Teksti suurus:

Pädevusklassid ja personali sertifitseerimise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:

Pädevusklassid ja personali sertifitseerimise kord

Vastu võetud 12.07.2007 nr 60
RTL 2007, 59, 1074
jõustumine 20.07.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.01.2008RTL 2008, 9, 11701.02.2008
07.05.2008RTL 2008, 38, 54219.05.2008

Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» § 28 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Käesolevas määruses sätestatakse pädevustunnistuse saamise eelduseks olevad nõuded käidukorraldaja ja elektritöö juhi ning elektripaigaldise tehnilist kontrolli tegeva töötaja eriharidusele, töökogemusele ja elektriohutusnõuete tundmisele, samuti personali sertifitseerimise kord.

§ 2. Pädevustunnistuste klassid

 (1) Pädevustunnistused jagunevad A-, B-, B1- ja C-klassi pädevustunnistusteks sõltuvalt elektri- ja käidutöödest, mille juhtimiseks tunnistus annab õiguse.

 (2) A-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida elektri- ja käidutöid ning teha tehnilist kontrolli mis tahes tehniliste näitajatega elektripaigaldises.

 (3) B-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida elektri- ja käidutöid ning teha tehnilist kontrolli madalpingelises elektripaigaldises.

 (4) B1-klassi pädevustunnistus annab õiguse:
 1) juhtida elektripaigaldise ehitustöid madalpingelises elektripaigaldises peakaitsme nimivooluga kuni 63 A, välja arvatud projekteerimise ja tehnilise kontrolli töid;
 2) olla käidukorraldaja madalpingelises elektripaigaldises peakaitsme nimivooluga kuni 250 A.

 (5) C-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida madalpingelise elektriseadme, kuid mitte elektripaigaldise, remonditöid.

 (6) Projekteerimise ja tehnilise kontrolli tegemise õigus kaasneb pädevusklassiga vaid siis, kui isikul on elektrialane kõrgharidus. Erandina võib personali sertifitseerimisasutus anda pädevusklassi piires projekteerimistööde ja tehnilise kontrolli tegemise õigust, kui isik tõestab veenvalt oma projekteerimistöö või tehnilise kontrolli tegemise oskust ja sellealast varasemat kogemust.

§ 3. Haridus- ja töökogemusnõuded

 (1) A-klassi pädevustunnistuse taotlemiseks peab isik sooritama pädevuseksami ja omama vähemalt:
 1) elektriinseneri kutsekvalifikatsiooni ja vähemalt üheaastast vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust kõrgepingepaigaldises;
 2) elektrialast kõrgharidust, kusjuures 4-aastase nominaalse õppeaja puhul vähemalt üheaastast vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust kõrgepingepaigaldises ja 3-aastase nominaalse õppeaja puhul vähemalt kaheaastast vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust (sellest vähemalt üks aasta kõrgepingepaigaldises) või
 3) B-klassi pädevustunnistust ja selle väljastamisest alates vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul kõrgepingepaigaldises ning keskharidust.

[RTL 2008, 9, 117 – jõust. 1.02.2008]

(2) B-klassi pädevustunnistuse saamiseks peab isik sooritama pädevuseksami ja omama vähemalt:


 1) elektrialast kõrgharidust, kusjuures 4-aastase nominaalse õppeaja puhul vähemalt üheaastast vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust ja 3-aastase nominaalse õppeaja puhul vähemalt kaheaastast vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust;
 2) elektriinseneri kutsekvalifikatsiooni;
 3) elektrik-III kutsekvalifikatsiooni;
 4) keskharidust ja elektrik-II kutsekvalifikatsiooni ning selle omistamisest alates vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul;
 5) elektrialast kutsekeskharidust ja vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt nelja aasta jooksul;
 6) muu tehnilise eriala kõrgharidust, kui elektriala põhi- ja eriainete õppemaht on vähemalt 30 ainepunkti, ja vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt kolme aasta jooksul või
 7) B1-klassi pädevustunnistust ning selle väljastamisest alates vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul ja keskharidust.

