Teksti suurus:

Põllumajandusministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 18 "Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 43, 590

Põllumajandusministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 18 "Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid" muutmine

Vastu võetud 16.05.2008 nr 49

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 9 lõike 6 alusel.

Põllumajandusministri 17. veebruari 2005. a määrust nr 18 «Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid» (RTL 2005, 27, 377; 2007, 85, 1430) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Eesvoolu rekonstrueerimisel kaevemahuga üle 2000 m3 kavandatakse rekonstrueeritava eesvoolu tööpiirkonna alumisse ossa tehnoloogiline settebassein mahuga vähemalt 1% kaevetööde arvutuslikust mahust, kui:
1) rekonstrueeritakse üle 10 km2 valgalaga eesvoolu, mis on täies pikkuses kaevatud või täies pikkuses reguleeritud vooluveekogu;
2) alla 10 km2 valgalaga eesvoolu rekonstrueeritav lõik asub lähemal kui 1 km eesvoolu suubumiskohast § 34 lõikes 1 nimetatud reostustundlikku veekogusse.»;

2) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 16 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Drenaažitorustiku konstruktsioon projekteeritakse uurimistulemustest lähtudes järgmiselt:
1) savipinnases (S; l'''S) ja alla 35% lagunenud turbas drenaažitorustikku kattematerjaliga ei kaeta;
2) liivapinnases (L; sL) kaetakse drenaažitorustik kogu toru perimeetri ulatuses kattematerjaliga;
3) punktides 1 ja 2 nimetamata pinnases kaetakse drenaažitorustik pealt 2/3 toru perimeetri ulatuses kattematerjaliga;
4) savipinnases ja üle 35% lagunenud turbas kaetakse drenaažitorustik vähemalt 5 cm paksuse filtermaterjali kihiga;
5) rauaookriga ummistumise ohu korral on drenaažitorustiku vähim läbimõõt 75 mm.»;

4) paragrahvi 19 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) raske liivsavi- ja savimulla lupjamine;»;

5) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Raske liivsavi- ja savimulla puhul kavandatakse mulla veeläbilaskvuse suurendamiseks lupjamine lisa tabelis 161 toodud lubjatarbe alusel.»;

6) paragrahvi 31 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sild ja truup projekteeritakse lisa tabeli 1 ja asjakohaste projekteerimisnormide või nomogrammide alusel.»;

7) paragrahvi 31 lõikes 6 asendatakse arv «0,8» arvuga «0,5»;

8) paragrahvi 32 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) Teemärgised ja nende kasutamine EVS 614-2008.»;

9) paragrahvis 33 asendatakse sõna «maaparandusehitised» sõnadega «maaparandussüsteemi ehitised»;

10) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Lõikes 1 nimetatud hajureostuse leviku oht ja erosioonioht määratakse, lähtudes põllumajandusministri 30. septembri 2004. a määruse nr 163 «Maaparanduse uurimistööle esitatavad nõuded» §-s 251 kehtestatud kriteeriumitest.»;

11) paragrahvi 34 lõikes 3 asendatakse sõna «elupaikade» sõnaga «elupaikadega»;

12) paragrahvi 35 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Veekaitsevööndi laiendisse projekteeritakse kõrgusjoontega võimalikult paralleelselt 1 m vahekaugusega vall-nõvad valli harja kõrgusega nõva põhjast vähemalt 20 sentimeetrit.»;

13) paragrahvi 37 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Puhastuslodu hajureostuse leviku ohtlikult maa-alalt voolava pinna- ja drenaaživee bioloogiliseks puhastamiseks projekteeritakse kraavi, üle 10 ha suuruse drenaažisüsteemi ja üle 5 ha suuruse mikrovalgalaga reljeefi voolunõva suubumiskohta reostustundlikusse veekogusse või hajureostuse leviku ohtliku ala piirile.»;

14) paragrahvi 37 lõiget 5 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Kui reostunud vesi voolab reostustundlikusse veekogusse hea isepuhastusvõimega (veetaimestikuga kattuvus 20–30%) eesvoolu kaudu, võib puhastuslodu jätta rajamata, kui eesvoolu pikkus on vähemalt 200 m hajureostuse leviku ohtliku maa-ala ühe hektari kohta.»;

15) paragrahvi 45 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tuletõrjetiik koos veevõtukoha, juurdepääsu tagava tee ning tuletõrjetehnika tagasipööramise kohaga projekteeritakse ligikaudu iga 250 ha metsamaa kohta.

(2) Tuletõrjetiik projekteeritakse eesvoolule, alaliselt veega täituvale kuivenduskraavile või tugeva põhjaveelise toitumisega maaparandussüsteemi maa-alale.»;

16) paragrahvi 45 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

17) määruse lisa täiendatakse tabeliga 161 järgmises sõnastuses:

«TABEL 161. Raske liivsavi- ja savimulla lubjatarbe määramine veeläbilaskvuse suurendamiseks

Raske liivsavi- ja savimulla lubjatarve toimaines CaCO3 (t/ha)

Happesus pHKCl 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6–7,0
Lubjatarve 25–35 25 22 18 15 15 14 13 12 11 10 10 9 8 8 7 7 7 6 6 5 2,5–5»;

18) määruse lisa joonis 2 «Nomogramm veekaitsevööndi laiendi laiuse määramiseks» sõnastatakse järgmiselt:

«Joonis 2. Nomogramm veekaitsevööndi laiendi laiuse määramiseks:

».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json