Teksti suurus:

Strateegiliste kaupade nimekiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I 2008, 21, 146

Strateegiliste kaupade nimekiri

Vastu võetud 22.05.2008 nr 85

Määrus kehtestatakse «Strateegilise kauba seaduse» § 2 lõike 7 alusel.

§ 1. Strateegiliste kaupade nimekirja kehtestamine

 (1) Määrusega kehtestatakse sõjaliste kaupade nimekiri (lisa).

 (2) Teatavate kaupade, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, nimekiri on kehtestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (ELT L 200, 30.07.2005, lk 1–19), lisades 2 ja 3.

 (3) Kahesuguse kasutusega kaupade nimekiri on kehtestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2000, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks (EÜT L 159, 30.06.2000, lk 1–215), lisas 1.

§ 2. Kemikaalide tähistus

  Määruses ei hõlma CAS (Chemical Abstracts Service) numbrid kõiki strateegiliste kaupade nimekirja kantud kemikaale või nende segusid.

§ 3. Vabariigi Valitsuse määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määrus nr 139 «Strateegiliste kaupade nimekiri» (RT I 2004, 33, 232) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP


Välisminister Urmas PAET


Riigisekretär Heiki LOOT


Vabariigi Valitsuse 22. mai 2008. a määruse nr 85
«Strateegiliste kaupade nimekiri»

lisa


SÕJALISTE KAUPADE NIMEKIRI

Kategooria
tähis ja
number
Kauba kirjeldus


ML1

Sileraudsed tulirelvad kaliibriga alla 20 mm ja teised käsitulirelvad ning automaattulirelvad kaliibriga 12,7 mm (kaliiber 0,50 tolli) või alla selle, nende lisavarustus ja spetsiaalsed komponendid:

 

a. vintraudsed tulirelvad, karabiinid, revolvrid, püstolid, automaattulirelvad ja kuulipildujad;

 

Märkus. Punkt ML1.a ei hõlma järgmisi relvi:

 

1. musketid, vintraudsed tulirelvad ja karabiinid, mis on valmistatud enne 1938. aastat;

 

2. musketite, vintraudsete tulirelvade ja karabiinide reproduktsioonid, mille originaalid on valmistatud enne 1890. aastat;

 

3. revolvrid, püstolid ja kuulipildujad, mis on valmistatud enne 1890. aastat, ja nende reproduktsioonid.

 

b. sileraudsed tulirelvad:

 

1. sileraudsed tulirelvad, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks;

 

2. muud sileraudsed tulirelvad:

       

a. täisautomaatsed tulirelvad;

   

b. poolautomaatsed tulirelvad või pumppüssid;

 

c. relvad, milles kasutatakse hülsivaba (kestavaba) laskemoona;

 

d. heli- ja püssirohuvälgatuse summutid, relvade sihikud, spetsiaalsed relvaalused ja rakised, mis on määratud punktides ML1.a – ML1.c loetletud tulirelvadele.

 

Märkus 1. Kategooria ML1 ei hõlma sileraudseid jahi- ja sportrelvi. Need relvad ei tohi olla spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks ega olla täisautomaatsed.

 

Märkus 2. Kategooria ML1 ei hõlma tulirelvi, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud paukpadrunite kasutamiseks ega võimalda tulistada ühegi ML3 kategoorias loetletud laskemoonaga.

 

Märkus 3. Kategooria ML1 ei hõlma tulirelvi, milles kasutatakse ääretule padruneid ja mis ei ole täisautomaatsed.

 

Märkus 4. Punkt ML1.d ei hõlma relvade optilisi sihikuid, millel puudub elektrooniline pilditöötluse funktsioon ning millel on kuni 4-kordne suurendusvõime, eeldusel, et need ei ole spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud sõjaliseks kasutamiseks.

   
EST1

Välja jäetud.

EST2

Välja jäetud.

EST3

Välja jäetud.

   
ML2

Sileraudsed tulirelvad kaliibriga 20 mm või üle selle ja muud tulirelvad, mille kaliiber ületab 12,7 mm (kaliiber 0,50 tolli), nende lendkehad ja lisaseadmed ning spetsiaalsed komponendid:

 

a. vint- ja sileraudsed tulirelvad, suurtükid, mortiirid, haubitsad, miinipildujad, tankitõrjevahendid, rakettide stardiseadmed, leegiheitjad, tagasilöögita relvasüsteemid ja nende varjestamise seadmed;

 

Märkus 1. Punkt ML2.a hõlmab vedela paiskelaenguga pihusteid, mõõteseadmeid, mahuteid ja teisi spetsiaalseid komponente, mida kasutatakse punktis ML2.a kirjeldatud varustusega.

 

Märkus 2. Punkt ML2.a ei hõlma järgmisi relvi:

 

1. musketid, vintraudsed tulirelvad ja karabiinid, mis on valmistatud enne 1938. aastat;

 

2. musketite, vintraudsete tulirelvade ja karabiinide reproduktsioonid, mille originaalid on valmistatud enne 1890. aastat.

 

b. sõjalise otstarbega suitsukatte loomise vahendid ja sõjalised pürotehnilised ning gaasilised heitekehad ja vahendid;

 

Märkus 3. Punkt ML2.b ei hõlma signaalraketipüstoleid.

 

c. sihikud, mis on määratud punktides ML2.a ja ML2.b loetletud tulirelvadele.

   
ML3

Laskemoon ja sütikuseadevahendid ning nende spetsiaalsed komponendid:

 

a. kategoorias ML1, ML2 või ML12 loetletud tulirelvade laskemoon;

 

b. punktis ML3.a loetletud laskemoona spetsiaalsed sütikuseadevahendid.

 

Märkus 1. Kategooriasse ML3 kuuluvad spetsiaalsed komponendid hõlmavad:

 

1. metallist või plastist tooteid nagu sütiku alasid, sütiku kapslid, padrunilindi lülid (cartridge link), kuuli, mürsu või miini juhtnuudid (rotating band) ja laskemoona metalsed osad;

 

2. laengute aktiveerimise ja deaktiveerimise seadmeid, süüteseadiseid, sensoreid ja initsieerivaid seadiseid;

 

3. energiaallikaid, mis võimaldavad välja lasta ühekordse võimsa energialaengu;

 

4. ärapõlevaid laengukesti;

 

5. kassettpommide ja -miinide ning soojusjuhitavate projektiilide osislõhkekehi.

 

Märkus 2. Punkt ML3.a ei hõlma ilma lendkehata tähekujuliselt suletud kestasuudmega (blank star) laskemoona ja läbipuuritud kestaga õppelaskemoona (dummy ammunition).

 

Märkus 3. Punkt ML3.a ei hõlma laskemoona, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud:

 

1. signaliseerimiseks;

 

2. lindude hirmutamiseks;

 

3. naftapuurkaevude gaasieraldiste läitmiseks.

   
ML4

Pommid, torpeedod, reaktiivmürsud, raketid, muud lõhkekehad ja lõhkelaengud ning nendega seotud seadmed ja lisavarustus ning nende spetsiaalsed komponendid:

 

NB 1: Juhtimis- ja navigatsiooniseadmete kohta vt kategooriat ML11.

 

NB 2: Lennukite raketitõrjesüsteemide (AMPS) kohta vt punkti ML4.c.

 

a. pommid, torpeedod, granaadid, suitsukanistrid, reaktiivmürsud, miinid, raketid, süvaveepommid, lõhkelaengud, lõhkeseadmed ja lõhkepaketid, pürotehnilised seadmed, lõhkepadrunid ja imitaatorid (s.o varustus, mis imiteerib käesolevas punktis loetletud varustuse omadusi), mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks.

 

Märkus. Punkt ML4.a hõlmab samuti järgmist:

 

1. suitsugranaadid, süütepommid ja lõhkeseadmed;

 

2. raketiotsakud ja atmosfääri tungimise kanderaketi otsakud.

 

b. seadmed, millel on kõik järgmised omadused:

 

1. nad on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks;

 

2. nad on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud järgmiste kaupade käsitsemiseks, juhtimiseks, aktiveerimiseks, nendele ühekordse võimsa energialaengu andmiseks, õhkulennutamiseks, maha- või vettepanekuks, üleskorjamiseks, väljalaskmiseks, peibutamiseks, segamiseks, lõhkamiseks, häirimiseks, kõrvaldamiseks ja avastamiseks:

   

a. punktis ML4.a nimetatud kaubad või

   

b. isetehtud lõhkekehad.

 

Märkus 1. Punkt ML4.b hõlmab järgmist:

 

1. mobiilse gaasi vedeldamisvarustus, mis võimaldab toota 1000 kg või enam vedelat gaasi päevas;

 

2. ujuv elektriliselt pingestatud kaabel, mis võimaldab leida magnetmiine.

 

Märkus 2. Punkti ML4.b ei kohaldata selliste käeskantavate seadmete suhtes, mis on mõeldud üksnes metallesemete avastamiseks ning mis ei ole võimelised eristama miine muudest metallesemetest.

 

c. Lennukite raketitõrjesüsteemid (AMPS).

 

Märkus 3. Punkti ML4.c ei kohaldata AMPSide suhtes, millel on kõik järgmised omadused:

 

1. üks järgmistest raketitõrjeanduritest:

   

a. passiivsed andurid, mis töötavad lainepikkustel vahemikus 100–400 nm, või

   

b. aktiivsed doppler-tüüpi impulssandurid raketitõrjeks;

 

2. vastumeetmete vallandamise süsteemid;

 

3. signaalraketid, mis annavad nii nähtava kui infrapunasignaali pind-õhk-tüüpi rakettide peibutamiseks;

 

4. tsiviilõhusõidukitele paigaldatud süsteemid, millel on kõik järgmised omadused:

   

a. AMPS on üksnes toimiv selles konkreetses tsiviilõhusõidukis, millesse see konkreetne AMPS on paigaldatud ja mille kohta on välja antud:

         1. tsiviilõhusõiduki tüübisertifikaat või
      2. samaväärne dokument, mida tunnustab Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon (ICAO);
   

b. AMPS on kaitstud, et hoida ära lubamatu juurdepääs tarkvarale;

   

c. AMPS sisaldab aktiivset mehhanismi, mis muudab süsteemi mittetoimivaks, kui see eemaldatakse tsiviilõhusõidukilt, millele see paigaldati.

