Teksti suurus:

“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi aastateks 2004–2006” meetme 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul” osa “Sotsiaalministeeriumi ja tööharjutuskeskuste investeeringute kava” raames antava toetuse kasutamise kava koostamise kord, toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire läbiviimise eeskiri

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi aastateks 2004–2006” meetme 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul” osa “Sotsiaalministeeriumi ja tööharjutuskeskuste investeeringute kava” raames antava toetuse kasutamise kava koostamise kord, toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire läbiviimise eeskiri

Vastu võetud 16.05.2008 nr 26
RTL 2008, 41, 574
jõustumine 25.05.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.03.2009RTL 2009, 23, 29513.03.2009
30.04.2009RTL 2009, 41, 54216.05.2009 , rakendatakse alates 1.01.2009
04.06.2009RTL 2009, 46, 64114.06.2009 , rakendatakse alates 25.05.2008

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 17 lõike 2 alusel ja kooskõlas § 16 lõikega 2.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punkti 1 alusel kehtestatud «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» (edaspidi arengukava) prioriteedi 1 «Inimressursi arendamine» meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» osa «Sotsiaalministeeriumi ja tööharjutuskeskuste investeeringute kava» raames antava toetuse kasutamise kava (edaspidi kava) koostamise, toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord ning toetuse kasutamise seire läbiviimise eeskiri.

§ 2.  Toetus ja toetuse andmise eesmärk

  (1) Struktuuritoetus (edaspidi toetus) käesoleva määruse mõistes on riigi poolt antav rahaline abi, mida antakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

  (2) Toetuse andmise eesmärgid on:
  1) integreerida kiiremini ja ulatuslikumalt tööturule töötuid;
  2) integreerida kiiremini ja ulatuslikumalt tööturule töötajaid, kes on saanud koondamisteate;
  3) võimaldada riskirühmadele paremat ligipääsu tööturule;
  4) tõsta tööturuteenuste tulemuslikkust ja kvaliteeti.

§ 3.  Toetatavad tegevused

  Meetme osa raames toetatavad tegevused on:
  1) tööhõivealane abi ning kaitstud või tugiisikuga töökohtade loomine ja muude üleminekutöö võimaluste loomine;
  2) olemasolevate tööturuteenuste edasiarendamine ning kohandamine piirkondlike ja individuaalsete vajadustega ning uute meetmete väljatöötamine ja rakendamine.

§ 4.  Toetuse määr

  (1) Toetus võib moodustada maksimaalselt 100% projekti abikõlblikest kogukuludest.

  [RTL 2009, 46, 641 - jõust. 14.06.2009– rakendatakse alates 25.05.2008]

  (2) Lisaks toetusele võivad projekti abikõlblikud kulud sisaldada Eesti avaliku sektori ja erasektori finantseeringut. Eesti avaliku sektori finantseeringuks loetakse järgmiste isikute finantseeringut:
  1) riik;
  2) kohalik omavalitsus;
  3) muu avalik-õiguslik juriidiline isik;
  4) juriidilised isikud, kelle üle käesoleva lõike punktides 1 kuni 3 nimetatud isikud omavad «Raamatupidamise seaduse» § 27 lõike 1 tähenduses valitsevat mõju.

[RTL 2009, 46, 641 – jõust. 14.06.2009] – rakendatakse alates 25.05.2008

  (3) Kava raames antava toetuse kogusumma on 75 000 000 Eesti krooni.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

  (4) Minimaalne taotletav toetuse määr on 300 000 Eesti krooni. Maksimaalne taotletav toetus on 25 000 000 Eesti krooni.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

§ 5.  Kava

  (1) Kava koostatakse vastavuses arengukavas ja programmitäiendis toodud meetme eesmärkidega.

  (2) Sotsiaalministeerium koostab kava eelnõu, mis koosneb vähemalt eelistusnimekirjana esitatud investeeringute loetelust, investeeringute hinnangulisest maksumusest ja investeeringule antava toetuse maksimaalsetest määradest. Kavas toetatakse tegevusi, mis on loetletud määruse §-s 3 ning mille kavandatava toetuse summa kokku ei ületa määruse § 4 lõikes 3 nimetatud summat.

2. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 6.  Taotluste esitamise väljakuulutamine

  (1) Rakendusüksus kuulutab 25 tööpäeva jooksul määruse jõustumisest välja tähtaja taotluste esitamiseks eelistusnimekirja arvamiseks §-s 3 nimetatud tegevuste elluviimiseks.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

  (2) Teade lõikes 1 nimetatud taotluste esitamise tähtaja kohta tuleb avaldada vähemalt ühes eestikeelses ja ühes venekeelses üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt ühel korral, arvestusega et taotlejal jääks taotluse esitamiseks aega mitte vähem kui 15 kalendripäeva alates teate avaldamisest päevalehes. Teade avaldatakse ka Internetis rakendusüksuse veebilehel.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

  (3) Teade lõikes 1 nimetatud taotluste esitamise kohta peab sisaldama vähemalt toetuse taotluse esitamise tähtpäeva, toetatavaid tegevusi, toetuse taotlejatele kehtestatud nõudeid. Teade peab sisaldama viidet sellele, et toetuse taotlemise kohta saab lisateavet rakendusüksusest.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

§ 7.  Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotlus esitatakse rakendusüksusele originaali ja elektroonilise koopiana § 6 lõike 1 alusel nimetatud tähtajaks.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

  (2) Taotlus on nõuetekohane, kui:
  1) taotlus koosneb vormikohasest taotlusest (lisa 1) ja sellele lisatud dokumentidest;
  2) toetust on taotletud §-s 3 nimetatud tegevuse elluviimiseks;
  3) toetust on taotletud § 4 lõikes 4 nimetatud määras;
  4) eelarves kajastatud kulud on abikõlblikud ja vastavad Euroopa Komisjoni määruses 448/2004/EÜ, millega muudetakse määrust 1685/2000/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu määruse nr 1260/1999/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses struktuurifondide kaasfinantseeritavate meetmetega seotud kulutuste abikõlblikkusega, ning tunnistatakse kehtetuks määrus 1145/2003/EÜ (ELT L 072, 11.03.2004, lk 66–77), «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduses», rahandusministri 27. veebruari 2006. a määruses nr 15 «Abikõlblike kulude määramise üldised tingimused ja kord» ja käesolevas määruses sätestatud tingimustele;
  5) toetatav tegevus lõpetatakse hiljemalt «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 1 punktis 5 nimetatud tähtajaks;
  6) esitatud andmed on piisavad ja õiged;
  7) taotluse on esitanud käesoleva määruse §-s 8 nimetatud taotleja ning selle on allkirjastanud allkirjaõigust omav isik.

§ 8.  Taotlejale esitatavad nõuded

  Taotlejaks käesoleva määruse mõistes on § 3 punktis 1 nimetatud tegevuste elluviimisel kohalik omavalitsus ning § 3 punktis 2 nimetatud tegevuste elluviimisel Sotsiaalministeerium.

§ 9.  Taotluse ja taotleja vastavaks ja mittevastavaks tunnistamine

  (1) Rakendusüksus kontrollib 10 tööpäeva jooksul pärast § 6 lõikes 1 nimetatud tähtaega taotluse vastavust §-s 7 sätestatud nõuetele.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

  (2) Kui taotluses esineb puudusi, teavitab rakendusüksus taotlejat viivitamatult ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 5 tööpäeva. Puuduste tähtaegsel kõrvaldamata jätmisel tunnistab rakendusüksus taotluse nõuetele mittevastavaks. Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse vastavalt määruse § 13 lõigetes 3 ja 4 sätestatud korras.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

  (3) Taotlus ja taotleja tunnistatakse vastavaks, kui taotlus vastab kõigile §-s 7 sätestatud nõuetele.

