Teksti suurus:

Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:

Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine
[RT I 2007, 8, 41 - jõust. 03.02.2007]

Vastu võetud 21.01.2005 nr 12
RT I 2005, 5, 19
jõustumine 28.01.2005, rakendatakse alates 1.01.2005

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

25.08.2005 nr 223 (RT I 2005, 46, 382) 11.09.2005 (rakendatakse alates 1.08.2005)

18.01.2007 nr 18 (RT I 2007, 5, 31) 26.01.2007 (rakendatakse alates 1.01.2007)

25.01.2007 nr 20 (RT I 2007, 8, 41) 3.02.2007 (rakendatakse alates 1.01.2007)

14.02.2008 nr 46 (RT I 2008, 10, 71) 22.02.2008 (rakendatakse alates 1.01.2008)

15.05.2008 nr 82 (RT I 2008, 20, 140) 24.05.2008 (rakendatakse alates 1.01.2008)


Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 153 lõike 3 ja § 155 lõike 1 alusel ning kooskõlas § 129 lõikega 3.

[RT I 2008, 10, 71 – jõust. 22.02.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008

§ 1. Üldsätted

Määrusega kehtestatakse kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed, palgamäärade diferentseerimise alused, auastme eest makstava lisatasu suurus ning lisatasude maksmise alused ja ulatus täiendavate teenistusülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma teenistuse ning teenistuse eripära eest ja nende maksmise kord.

[RT I 2007, 8, 41 – jõust. 3.02.2007]

§ 2. Palgatasemed


(1) Määrusega kehtestatakse kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed ja nende madalaim, keskmine ja kõrgeim määr vastavalt lisale 1.

[RT I 2008, 20, 140 – jõust. 24.05.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008

(2) Kaadrikaitseväelaste palgatase määratakse vastavalt tema ametikoha auastmele.

§ 3. Palgamäärade diferentseerimine

(1) Kaitseministril Kaitseministeeriumi valitsemisalas on õigus volitada ministeeriumi valitsemisalasse kuuluva asutuse juhti kehtestama asutuse ametikohale diferentseeritud palgamäärad, esitades diferentseerimise põhjendused.

[RT I 2008, 20, 140 – jõust. 24.05.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008


(2) Palgamäära võib diferentseerida asutusele või üksusele olulistel ametikohtadel teenivatel kaadrikaitseväelastel kuni 50% kvalifikatsiooninõuete, piirkondlikkuse ja muude teenistustingimuste eripära iseloomustavate näitajate alusel.

§ 4. Auastmetasu

Kaadrikaitseväelasele makstakse tema sõjaväelise auastme järgi lisatasu auastme eest vastavalt lisale 2.

[RT I 2007, 5, 31 – jõust. 26.01.2007]

§ 5. Lisatasud

(1) Riigieelarvest kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamiseks määratud summa piires võib kaadrikaitseväelasele määrata ja maksta lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma teenistuse ja teenistuse eripära eest teenistust korraldava ülema otsusel vastavuses asutuses kehtestatud lisatasude maksmise korraga

[RT I 2007, 5, 31 – jõust. 26.01.2007]

(2) Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse kaadrikaitseväelase ametijuhendis või kaitseväe sisemäärustikus fikseerimata teenistusülesandeid või teenistust korraldava ülema poolt käskkirjaga antud lisaülesandeid juhul, kui need ei kuulu kaadrikaitseväelase teenistusülesannete hulka.

(3) Teenistuse eripäraks loetakse kaadrikaitseväelase teenistust «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 154 lõikes 9 sätestatud tingimustes.

(4) Nõutavast tulemuslikuma teenistuse eest lisatasu määramise aluseks on kaadrikaitseväelase teenistustulemuste hindamine.

(5) Nõutavast tulemuslikuma teenistuse eest lisatasu määramise aluseks võib olla ka asutuse või üksuse teenistuse tulemuslikkuse hindamine kaadrikaitseväelaste kollektiivse või individuaalse panuse kaudu asutuse või üksuse ülesannete ja eesmärkide saavutamisel. Asutuse või üksuse teenistuse tulemuslikkust hindab asutuse või üksuse juht.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lisatasusid võib kaadrikaitseväelasele maksta kuus kokku kuni 50% lisas 1 kehtestatud palgataseme kõrgeimast määrast.

[RT I 2008, 20, 140 – jõust. 24.05.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008


(7) Kaadrikaitseväelaste kollektiivse panuse korral makstakse nõutavast tulemuslikuma teenistuse eest lisatasu samal alusel ka asutuse või üksuse juhile ning sel juhul ei kohaldata kaadrikaitseväelastele käesoleva paragrahvi lõikes 6 kehtestatud piirangut.

(8) Kaitseminister võib oma käskkirjaga erandkorras kehtestada kaadrikaitseväelaste ametikohtade loetelu, millele käesoleva paragrahvi lõikes 6 kehtestatud piirang ei laiene.

[RT I 2008, 20, 140 – jõust. 24.05.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008


§ 6.
[Kehtetu – RT I 2007, 5, 31 – jõust. 26.01.2007]

§ 7. Teenistustasu maksmise kord

(1) Kaadrikaitseväelasele arvestatakse ja makstakse teenistustasu vastavalt asutuses või üksuses kehtivale teenistustasu maksmise korrale.