   
EST4

Välja jäetud.

EST5

Välja jäetud.

   
ML5

Tulejuhtimisvarustus, sellega seotud häire- ja hoiatusvarustus ning juurdekuuluvad süsteemid, testimis-, seadistamis- ja vastumeetmete varustus, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks, ning nende spetsiaalsed komponendid ja lisaseadmed:

 

a. tulejuhtimis-, sihtimis- ja positsioneerimisseadmed (gun laying equipment) ning relvakontrollisüsteemid;

 

b. sihtmärgi avastamise, tuvastamise, määramise, seire, kaugusmääramise ja jälgimise süsteemid; otsimise, äratundmise või identifitseerimise varustus; andurite ühildamise varustus;

 

c. seadmed, mis on määratud vastumeetmete rakendamiseks punktis ML5.a või ML5.b loetletud varustusele;

 

d. välitingimustes testimise ja varustuse seadistamise seadmed, mis on projekteeritud või valmistatud kasutamiseks punktides ML5.a ja ML5.b loetletud varustusega.

   
ML6

Maismaasõidukid ja nende komponendid:

 

NB! Juhtimis- ja navigatsiooniseadmete kohta vt kategooria ML11 all.

 

a. maismaasõidukid (sh treilerid) ja nende komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud sõjaliseks kasutamiseks;

 

Märkus 1. Punkt ML6.a hõlmab järgmist:

 

1. tankid ja muud relvastatud sõjaväe transpordivahendid ning sõjaväe transpordivahendeid, millele on paigaldatud rakised relvade või miinide mahapaneku varustuse kinnitamiseks või kategoorias ML4 loetletud lahingumoona õhkulennutamiseks;

 

2. soomusmasinad;

 

3. amfiibsed sõidukid ja sõidukid, mis on võimelised forsseerima sügavat veetõket;

 

4. pioneerveokid (recovery vehicles) ning laskemoona ja relvasüsteemide transpordi veokid ja seonduvad veose käitlemise seadmed.

 

Märkus 2. Maismaasõiduk on kohandatud sõjaliseks kasutamiseks punkti ML6.a tähenduses, kui sõidukile on lisatud üks või enam spetsiaalselt sõjaotstarbelist komponenti, millega kaasneb selle sõiduki struktuuriliste, elektriliste või mehaaniliste omaduste muutus. Sõjaotstarbelised komponendid hõlmavad järgmist:

 

1. pneumaatilised rehvikaitsed, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud rehvide kaitseks kuulide eest või võimaldavad sõita tühjenenud rehvidega;

 

2. rehvide rõhu kontrollsüsteem, mida juhitakse liikuva sõiduki seest;

 

3. sõiduki kasutamiseks vältimatult vajalike osade (näiteks kütusepaagid või juhtimiskabiin) soomustamine;

 

4. spetsiaalsed tugevdused või rakised relvade kinnitamiseks sõidukile;

 

5. pimendusseadmed (blackout lighting).

 

b. Sõidukid, mille kõik rattad on veorattad, mis on võimelised läbima teedeta maastikku ja mis on valmistatud III kaitseastme (NIJ 0108.01 (september 1985) või võrreldava tasemega riigisisesele standardile vastav) või paremast ballistilist kaitset pakkuvast materjalist või millele on paigaldatud vastavast materjalist kaitsekiht.

 

Märkus 3. Kategooria ML6 ei hõlma tsiviilotstarbelisi autosid ning veokeid, mis on projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud raha ja väärtesemete transpordiks, millele on paigaldatud soomus või ballistiline kaitse.

 

NB! Selle punktiga seotud kaupu loetletakse ka punktis ML13.a.

   
ML7

Keemilised või bioloogilised toksilised toimeained, massirahutuste kontrollimiseks mõeldud keemilised ühendid, radioaktiivsed materjalid, nendega seotud varustus, komponendid ja materjalid:

 

a. biotoimeained ja radioaktiivsed materjalid, mis on kohandatud sõjas kasutamiseks, inim- või loomkaotuste põhjustamise ja seadmete, põllukultuuride või keskkonna kahjustamise eesmärgil;

 

b. kemoründemürgid, sealhulgas:

 

1. närvimürgid:

   

a. O-alküül- (kuni C10, sealhulgas tsükloalküül-)alküül (metüül-, etüül-, n-propüül- või isopropüül-) fosfonofluoridaadid, näiteks:

      sariin (GB): O-isopropüülmetüülfosfonofluoridaat (CAS 107-44-8);
      somaan (GD): O-pinakolüülmetüülfosfonofluoridaat (CAS 96-64-0);
   

b. O-alküül- (kuni C10, sealhulgas tsükloalküül-) -N, N-dialküül (metüül-, etüül-, n-propüül- või isopropüül-) fosforamidotsüanidaadid, näiteks:

      tabuun (GA): O-etüül-N,N-dimetüülfosforamidotsüanidaat (CAS 77-81-6);
   

c. O-alküül- (H või alküülid kuni C10, sealhulgas tsükloalküül-) S-2-dialküül- (metüül-, etüül-, n-propüül- või isopropüül-) aminoetüülalküül- (metüül-, etüül-, n-propüül- või isopropüül-) fosfonotiolaadid ja vastavad alküleeritud ja protoneeritud soolad, näiteks:

      VX: O-etüül-S-(2-diisopropüülaminoetüül)metüülfosfonotiolaat (CAS 50782-69-9);
 

2. sööbemürgid:

   

a. väävel-sinepigaasid, näiteks:

      1. 2-kloroetüülklorometüülsulfiid (CAS 2625-76-5);
      2. bis(2-kloroetüül)sulfiid (CAS 505-60-2);
      3. bis(2-kloroetüültio)metaan (CAS 63869-13-6);
      4. 1,2-bis(2-kloroetüültio)etaan (CAS 3563-36-8);
      5. 1,3-bis(2-kloroetüültio)-n-propaan (CAS 63905-10-2);
      6. 1,4-bis(2-kloroetüültio)-n-butaan (CAS 142868-93-7);
      7. 1,5-bis(2-kloroetüültio)-n-pentaan (CAS 142868-94-8);
      8. bis(2-kloroetüültiometüül)eeter (CAS 63918-90-1);
      9. bis(2-kloroetüültioetüül)eeter (CAS 63918-89-8);
   

b. ljuisiidid, näiteks:

      1. 2-klorovinüüldikloroarsiin (CAS 541-25-3);
      2. tris(2-klorovinüül)arsiin (CAS 40334-70-1);
      3. bis(2-klorovinüül)kloroarsiin (CAS 40334-69-8);
   

c. lämmastik-sinepigaasid, näiteks:

      1. HN1: bis(2-kloroetüül)etüülamiin (CAS 538-07-8);
      2. HN2: bis(2-kloroetüül)metüülamiin (CAS 51-75-2);
      3. HN3: tris(2-kloroetüül)amiin (CAS 555-77-1);
 

3. halvavad toimeained, näiteks:

   

a. 3-kinuklindinüülbensülaat (BZ) (CAS 6581-06-2);

 

4. defoliandid, näiteks:

   

a. butüül-2-kloro-4-fluorofenoksüatsetaat (LNF);

   

b. 2,4,5-triklorofenoksüäädikhape segus 2,4-diklorofenoksüäädikhappega (Agent Orange);

 

c. keemiarelva binaarsed ja põhilised lähteained:

 

1. alküül- (metüül-, etüül-, n-propüül- või isopropüül-) fosfonüüldifluoriidid, näiteks:

   

DF: metüülfosfonüüldifluoriid (CAS 676-99-3);

 

2. O-alküül- (H või alküülid kuni C10, sealhulgas tsükloalküül-) O-2-dialküül- (metüül-, etüül-, n-propüül- või isopropüül-) aminoetüülalküül- (metüül-, etüül-, n-propüül- või isopropüül-) fosfoniidid ja vastavad alküleeritud ja protoneeritud soolad, näiteks:

   

QL: O-etüül-2-diisopropüülaminoetüülmetüülfosfoniit (CAS 57856-11-8);

 

3. klorosariin: O-isopropüülmetüülfosfonokloridaat (CAS 1445-76-7);

 

4. klorosomaan: O-pinakolüülmetüülfosfonokloridaat (CAS 7040-57-5);

 

d. massirahutuste kontrollimiseks mõeldud keemilised ühendid, toimeainete koostisse kuuluvad aktiivsed kemikaalid ja nende kombinatsioonid, sealhulgas:

 

1. α-bromobenseenatsetonitriil (bromobensüültsüaniid) (CA) (CAS 5798-79-8);

 

2. [(2-klorofenüül)metüleen] propaandinitriil, o-klorobensülideenmalononitriil (CS) (CAS 2698-41-1);

 

3. 2-kloro-1-fenüületanoon, fenüülatsüülkloriid (ω-kloroatsetofenoon) (CN) (CAS 532-27-4);

 

4. dibens-(b,f)-1,4-oksasefiin (CR) (CAS 257-07-8);

 

5. 10-kloro-5,10-dihüdrofenarsasiin, (fenarsasiinkloriid), (adamsiit), (DM) (CAS 578-94-9);

 

6. N-nonanoüülmorfoliin, (MPA) (CAS 5299-64-9);

 

Märkus 1. Punkti ML7.d ei kohaldata enesekaitseks ettenähtud ja eraldi pakendatud, massirahutuste kontrollimiseks mõeldud keemiliste ühendite suhtes.

 

Märkus 2. Punkti ML7.d ei kohaldata toimeainete koostisse kuuluvate selliste aktiivsete kemikaalide ja nende kombinatsioonide suhtes, mis on määratud ja pakendatud toiduainetööstuses või meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks.

