Teksti suurus:

Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:

Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord

Vastu võetud 17.01.2007 nr 4
RTL 2007, 7, 118
jõustumine 27.01.2007

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

14.02.2007 nr 12 (RTL 2007, 18, 279) 26.02.2007

16.05.2008 nr 22 (RTL 2008, 43, 587) 1.06.2008

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 76 lõike 4 alusel.

1. peatükk
KINNIPEETAVA TEAVITAMINE TÄHTAEGADEST

§ 1. Toimingud kinnipeetava vanglasse saabumisel

Kui kinnipeetav saabub vanglasse, arvutab vangla arvestusteenistus välja ning teeb kinnipeetavale allkirja vastu teatavaks:
1) karistuse täieliku ärakandmise korral vanglast vabanemise kuupäeva;
2) kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine;
3) kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine koos elektroonilise valve kohaldamisega.

2. peatükk
TINGIMISI VABASTAMISE ETTEVALMISTAMINE

§ 2. Menetluse algatamine

(1) Arvestusteenistus teavitab kaks kuud enne § 1 punktis 2 nimetatud õiguse tekkimist kontaktisikut vajadusest valmistada kohtule ette materjalid.

(2) Kontaktisik algatab kinnipeetava iseloomustuse koostamiseks vajaliku info kogumise, tehes vajadusel järelepärimise kinnipeetava kriminogeenseid riske hindavatele ametnikele (edaspidi hindamisrühm).

(3) Hindamisrühma peavad kuuluma vähemalt vangla sotsiaaltöötaja, psühholoog, julgeolekuspetsialist ja tervishoiutöötaja.

(4) Hindamisrühma liikmed annavad hinnangu asjaoludele, mis soodustavad uue kuriteo toimepanemist või mis viitavad sellele, et isik võib endale või teistele ohtlik olla.

§ 3. Kinnipeetava iseloomustuse koostamine

(1) Hindamisrühma liikmed annavad hinnangu kinnipeetava kriminogeensete riskide kohta ja esitavad selle kontaktisikule järelepärimisest alates kümne tööpäeva jooksul.

(2) Kinnipeetava iseloomustuse (edaspidi iseloomustus) (lisa) koostamisel võib kontaktisik vajaduse korral kokku kutsuda hindamisrühma, et ühtlustada ja täpsustada hinnangus sisalduvat teavet.

(3) Iseloomustuse koostamise aluseks on kinnipeetava kriminogeensetele riskidele antud hinnang.

(4) Kontaktisik koostab iseloomustuse viie tööpäeva jooksul pärast kinnipeetava kriminogeensete riskide hinnangu saamist ning selles märgitakse:
1) kinnipeetava isikuandmed;
2) andmed toimepandud kuriteo ja mõistetud karistuse kohta;
3) kinnipeetava lähedaste kontaktandmed;
4) tekitatud kahju hüvitamata osa suurus;
5) vanglas läbi viidud resotsialiseerimistegevused ja nende tulemused, sealhulgas hinnang kinnipeetava individuaalses täitmiskavas nimetatud eesmärkide saavutamisele;
6) kinnipeetava isikuomadustest, muutustest tema mõtlemises ja käitumises vangistuse ajal ning vanglas kinnipeetava suhtes kohaldatud distsiplinaarkaristustest nähtuv risk uue kuriteo toimepanemiseks;
7) kinnipeetava ohtlikkus ja ohustatus vabanedes;
8) kinnipeetavaga töötav kontaktisik.

(5) Kui kinnipeetava reaalselt ärakandmisele kuuluva vangistuse tähtaeg on lühem kui üks aasta, võib tema iseloomustuses jätta hinnangu lõike 4 punktides 5–7 nimetatud asjaolude kohta andmata.

(6) Kontaktisik esitab iseloomustuse vangla direktorile või tema määratud isikule, kes otsustab viie tööpäeva jooksul iseloomustuse saamisest materjalide kriminaalhooldusosakonnale edastamise või menetluse pikendamise.

§ 4. Menetluse pikendamine

(1) Kui vangla direktor või tema määratud isik avastab talle esitatud iseloomustuses puudusi, võib ta menetlust pikendada, määrates menetluse jätkamise tähtaja.

(2) Menetluse jätkamise tähtaeg ei või olla pikem kui kümme tööpäeva.

§ 5. Kriminaalhooldusametniku kaasamine


(1) Vangla direktor või tema määratud isik pöördub kinnipeetava tulevase elukoha järgse vangla kriminaalhooldusosakonna poole taotlusega anda arvamus katseaja ja kinnipeetava suhtes kohaldatavate kohustuste valiku ja nende kohaldamise tähtaja kohta. Taotlusele lisatakse iseloomustuse koopia.

[RTL 2008, 43, 587 − jõust. 1.06.2008]


(2) Kui kinnipeetava või tema perekonna elukoht ei ole teada, pöördub vangla direktor või tema määratud isik vangla asukohajärgse kriminaalhooldusosakonna poole.

(3) Kriminaalhooldusametnik koostab arvamuse 20 tööpäeva jooksul taotluse saamisest alates.

(4) Ärakirjad iseloomustusest ja kriminaalhooldusametniku arvamusest saadab kriminaalhooldusosakond vangla asukohajärgsele prokuratuurile.

§ 6. Materjalide esitamine kohtule

(1) Pärast kriminaalhooldusametniku arvamuse saamist lisab arvestusteenistus iseloomustuse ja kriminaalhooldusametniku arvamuse kinnipeetava isiklikule toimikule ning edastab selle vangla direktorile või tema määratud isikule.

