Teksti suurus:

Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2009
Avaldamismärge:

Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord
[RTL 2007, 34, 597 - jõust. 28.04.2007]

Vastu võetud 09.06.2006 nr 70
RTL 2006, 48, 867
jõustumine 17.07.2006

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

16.04.2007 nr 53 (RTL 2007, 34, 597) 28.04.2007

21.05.2008 nr 51 (RTL 2008, 45, 624) 8.06.2008

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 32 lõike 3, § 33 lõike 2 ja § 53 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kalandustoodete tootjale või töötlejale antava koolitustoetuse (edaspidi toetus) määr ja taotlejale antava toetuse maksimaalsuurus, toetuse saamise nõuded, sealhulgas toetuse saamiseks ettenähtud koolituse kestus, ning toetuse saamiseks esitatavate andmete ja neid tõendavate dokumentide loetelu, taotluse läbivaatamise ja kontrollimise ning toetuse määramise ja maksmise täpsem kord ning taotluse vorm.

[RTL 2007, 34, 597 – jõust. 28.04.2007]

§ 2. Toetuse saamise nõuded

(1) Toetust võib taotleda kalandustoodete tootmise või töötlemisega tegelev äriühing, kelle töötaja on osalenud taotleja tasutud tööalasel koolitusel, ning kalandustoodete tootmise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja, kes on osalenud või kelle ettevõtte töötaja on osalenud taotleja tasutud tööalasel koolitusel.

[RTL 2008, 45, 624 – jõust. 8.06.2008]

(2) Toetust võib taotleda sellise tööalase koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks, mille korraldas «Täiskasvanute koolituse seaduse» §-s 2 nimetatud koolitusasutus ajavahemikul toetuse taotlemisele eelnenud aasta 1. septembrist kuni toetuse taotlemise aasta 31. oktoobrini ning mille kestus oli vähemalt kuus tundi või kaheksa akadeemilist tundi.

[RTL 2008, 45, 624 – jõust. 8.06.2008]

 

(3) Toetust võib taotleda sellise koolitusteenuse maksumuse osaliseks hüvitamiseks, milles sisalduvad ainult komisjoni määruse (EÜ) nr 68/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes (EÜT L 10, 13.01.2001, lk 20–29), artikli 4 lõikes 7 nimetatud kulud.

(4) Toetust võib taotleda sellise erikoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks, mis on käsitatav vesiviljeluse, kalapüügi või töötlemisega seotud koolitusena. Erikoolitust käsitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 68/2001 artikli 2 punktis d sätestatud tähenduses.

[RTL 2007, 34, 597 – jõust. 28.04.2007]

(5) Toetust võib taotleda sellise üldkoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks, mis on käsitatav arvuti-, finants- ja raamatupidamis-, projektijuhtimise või -koostamise, investeeringute planeerimise, keskkonna ja säästva arengu, töötervishoiu- ja tööohutus- või esmaabikoolitusena. Üldkoolitust käsitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 68/2001 artikli 2 punktis e sätestatud tähenduses.

(6) Toetust võib taotleda tegelike kulude osaliseks hüvitamiseks ning taotleja tehtud kulutusi ei hüvitata osas, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mõnel muul viisil.

(7) Taotlusel esitatud andmete muutumisest enne «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 35 lõikes 3 sätestatud makse tegemist teavitab taotleja ja toetuse saaja viivitamata kirjalikult Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit (edaspidi Amet).

§ 3. Toetuse määr ja taotlejale antava toetuse maksimaalsuurus

(1) Erikoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse suurettevõtjale toetust 35% koolitusteenuse maksumusest. Suurettevõtjat käsitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 68/2001 artikli 2 punktis c sätestatud tähenduses.

(2) Üldkoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse suurettevõtjale toetust 60% koolitusteenuse maksumusest.

(3) Erikoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse väike- ja keskmise suurusega ettevõtjale toetust 45% koolitusteenuse maksumusest. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtjat käsitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 68/2001 artikli 2 punktis b sätestatud tähenduses.

(4) Üldkoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse väike- ja keskmise suurusega ettevõtjale toetust 80% koolitusteenuse maksumusest.

(5) Lõigetes 1–4 sätestatud toetuse määra suurendatakse 10% võrra, kui koolitusel osalenud isikut saab käsitada ebasoodsas olukorras oleva töötajana. Ebasoodsas olukorras olevat töötajat käsitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 68/2001 artikli 2 punktis g sätestatud tähenduses.

[RTL 2007, 34, 597 – jõust. 28.04.2007]

(6) Kui taotleja esitab üldkoolituse maksumuse osalise hüvitamise taotlemisel andmed ja neid tõendavad dokumendid, millega on tõendatud koolitusel osalemine, kuid ei ole tõendatud üldkoolitusel osalemine, kohaldatakse toetuse määrana lõigetes 1 ja 3 sätestatud määra.

(7) Taotlejale antava toetuse maksimaalne suurus on kahekordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär ühe töötaja kohta, kes on osalenud § 2 lõikes 2 sätestatud ajavahemiku jooksul tööalasel koolitusel, mille eest on tasunud taotleja.

