Teksti suurus:

Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning nende erialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.09.2013
Avaldamismärge:

Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning nende erialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse
[RTL 2007, 34, 597 - jõust. 28.04.2007]

Vastu võetud 24.08.2006 nr 89
RTL 2006, 66, 1220
jõustumine 09.09.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.04.2007RTL 2007, 34, 59728.04.2007
21.05.2008RTL 2008, 45, 62408.06.2008

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 36 lõike 2 ja § 53 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nende erialade loetelu, mille omandamisel antakse kalandustoodete tootja või töötleja ettevõttes korraldatava õppepraktika kulude osaliseks hüvitamiseks praktikatoetust (edaspidi toetus) ning toetuse saamise nõuded, toetuse saamiseks esitatavate andmete ja neid tõendavate dokumentide loetelu, taotluse läbivaatamise ja kontrollimise ning toetuse määramise ja maksmise täpsem kord ning taotluse vorm.
[RTL 2007, 34, 597 - jõust. 28.04.2007]

§ 2.  Toetuse saamise nõuded

  (1) Toetust võib taotleda kalandustoodete tootja või töötleja (edaspidi taotleja), kes oma ettevõttes korraldab kalandusega seonduval erialal õppiva õpilase või üliõpilase (edaspidi praktikant) õppepraktikat.
[RTL 2007, 34, 597 - jõust. 28.04.2007]

  (2) Toetust võib taotleda sellise õppepraktika osaliseks hüvitamiseks, mille alguskuupäev ei ole varasem kui taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 1. september ega hilisem kui taotluse esitamise aasta 30. november ning mille kestus ei ületa õppekavas määratud ajavahemikku.
[RTL 2008, 45, 624 - jõust. 08.06.2008]

  (3) Toetust võib taotleda sellise õppepraktika osaliseks hüvitamiseks, mille korraldamise kohta on sõlmitud kirjalikus vormis «Kutseõppeasutuse seaduse» § 17 lõikes 3 nimetatud leping.

  (4) Toetuse saamiseks peab taotleja vastama «Kalandusturu korraldamise seaduse» §-s 38 sätestatud nõuetele.

§ 3.  Nende kalandusega seonduvate erialade loetelu, mille omandamisel toetust antakse

  Toetust antakse kutsekesk- või kõrghariduse omandamiseks järgmistel erialadel:
  1) kalandusspetsialist;
  2) kalakasvatus;
  3) veeökosüsteemide majandamine;
  4) laevajuht kuni 500 GT kogumahutavusega laevadel, avamerekalur;
  5) vahitüürimees üle 500 GT kogumahutavusega laevadel, avamerekalur;
  6) kipper, mehaanik, avamerekalur;
  7) kipper, külmutusseadmete masinist, avamerekalur;
  8) kipper, laevaelektrik, avamerekalur;
  9) kalur-laevajuht;
  10) kalandustoodete tehnoloogia.
[RTL 2007, 34, 597 - jõust. 28.04.2007]

§ 4.  Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet) taotlus ning muud nõutavad dokumendid selleks ettenähtud tähtajal. Toetuse taotluse esitamise tähtaja määrab Amet ning teatab sellest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (2) Toetuse saamiseks esitatakse Ametile:
  1) lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;
  2) õppepraktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava diplomi või tunnistuse koopia;
  3) taotluse esitamise aastale eelnenud viimase viie aasta kohta õppepraktika juhendaja töölepingu või tööraamatu koopia või selle väljavõte või kalandustoodete tootmise või töötlemisealal füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist tõendava dokumendi koopia;
[RTL 2008, 45, 624 - jõust. 08.06.2008]
  4) õppeasutuse kinnitatud § 2 lõikes 3 nimetatud lepingu koopia;
  5) lisas 2 toodud vormi kohane õppepraktika korraldamise aruanne, kui õppepraktika on läbi viidud enne toetuse taotluse esitamist.

  (3) Õppepraktika puhul, mille läbiviimist ei ole alustatud või mille läbiviimine ei ole taotluse esitamise päevaks lõppenud, tuleb pärast õppepraktika lõppu esitada iga praktikandi kohta lisas 2 toodud vormi kohane õppepraktika korraldamise aruanne.

  (4) Kui taotleja andmed ei ole põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud, esitab taotleja toetuse esmakordsel taotlemisel koos lõikes 2 nimetatud dokumentidega Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 162 «Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus» lisas toodud vormi kohase avalduse andmete registrisse kandmiseks.

  (5) Taotluses esitatud andmete muutumisest enne «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 41 lõikes 4 sätestatud makse tegemist teavitab taotleja või toetuse saaja kirjalikult Ametit.

  (6) Õppepraktika aruanne esitatakse Ametile 20 tööpäeva jooksul arvates praktika lõppemisest.
[RTL 2008, 45, 624 - jõust. 08.06.2008]

§ 5.  Taotluse läbivaatamine ja kontrollimine ning toetuse määramine ja maksmine

  (1) Amet vaatab taotluse läbi «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 40 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul ning kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust kehtestatud nõuetele «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 69 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras.

  (2) Amet teeb toetuse taotluse rahuldamata jätmise otsuse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 52 lõikes 1 sätestatud alustel.

  (3) Amet arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 41 lõikes 2 sätestatut.

  (4) Kui Amet teeb toetuse määramise otsuse sellise õppepraktika osaliseks hüvitamiseks, mille läbiviimist ei ole alustatud või mille läbiviimine ei ole lõppenud toetuse määramise otsuse tegemise päevaks, maksab Amet toetuse taotleja märgitud arvelduskontole kahes osas, järgides «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 41 lõigetes 3 ja 4 sätestatut.

  (5) Kui Amet teeb toetuse määramise otsuse sellise õppepraktika osaliseks hüvitamiseks, mis on läbi viidud enne toetuse taotluse esitamist ning mille kohta on Ametile koos taotlusega esitatud praktika korraldamise aruanne, maksab Amet kogu toetuse korraga taotleja märgitud arvelduskontole. Amet ei maksa toetust varem, kui 10. tööpäeval toetuse määramise otsuse tegemisest arvates.

  (6) Kui läbiviidav õppepraktika lõpeb pärast toetuse määramise otsuse tegemist, võib Amet maksta kogu toetuse korraga taotleja märgitud arvelduskontole, kui õppepraktika korraldamise aruanne esitatakse Ametile üheksa tööpäeva jooksul pärast toetuse määramise otsuse tegemist. Amet ei maksa toetust varem, kui 10. tööpäeval toetuse määramise otsuse tegemisest arvates.

  (7) «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 52 lõikes 2 sätestatud asjaolude ilmnemise korral jätab Amet määratud toetuse välja maksmata.

  (8) Kui õppepraktika kestus on taotluses esitatuga võrreldes lühenenud, vähendab Amet toetuse suurust, arvestades õppepraktika tegelikku kestust.

§ 6.  Toetuse tagasinõudmine

  Toetus nõutakse tagasi riigieelarve tuludesse «Kalandusturu korraldamise seaduse» §-s 71 sätestatud alustel ja korras.

§ 7.  Dokumentide säilitamine

  Amet säilitab esitatud taotlusi ja nendes esitatud andmeid tõendavaid dokumente kümme aastat.

Lisa 1 TAOTLUS KALANDUSTOODETE TOOTJA VÕI TÖÖTLEJA PRAKTIKATOETUSE SAAMISEKS

Lisa 2 ÕPPEPRAKTIKA KORRALDAMISE ARUANNE

/otsingu_soovitused.json