 

e. spetsiaalselt sõjaliseks kasutamiseks projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud varustus mis tahes alljärgnevalt loetletud materjalide, ainete või seadmete ja spetsiaalselt neile projekteeritud, valmistatud või määratud komponentide levitamiseks:

 

1. punktis ML7.a, ML7.b või ML7.d nimetatud materjalid või toimeained või

 

2. punktis ML7.c nimetatud lähteainetest valmistatud kemoründemürgid;

 

f. kaitsevarustus ja saaste eemaldamise varustus, spetsiaalselt selle jaoks projekteeritud, valmistatud või määratud komponendid ning spetsiaalselt koostatud keemilised segud:

 

1. spetsiaalselt sõjaliseks kasutamiseks projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud varustus, mis on mõeldud kaitseks punktis ML7.a, ML7.b või ML7.d nimetatud materjalide eest, ja spetsiaalselt selle jaoks projekteeritud, valmistatud või määratud komponendid;

 

2. spetsiaalselt sõjaliseks kasutamiseks projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud varustus, mis on mõeldud saaste eemaldamiseks punktis ML7.a või ML7.b nimetatud materjalidega saastatud esemetelt, ja spetsiaalselt selle jaoks projekteeritud, valmistatud või määratud komponendid;

 

3. keemilised segud, mis on välja töötatud või koostatud spetsiaalselt punktis ML7.a või ML7.b nimetatud materjalidega saastunud esemetelt saaste eemaldamiseks;

 

Märkus. Punkt ML7.f.1 hõlmab järgmist:

 

a. õhu konditsioneerimise seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud tuuma-, bioloogilise või keemilise saaste filtreerimiseks;

 

b. kaitseriietus.

 

NB! Tsiviilotstarbeliste gaasimaskide ja kaitsevarustuse ja saaste eemaldamiseks kasutatava varustuse kohta vt samuti Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja punkti 1A004.

 

g. spetsiaalselt sõjaliseks kasutamiseks projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud varustus, mis on mõeldud punktis ML7.a, ML7.b või ML7.d nimetatud materjalide avastamiseks ja kindlaksmääramiseks, ja spetsiaalselt selle jaoks projekteeritud, valmistatud või määratud komponendid;

 

Märkus. Punkti ML7.g ei kohaldata personaalsete kiirgusseire dosimeetrite suhtes.

 

NB! Vt samuti Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja punkti 1A004.

 

h. «biopolümeerid», mis on spetsiaalselt loodud või mida on töödeldud punktis ML7.b nimetatud kemoründemürkide avastamiseks või kindlaksmääramiseks, ning spetsiaalsed rakukultuurid, mida kasutatakse nende valmistamiseks;

 

i. «biokatalüsaatorid» saaste eemaldamiseks või kemoründemürkide mõju vähendamiseks ja selleks vajalikud biosüsteemid:

 

1. laboratoorse selektsiooni või biosüsteemide geneetilise manipulatsiooni tulemusel saadud «biokatalüsaatorid», mis on loodud spetsiaalselt punktis ML7.b nimetatud kemoründemürkide mõju vähendamiseks või nendest põhjustatud saaste eemaldamiseks;

 

2. biosüsteemid: «ekspressioonivektorid», viirused või rakukultuurid, mis sisaldavad punktis ML7.i.1 nimetatud «biokatalüsaatorite» valmistamiseks vajalikku geneetilist eriteavet.

 

Märkus 1. Punkte ML7.b ja ML7.d ei kohaldata järgmise suhtes:

 

a. tsüanogeenkloriid (CAS 506-77-4). Vt Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja punkti 1C450.a.5;

 

b. vesiniktsüaniidhape (CAS 74-90-8);

 

c. kloor (CAS 7782-50-5);

 

d. karbonüülkloriid (fosgeen) (CAS 75-44-5). Vt Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja punkti 1C450.a.4;

 

e. difosgeen (triklorometüülkloroformaat) (CAS 503-38-8);

 

f. ei ole kasutatud pärast 2004. aastat;

 

g. ksülüülbromiid, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: (CAS 104-81-4);

 

h. bensüülbromiid (CAS 100-39-0);

 

i. bensüüljodiid (CAS 620-05-3);

 

j. bromoatsetoon (CAS 598-31-2);

 

k. tsüanogeenbromiid (CAS 506-68-3);

 

l. bromometüületüülketoon (CAS 816-40-0);

 

m. kloroatsetoon (CAS 78-95-5);

 

n. etüüljodoatsetaat (CAS 623-48-3);

 

o. jodoatsetoon (CAS 3019-04-3);

 

p. kloropikriin (CAS 76-06-2). Vt Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja punkti 1C450.a.7.

 

Märkus 2. Punktides ML7.h ja ML7.i.2 loetletud rakukultuuride ja biosüsteemide loetelu on ammendav ja neid alapunkte ei kohaldata tsiviilotstarbel, näiteks põllumajanduses, farmaatsiatööstuses, meditsiinis, veterinaarias, keskkonnakaitses, jäätmekäitluses ja toiduainetööstuses kasutatavate rakkude või biosüsteemide suhtes.

   
ML8

Kõrge siseenergiaga materjalid ja nendega seotud ained:

 

NB! Selle kategooriaga seotud kaupu loetletakse ka Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja punktis 1C111.

 

Tehnilised märkused:

 

1. Selles kategoorias nimetatakse seguks kompositsiooni kahest või enamast ainest, millest vähemalt üks on loetletud kategooria ML8 alapunktides.

 

2. Kategooria hõlmab kõiki ML8 alapunktides loetletud aineid, isegi juhul, kui neid ei kasutata näidatud otstarbel (näiteks kasutatakse triaminoguanidiinnitraati (TAGN) peamiselt lõhkeainena, kuid seda võidakse kasutada ka kütuse või oksüdeerijana).

 

a. lõhkeained ja nende segud:

 

1. ADN.B.F (aminodinitrobensofuroksaan või 7-amino-4,6-dinitrobensofurasaan-1-oksiid) (CAS 97096-78-1);

 

2. BNCP (cis-bis(5-nitrotetrasolato)tetraammiinkoobalt(III)perkloraat) (CAS 117412-28-9);

 

3. CL-14 (diaminodinitrobensofuroksaan või 5,7-diamino-4,6-dinitrobensofurasaan-1-oksiid) (CAS 117907-74-1);

 

4. CL-20 (HNIW või heksanitroheksaasaisovürtsitaan) (CAS 135285-90-4);
CL-20 klatraadid (vt ka vastavaid «lähteaineid» punktides ML8.g.3 ja ML8.g.4);

 

5. CP (2-(5-tsüanotetrasolato)pentaammiinkoobalt(III)perkloraat) (CAS 70247-32-4);

 

6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetüleen, FOX7);

 

7. DATB (diaminotrinitrobenseen) (CAS 1630-08-6);

 

8. DDFP (1,4-dinitrodifurasanopiperasiin);

 

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropürasiin-1-oksiid, PZO) (CAS 194486-77-6);

 

10. DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4'',6,6'-heksanitrobifenüül või dipikramiid) (CAS 17215-44-0);

 

11. DNGU (DINGU või dinitroglükooluriil) (CAS 55510-04-8);

 

12. järgmised furasaanid:

   

  a. DAAOF (diaminoasoksüfurasaan);

   

  b. DAAzF (diaminoasofurasaan) (CAS 78644-90-3);

 

13. HMX ja selle derivaadid (vt ka vastavaid «lähteaineid» punktis ML8.g.5):

   

  a. HMX (tsüklotetrametüleentetranitramiin, oktahüdro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrasiin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraasatsüklooktaan, oktogeen) (CAS 2691-41-0);

   

  b. HMXi difluoroamiinitud analoogid;

   

  c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraasabitsüklo[3,3,0]oktaanoon-3, tetranitrosemiglükouriil või ketobitsüklo-HMX) (CAS 130256-72-3);

 

14. HNAD (heksanitroadamantaan) (CAS 143850-71-9);

 

15. HNS (heksanitrostilbeen) (CAS 20062-22-0);

 

16. järgmised imidasoolid:

   

  a. BNNII (oktahüdro-2,5-bis(nitroimino)imidaso[4,5-d]imidasool);

   

  b. DNI (2,4-dinitroimidasool) (CAS 5213-49-0);

   

  c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidasool);

   

  d. NTDNIA (N-(2-nitrotriasolo)-2,4-dinitroimidasool);

   

  e. PTIA (1-pikrüül-2,4,5-trinitroimidasool);

 

17. NTNMH (1-(2-nitrotriasolo)-2-dinitrometüleenhüdrasiin);

 

18. NTO (ONTA või 3-nitro-1,2,4-triasool-5-oon) (CAS 932-64-9);

 

19. polünitrokubaanid enam kui nelja nitrorühmaga;

 

20. PYX (2,6-bis(pikrüülamino)-3,5-dinitropüridiin) (CAS 38082-89-2);

 

21. RDX ja selle järgmised derivaadid:

   

  a. RDX (tsüklotrimetüleentrinitramiin, tsükloniit, T4, heksahüdro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triasiin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triasa-tsükloheksaan, heksogeen) (CAS 121-82-4);

   

  b. keto-RDX (K-6 või 2,4,6-trinitro-2,4,6-triasatsükloheksanoon) (CAS 115029-35-1);

 

22. TAGN (triaminoguanidiinnitraat) (CAS 4000-16-2);

 

23. TATB (triaminotrinitrobenseen) (CAS 3058-38-6) (vt ka vastavaid «lähteaineid» punktis ML8.g.7);

 

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamiin)oktahüdro-1,5-dinitro-1,5-diasotsiin);

 

25. järgmised tetrasoolid:

   

  a. NTAT (nitrotriasoolaminotetrasool);

   

  b. NTNT (1-N-(2-nitrotriasolo)-4-nitrotetrasool);

 

26. tetrüül (trinitrofenüülmetüülnitramiin) (CAS 479-45-8);

 

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraasadekaliin) (CAS 135877-16-6) (vt ka vastavaid «lähteaineid» punktis ML8.g.6);

 

28. TNAZ (1,3,3-trinitroasetidiin) (CAS 97645-24-4) (vt ka vastavaid «lähteaineid» punktis ML8.g.2);

 

29. TNGU (SORGUYL või tetranitroglükooluriil) (CAS 55510-03-7);

 

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-püridasino[4,5-d]püridasiin) (CAS 229176-04-9);

 

31. järgmised triasiinid:

   

  a. DNAM (2-oksü-4,6-dinitroamino-s-triasiin) (CAS 19899-80-0);

