, mille tõttu on vaja sekkumisi muuta või paigutada kinnipeetav teise vanglasse.

(3) Vangla direktor või tema poolt määratud isik tutvub ettekandega. Temal on õigus ettekanne tagastada täienduste tegemiseks. Ettekande läbivaatamise ja täienduste tegemise aeg kokku ei või ületada viit tööpäeva.

(4) Vangla direktor või tema poolt määratud isik koos inspektor-kontaktisikuga otsustab korduva riskihindamise alustamise ja uue täitmiskava koostamise vajalikkuse kohta.

(5) Erakorraliste asjaolude tõttu koostatud täitmiskava kinnitamisest arvestatakse kinnipeetava täitmiskava üheaastast tähtaega.

§ 10. Täitmiskavas sisalduvate andmete säilitamine ja väljastamine

(1) Täitmiskava originaali kinnipeetava allkirjaga säilitatakse kinnipeetava isiklikus toimikus ja koopia antakse kinnipeetavale tema nõudmisel.

(2) Täitmiskava ja selle täitmist kajastavad andmed peavad sisalduma kriminaalhooldusele esitatavas tingimisi ennetähtaegseks vabastamiseks koostatud iseloomustuses.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 11. Määruse kehtetuks tunnistamine

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määrus nr 53 «Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend» (RTL 2000, 126, 2014; 2007, 18, 279) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

Justiitsministri 14. mai 2008. a määruse nr 21
lisa 1

KINNIPEETAVA INDIVIDUAALNE TÄITMISKAVA

 

(vangla nimi)

 

(koostamise kuupäev)

Eesnimi  
Perekonnanimi  

Isikukood või sünniaeg

 

Karistusaja algus

 

Vabanemise tähtpäev karistuse ärakandmisel

 

Tingimisi ennetähtaegse vabanemise võimaluse avanemine / võimalus vabaneda elektroonilise järelevalve alla

 
Ohtlikkus, ohustatus, muud turvalisusriskid    
Paigutamine    
Lisateave kinnipeetava isikuomadustest ja käitumisest tulenevate riskide kohta    
Tegevused riskide maandamiseks / täitmismärked    

Määratud kontaktisik

Nimi Allkiri
   

Direktor või tema poolt määratud isik

Nimi Allkiri
   

Kinnipeetavale täitmiskava tutvustamine

Allkiri

Justiitsministri 14. mai 2008. a määruse nr 21
lisa 2

KONTAKTISIKU ETTEKANNE

 

(vangla nimi)

 

(koostamise kuupäev)

Eesnimi  
Perekonnanimi  
Isikukood või sünniaeg  

Täitmiskavas seatud eesmärkide saavutamiseks tehtud töö tulemused, muutused kinnipeetava mõtlemises ja käitumises:

Tegevus

Märkused
    

Kinnipeetava arengut ja taasühiskonnastamist soodustavad ja takistavad tegurid
(vanglasiseselt ja väljaspool vanglat)

 

Ettepanekud täitmiskava muutmiseks

 
Koostaja                                              

(nimi)

 

(allkiri)

 

× Teha muudatused täitmiskavasse

 

× Jätkata täitmiskava täitmist muutmata kujul

Kinnitaja  

(nimi)

 

(allkiri)