[RTL 2008, 9, 117 – jõust. 1.02.2008]

(3) B1- või C-klassi pädevustunnistuse saamiseks peab isik sooritama pädevuseksami ja omama vähemalt:


 1) elektrialast kõrgharidust ja vastavate elektritööde kogemust, mis on omandatud vähemalt poole aasta jooksul;
 2) muu tehnilise eriala kõrgharidust, kui elektriala põhi- ja eriainete õppemaht on vähemalt 30 ainepunkti, ja vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt ühe aasta jooksul või
 3) elektrialast kutseharidust või elektrik-I kutsekvalifikatsiooni ja vastavate elektritööde kogemust, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul.
[RTL 2008, 9, 117 - jõust. 01.02.2008]

 (4) Hariduse ja töökogemuse olemasolu tõendab taotleja usaldusväärse tõendusmaterjali esitamisega personali sertifitseerimise asutusele, kes hindab taotleja vastavust lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Vajadusel tuleb pädevustunnistuse taotlejal esitada täiendavaid dokumente väljaõppe, alluvussuhete, täidetud tööülesannete ning muude isiku sertifitseerimise seisukohalt oluliste asjaolude kohta.

 (5) Hariduse ja töökogemuste olemasolu võib tõendada välisriigis omandatud haridust ja töökogemusi tõendavate dokumentidega, kui omandatud haridus ja töökogemused vastavad Eestis omandatavaile.

§ 4. Pädevuseksam

 (1) Elektriohutusnõuete tundmist kontrollitakse pädevuseksamil. Pädevuseksameid korraldab personali sertifitseerimise asutus, kes võib eksami korraldamise õiguse anda ka teisele isikule.

 (2) Eksamil võib kasutada ainult väljaandeid, milles sisalduvate nõuete tundmine seatakse pädevuseksami sooritamise eelduseks.

 (3) Pädevuseksami positiivselt sooritanud isikule väljastab personali sertifitseerimise asutus tunnistuse, mille alusel on isikul õigus kolme aasta jooksul taotleda pädevustunnistuse väljastamist. Eksami mittesooritanule väljastab personali sertifitseerimise asutus sellekohase otsuse.

§ 5. Eksamijuhend

 (1) Personali sertifitseerimise asutus koostab eksamijuhendi, milles peab kindlaks määrama eksami korralduse, eksami kestvuse, eksamineeritavate ja eksamineerijate õigused ja kohustused, eksami positiivse soorituse nõuded, hindamismetoodika ja muud eksami korralduse olulised asjaolud. Eksamijuhend peab sisaldama ka eksamitulemuste vaidlustamise võimaluse ja korra kirjelduse.

 (2) Eksamijuhend peab olema kooskõlas käesoleva määrusega ning võimaldama saada ammendavat ülevaadet eksami korraldusest. Eksamineeritavale peab võimaldama eksamijuhendiga tutvumist.

 (3) Eksamijuhend ja selle muudatused peavad olema heakskiidetud personali sertifitseerimise asutuse skeemikomitee poolt.
[RTL 2008, 9, 117 - jõust. 01.02.2008]

§ 6. Eksamiküsimustik

 (1) Eksamiküsimustiku koostab personali sertifitseerimise asutus õigusaktide ja muude dokumentide alusel. Pädevuseksami küsimustiku maht ja ulatus oleneb taotletava pädevustunnistuse klassist.

 (2) Lõikes 1 nimetatud loetelus mainitud dokumentide loetelu avaldab ja hoiab ajakohasena Tehnilise Järelevalve Amet oma veebilehel, märkides ühtlasi loetelu avaldamise või muutmise kuupäeva. Kui loetelus nimetatud dokumenti on hiljem muudetud või asendatud samaväärsega, arvestatakse küsimustiku koostamisel eksami hetkel kehtiva dokumendi redaktsiooniga.
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]

 (3) Eksamiküsimustik peab olema eelmise eksamiga võrreldes vähemalt 50% ulatuses uuendatud.