   

  b. NNHT (2-nitroimino-5-nitro-heksahüdro-1,3,5-triasiin) (CAS 130400-13-4);

 

32. järgmised triasoolid:

   

a. 5-asido-2-nitrotriasool;

   

b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihüdrasino-1,2,4-triasooldinitramiid) (CAS 1614-08-0);

   

c. ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triasool);

   

d. BDNTA (bis(dinitrotriasool)amiin);

   

e. DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triasool) (CAS 30003-46-4);

   

f. DN.B.T (dinitrobistriasool) (CAS 70890-46-9);

   

g. NTDNA (2-nitrotriasool-5-dinitramiid) (CAS 75393-84-9);

   

h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriasolo)-3,5-dinitrotriasool);

   

i. PDNT (1-pikrüül-3,5-dinitrotriasool);

   

j. TACOT (tetranitrobensotriasolobensotriasool) (CAS 25243-36-1);

 

33. punktis ML8.a loetlemata lõhkeained, mille detonatsioonikiirus kõrgeimal tihedusel on suurem kui 8700 m/s või mille detonatsioonisurve on suurem kui 34 GPa (340 kbar);

 

34. punktis ML8.a loetlemata orgaanilised lõhkeained detonatsioonisurvega 25 GPa (250 kbar) või enam, mis säilitavad temperatuuril 523 K (250 °C) või enam stabiilsuse vähemalt 5 minuti kestel;

 

b. järgmised raketikütused:

 

1. mis tahes ÜRO klassile 1.1 vastav tahke raketikütus teoreetilise eriimpulsiga (standardtingimustel) üle 250 s mittemetallilise või üle 270 s või enam alumiinse koostise korral;

 

2. mis tahes ÜRO klassile 1.3 vastav tahke raketikütus teoreetilise eriimpulsiga (standardtingimustel) üle 230 s mittehalogeense, 250 s mittemetallilise ja 266 s metallilise koostise korral;

 

3. raketikütused jõukonstandiga üle 1200 kJ/kg;

 

4. raketikütused püsiva lineaarse põlemiskiirusega üle 38 mm/s, mõõdetuna ühe inhibeeritud ribaga, standardtingimustel – rõhk 6,89 MPa (68,9 bar) ja temperatuur 294 K (21 °C);

 

5. elastomeer-kohandatud valatud kahealuselised raketikütused (EMCDB) venivusega rohkem kui 5% temperatuuril 233 K (–40 °C) maksimaalse pinge korral;

 

6. mis tahes raketikütus, mis sisaldab punktis ML8.a loetletud aineid;

 

c. pürotehnika, kütused ja nendega seotud ained ning nende segud:

 

1. spetsiaalselt sõjaliseks otstarbeks koostatud lennukikütused;

 

2. alane (alumiiniumhüdriid) (CAS 7784-21-6);

 

3. karboraanid; dekaboraan (CAS 17702-41-9); pentaboraanid (CAS 19624-22-7 ja 18433-84-6) ja nende derivaadid;

 

4. hüdrasiin ja selle järgmised derivaadid (vt ka hüdrasiini oksüdeerivaid derivaate punktides ML8.d.8 ja ML8.d.9):

   

a. hüdrasiin (CAS 302-01-2) kontsentratsioonis 70% või üle selle;

   

b. monometüülhüdrasiin (CAS 60-34-4);

   

c. sümmeetriline dimetüülhüdrasiin (CAS 540-73-8);

   

d. asümmeetriline dimetüülhüdrasiin (CAS 57-14-7);

 

5. kerakujulistest, pihustatud, kerajatest, helbelistest või peenestatud osakestest koosnevad metallilised kütused, mis on valmistatud materjalist, mis sisaldab 99% või enam ükskõik mida järgmisest:

   

a. järgmised metallid ja nende segud:

      1. berüllium (CAS 7440-41-7), osakeste suurusega alla 60 μm;
      2. rauapulber (CAS 7439-89-6), osakeste suurusega 3 μm või alla selle, mis on saadud raudoksiidi redutseerimisel vesinikuga;
   

b. segud, mis sisaldavad ükskõik mida järgmisest:

      1. tsirkoonium (CAS 7440-67-7), magneesium (CAS 7439-95-4) ja nende sulamid osakeste suurusega alla 60 μm või
      2. boorist (CAS 7440-42-8) või boorkarbiidist (CAS 12069-32-8) kütused puhtusega 85% või rohkem ja osakeste suurusega alla 60 μm;
 

6. sõjalised materjalid, mis sisaldavad spetsiaalselt leegiheitjates või süütelaskemoonas kasutamiseks koostatud süsivesinikpõletusaine paksendeid, nagu metallstearaate või -palmitaate (näiteks oktopalmitaate (CAS 637-12-7)) või M1, M2 või M3 paksendeid;

 

7. perkloraadid, kloraadid ja kromaadid segus pulbriliste metallidega või teiste kõrge energiasisaldusega kütusekomponentidega;

 

8. kerakujulistest osakestest alumiiniumipulber (CAS 7429-90-5), osakeste suurusega 60 μm või alla selle, mis on valmistatud materjalist alumiiniumisisaldusega 99% või rohkem;

 

9. titaani alahüdriid (TiHn) stöhhiomeetriaga n = 0,65–1,68.

 

Märkus 1. Punktis ML8.c.1 nimetatud lennukikütuste hulka kuuluvad ainult lõpptooted, mitte nende koostisosad.

 

Märkus 2. Punkti ML8.c.4.a ei kohaldata spetsiaalselt korrosioonitõrjeks koostatud hüdrasiinisegude suhtes.

 

Märkus 3. Punkti ML8.c.5 kohaldatakse lõhkeainete ja kütuse suhtes, sõltumata sellest, kas metallid või sulamid on kapseldatud alumiiniumis, magneesiumis, tsirkooniumis või berülliumis või mitte.

 

Märkus 4. Punkti ML8.c.5.b.2 ei kohaldata boori ja boorkarbiidi suhtes, mida on rikastatud boor-10-ga (boor-10 sisaldus 20% või rohkem).

 

d. järgmised oksüdeerijad ja nende segud:

 

1. ADN (ammooniumdinitramiid või SR 12) (CAS 140456-78-6);

 

2. AP (ammooniumperkloraat) (CAS 7790-98-9);

 

3. ühendid, mis sisaldavad fluori ja mis tahes järgmist:

   

a. muud halogeenid;

   

b. hapnik või

   

c. lämmastik;

 

Märkus 1. Punkti ML8.d.3 ei kohaldata kloortrifluoriidi suhtes. Vt Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja punkti 1C238.

 

Märkus 2. Punkti ML8.d.3 ei kohaldata gaasilises olekus lämmastiktrifluoriidi suhtes.

 

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diasetidiin) (CAS 78246-06-7);

 

5. HAN (hüdroksüülammooniumnitraat) (CAS 13465-08-2);

 

6. HAP (hüdroksüülammooniumperkloraat) (CAS 15588-62-2);

 

7. HFN (hüdrasiiniumnitroformiaat) (CAS 20773-28-8);

 

8. hüdrasiinnitraat (CAS 37836-27-4);

 

9. hüdrasiinperkloraat (CAS 27978-54-7);

 

10. vedelad oksüdeerijad, mis koosnevad inhibiitoriga punasest suitsevast lämmastikhappest (IRFNA) (CAS 8007-58-7) või sisaldavad seda;

 

Märkus 3. Punkti ML8.d.10 ei kohaldata inhibiitorita suitseva lämmastikhappe suhtes.

 

e. järgmised sideained, plastifikaatorid, monomeerid ja polümeerid:

 

1. AMMO (asidometüülmetüüloksetaan ja selle polümeerid) (CAS 90683-29-7) (vt ka vastavaid «lähteaineid» punktis ML8.g.1);

 

2. BAMO (bisasidometüüloksetaan ja selle polümeerid) (CAS 17607-20-4) (vt ka vastavaid «lähteaineid» punktis ML8.g.1);

 

3. BDNPA (bis(2,2-dinitropropüül)atsetaal) (CAS 5108-69-0);

 

4. BDNPF (bis(2,2-dinitropropüül)formaal) (CAS 5917-61-3);

 

5. BTTN (butaantriooltrinitraat) (CAS 6659-60-5) (vt ka vastavaid lähteaineid punktis ML8.g.8);

 

6. kõrge siseenergiaga, nitro-, asido-, nitraat-, nitrasa- või difluoroaminorühmi sisaldavad ja spetsiaalselt sõjaliseks otstarbeks koostatud monomeerid, plastifikaatorid ja polümeerid;

 

7. FAMAO (3-difluoroaminometüül-3-asidometüüloksetaan) ja selle polümeerid;

 

8. FEFO (bis(2-fluoro-2,2-dinitroetüül)formaal) (CAS 17003-79-1);

 

9. FPF-1 (polü-2,2,3,3,4,4-heksafluoropentaan-1,5-dioolformaal) (CAS 376-90-9);

 

10. FPF-3 (polü-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-trifluorometüül-3-oksaheptaan-1,7-dioolformaal);

 

11. GAP (glütsidülasiid-polümeer) (CAS 143178-24-9) ja selle derivaadid;

 

12. HTPB (hüdroksüül-termineeritud polübutadieen), mille hüdroksüülfunktsionaalsus jääb vahemikku 2,2–2,4, hüdroksüülarv on väiksem kui 0,77 meq/g ja viskoossus 30 °C juures väiksem kui 47 puaasi (CAS 69102-90-5);

 

13. madala molekulmassiga (alla 10 000) alkohol-funktsionaalne polüepikloorhüdriin; polüepikloorhüdriindiool ja -triool;

 

14. NENA-d (nitratoetüülnitramiinühendid) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 ja 85954-06-9);

 

15. PGN (polü-GLYN, polüglütsidüülnitraat või polü(nitratometüüloksiraan)) (CAS 27814-48-8);

 

16. polü-NIMMO (polünitratometüülmetüüloksüetaan) või polü-NMMO (polü[3-nitratometüül-3-metüül-oksüetaan]) (CAS 84051-81-0);

 

17. polünitroortokarbonaadid;

 

18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoksü]propaan või tris-vinoksüpropaanadukt) (CAS 53159-39-0);

 

f. järgmised lisaained:

 