(2) Vangla direktor või tema määratud isik edastab kinnipeetava toimiku koos iseloomustuse ja kriminaalhooldusametniku arvamusega vangla asukohajärgsele kohtule.

(3) Lõikes 2 nimetatud materjalidele lisatakse Kodakondsus- ja Migratsiooniameti vastus elamisloata välismaalasest kinnipeetava kohta. Vangla direktor või tema määratud isik saadab koopia vastusest vangla asukohajärgsele prokuratuurile.

[RTL 2007, 18, 279 − jõust. 26.02.2007]

§ 7. Muutustest teatamine

Kui vangla või kriminaalhooldusosakond tuvastab kinnipeetava käitumises või varem esitatud andmetes olulisi muutusi, mis võivad mõjutada kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamist, teavitab vangla direktor või tema määratud isik sellest kirjalikult viivitamata kohtunikku.

§ 7¹. Käitumiskontrolli kohaldamata jätmisest teavitamine

Kui kohus otsustab kinnipeetava vabastada tingimisi enne tähtaega kriminaalmenetluse seadustiku § 426 lõikes 3 sätestatud tingimustel, teavitab vangla direktor või tema määratud isik sellest kirjalikult viivitamata Kodakondsus- ja Migratsiooniametit.

[RTL 2007, 18, 279 − jõust. 26.02.2007]

3. peatükk
ELEKTROONILISE VALVE KOHALDAMISEGA TINGIMISI VABASTAMISE ETTEVALMISTAMINE

§ 8. Elektroonilise valve kohaldamine

(1) Menetledes kinnipeetava nõusolekut tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamiseks koos elektroonilise valve kohaldamisega (edaspidi nõusolek), kohaldatakse 2. peatükis sätestatut, kui käesolevast peatükist ei tulene teisiti.

(2) Kirjaliku nõusoleku võib kinnipeetav esitada arvestusteenistusele mitte varem kui kaks kuud enne § 1 punktis 3 nimetatud õiguse tekkimist.

(3) Nõusolek peab sisaldama kinnipeetava nõusolekut elektroonilise valve kohaldamiseks ning tema tulevase elukoha andmeid.

(4) Arvestusteenistus kontrollib pärast nõusoleku saamist kolme tööpäeva jooksul nõusoleku esitamise tähtaja õigsust ning pärast seda algatab §-s 2 sätestatud menetluse iseloomustuse koostamiseks.

(5) Nõusolek lisatakse kinnipeetava isiklikule toimikule. Koopia nõusolekust lisatakse § 5 lõikes 1 sätestatud taotlusele.

(6) Vangla direktor või tema määratud isik teeb menetluse pikendamise, selle põhjuse ning menetluse jätkamise tähtaja kinnipeetavale allkirja vastu teatavaks.

§ 9. Kinnipeetava loobumine nõusolekust

(1) Kui kinnipeetav loobub nõusolekust, siis vangla lõpetab menetluse.

(2) Kui kinnipeetav loobub nõusolekust pärast materjalide kriminaalhooldusosakonnale edastamist või pärast kriminaalhooldusametniku arvamuse saamist, siis teavitab vangla kinnipeetava loobumisest kirjalikult kriminaalhooldusosakonda.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 10. Määruse jõustumisel vanglas karistust kandva kinnipeetava vabastamise kuupäeva arvutamine

(1) Määruse jõustumisel vanglas karistust kandva kinnipeetava kohta arvutab vangla arvestusteenistus välja ning teeb temale allkirja vastu teatavaks kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine koos elektroonilise valve kohaldamisega, hiljemalt kuue kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest.

(2) Paragrahvi 1 punkti 3 ei kohaldata määruse jõustumise ajal vanglas karistust kandvale kinnipeetavale, kelle puhul on möödunud kuupäev, millal kohtul oli õigus otsustada kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine koos elektroonilise valve kohaldamisega.

§ 11. Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamine üleminekuperioodil

Enne 2007. a 1. jaanuari alustatud menetlused menetletakse lõpuni käesolevas määruses sätestatud korras.

§ 12. Määruse kehtetuks tunnistamine

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määrus nr 56 «Kinnipeetava tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamise avalduse läbivaatamise kord» tunnistatakse kehtetuks.

 

Justiitsministri 17 jaanuari 2007. a määruse nr 4 «Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord»
lisa

KINNIPEETAVA ISELOOMUSTUS

(vangla nimi)

(kuupäev)

Eesnimi

 

Perekonnanimi

 

Isikukood või sünniaeg

 

Rahvus

 

Sugu

                   

Sünnikoht

 

Kodakondsus

 

Isikut tõendava dokumendi nimetus ja kehtivusaeg

 

Elukoht sissekirjutuse järgi või eelnev alaline elukoht

 

Lähedaste kontaktandmed

 

Toimepandud kuritegu

Kvalifikatsioon

 

Karistusaja algus ja lõpp

 

Tingimisi ennetähtaegse vabanemise võimaluse avanemine / vabanemiseks elektroonilise järelevalve alla

 

Tegevused vangistuse ajal, sh täitmiskava täitmismärked.

Soovitavad tegevused riskide maandamiseks katseaja jooksul

 

Lisateave kinnipeetava isikuomadustest ja käitumisest tulenevate riskide kohta

 

Distsiplinaarkaristused vangistuse jooksul

 

Ohtlikkus, ohustatus, muud turvalisuse riskid

 

Määratud kontaktisik

 

Hindamisrühma juht

Nimi

Allkiri

 

 

Hindajad

 

 /otsingu_soovitused.json