Teksti suurus:

Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 41, 575

Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine

Vastu võetud 16.05.2008 nr 27

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 502 lõigete 6 ja 7 alusel.

§ 1. Komisjoni töökord

(1) Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni (komisjon) tegevust korraldab komisjoni esimees. Komisjoni esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid komisjoni aseesimees.

(2) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

(3) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees.

(4) Komisjoni koosoleku toimumisest peab komisjoni liikmetele ette teatama vähemalt kümme päeva.

(5) Komisjoni koosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata:
1) komisjoni koosoleku toimumise aeg ja koht;
2) komisjoni koosoleku päevakord.

(6) Komisjoni koosoleku kokkukutsumise teatele tuleb lisada komisjoni istungi päevakorras olevate teemade käsitlemiseks vajalikud materjalid.

(7) Komisjoni poole hinnangu saamiseks pöördunud isikule edastatakse asjakohane väljavõte komisjoni koosoleku kokkukutsumise teatest vähemalt kümme päeva enne koosoleku toimumist.

(8) Komisjoni koosolek võib anda hinnangu, kui koosolekust võtab osa üle poole komisjoni liikmetest. Kui koosolekust ei võta osa üle poole komisjoni liikmetest, kutsub komisjoni esimees kahe nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga.

(9) Komisjon peab andma hinnangu komisjoni poole hinnangu saamiseks pöördumisest arvates kolme kuu jooksul.

(10) Komisjoni koosolek ja hinnang protokollitakse, protokollile kirjutavad alla protokollija, esimees või aseesimees ning protokoll kooskõlastatakse eelnevalt kõikide komisjoni liikmetega.

(11) Asjakohane väljavõte komisjoni protokollist saadetakse komisjoni poole hinnangu saamiseks pöördunud isikule kümne päeva jooksul koosoleku toimumisest arvates. Väljavõtte allkirjastab komisjoni esimees või aseesimees.

§ 2. Komisjoni hinnangu andmise kord

(1) Tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmisel lähtub komisjon muuhulgas:
1) tervishoiuteenuse osutamist tõendavatest dokumentidest,
2) komisjoni poole hinnangu saamiseks pöördunud isiku selgitustest;
3) tervishoiuteenuse osutamisele õigusaktidega kehtestatud nõuetest;
4) üldtunnustatud heast meditsiinitavast ja meditsiinieetika põhimõtetest.

(2) Komisjon annab hinnangu vastavalt komisjoni poole hinnangu saamiseks pöördunud isiku pöördumises esitatud küsimustele.

(3) Lõikes 2 sätestatule lisaks on komisjonil õigus anda hinnang komisjoni poole hinnangu saamiseks pöördunud isiku poolt välja toomata asjaolu kohta, kui hinnangu andmine asjaolule on komisjoni arvates oluline.

(4) Komisjoni poole hinnangu saamiseks pöördunud isikul on õigus anda komisjonile selgitusi komisjoni koosolekul. Komisjoni poole hinnangu saamiseks pöördunud isik peab oma soovist osaleda komisjoni koosolekul teatama komisjonile ette vähemalt 2 tööpäeva enne komisjoni koosoleku toimumist.

§ 3. Taandus

(1) Komisjoni liige ei või hinnangu andmises osaleda ja peab taanduma kui esineb asjaolu, mis annab alust kahelda komisjoni liikme erapooletuses.

(2) Lõikes 1 nimetatud asjaoluks on eelkõige:
1) komisjoni liikme tööalane või muu seotus tervishoiuteenuse osutajaga, kelle poolt osutatud tervishoiuteenusele hinnangut antakse;
2) komisjoni liikme sugulus või hõimlus komisjoni poole hinnangu saamiseks pöördunud isikuga;
3) komisjoni liige on osutanud tervishoiuteenust või nõustanud muul viisil isikut kes komisjoni poole hinnangu saamiseks pöördus.

§ 4. Komisjoni moodustamine

(1) Komisjoni kuuluvad:
1) sisehaiguste ekspert;
2) kirurgia ekspert;
3) sünnitusabi ja günekoloogia ekspert;
4) patoloogia ekspert;
5) hambaravi ekspert;
6) onkoloogia ekspert;
7) uroloogia ekspert;
8) neuroloogia või neurokirurgia ekspert;
9) õenduse ekspert;
10) üldarstiabi korralduse ekspert;
11) patsiendiõiguste ekspert;
12) Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna esindaja;
13) Eesti Haigekassa esindaja;
14) Tervishoiuameti järelevalve osakonna juhataja.

(2) Minister võib lisaks lõikes 1 nimetatud ekspertidele nimetada teiste erialade eksperte komisjoni ajutisteks liikmeteks.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json