[RTL 2007, 34, 597 – jõust. 28.04.2007]

§ 4. Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks esitatakse ajavahemikul 1. veebruarist kuni 10. oktoobrini Ametile:
1) lisas toodud vormi kohane taotlus;
2) koolitusasutuse väljastatud tunnistuse või tõendi koopia, millest nähtuvad andmed koolitusel osalenud isiku, koolitusasutuse ning koolituse toimumise aja, kestuse ja sisu kohta;
3) ettevõtja kinnitus, et ta on koolitusasutuse väljastatud tunnistusel või tõendil märgitud isikuga sõlminud töölepingu, kui toetust taotletakse sellise koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks, kus osales töötaja;
4) koolitusteenuse osutamise eest tasumiseks koolitusasutuse väljastatud arve või arve-saatelehe koopia;

5) maksekäsundi koopia või muu dokument, mis tõendab, et toetuse taotleja on koolituse eest tasunud.

[RTL 2008, 45, 624 – jõust. 8.06.2008]  

§ 5. Taotluse läbivaatamine ja kontrollimine ning toetuse määramine ja maksmine

(1) Amet kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust kehtestatud nõuetele «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 69 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras.

(2) Amet otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 35 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul. Amet teeb toetuse taotluse rahuldamata jätmise otsuse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 52 lõikes 1 sätestatud alustel.

(3) Amet arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 35 lõikes 2 sätestatud korras.

(4) Amet maksab toetuse taotluses märgitud arvelduskontole «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 35 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul. «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 52 lõikes 2 sätestatud asjaolude ilmnemise korral jätab Amet määratud toetuse välja maksmata.

§ 6. Toetuse tagasinõudmine

Väljamakstud toetus nõutakse tagasi riigieelarve tuludesse «Kalandusturu korraldamise seaduse» §-s 71 sätestatud alustel ja korras.

§ 7. Dokumentide säilitamine

Amet säilitab taotlusi ning nendele lisatud dokumente kümme aastat.

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 17. juulil 2006. a.

§ 81. Rakendussäte

Paragrahvi 3 lõiget 7 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2006. a.

[RTL 2007, 34, 597 – jõust. 28.04.2007]

 

Põllumajandusministri 9. juuni 2006. a määruse nr 70 «Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord»
lisa
[RTL 2007, 34, 597 – jõust. 28.04.2007]

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

TAOTLUS KOOLITUSTOETUSE SAAMISEKS

A OSA

TAOTLUSE PÕHIANDMED

1. Taotleja üldandmed

 

2. Täidab PRIA

 

1.1. Ärinimi:

1.2. Registrikood:

       

1.3. Eesnimi:

1.4. Perekonnanimi:

 

 

1.5. Esindaja nimi:

2.1. Taotluse number:

1.6. Kontakttelefon:

2.2. Vastuvõtja nimi:

3. Taotleja aadress

3.1. Ettevõtja elukoht/asukoht

 

Maakond

 

Vald/linn

 

Küla/alev/alevik

 

Tänav/maja

 

Postiindeks

 

Telefon, faks

 

e-post

 

4. Andmed ettevõtja kohta1

4.1 Töötajate arv

 

4.2. Bilansi maht kroonides

 

4.3. Käive kroonides

 

4.4. Kinnitan sõltumatust ning vastavust komisjoni määruses (EÜ) nr 1595/2004 väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kohta sätestatud nõuetele

 

B OSA2

KOOLITUSEGA SEONDUVAD ANDMED

1. Andmed koolitatava ja koolituse kohta

1.1. Koolitatava ees- ja perekonnanimi

1.2. Koolitatava isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Koolitatava ametinimetus3

 

1.4. Koolituse nimetus

 

1.5. Koolituse lühikirjeldus4

1.6. Koolitus korraldati ajavahemikul5

alates

 

 

 

 

2

0

0

 

lõpetades

 

 

 

 

2

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Korraldatud koolituse kestus tundides

 

 

1.8. Koolitusteenuse maksumus

 

krooni

 

1.9. Ebasoodsas olukorras olev töötaja6

 

 

2. Andmed koolituse läbiviija kohta

Koolituse läbiviija

2.1. Nimi

 

2.2. Tegevusala7

2.3. Aadress

2.4. Telefon, faks, e-post

2.5. Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinnitan taotluses esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida.
Annan nõusoleku kasutada minu isikuandmeid toetuse määramisel ja maksmisel.

Taotleja või tema esindaja allkiri: ________________      Kuupäev: ________________

1 A osa punktides 4.1, 4.2 ja 4.3 esitatakse andmed eelmise majandusaasta viimase päeva seisuga.
2 B osa täidetakse vastavalt koolitatavate ja koolituste arvule. Juhul kui koolitatavaid on rohkem kui üks või kui koolitusi on rohkem kui üks, siis täidetakse mitu B osa.
3 B osa punkti 1.3 märgitakse koolitatava ametinimetus töökohal.
4 B osa punkti 1.5 koolituse lühikirjeldusse märgitakse lühidalt, milliseid taotlejale majandustegevuseks vajalikke teadmisi koolitatav omandas ja täiendas.
5 B osa punkti 1.6 märgitakse koolituse korraldamise aeg järjekorras: koolituse alguse päev, kuu ja aasta ning koolituse lõpetamise päev, kuu ja aasta.
6 B osa punkti 1.9 tehakse märge, juhul kui koolitusel osalenud isikut saab käsitada ebasoodsas olukorras oleva töötajana.
7 B osa punkti 2.2 märgitakse koolitust korraldava isiku seadusest või põhikirjast (põhimäärusest) tulenev tegevusala, mis viitab täiskasvanute koolituse alasele tegevusele.