1. aluseline vasksalitsülaat (CAS 62320-94-9);

 

2. BHEGA (bis(2-hüdroksüetüül)glükoolamiid) (CAS 17409-41-5);

 

3. BNO (butadieennitriiloksiid) (CAS 9003-18-3);

 

4. järgmised ferrotseeni derivaadid:

   

a. butatseen (CAS 125856-62-4);

   

b. katotseen (2,2-bis-etüülferrotsenüülpropaan) (CAS 37206-42-1);

   

c. ferrotseenkarboksüülhapped;

   

d. n-butüülferrotseen (CAS 31904-29-7);

   

e. muud polümeerse ferrotseeni adukt-derivaadid;

 

5. plii-ß-resortsülaat (CAS 20936-32-7);

 

6. pliitsitraat (CAS 14450-60-3);

 

7. ß-resortsülaadi või salitsülaatide plii-vaskkelaadid (CAS 68411-07-4);

 

8. pliimaleaat (CAS 19136-34-6);

 

9. pliisalitsülaat (CAS 15748-73-9);

 

10. pliistannaat (CAS 12036-31-6);

 

11. MAPO (tris-1-(2-metüül)asiridinüülfosfiinoksiid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-metüülasiridinüül)-2-(2 hüdroksüpropaanoksü)propüülaminofosfiinoksiid) ja teised MAPO derivaadid;

 

12. metüül-BAPO (bis(2-metüülasiridinüül)metüülaminofosfiinoksiid) (CAS 85068-72-0);

 

13. n-metüül-p-nitroaniliin (CAS 100-15-2);

 

14. 3-nitrasa-1,5-pentaandiisotsüanaat (CAS 7406-61-9);

 

15. järgmised metallorgaanilised sidusreaktiivid:

   

  a. neopentüül(diallüül)oksütris(dioktüül)fosfatotitanaat (CAS 103850-22-2), samuti tuntud kui titaan IV, 2,2[bis(2-propenolatometüül)butanolatotris(dioktüül)fosfaat] (CAS 110438-25-0) või LICA 12 (CAS 103850-22-2);

   

  b. titaan IV [(2-propeen-1-olato)metüülpropanolatometüül]butaan-1-olatotris(dioktüül)pürofosfaat ehk KR 3538;

   

  c. titaan IV [(2-propeen-1-olato)metüülpropanolatometüül]butaan-1-olatotris(dioktüül)pürofosfaat;

 

16. polütsüanodifluoroaminoetüleenoksiid;

 

17. polüfunktsionaalsed asiridiinamiidid isoftaal-, trimesüül- (BITA- või butüleenimiintrimesamiid-), isotsüanuur- või trimetüüladipiinskelettidega ja 2-metüül- või 2-etüül-asendajatega asiridiintsüklis;

 

18. polüpropüleenimiin (2-metüülasiridiin) (CAS 75-55-8);

 

19. ülipeen raudoksiid (Fe2O3) eripinnaga üle 250 m2/g ja keskmise osakeste suurusega 3,0 nm või vähem;

 

20. TEPAN (tetraetüleenpentaamiinakrüülnitriil) (CAS 68412-45-3); tsüanoetüleeritud polüamiinid ja nende soolad;

 

21. TEPANOL (tetraetüleenpentaamiinakrüülnitriilglütsidool) (CAS 68412-46-4); tsüanoetüleeritud polüamiinide aduktid glütsidooliga ja nende soolad;

 

22. TPB (trifenüülvismut) (CAS 603-33-8);

 

g. järgmised lähteained:

 

NB! Punktis ML8.g viidatakse nimetatud «kõrge siseenergiaga materjalidele», mida neist ainetest valmistatakse.

 

1. BCMO (bis-klorometüüloksetaan) (CAS 142173-26-0) (vt samuti punkte ML8.e.1 ja ML8.e.2);

 

2. dinitroasetidiin-t-butüülsool (CAS 125735-38-8) (vt samuti punkti ML8.a.28);

 

3. HBIW (heksabensüülheksaasaisovürtsitaan) (CAS 124782-15-6) (vt samuti punkti ML8.a.4);

 

4. TAIW (tetraatsetüüldibensüülheksaasaisovürtsitaan) (vt samuti punkti ML8.a.4);

 

5. 1,3,5,7-tetraatsetüül-1,3,5,7-tetraasatsüklooktaan (TAT) (CAS 41378-98-7)
(vt samuti punkti ML8.a.13);

 

6. 1,4,5,8-tetraasadekaliin (CAS 5409-42-7) (vt samuti punkti ML8.a.27);

 

7. 1,3,5-triklorobenseen (CAS 108-70-3) (vt samuti punkti ML8.a.23);

 

8. 1,2,4-trihüdroksübutaan (butaan-1,2,4-triool) (CAS 3068-00-6) (vt samuti punkti ML8.e.5).

 

Märkus 5. Laengute ja seadmete kohta vt kategooriat ML4.

 

Märkus 6. Kategooriat ML8 ei kohaldata järgmiste ainete suhtes, välja arvatud juhul, kui need ained esinevad ühendites punktis ML8.a nimetatud «kõrge siseenergiaga materjalide» või punktis ML8.c nimetatud pulbriliste metallidega, või on nendega segatud:

 

a. ammooniumpikraat;

 

b. must püssirohi;

 

c. heksanitrodifenüülamiin;

 

d. difluoroamiin;

 

e. nitrotärklis;

 

f. kaaliumnitraat;

 

g. tetranitronaftaleen;

 

h. trinitroanisool;

 

i. trinitronaftaleen;

 

j. trinitroksüleen;

 

k. n-pürrolidinoon; 1-metüül-2-pürrolidinoon;

 

l. dioktüülmaleaat;

 

m. etüülheksüülakrülaat;

 

n. trietüülalumiinium (TEA), trimetüülalumiinium (TMA) ja muud pürofoorsed alküülmetallid ja liitium-, naatrium-, magneesium-, tsink- või boorarüülid;

 

o. nitrotselluloos;

 

p. nitroglütseriin (ehk glütserooltrinitraat, trinitroglütseriin, NG);

 

q. 2,4,6-trinitrotolueen (TNT);

 

r. etüleendiamiindinitraat (EDDN);

 

s. pentaerütritooltetranitraat (PETN);

 

t. pliiasiid, harilik ja aluseline pliistüfnaat ja asiide või asiidkomplekse sisaldavad initsieerivad lõhkeained ja löökpadrunisegud;

 

u. trietüleenglükooldinitraat (TEGDN);

 

v. 2,4,6-trinitroresortsinool (stüfniinhape);

 

w. dietüüldifenüüluurea; dimetüüldifenüüluurea; metüületüüldifenüüluurea (tsentraliidid);

 

x. N,N-difenüüluurea (asümmeetriline difenüüluurea);

 

y. metüül-N,N-difenüüluurea (asümmeetriline metüüldifenüüluurea);

 

z. etüül-N,N-difenüüluurea (asümmeetriline etüüldifenüüluurea);

 

aa. 2-nitrodifenüülamiin (2-NDPA);

 

bb. 4-nitrodifenüülamiin (4-NDPA);

 

cc. 2,2-dinitropropanool;

 

dd. nitroguanidiin (vt Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja punkti 1C011.d).

   
ML9

Sõjalaevad, spetsiaalsed merenduslikud seadmed ja varustus ning nende komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks:

 

NB! Juhtimis- ja navigatsiooniseadmete kohta vt kategooriat ML11.

 

a. sõjalaevad ja laevad (pealvee- või allveelaevad), mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud ründe- või kaitseaktsioonideks, olenemata sellest, kas nad on kohandatud tsiviilkasutuseks või mitte, milline on nende tehniline seisund või kas kõnealused laevad kannavad relvi, relvasüsteeme, soomustust või mitte, samuti selliste laevade kered ja kerede osad;

 

b. järgmised mootorid ja tõukejõusüsteemid:

 

1. diiselmootorid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud allveelaevadele ja millel on järgmised omadused:

   

a. väljundvõimsus 1,12 MW (1500 hj) või enam ja ning

   

b. pöörete arv 700 p/min või enam;

 

2. elektrimootorid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud allveelaevadele ja millel on järgmised omadused:

   

a. väljundvõimsus enam kui 0,75 MW (1000 hj);

   

b. kiire tagasikäik;

   

c. vedelikjahutus;

   

d. täielikult kinnine masin;

 

3. mittemagnetiseeruvad diiselmootorid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks ning mille väljundvõimsus on 37,3 kW (50 hj) või enam ja mille mittemagnetiseeruv osa ületab 75% kogumassist;

 

4. spetsiaalselt allveelaevade jaoks projekteeritud, valmistatud või määratud välisõhu juurdelisamisest sõltumatud tõukejõusüsteemid;

 

Tehniline märkus: Välisõhu juurdelisamisest sõltumatu tõukejõusüsteem võimaldab veeliinist allpool oleval allveelaeval, millel ei ole juurdepääsu atmosfäärihapnikule, kasutada oma tõukejõusüsteemi kauem, kui see akude abil võimalik oleks. See ei hõlma tuumaenergiat.

 

c. veealused avastamise seadmed ja nende kontrollseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks;

 

d. allveelaevade ja torpeedode võrgud;

 

e. ei kasutata alates 2003. aastast;

 

f. laevakere läbindused ja läbivad ühendused, mis võimaldavad koostoimimist laevavälise varustusega ning mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks;

 

Märkus. Punkt ML9.f hõlmab ühe- ja mitmejuhtmelisi, koaksiaal- ning lainejuhtühendusi ja laevakere läbindusi, mis on võimelised säilitama lekkekindluse ning ettenähtud omadused sügavustel üle 100 m ning spetsiaalselt laserkiire ülekandeks mõeldud kiudoptilisi konnektoreid ja optilisi laevakere läbindusi, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud laserkiire ülekandeks, sügavusest sõltumata. See ei hõlma harilikke võlli ja roolivarda läbindusi.

 

g. gaas- või magnethõljukhõõrdega müratud laagrid, juhtseadmed tunnusmüra või vibratsiooni aktiivsummutamiseks ning selliseid laagreid sisaldavad seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks.