  (4) Rakendusüksus edastab nõuetele vastavad taotlused sisuliseks hindamiseks hindamiskomisjonile 25 tööpäeva jooksul § 6 lõikes 1 nimetatud tähtajast.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

  (5) Vastavaks tunnistatud Sotsiaalministeeriumi taotlus lisatakse kava eelistusnimekirja esimeseks.

§ 10.  Taotluste hindamine

  (1) Vastavaks tunnistatud taotlusi hindab hindamiskomisjon, mille moodustab rakendusüksus. Hindamiskomisjoni kuuluvad võrdselt Sotisaalministeeriumi ning rakendusüksuse ametnikud, kuid mitte vähem kui 6 liiget kokku, lisaks võib vajadusel hindamiskomisjoni töösse kaasata sõltumatuid eksperte.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

  (2) Sõltumatuks loetakse eksperti, kes:
  1) on hinnatava taotluse suhtes erapooletu isik;
  2) ei ole kohaliku omavalitsuse ametnik või sellega lepingulises suhtes;
  3) kinnitab, et hindab taotlusi erapooletult ja sõltumatult.

  (3) Ekspertide kaasamise vajaduse otsustab hindamiskomisjon vastavalt taotluste sisule.

  (4) Rakendusüksus kooskõlastab hindamiskomisjoni liikmete nimekirja Sotsiaalministeeriumiga.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

  (5) Hindamiskomisjon hindab taotlusi järgmiste kriteeriumide lõikes:
  1) taotluse sobivus, asjakohasus ja vastavus meetme eesmärkidele – maksimaalselt 20 punkti;
  2) taotluse sisu ja metoodika – maksimaalselt 15 punkti;
  3) toetuse taotleja suutlikkus projekti rakendada – maksimaalselt 5 punkti;
  4) taotluse eelarve ja kulude põhjendatus – maksimaalselt 25 punkti;
  5) taotluse mõju, projekti seos teiste projektidega ja jätkusuutlikkus – maksimaalselt 20 punkti;
  6) taotluse regionaalne mõju – maksimaalselt 15 punkti.

  (6) Võrdse koondhindega taotluste korral on paremusjärjekorras eespool taotlus, mis saab enam punkte lõike 5 punktis 6 nimetatud kriteeriumi eest.

  (7) Hindamiskomisjon hindab taotlused, koostab hindamise tulemusel taotluste paremusjärjestuse nimekirja ning edastab selle rakendusüksusele 10 tööpäeva jooksul alates taotluste kättesaamisest.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

§ 11.  Kava koostamine

  (1) Rakendusüksus esitab koos taotluste koopiatega Sotsiaalministeeriumile ettepaneku kava eelnõu koostamiseks 5 tööpäeva jooksul peale hindamiskomisjoni paremusjärjestuse nimekirja edastamist rakendusüksusele.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

  (2) Sotsiaalministeerium koostab kava eelnõu vastavalt rakendusüksuse edastatud taotluste paremusjärjestusele. Kava eelnõusse arvatakse esmalt Sotsiaalministeeriumi taotlus, millele järgnevad ülejäänud paremusjärjestuses esitatud taotlused, mis on hindamiskomisjoni liikmete poolt antud punktidest aritmeetilise keskmise tulemuse arvutamise teel saanud vähemalt 60 punkti. Kava eelnõu koostatakse nii, et kava eelarve kokku ei ületa käesoleva määruse § 4 lõikes 3 sätestatud kogusummat ja kavasse kantakse maksimaalselt 21 projekti.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

  (3) Sotsiaalministeerium esitab kava eelnõu Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks hiljemalt 50 tööpäeva jooksul § 6 lõikes 1 nimetatud tähtajast.

§ 12.  Kava muutmine

  Sotsiaalministeerium võib teha Vabariigi Valitsusele ettepaneku kava muutmiseks, kui:
  1) pärast toetuse väljamakseid kavas nimetatud projektidele jääb meetme osa eelarvesse kasutamata vahendeid;
  2) kava muutmine on vajalik muudest asjaoludest tulenevalt.

