Teksti suurus:

Häädemeeste valla raamatukogude kasutuseeskiri

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2008, 96, 1374

Häädemeeste valla raamatukogude kasutuseeskiri

Vastu võetud 14.05.2008 nr 11

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõige 1 punkti 37, «Rahvaraamatukogu seaduse» § 16, Häädemeeste Vallavolikogu 19. märtsi 2008. a määruse nr 8 «Massiaru Raamatukogu põhimääruse kinnitamine» § 4 lõike 2, Häädemeeste Vallavolikogu 19. märtsi 2008. a määruse nr 7 «Häädemeeste Raamatukogu põhimääruse kinnitamine» § 4 lõike 2, Häädemeeste Vallavolikogu 19. märtsi 2008. a määrus nr 6 «Treimani Raamatukogu põhimääruse kinnitamine» § 4 lõike 2 ja Häädemeeste Vallavolikogu 19. märtsi 2008. a määrus nr 5 «Kabli Raamatukogu põhimääruse kinnitamine» § 4 lõike 2 ning «Rahvaraamatukogu töökorralduse juhendi» alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesolev eeskiri reguleerib Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate raamatukogude kasutamist.

(2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ning tõendab seda oma allkirjaga.

(3) Lugeja on käesoleva eeskirja mõistes kõigi raamatukogu teenuste kasutaja.

(4) Raamatukogudes tegutsevate avalike internetipunktide (AIP) kasutuseeskirja kinnitab vallavalitsus.

§ 2. Teeninduse korraldus

(1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik, kellelt ei ole rahvaraamatukogu seaduse alusel võetud raamatukogu kasutamise õigust.

(2) Raamatukogu laenutab lugejaile teavikuid (trükised, audiovisuaalsedteavikud jm üldkasutatavad infokandjad) nii kohapeal kui kodus kasutamiseks ning võimaldab Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks kasutada arvutit.

(3) Teavikute laenutamine on lugejale tasuta.

(4) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse kaudu.

(5) Osutatavad eriteenused (koopiad, väljatrükk, tekstitöötlus jm) on üldjuhul tasulised ja nende hinna kehtestab vallavalitsus.

§ 3. Lugejate registreerimine

(1) Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis igal aastal järgmiste andmetega:

1) nimi;
2) isikukood;
3) elukoht (postiaadress);
4) kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress);
5) lugejarühm.

(2) Täiskasvanu registreeritakse lugejaks fotoga isikut tõendava dokumendi alusel.

(3) Koolieeliku registreerib lugejaks lapsevanem (eestkostja).

(4) Kooliealine laps registreeritakse lugejaks õpilaspileti alusel.

(5) Lugeja registreerimist raamatukogu andmebaasis tõendab lugejale väljastatud lugejakaart.

(6) Võlgnevusega lugeja registreeritakse ümber peale võlgnevuse likvideerimist.

§ 4. Kojulaenutus

(1) Raamatukogu ei laenuta koju erilise väärtusega trükiseid ja üldkasutatavaid teatmeteoseid.

(2) Laenutatavate teavikute arvu ühele lugejale määrab raamatukogu.

(3) Laenutuse tähtaeg on 30 kalendripäeva, enimnõutavatel teavikutel võib laenutustähtaega lühendada.

(4) Uusi ajakirjandusväljaandeid koju ei laenutata.

(5) Lugejatel ei ole õigust teavikuid teistele isikutele edasi laenutada.

(6) Tagastamistähtaega võib pikendada, kui teavikutele pole nõudlust teistelt lugejatelt.

(7) Tagastamistähtaja möödumisel teeb raamatukogu lugejale meeldetuletuse telefoni teel, kirjalikult või muid vahendeid kasutades. Meeldetuletusega kaasnevad kulud kannab lugeja, selle hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

(8) Kui lugeja soovib teavikut, mis on välja laenutatud, pannakse ta järjekorda.

(9) Lugejalt, kelle elukohaks ei ole Häädemeeste vald, võidakse teavikute kojulaenutamisel võtta tagatist, kuid mitte rohkem kui teaviku hinna ulatuses.

(10) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil ja võimaluste piires tasuta koduteeninduse.

§ 5. Lugeja vastutus

(1) Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma.

(2) Teaviku saamisel peab lugeja koos raamatukogutöötajaga hindama selle seisukorda, et tuvastada võimalikud defektid. Rikutud teavikust teavitab lugeja raamatukogutöötajat.

(3) Võlgnevusega lugejale teavikuid ei laenutata.

(4) Kui lugeja ei tagasta teavikuid tähtajaks, võib raamatukogu võtta viivist kuni üks kroon iga viivitatud päeva kohta teavikult.

(5) Teaviku kaotamise, rikkumise või muul põhjusel tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Laste tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).

(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud summade tasumiseks annab raamatukogu lugejale tähtaja. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(8) Lugejalt, kes ei ole käesoleva eeskirja nõudeid täitnud, võidakse raamatukogu kasutamise õigus ära võtta kuni üheks aastaks, samuti võidakse piirata tema õigust teiste teenuste (AIP) kasutamiseks.

§ 6. Lugeja käitumine raamatukogus

(1) Raamatukogu teenuste osutamise aluseks on kehtiv lugejapilet, mida ei tohi anda kasutamiseks teistele isikutele.

(2) Raamatukogus on keelatud suitsetamine, söömine ja joomine.

(3) Raamatukogusse ei lubata alkoholi- või narkojoobes isikuid.

(4) Raamatukogu lugemisruumides ja AIP-s ei viibita üleriietes.

(5) Raamatukogusse ei siseneta suurte kottide ja teiste mahukate esemetega.

(6) Mobiiltelefoni kasutamine ning lugejate omavaheline vestlemine ei tohi segada teisi raamatukogus viibijaid.

(7) Igasugune teavikute omavoliline väljaviimine raamatukogust on keelatud.

(8) Raamatukogu ei vastuta lugejate isiklike esemete eest.

§ 7. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 5.veebruari 2003.a määrus nr 2 «Häädemeeste valla raamatukogude ja avalike internetipunktide kasutamise eeskirja kinnitamine»

(2) Määrus jõustub 31.maist 2008.a

Volikogu esimees Harri LOORING