(2) Kaadrikaitseväelasele, kes on suunatud sõjaväelise auastmeta ametikohale «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 14 lõike 3 alusel, säilitatakse sõjaväelise auastmeta ametikohal talle endisel ametikohal määratud ametipalk, auastmetasu.

[RT I 2007, 5, 31 – jõust. 26.01.2007]

(3) Kui sõjaväelise auastmeta ametikohale suunatud kaadrikaitseväelasele endisel ametikohal määratud ametipalk osutub madalamaks sõjaväelise auastmeta ametikohale kinnitatud ametipalgast, hüvitatakse kaadrikaitseväelasele ametipalkade vahe juurdemaksega.

(4) Käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud, «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 161 sätestatud puhkusetasu ning puhkusetoetuse määrab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kaadrikaitseväelasele tema teenistust valitsusasutuses või valitsusasutuse hallatavas riigiasutuses või õppeasutuses korraldav minister või hallatava riigiasutuse või õppeasutuse juht.

[RT I 2007, 5, 31 – jõust. 26.01.2007]

(5) Kaadrikaitseväelase suunamisel ilma sõjaväelise auastmeta ametikohale arvestatakse ja makstakse talle teenistustasu selle asutuse eelarvest, kuhu ta teenistusse suunati, ja vastavalt seal kehtivale töötasu maksmise korrale.

§ 8. Valitsusasutuses teeniva kaadrikaitseväelase teenistuse tasustamine

Kaadrikaitseväelasele, kes oli määratud riigiametniku ametikohale enne 1. jaanuari 2007. a, määrab riigiametniku ametikohal teenimise ajal teenistustasu valitsusasutuse juht, võttes aluseks tema suunamise hetkel olnud endise ametikoha auastme palgataseme keskmise vastavalt lisale 1.

[RT I 2008, 20, 140 – jõust. 24.05.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008

§-d 9. ja 10 [käesolevast tekstist välja jäetud]

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2008. a määruse nr 46 sõnastuses)
[RT I 2008, 10, 71 – jõust. 22.02.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008

KAADRIKAITSEVÄELASTE AMETIKOHTADE AUASTMETELE VASTAVAD PALGATASEMED

Ametikoha auaste

Palgatase

Madalaim
määr

Keskmine

Kõrgeim
määr

maa- ja õhuväes

mereväes

Kindralmajor

Kontradmiral

K 16

24 400

26 850

29 300

Brigaadikindral

Kommodoor

K 15

20 300

22 350

24 400

Kolonel

Mereväekapten

K 14

16 900

19 450

22 000

Kolonelleitnant

Kaptenleitnant

K 13

14 700

16 900

19 100

Major

Kaptenmajor

K 12

13 400

15 400

17 400

Kapten

Vanemleitnant

K 11

12 200

14 050

15 900

Leitnant

Leitnant

K 10

11 100

12 200

13 300

Ülemveebel

Ülemveebel

K 9  

13 500

14 850

16 200

Staabiveebel

Staabiveebel

K 8  

11 700

13 450

15 200

Vanemveebel

Vanemveebel

K 7  

11 100

12 750

14 400

Veebel

Veebel

K 6  

10 100

11 600

13 100

Nooremveebel

Nooremveebel

K 5  

  9 600

10 550

11 500

Vanemseersant

Vanemmaat

K 4  

  9 100

10 000

10 900

Seersant

Maat

K 3  

  8 700

  9 550

10 400

Kapral

Vanemmadrus

K 2  

  8 300

  9 150

10 000

Reamees

Madrus

K 1  

  7 900

  8 700

  9 500

 

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 2
(Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2008. a määruse nr 46 sõnastuses)
[RT I 2008, 10, 71 – jõust. 22.02.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008

KAADRIKAITSEVÄELASTE AUASTMETASUD KUUS KROONIDES

Auaste maa- ja õhuväes

Auaste
mereväes

Auastmetasu määr kroonides

Kindral

Admiral

10 400

Kindralleitnant

Viitseadmiral

8 600

Kindralmajor

Kontradmiral

7 100

Brigaadikindral

Kommodoor

6 000

Kolonel

Mereväekapten

5 100

Kolonelleitnant

Kaptenleitnant

4 100

Major

Kaptenmajor

3 500

Kapten

Vanemleitnant

2 800

Leitnant

Leitnant

2 300

Nooremleitnant

Nooremleitnant

1 800

Lipnik

Lipnik

1 400

Ülemveebel

Ülemveebel

2 800

Staabiveebel

Staabiveebel

2 100

Vanemveebel

Vanemveebel

1 600

Veebel

Veebel

1 300

Nooremveebel

Nooremveebel

1 000

Vanemseersant

Vanemmaat

800

Seersant

Maat

600

Nooremseersant

Nooremmaat

500

Kapral

Vanemmadrus

300

 

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 3

KAADRIKAITSEVÄELASTE AUASTMETASUD KUUS KROONIDES
[Kehtetu – RT I 2007, 5, 31 – jõust. 26.01.2007]

 

 

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 4
(Kehtestatud Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2007. a määrusega nr 20)
[Kehtetu – RT I 2008, 20, 140 – jõust. 24.05.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008

Kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed Siseministeeriumi valitsemisalas

[Kehtetu – RT I 2008, 20, 140 – jõust. 24.05.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008

 


 

 

 

/otsingu_soovitused.json