Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 „Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.05.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 20, 140

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 „Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine“ muutmine

Vastu võetud 15.05.2008 nr 82

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 153 lõike 3 ja § 155 lõike 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 129 lõikega 3.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruses nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine» (RT I 2005, 5, 19; 2008, 10, 71) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1, § 5 lõikes 6 ja §-s 8 asendatakse sõnad «lisad 1 ja 4» sõnadega «lisa 1» vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ja siseministril Siseministeeriumi valitsemisalas»;

3) paragrahvi 5 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Kaitseminister võib oma käskkirjaga erandkorras kehtestada kaadrikaitseväelaste ametikohtade loetelu, millele käesoleva paragrahvi lõikes 6 kehtestatud piirang ei laiene.»;

4) määruse lisa 4 «Kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed Siseministeeriumi valitsemisalas» tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Siseminister Jüri PIHL

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json