§ 121.  Täiendav taotlusvoor

  (1) Kava muutmiseks võib rakendusüksus meetme rahastamise eelarve vahendite vabanemisel välja kuulutada täiendava taotlusvooru.

  (2) Täiendavas taotlusvoorus võib taotlejaks olla Sotsiaalministeerium ning toetust võib taotleda § 3 punktis 2 nimetatud tegevuste elluviimiseks.

  (3) Täiendava taotlusvooru menetlusele ei kohaldata § 6, § 7 lõiget 1, § 9 lõiget 1 ja 4, § 10, § 11 ja § 13 lõiget 4.

  (4) Teade täiendava taotlusvooru väljakuulutamise kohta avaldatakse internetis rakendusüksuse veebilehel arvestusega, et taotlejal jääks taotluste esitamiseks aega vähemalt 3 tööpäeva alates teate avaldamisest. Teade peab sisaldama vähemalt toetatavate tegevuste loetelu ja toetuse taotluste esitamise tähtpäeva.

  (5) Taotleja esitab rakendusüksusele lõikes 4 nimetatud teates sätestatud tähtpäevaks taotluse ja selle elektroonilise koopia. Taotlus peab vastama § 7 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (6) Rakendusüksus kontrollib taotluste nõuetele vastavust 5 tööpäeva jooksul lõikes 4 nimetatud teates sätestatud tähtpäevast arvates. Rakendusüksus teeb taotluste vastavaks tunnistamise otsused 15 tööpäeva jooksul lõikes 4 nimetatud tähtajast.

  (7) Täiendavas taotlusvoorus esitatud ja nõuetele vastavaks tunnistatud taotluseid ei hinnata. Rakendusüksus reastab tähtajaks laekunud taotlused saabumise järjekorras ning edastab taotluste nimekirja kava muutmise eelnõu koostamiseks rakendusasutusele 3 tööpäeva jooksul pärast taotluste vastavaks tunnistamist.

  (8) Rakendusasutus koostab kava muutmise eelnõu vastavalt rakendusüksuse edastatud taotluste nimekirjale. Kui taotluste rahastamise summa ületab meetme eelarve vabasid vahendeid, eelistatakse ajaliselt varem esitatud taotluseid.

  (9) Kava muutmise eelnõu esitatakse Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks 25 tööpäeva jooksul lõikes 4 nimetatud teates sätestatud tähtpäevast. Rakendusüksus teeb kõikide kavva lisatud taotluste kohta taotluse rahuldamise otsuse 5 tööpäeva jooksul Vabariigi Valitsuse poolt kava kinnitamisest.

  (10) Täiendavate meetme rahastamise eelarve vahendite vabanemisel võib rakendusasutus teha projektide rakendajatele ettepaneku elluviidavate projektide eelarve suurendamiseks ning algatada kava muutmise menetluse vastavalt § 12 punktile 1.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

3. peatükk TAOTLUSE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE 

§ 13.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Rahuldamisele kuuluvad kõik Vabariigi Valitsuse poolt «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 17 lõike 4 alusel kinnitatud kavas olevad taotlused.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse vähemalt:
  1) toetuse saaja;
  2) otsuse kuupäev;
  3) viide otsuse tegemise alustele ning toetuse saaja kohustustele;
  4) toetatava projekti nimi ja abikõlblikud kogukulud;
  5) toetuse maksimaalne suurus Eesti kroonides, toetuse ja Eesti avaliku sektori finantseeringu määr ning erasektori finantseeringu olemasolul selle määr projekti abikõlblikest kogukuludes;

[RTL 2009, 46, 641 – jõust. 14.06.2009] – rakendatakse alates 25.05.2008


  6) kulude abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev vastavalt «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 1 punktis 5 kehtestatud tähtaegadele;
  7) tähtaeg jooksva eelarveaasta riigieelarveliste väljamaksete prognoosi esitamiseks;
  8) ettemakse tegemise tingimused;
  9) projekti seirearuande esitamise tähtaeg;
  10) esimese ja viimase väljamakse taotluse esitamise tähtaeg.