   
ML10

Õhusõidukid, õhust kergemad õhusõidukid, mehitamata õhusõidukid, õhusõidukite mootorid ja seadmed, nendega seotud varustus ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud sõjaliseks kasutamiseks:

 

NB! Juhtimis- ja navigatsiooniseadmete kohta vt kategooriat ML11.

 

a. lahingotstarbelised õhusõidukid ja spetsiaalselt neile projekteeritud, valmistatud või määratud komponendid;

 

b. muud õhusõidukid ja õhust kergemad õhusõidukid ja nende komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud sõjaliseks kasutamiseks, kaasa arvatud sõjalise otstarbega luureks, ründeks, treeninguks, transpordiks, ja vägede või sõjalise varustuse dessandiks, sõjalise otstarbega treeningu-, transpordi- ja muuks logistiliseks toeks projekteeritud, valmistatud või määratud varustus ja nende spetsiaalsed komponendid;

 

c. mehitamata õhusõidukid, nendega seotud varustus, seadmed ja nende komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud sõjaliseks kasutamiseks:

 

1. mehitamata õhusõidukid, kaasa arvatud kaugjuhtimisega õhusõidukid (RPV), autonoomse programmjuhtimisega õhusõidukid ja õhust kergemad õhusõidukid;

 

2. mehitamata õhusõidukite stardiseadeldised ja maapealse tehnilise toe seadmed;

 

3. mehitamata õhusõidukite juhtimis- ja kontrollseadmed;

 

d. õhusõidukite mootorid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud sõjaliseks kasutamiseks, ja nende spetsiaalsed komponendid;

 

e. lennuseadmed (airborne equipment), kaasa arvatud õhus kütuse ümbertankimise seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud kasutamiseks punktis ML10.a või ML10.b loetletud õhusõidukitega või punktis ML10.d nimetatud mootorite juures, ja nende spetsiaalsed komponendid;

 

f. survetankimisseadmed ja survetankimise varustus, samuti seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud töötamiseks piiratud tingimustes, ja maapealsed seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud kasutamiseks punktides ML10.a ja ML10.b loetletud õhusõidukitega või punktis ML10.d nimetatud mootoritega;

 

g. normaalset atmosfäärirõhku säilitavad hingamisaparaadid ja ülikonnad ning antikoormusülikonnad, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud kasutamiseks sõjalistes õhusõidukites, sõjalise otstarbega kaitsekiivrid ja -maskid ning nende spetsiaalsed komponendid, õhusõidukites või reaktiivmürskudes kasutatavad vedela hapniku konverterid ja katapuldid ning lõhkelaenguga käivitatav õhusõiduki meeskonna päästevarustus;

 

h. langevarjud ja nendega seotud varustus, mis on ette nähtud sõjalennukite lahingtegevuses osalevale isikkoosseisule, lastide allaheitmiseks või õhusõiduki kiiruse vähendamiseks, ning nende spetsiaalsed komponendid:

 

1. langevarjud isikkoosseisule:

   

a. sõjaväe või eriüksuslaste täpseks maandumiseks;

   

b. sõjaväe dessanteerumiseks (dessantlangevarjud);

 

2. langevarjud lastidele;

 

3. paraglaiderid, tõmmik- ja esmalangevarjud, mis võimaldavad stabiliseerida langevaid kehi (näiteks päästekapslid, katapultistmed, pommid) ja juhtida nende asendit;

 

4. katapultistmete esmalangevarjud päästelangevarjude avamiseks ja järjestikuse avanemise reguleerimiseks;

 

5. langevarjud, mis on määratud juhitavate rakettide, mehitamata õhusõidukite ja kosmosesõidukite maandumiseks;

 

6. lähenemis- ja maandumiskiirust aeglustavad langevarjud;

 

7. muud sõjalise otstarbega langevarjud;

 

8. ülikõrgetel kõrgustel langevarjuhüppeks spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud varustus (näiteks ülikonnad, spetsiaalsed kiivrid, hingamissüsteemid ja navigeerimisvarustus);

 

i. langevarju automaatpiloteerimise süsteemid lastidele; spetsiaalselt sõjaliseks kasutamiseks projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud varustus mis tahes kõrgusel sooritatava hüppe tegemiseks, kaasa arvatud hapnikuvarustussüsteemid.

 

Märkus: Kontrolli mittesõjalise õhusõiduki spetsiaalsete komponentide ja varustuse ning mittesõjaliste õhusõidukite mootorite üle, mis on kohandatud sõjaliseks kasutamiseks, teostatakse punktide ML10.b ja ML10.d alusel ainult selliste komponentide, varustuse ja mootorite suhtes, mille lisamine õhusõidukile on vajalik selle kohandamiseks kasutamiseks sõjalisel otstarbel.

   
ML11

Elektrooniline varustus ning selle spetsiaalsed komponendid, mis ei ole loetletud mujal kui käesolevas kategoorias:

 

a. spetsiaalselt sõjaliseks kasutamiseks projekteeritud, valmistatud või määratud elektrooniline varustus;

 

Märkus: Kategooria ML11 hõlmab järgmist:

 

1. elektrooniliste vastumeetmete seadmed ja nende vastased seadmed (näiteks varustus, mis on projekteeritud, valmistatud või määratud radarisüsteemide või raadiovastuvõtjate eksitamiseks kõrvaliste või valesignaalidega või et muul viisil takistada vastase elektrooniliste vastuvõtuseadmete või vastumeetmete seadmete vastuvõttu, toimimist või nende efektiivsust), kaasa arvatud summutusseadmed ja summutamise vastased seadmed;

 

2. sageduse kiirhäälestusega lambid;

 

3. elektroonilised süsteemid või varustus, mis on projekteeritud, valmistatud või määratud elektromagnetilise spektri järelevalveks ja seireks ning kasutatavad sõjalise luure või julgeoleku tagamise eesmärkidel või sellise järelevalve ja seire vastumeetmeteks;

 

4. veealused vastumeetmed, mis hõlmavad akustilist ja magnetilist summutamist ja peibutamist; varustust, mis on projekteeritud, valmistatud või määratud sonarite eksitamiseks kõrvaliste või valesignaalidega;

 

5. andmetöötluse turvaseadmed, andmete turvamise seadmed ning andmeedastus- ja signaliseerimisliinide turvaseadmed, mis kasutavad krüpteerimist;

 

6. identifitseerimise, autentimise ja võtmesisestuse varustus ning võtmehalduse, -tootmise ja levitamise varustus;

 

7. juhtimis- ja navigatsiooniseadmed;

 

8. troposfäärihajumise põhised digitaalse raadioside edastusseadmed;

 

9. spetsiaalselt teabesignaalide jaoks projekteeritud, valmistatud või määratud digitaalsed demodulaatorid.

 

b. globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide (GNSS) segamise seadmed.

   
ML12

Kineetilise energia relvasüsteemid, nendega seotud seadmed ja varustus ning nende spetsiaalsed komponendid:

 

a. kineetilise energia relvasüsteemid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sihtmärgi hävitamiseks või eesmärgist kõrvalejuhtimiseks;

 

b. spetsiaalsed testimise ja hindamise seadmed ja katsemudelid, kaasa arvatud diagnostikaseadmed ja sihtmärgid kineetilise energia lendkehade ja relvasüsteemide dünaamiliseks katsetamiseks.

 

NB! Allakaliibrilaskemoona kasutavad ja ainult keemilisel tõukejõul põhinevad relvasüsteemid ning nende lahingumoon on loetletud kategooriates ML1–ML4.

 

Märkus 1. Kategooria ML12 hõlmab järgmist, kui see on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud kineetilise energia relvasüsteemidele:

 

1. tõukejõusüsteemid, mis võimaldavad üksik- või kiirtulena kiirendada 0,1 g-st suuremaid masse kiirustele, mis ületavad 1,6 km/s;

 

2. primaarenergia tootmise, elektrilise kaitsekilbi, energia salvestamise, termoregulatsiooni-, kliima-, lülitus- ja kütusekäsitlusseadmed ning elektrilised liidesed toiteallika, relva ja muude relvatorni toiteallikafunktsioonide seadmete vahel;

 

3. sihtmärgi leidmise, jälgimise, tulejuhtimise või kahjustuste hindamise süsteemid;

 

4. projektiilide isesihituse, juhtimise või külgkiirenduse jõusüsteemid.

 

Märkus 2. Kategooria ML12 hõlmab relvasüsteeme, mis kasutavad üht järgmistest tõukejõududest:

 

1. elektromagnetiline;

 

2. elektrotermiline;

 

3. plasma;

 

4. kerge gaas või

 

5. keemiline (kui seda kasutatakse koos mõnega ülalnimetatutest).

   
ML13

Soomustatud või kaitsevarustus ja -konstruktsioonid ning nende komponendid:

 

a. soomusplaadid:

 

1. mis on valmistatud vastavalt sõjalistele standarditele või spetsifikatsioonidele või

 

2. mis sobivad sõjaliseks kasutamiseks;

 

b. metallilistest või mittemetallilistest materjalidest või nende kombinatsioonidest koosnevad konstruktsioonid, mis on projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliste süsteemide ballistiliseks kaitseks, ja nende spetsiaalsed komponendid;

 

Märkus 1: punkt ML13.b hõlmab materjale, mis on spetsiaalselt loodud aktiivsoomuse valmistamiseks või sõjaliste varjendite ehitamiseks.

 

c. kiivrid, mis on valmistatud vastavalt sõjalistele standarditele või spetsifikatsioonidele või võrreldavatele riigisisestele standarditele, ning nende spetsiaalsed komponendid, nt kiivri kest, vooderdis ja mugavuspadjad;

 

Märkus 2: punkt ML13.c ei hõlma konventsionaalseid teraskiivreid, millele ei ole paigaldatud mis tahes tüüpi lisavarustust ning mis ei ole projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud mis tahes tüüpi lisavarustuse paigaldamiseks.

 

d. soomusvestid ja muu kaitseriietus ning nende spetsiaalsed komponendid, mis on valmistatud vastavalt sõjalistele standarditele või spetsifikatsioonidele (või nendega võrdväärsetele standarditele).

 

Märkus 3. Punktid ML13.c ja ML13.d ei hõlma kiivreid, soomusveste ega kaitseriietust, mida kasutaja toob riiki sisse, viib välja või kannab enda isiklikuks kaitseks.