§ 7. Personali sertifitseerimine

 (1) Personali sertifitseerimise asutus hindab standardi EVS-EN ISO/IEC 17024 nõudeid järgides taotleja vastavust pädevusnõuetele tema poolt esitatud haridust, töökogemust ja pädevuseksami sooritamist tõendavate dokumentide alusel.

 (2) Kui taotleja vastab pädevustunnistuse saamise eelduseks olevatele nõuetele, väljastab personali sertifitseerimise asutus talle pädevusnõuetele vastavust tõendava pädevustunnistuse.

 (3) Kui taotleja ei vasta nõuetele või ei esita pädevusnõuetele vastavust tõendavaid dokumente kahe kuu jooksul alates tema poolt pädevuseksami sooritamise kuupäevast, väljastab personali sertifitseerimise asutus kirjaliku põhjendusega otsuse pädevustunnistuse väljaandmisest keeldumise kohta. Uue sertifitseerimisprotsessi alustamiseks esitab pädevustunnistuse taotleja uue avalduse.

§ 8. Pädevustunnistus

 (1) Pädevustunnistus antakse turvapõhjal A4 formaadis blanketile ja sellele peavad olema kantud vähemalt järgmised andmed:
 1) pädevustunnistuse registreerimisnumber ja väljaandmise ja kehtivuse lõpu kuupäev, mis ei või olla varasem kui neli aastat;
 2) pädevustunnistuse väljaandnud personali sertifitseerimise asutuse nimi, majandustegevuse registri registreerimisnumber;
 3) pädevustunnistuse saanud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
 4) pädevusklass, millele isik vastab (A, B, B1 või C);
 5) vajadusel eritingimused, millega pädevustunnistus väljastatakse;
 6) pädevustunnistuse väljastanud isiku ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ning allkiri.

 (2) Samale isikule uue pädevustunnistuse väljastamisega muutub varasem pädevustunnistus kehtetuks.

 (3) Personali sertifitseerimise asutus tagab tema poolt väljastatud, peatatud ja kehtetuks tunnistatud pädevustunnistuste kohta andmete esitamise vastavasse andmekogusse.
[RTL 2008, 9, 117 - jõust. 01.02.2008]

§ 9. Personali sertifitseerimise asutuse poolne järelevalve

 (1) Personali sertifitseerimise asutus teostab järelevalvet enda väljastatud pädevustunnistusega isikute jätkuva nõuetele vastavuse üle. Selline järelevalve võib hõlmata isiku kohta esitatud tööalaste kaebuste läbivaatamist ja erialasel täienduskoolitusel osalemise hindamist.

 (2) Pädevustunnistuse kehtivus peatatakse kolmeks kuuks, kui isik ei allu personali sertifitseerimise asutuse poolt esitatud õiguspärastele järelevalvelistele nõudmistele, sellise nõude tekkimise hetkest arvates.

 (3) Pädevustunnistuse kehtivus taastatakse kui isik tõendab personali sertifitseerimise asutusele oma teadmiste ja oskuste jätkuvat vastavust pädevusnõuetele. Isik tõendab oma teadmiste ja oskuste jätkuvat vastavust §-s 11 sätestatud protseduuri kohaselt või sooritab uue pädevuseksami.

 (4) Kui isik ei täida kolme kuu jooksul pädevustunnistuse kehtivuse peatamise hetkest arvates järelevalvelisi nõudeid, tunnistatakse pädevustunnistus kehtetuks vastavalt «Elektriohutusseaduse» § 29 lõike 3 punktile 3.

§ 10. Järelevalve pädevustunnistusega isiku mittenõuetekohase töö ja tegevuse üle

 (1) Kui personali sertifitseerimise asutus saab teavet sellise isiku elektritöö alaste nõuete mittetäitmise või rikkumise kohta, kellele ta on väljastanud pädevustunnistuse, algatab personali sertifitseerimise asutus erakorralise järelevalve menetluse.