  (3) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse kui:
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]
  1) taotlus ei vasta käesoleva määruse §-s 7 nimetatud nõuetele;
  2) taotleja on esitanud vastava avalduse;
  3) taotlus on jäänud § 11 lõike 2 alusel kava eelnõusse lisamata.

  (4) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10 tööpäeva jooksul Vabariigi Valitsuse poolt kava kinnitamisest.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

§ 14.  Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Taotluse rahuldamata jätmine, rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine toimub vastavalt «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» §-s 202 ning «Haldusmenetluse seaduses» sätestatud korrale.

§ 15.  Otsuse teatavaks tegemine

  Rakendusüksus saadab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse koopia taotlejale 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

4. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED 

§ 16.  Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on kulud, mis on tehtud kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse 448/2004/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1784/1999/EÜ Euroopa Sotsiaalfondi kohta (ELT L 213, 13.08.1999, lk 5–8), «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse», rahandusministri 27. veebruari 2006. a määruse nr 15 «Abikõlblike kulude määramise üldised tingimused ja kord», käesoleva määruse ning muude õigusaktidega. (õ) 4.06.2008 16:35

  (2) Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:
  1) käibemaks, välja arvatud juhul, kui on võimalik näidata, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele õigus projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel;
  2) kulud projekti personali töötervishoiu tagamiseks, kui need ei ole seadustega ette nähtud;
  3) allhangetest tingitud kulud, kui nende allhangete korraldamine tekitab projektile kulusid, loomata sellele samas proportsionaalset lisaväärtust;
  4) kinnisvara soetamine ja ehitamine;
  5) trahvid, finantskaristused ja kohtukulud;
  6) organisatsioonide liikmemaksud;
  7) ametnike töötasu, kui nende ülesanded projektis langevad kokku ülesannetega, mida nad täidavad ametnikena;
  8) hüvitised ametist vabastamise ja töölepingu lõpetamise korral;
  9) erisoodustusena käsitletavad majutus-, eluaseme- ja sõidukulud ning päevarahad;

[RTL 2009, 41, 542 – jõust. 16.05.2009] - rakendatakse alates 1.01.2009


  10) mootorsõidukite soetamine.

  (3) Abikõlblikud on kulutused, mis on tehtud toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud abikõlblikkuse perioodil.

§ 17.  Kulude abikõlblikkuse periood

  (1) Kulude abikõlblikkuse periood sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses vastavalt taotluses märgitud projekti eeldatavale algus- ja lõppkuupäevale.

  (2) Kulude abikõlblikkuse alguskuupäev võib olla varasem kui taotluse esitamise kuupäev, kuid mitte varasem kui 2008. aasta 1. aprill.

  (3) Kulude abikõlblikkuse lõppkuupäev ei või olla hilisem kui «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 1 punktis 5 kehtestatud tähtaeg.

§ 18.  Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) vastama toetuse saaja ja projekti teostamise kohta esitatud küsimustele;
  2) säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini;
  3) näitama toetuse kasutamisel, et tegemist on toetuse abil teostatud projektiga, kasutades selleks ettenähtud sümboolikat kooskõlas Euroopa Komisjoni määruses 1159/2000/EÜ, mis käsitleb liikmesriikide järgitavaid teavitamis- ja avalikustamismeetmeid seoses struktuurifondide antava abiga (ELT L 130, 31.05.2000, lk 30–36), sätestatuga;
  4) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse suurest tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest;
  5) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi;
  6) kasutama toetust vastavalt «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 41 lõikes 3 nimetatud tingimustel;
  7) tagama projekti elluviimise tulemusena soetatud või renoveeritud vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise toetuse taotluse rahuldamise otsuses ettenähtud tingimustel ja kooskõlas EL Nõukogu määruse 1260/1999/EÜ, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta (EÜT L 161, 26.02.1999, lk 1–42), artikli 30 lõikes 4 sätestatuga vähemalt viie aasta jooksul, arvestades toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (2) Kui toetuse saaja on jooksval või kahel eelneval majandusaastal saanud vähese tähtsusega abi, on toetuse saaja kohustatud esitama rakendusüksusele andmed saadud vähese tähtsusega abi suuruse kohta.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

§ 19.  Toetuse väljamaksmine

  (1) Väljamaksete prognoosi esitab toetuse saaja 14 kalendripäeva jooksul toetuse taotluse rahuldamise otsuse teatavaks tegemisest.