 

Märkus 4. Kategooria ML13 hõlmab üksnes selliseid spetsiaalselt pommide kahjutukstegemisega tegelevatele töötajatele loodud kiivreid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks.

 

NB! Selle kategooriaga seotud kaupu loetletakseEuroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja punktis 1A005. Soomusvestide ja kiivrite valmistamisel kasutatud kiud- või niitmaterjalide kohta vt Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja punkti 1C010.

   
ML14

Spetsiaalvarustus sõjalisteks treeninguteks või sõjaliste stsenaariumide imiteerimiseks ja imitaatorid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud kategoorias ML1 või ML2 loetletud relvadega treeningute läbiviimiseks, ning nende spetsiaalsed komponendid ja lisaseadmed.

 

Tehniline märkus. Mõiste «spetsiaalvarustus sõjalisteks treeninguteks» hõlmab sõjalisi ründe-, lahinglennu-, radari sihtmärgi treeningsüsteeme, radari sihtmärgi genereerijaid, suurtüki treeningseadmeid, allveelaevade vastase sõjapidamise treeningsüsteeme, lennuimitaatoreid (kaasa arvatud pilootide ja astronautide tsentrifuugtreeningsüsteemid), radarite, instrumentaallennu, navigatsiooni, raketistardi, sihtmärgi varustuse, droon-«õhusõiduki», relvastuse ja piloodita «õhusõiduki» treeningsüsteeme, mobiilseid treeningsüsteeme ja treeningvarustust maapealseteks sõjalisteks operatsioonideks.

 

Märkus 1. Kategooria ML14 hõlmab imitaatorite kujutiseprojektoreid ja interaktiivse keskkonna süsteeme, kui need on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud sõjaliseks kasutamiseks.

 

Märkus 2. Kategooria ML14 ei hõlma varustust, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud jahi- ja sportrelvade kasutamise treenimiseks.

   
ML15

Pildistamise ja jälgimise ning vastumeetmete seadmed, mis on projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks, ning nende spetsiaalne lisavarustus ja komponendid:

 

a. salvestuse ja pilditöötluse seadmed;

 

b. kaamerad, fotoaparatuur ja filmitöötlusseadmed;

 

c. kujutise võimendusseadmed;

 

d. infrapuna- või soojuskujutise varustus;

 

e. kujutist edastavate radarite andurseadmed;

 

f. vastumeetmete seadmed või vastumeetmete vastased seadmed, mis on määratud kasutamiseks punktides ML15.a–ML15.e loetletud varustusega.

 

Märkus. Punkt ML15.f hõlmab varustust, mis on projekteeritud, valmistatud või määratud halvendama sõjaliste kujutise tekitamise seadmete toimimist või nende töö efektiivsust või vähendama selliseid halvendavaid mõjusid.

 

Märkus 1. Mõiste»spetsiaalsed komponendid» sisaldab selles kategoorias järgmist, kui need on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks:

 

a. infrapunakujutise elektronoptilised muundurid;

 

b. fotokordistid (v.a esimese põlvkonna omad);

 

c. mikrokanalplaadid;

 

d. kõrge valgustundlikkusega telekaamera saatetorud;

 

e. detektormassiivid (sh elektrooniliselt ühendatud või vahetu väljundiga süsteemid);

 

f. püroelektrilised telekaamera saatetorud;

 

g. pildistamis- ja jälgimisseadmete jahutussüsteemid;

 

h. elektrilise päästikuga fotokroomsed või elektrooptilised katikud kiirusega alla 100 µs, v.a katikud, mis on kiirkaamera põhikomponendiks;

 

i. kiudoptilised kujutise inverterid;

 

j. liitpooljuht-fotokatoodid.

 

Märkus 2. Kategooria ML15 ei hõlma «esimese põlvkonna kujutisvõimendeid» või seadmeid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud ühilduma ainult «esimese põlvkonna kujutisvõimenditega». NB! «Esimese põlvkonna kujutisvõimendeid» sisaldavate relvasihikute klassifikatsiooni kohta vt kategooriaid ML1 ja ML2 ning punkti ML5.a.

 

NB! Selle kategooriaga seotud kaupu loetletakse ka Euroopa Liidu kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja punktides 6A002a2 ja 6A002b.

   
ML16

Valandid, sepistused ja muud lõpetamata kaubad, mille kasutamine kontrolli alla kuuluvates kaupades on kindlaks määratav toodete materjali koostise, geomeetria ja funktsioonide järgi ja mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud kasutamiseks kategooriates ML1–ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 või ML19 loetletud kaupades.

   
ML17

Mitmesugused seadmed, materjalid ja andmekogud ning spetsiaalselt neile projekteeritud, valmistatud või määratud komponendid:

 

a. sõltumatud sukeldumisaparaadid ja veealuse ujumise aparaadid:

 

1. suletud või poolsuletud ahelaga (hingamisõhu uuendamistsükliga) hingamisaparaadid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks (st spetsiaalselt projekteeritud või valmistatud mittemagnetiseeruvatena);

 

2. spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud komponendid, mis on ette nähtud avatud ahelaga hingamisaparaatide muutmiseks sõjaliselt kasutatavaks;

 

3. kaubad, mis on projekteeritud, valmistatud või määratud eranditult sõjalise kasutamise otstarbel koos sõltumatute sukeldumisaparaatide ja veealuse ujumise aparaatidega;

 

b. spetsiaalselt sõjaliseks kasutamiseks projekteeritud, valmistatud või määratud ehitusseadmed;

 

c. abidetailid, pindkatted või töötlus, mis võimaldab muuta objekti radaritele või muudele anduritele raskesti avastatavaks (signature suppression) ning mis on projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks;

 

d. pioneertehniline varustus, mis on projekteeritud, valmistatud või määratud kasutamiseks sõjategevuse piirkonnas;

 

e. robotid ja nende kontrollerid ning robotite tööorganid, millel on vähemalt üks järgmine omadus:

 

1. nad on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks;

 

2. nad sisaldavad vahendeid hüdrauliliste joonte kaitseks ballistiliste kildude väljastpoolt põhjustatud läbilöökide vastu (näiteks omavad iselukustavaid jooni) ning nad on mõeldud kasutama hüdraulilisi fluidumeid leekpunktiga, mis on kõrgem kui 839 K (566 °C) või

 

3. nad on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud tööoperatsioonide täitmiseks elektromagnetilise impulsi (EMP) keskkonnas;

 

f. andmebaasid (parameetrilised tehnilised andmebaasid), mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks koos sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas reguleeritud varustusega;

 

g. tuumaenergiat genereeriv varustus või jõuseadmed, kaasa arvatud spetsiaalselt sõjaliseks kasutamiseks projekteeritud, valmistatud või määratud tuumareaktorid ja nende spetsiaalselt sõjaliseks kasutamiseks projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud komponendid;

 

h. spetsiaalselt sõjaliseks kasutamiseks projekteeritud, valmistatud või määratud varustus ja materjalid, mille pindmine kate või töötlus võimaldab need muuta radaritele või muudele anduritele raskesti avastatavaks (signature suppression) ja mida ei ole loetletud mujal kui sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas;

 

i. imitaatorid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sõjalise otstarbega tuumareaktoritele;

 

j. mobiilsed töökojad, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud sõjalise varustuse teenindamiseks;

 

k. välitingimustes kasutatavad energiageneraatorid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud sõjaliseks kasutamiseks;

 

l. konteinerid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud sõjaliseks kasutamiseks;

 

m. parved, mida ei ole loetletud mujal kui sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas, sillad ning pontoonid, mis on projekteeritud, valmistatud või määratud sõjaliseks kasutamiseks;

 

n. katsemudelid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud kategooriates ML4, ML6, ML9 ja ML10 loetletud toodete arendamiseks;

 

o. spetsiaalselt sõjaliseks kasutamiseks projekteeritud, valmistatud või määratud laserkiirevastane kaitsevarustus (nt silmade või andurite kaitse).

 

Tehniline märkus 1. Kategoorias ML17 tähendab mõiste «andmebaas» (parameetriline tehniline andmebaas – parametric technical database) sõjalise sisuga tehnilise teabe andmekogu, mille kasutamine võib tõhustada sõjalise varustuse või seadmete jõudlust.

 

Tehniline märkus 2. Kategoorias ML17 tähendab mõiste «kohandatud» mis tahes struktuurilist, elektrilist, mehaanilist või muud muudatust, mis annab mittesõjalise otstarbega objektile sõjalise võimekuse, mis on võrdväärne spetsiaalselt sõjaliseks kasutamiseks projekteeritud, valmistatud või määratud objekti sõjalise võimekusega.

   
EST6

Varustus, seadmed ja kontrollimudelid, muud kui kategoorias ML11, punktides ML12.b, ML17.n või punktis ML19.e loetletud, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas loetletud kaupade arendamiseks ja kasutamiseks.

   
ML18

Tootmisvarustus ja selle komponendid:

 

a. tootmisseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas loetletud kaupade tootmiseks, ja nende spetsiaalsed komponendid;

 

b. spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud katsekeskkonna rajatised ja nendele spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud varustus sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas loetletud kaupade sertifitseerimiseks, kvaliteedi hindamiseks või katsetamiseks.

 

Tehniline märkus. Kategoorias ML18 tähendab mõiste «tootmine» toote väljatöötamist, ülevaatust, valmistamist, katsetamist ja kontrolli.