 (2) Personali sertifitseerimise asutus saadab küsimuse lahendamiseks sertifitseerimise asutuse hindamiskomisjonile. Personali sertifitseerimise asutuse hindamiskomisjon võib teha ettepaneku personali sertifitseerimise asutusele kohaldada «Elektriohutusseaduse» § 29 lõikes 2 nimetatut.

 (3) Personali sertifitseerimise asutuse hindamiskomisjon tegutseb sertifitseerimisskeemi väljatöötamise ja toimimise eest vastutava personali sertifitseerimise asutuse skeemikomitee poolt heakskiidetud protseduuri järgi. Nimetatud protseduur peab käsitlema ka elektritöö alaste nõuete mittetäitmise, rikkumise ja kaebuste lahendamise korda ja personali sertifitseerimise asutuse hindamiskomisjoni otsuse vaidlustamise korda.

§ 11. Erialastel täienduskoolitustel osalemise hindamine

 (1) Tõendamaks isiku teadmiste ja oskuste jätkuvat vastavust pädevusnõuetele, esitab isik enne aruandeperioodi lõppu pädevustunnistuse väljaandjale andmed aruandeperioodi jooksul osaletud erialaste täienduskoolituste kohta.

 (2) Aruandeperioodi arvestatakse pädevustunnistuse väljastamise hetkest. Aruandeperiood on neli aastat.

 (3) Erialase täienduskoolituse mahuks loetakse minimaalselt 32 akadeemilist koolitustundi, mis on läbitud aruande tähtajast arvestades mitte rohkem kui neli aastat tagasi.
[RTL 2008, 9, 117 - jõust. 01.02.2008]

 (4) Erialaseks täienduskoolituseks loetakse ka erialasel täienduskoolitusel lektorina esinemist, mille sisu ja mahtu tõendab vastavat koolitust korraldanud täienduskoolitusasutus.

 (5) Aruandluseks sobivad erialase täienduskoolituse teemad peavad seonduma vastava pädevusklassi elektritööga ning olema personali sertifitseerimise asutuse poolt aktsepteeritud.

§ 12. Rakendussätted

 (1) Alates aastast 1999 pädevustunnistuse saanud või ümbervahetanud isikud esitavad andmed erialase täiendkoolituse kohta hiljemalt järgmisteks tähtaegadeks:
 1) aastal 1999 välja antud pädevustunnistuse omanikud 2008. aastal vähemalt 8 koolitustunni ulatuses vastavalt pädevustunnistuse väljaandmise kuule;
 2) aastal 2000 välja antud pädevustunnistuse omanikud 2009. aastal vähemalt 16 koolitustunni ulatuses vastavalt pädevustunnistuse väljaandmise kuule;
 3) aastatel 2001 ja 2002 välja antud pädevustunnistuse omanikud 2010. aastal vähemalt 24 koolitustunni ulatuses vastavalt pädevustunnistuse väljaandmise kuule;
 4) aastatel 2003 kuni 2007 esimesel poolaastal välja antud pädevustunnistuse omanikud 2011. aastal 32 koolitustunni ulatuses vastavalt pädevustunnistuse väljaandmise kuule.

[RTL 2008, 9, 117 – jõust. 1.02.2008]

(2) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud A1-klassi pädevustunnistused kehtivad koos nendega kaasnenud õigustega. A1-klassi pädevustunnistusega isikud alluvad samuti personali sertifitseerimisasutuse poolsele järelevalvele.

 (3) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud B1-klassi pädevustunnistused kehtivad käesoleva määruse § 2 lõikes 4 sätestatud ulatuses.

 (4) Käesoleva määruse mõistes peetakse elektrialaseks kõrghariduseks ka enne 2002. aasta 1. juulit omandatud tehnik-elektriku diplomit. 

 (5) Lõikest 1 tulenevad järelevalvelised nõuded täitnud isikule väljastatakse uus tähtajaline sama klassi pädevustunnistus ja sõlmitakse sertifitseerimistingimuste täitmise leping.
[RTL 2008, 9, 117 - jõust. 01.02.2008]

§ 13. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2007. aasta 20. juulil.