  (2) Toetus makstakse toetuse saajale välja «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korras rakendusüksusele esitatud väljamakse taotluse alusel (lisa 3).
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

  (3) Toetuse saaja esitab väljamakse taotluse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kuus, välja arvatud juhtudel, kui kulusid ei ole.

  (4) Rakendusüksus menetleb väljamakse taotluse 30 kalendripäeva jooksul taotluse kätte saamisest. Kui väljamakse taotlust ei ole võimalik ettenähtud tähtaja jooksul menetleda on rakendusüksusel õigus tähtaega pikendada. Rakendusüksus peab toetuse saajale viivituseta teatavaks tegema tähtajast mittekinnipidamise põhjuse ning uue tähtpäeva.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

  (5) Esimese väljamakse taotluse võib esitada peale väljamaksete prognoosi esitamist.

  (6) Viimane väljamakse tehakse pärast projekti lõpparuande kinnitamist rakendusüksuse poolt.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

5. peatükk TOETUSE KASUTAMISE SEIRE LÄBIVIIMINE 

§ 20.  Projekti seirearuande esitamine

  Toetuse kasutamise seiret teostatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 7 lõike 3 alusel kehtestatud korras.

§ 21.  Projekti seire- ja lõpparuanne

  (1) Toetuse saaja esitab rakendusüksusele vormikohase projekti seirearuande (lisa 4) ja selle elektroonilise koopia vastavalt toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaegadele. Kui haldusotsuse ja abikõlblikkuse lõpukuupäeva vahe on vähem kui kuus kuud, siis esitatakse vaid lõpparuanne.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

  (2) Toetuse saaja esitab rakendusüksusele vormikohase projekti lõpparuande (lisa 4) ja selle elektroonilise koopia taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäevaks.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

  (3) Rakendusüksus kontrollib 5 tööpäeva jooksul lõikes 1 nimetatud tähtajast alates, kas projekti seire- ja lõpparuanne on vormikohane ja nõuetekohaselt täidetud. Kui seirearuandes puudusi ei esine, kinnitab rakendusüksus projekti aruande. Puuduste esinemisel antakse toetuse saajale vähemalt 5 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks ning rakendusüksus kinnitab projekti aruande kolme tööpäeva jooksul puuduste kõrvaldamisest.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

  (4) Rakendusüksus võib teha toetuse saajale ettepanekuid projekti tegevuskava, finantsplaani või eelarve muutmiseks, kui projekti seirearuandes esitatud andmetest selgub, et muudatuste tegemine on vajalik projekti eduka elluviimise tagamiseks.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

§ 22.  Meetme seirearuanne

  Käesoleva määruse alusel rahuldatud projektide seireandmed lisatakse sotsiaalministri 4. aprilli 2006. a määruse nr 35 «Meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul», välja arvatud riigi tööturuasutuste projektidele antava toetuse, tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri» §-s 19 nimetatud meetme seirearuandesse ning esitatakse seal nimetatud kuupäevadel.

§ 23.  Rakendussäte

  Meetme 1.3 rakendusüksuse ülesandeid täidab alates 2009. a 1. maist Sotsiaalministeerium.
[RTL 2009, 23, 295 - jõust. 13.03.2009]

Lisa 1 vorm A

Lisa 1 vorm B

Lisa 1 vorm C

Lisa 1 vorm D

Lisa 1 vorm E

Lisa 3 vorm A

Lisa 3 vorm B

Lisa 4 vorm A

Lisa 4 vorm B

Lisa 4 vorm C

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json