 

Märkus 1. Punktid ML18.a ja ML18.b hõlmavad järgmisi seadmeid:

 

a. pideva töörežiimiga nitraatorid;

 

b. tsentrifugaalkatseaparatuur või -seadmed, millel on mis tahes järgmine omadus:

   

1. ajami või ajamite summaarne nimivõimsus üle 298 kW (400 hj);

   

2. võime taluda kasulikku koormust 113 kg või üle selle või

   

3. võime anda tsentrifugaalkiirendus 8 g või üle selle kasuliku koormuse puhul 91 kg või üle selle;

 

c. kuivatuspressid;

 

d. tiguekstruuderid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud sõjalise otstarbega lõhkeainete ekstrudeerimiseks;

 

e. lõikeseadmed ekstrudeeritud paiskelõhkeainete mõõtu lõikamiseks;

 

f. katmistrumlid (sweetie barrels) diameetriga 1,85 m või üle selle ja kasuliku koormusega üle 227 kg;

 

g. pidevvoolusegurid tahkete paiskelõhkeainete või kütuste jaoks;

 

h. hüdromehaanilised veskid sõjalise otstarbega lõhkeainete peenestamiseks või jahvatamiseks;

 

i. seadmed punktis ML8.c.8 loetletud metallipulbri osakeste kerakujulisuse ja ühtlase osakeste suurusjaotuse saavutamiseks;

 

j. konvektsioonvoolukonverterid punktis ML8.c.3 loetletud materjalide konversiooniks.

   
ML19

Suunatud energia relvasüsteemid (DEW), nendega seotud või nende vastumeetmete varustus ja katsemudelid ning nende spetsiaalsed komponendid:

 

a. lasersüsteemid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud sihtmärgi hävitamiseks või eesmärgist kõrvalejuhtimiseks;

 

b. elementaarosakeste kiirtesüsteemid, mis on võimelised sihtmärgi hävitama või eesmärgist kõrvale juhtima;

 

c. suure võimsusega raadiosagedussüsteemid (RF), mis on võimelised sihtmärgi hävitama või eesmärgist kõrvale juhtima;

 

d. varustus, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud punktides ML19.a – ML19.c loetletud varustuse avastamiseks, identifitseerimiseks ja sellise varustuse vastaseks kaitseks;

 

e. kategoorias ML19 loetletud süsteemide, varustuse ja nende komponentide füüsilised katsemudelid;

 

f. pidevergastusega või impulsslasersüsteemid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud kasutamiseks inimese nägemisorganite kestva pimestamise eesmärgil, st kahjustama nägemist palja silmaga või nägemist korrigeerivate seadmetega vaatamisel.

 

Märkus 1. Kategoorias ML19 loetletud suunatud energia relvasüsteemide hulka kuuluvad süsteemid, mille võimekus tuleneb järgmiste seadmete kontrollitud kasutamisest:

 

1. pidevergastusega või impulsslaserid, mis on piisava võimsusega tavalaskemoonaga võrreldava hävitusvõimsuse saavutamiseks;

 

2. osakeste kiirendid, mis tekitavad laetud või neutraalsete osakeste hävitava toimega voo;

 

3. kõrge impulsi või keskmise võimsusega raadiosagedusliku voo allikad, mille tekitatav väli on küllaldase tugevusega eemal asetseva sihtmärgi elektroonika töökõlbmatuks muutmiseks.

 

Märkus 2. Kategooria ML19 hõlmab järgmisi seadmeid juhul, kui need on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud suunatud energia relvasüsteemidele:

 

1. primaarenergia tootmise, energia salvestamise, lülitus-, toite regulatsiooni ja kütusekäsitlusseadmed;

 

2. sihtmärgi otsimise ja jälgimise süsteemid;

 

3. süsteemid, mis on võimelised hindama sihtmärgi kahjustusi, hävitamist või missiooni katkestamist;

 

4. varustus kiirte käsitlemiseks, levitamiseks ja suunamiseks;

 

5. kiire kiirejuhtimisvõimega varustus kiireks töötamiseks mitme sihtmärgiga;

 

6. adaptiivoptika ja faasikonjugaatorid;

 

7. negatiivsete vesinikioonide voo allikad;

 

8. «kosmosekindlad» kiirendiosad;

 

9. negatiivsete ioonivoogude kombineerimise seadmed;

 

10. seadmed kõrge energiaga ioonivoo juhtimiseks ja suunamiseks;

 

11. «kosmosekindlad» metallikiled vesiniku isotoopide negatiivsete ioonide voogude neutraliseerimiseks.

   
ML20

Krüogeenne ja «ülijuhtiv» varustus ning spetsiaalselt selle jaoks projekteeritud, valmistatud või määratud komponendid ja lisaseadmed:

 

a. varustus, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või konfigureeritud paigaldamiseks sõidukitele nende sõjaliseks rakendamiseks maal, vees, õhus või kosmoses ja mis on võimeline töötama sõiduki liikumise ajal ning tootma või säilitama temperatuuri alla 103 K (–170 °C);

 

Märkus. Punkt ML20.a hõlmab mobiilseid süsteeme, mis sisaldavad või kasutavad mittemetallilisest või mitteelektrilisest juhtivast materjalist valmistatud lisaseadmeid või komponente nagu plastid või epoksüüdimmutusega materjalid.

 

b. «ülijuhtivad» elektriseadmed (pöördmehhanismid ja transformaatorid), mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või konfigureeritud paigaldamiseks sõidukitele nende sõjaliseks rakendamiseks maal, vees, õhus või kosmoses ja mis on võimelised töötama sõiduki liikumise ajal.

 

Märkus. Punkt ML20.b ei hõlma hübriidseid unipolaarseid alalisvoolugeneraatoreid, millel on tavalised ühe poolusega metallrootorid, mis pöörlevad ülijuhtiva mähise tekitatud magnetväljas, kui need mähised on generaatori ainus ülijuhtiv osa.

   
ML21

Tarkvara:

 

a. tarkvara, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas loetletud varustuse, materjalide või tarkvara arendamiseks, tootmiseks või kasutamiseks;

 

b. punktis ML21.a nimetamata muu spetsiaalne tarkvara:

 

1. spetsiaalselt sõjaliseks kasutamiseks projekteeritud, valmistatud või määratud tarkvara, mis on spetsiaalselt ette nähtud sõjaliste relvasüsteemide modelleerimiseks, imiteerimiseks või hindamiseks;

 

2. spetsiaalselt sõjaliseks kasutamiseks projekteeritud, valmistatud või määratud tarkvara, mis on spetsiaalselt ette nähtud sõjaliste operatsioonide stsenaariumide modelleerimiseks või imiteerimiseks;

 

3. tarkvara, mis võimaldab kindlaks määrata konventsionaalse, tuuma-, keemia- või bioloogilise relva kasutamisest tulenevaid mõjusid;

 

4. tarkvara, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud või määratud käsu, kommunikatsiooni, kontrolli ja luure (C3I) või käsu, kommunikatsiooni, kontrolli, andmetöötluse ja luure (C4I) rakendustes kasutamiseks;

 

c. punktis ML21.a või ML21.b nimetamata tarkvara, mis on spetsiaalselt projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud selleks, et võimaldada sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas loetlemata varustusel täita sõjaliste kaupade ühises nimekirjas loetletud varustuse sõjalisi funktsioone.

   
ML22

Tehnoloogia:

 

a. punktis ML22.b nimetamata tehnoloogia, mis on vajalik sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas loetletud kaupade arendamiseks, tootmiseks või kasutamiseks.

 

b. Tehnoloogia:

 

1.tehnoloogia, mis on vajalik sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas loetletud kaupade tootmisseadmete projekteerimiseks, kokkupanekuks, tööshoidmiseks, hooldamiseks ning parandamiseks, isegi juhul, kui selliste tootmisseadmete komponendid ei ole sõjaliste kaupade ühises nimekirjas loetletud;

 

2. tehnoloogia, mis on vajalik väikerelvade arendamiseks ja tootmiseks, isegi juhul, kui seda kasutatakse antiiksete väikerelvade reproduktsioonide tootmiseks;

 

3. tehnoloogia, mis on vajalik punktides ML7.a–ML7.g nimetatud toksiliste toimeainete, vastava varustuse või komponentide arendamiseks, tootmiseks või kasutamiseks;

 

4. tehnoloogia, mis on vajalik punktis ML7.h nimetatud biopolümeeride või spetsiaalsete rakukultuuride arendamiseks, tootmiseks või kasutamiseks;

 

5. tehnoloogia, mis on vajalik punktis ML7.i.1 nimetatud biokatalüsaatorite inkorporeerimiseks sõjalistesse kandeainetesse või sõjalisse materjali.

 

Märkus 1. Tehnoloogia, mis on vajalik sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas loetletud kaupade arendamiseks, tootmiseks või kasutamiseks, kuulub sõjaliste kaupade ühise nimekirja reguleerimisalasse ka siis, kui seda kohaldatakse sõjaliste kaupade ühises nimekirjas loetlemata kaupade suhtes.

 

Märkus 2. Kategooriat ML22 ei kohaldata järgmise suhtes:

 

1. tehnoloogia, mis on minimaalselt vajalik sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas loetlemata kaupade või kaupade, mille eksport on lubatud, paigaldamiseks, käitamiseks, hooldamiseks (kontrollimiseks) ja parandamiseks;

 

2. tehnoloogia, mis on üldkasutatav, baasteadusuuring või minimaalne vajalik teave patenditaotlusteks;

 

3. tehnoloogia, mida kasutatakse tsiviiltranspordivahendite jõusüsteemide magnetilises induktsioonis.

   
EST 7

Muud riigi julgeoleku ja avaliku turvalisuse tagamiseks (sh massirahutuste kontrollimiseks) kasutatavad kaubad:

 

a. akustikaseadmed, mille tootevalmistaja on lugenud kasutuskõlblikuks massirahutuste kontrollimise eesmärgil, ja nende spetsiaalsed komponendid;

 

b. kaitsekilbid ja ballistilised kaitsed massirahutuste kontrollimise tarbeks ja nende spetsiaalsed komponendid;

 

c. ahelad, mis on ette nähtud inimeste tegevusvabaduse piiramiseks ning mille pikkus kinnises olekus (mõõdetuna koos ketiga) ühest käeraua välisäärest teise käeraua välisääreni jääb vahemikku 240 mm kuni 280 mm;

 

d. veekahurid ja nende spetsiaalsed komponendid;

 

e. spetsiaalsed massirahutuste kontrolliks projekteeritud, valmistatud või määratud sõidukid ning nende spetsiaalsed komponendid;

 

f. kaasaskantavad massirahutuste kontrolliks või enesekaitseks määratud elektrišokki põhjustavad vahendid (näiteks elektrišokikilbid, -nuiad, -püssid ja -noolepüssid) ja nende spetsiaalsed komponendid.Välisminister Urmas PAET