Teksti suurus:

Kriminaalhooldust puudutavate määruste muutmine seoses kriminaalhoolduse liitmisega vanglatega

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 43, 587

Kriminaalhooldust puudutavate määruste muutmine seoses kriminaalhoolduse liitmisega vanglatega

Vastu võetud 16.05.2008 nr 22

Määrus kehtestatakse «Kriminaalhooldusseaduse» § 5 lõike 3, § 26 lõike 5, «Kohtute seaduse» § 42 lõike 1, § 45 lõike 3 ja «Vangistusseaduse» § 76 lõike 4 alusel.

§ 1. Justiitsministri 10. aprilli 2003. a määruses nr 28 «Esimese ja teise astme kohtu üle teostatava järelevalve kord» (RTL 2003, 51, 748) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvist 1 jäetakse välja sõnad «ja kriminaalhooldusosakonna»;

2) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kohtu haldusdirektor ei teosta järelevalvet kinnistamis- ja kandeotsuste ega registritoimingute sisu üle.»;

3) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Justiitsministri 1. juuli 2004. a määruses nr 51 «Kriminaalhooldusregistri asutamine ja kriminaalhooldusregistri põhimäärus» (RTL 2004, 95, 1491; 2007, 85, 1426) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «maa- ja linnakohtute» sõnaga «vangla»;

2) määruse lisades 3, 4 ja 5 asendatakse sõna «KOHUS» sõnaga «VANGLA».

§ 3. Justiitsministri 15. detsembri 2005. a määrus nr 55 «Kriminaalhooldusosakondade jagunemine talitusteks ja nende asukohad ning tööpiirkonnad» (RTL 2005, 121, 1885; 2007, 101, 1679) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määrus nr 62 «Maakohtu kriminaalhooldusosakonna kodukord» (RTL 2006, 3, 40) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Justiitsministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 4 «Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord» (RTL 2007, 7, 118; 18, 279) § 5 lõikes 1 asendatakse sõna «kohtu» sõnaga «vangla».

§ 6. Määrus jõustub 1. juunil 2008. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU